دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، ضریب همبستگی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس و ستایش مرخدای را جل وجلاله که آثارقدرت اوبرچهره روزروشن،
تابان است وانوارحكمت او دردل شب تار،درفشان.
آفریدگاری که خویشتن را به ماشناساندودرهای علم رابرماگشودوعمری و
فرصتی عطافرمود تا بدان،بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »
بسی شایسته است از استادفرهیخته و فرزانه جناب آقای دکترنادرشهامت که با کرامتی چون خورشید،سرزمین دل را روشنی بخشیدندوگلشنسرای علم ودانش راباراهنماییهای کارسازوسازنده بارورساختند،تقدیروتشکرنمایم.
خدیجه مرادی
آذرماه1394

تقدیم به
دوفرشته مهربان زندگیم؛
مادرارجمندم؛
که جوهرایثاررادروجودش یافتم وروح بلندوقلب بزرگش
عشقبه انسانهارابه من آموخت.
پدربزرگوارم؛
که معلمواردرس شفقت وهمدلی ورسم دوستی
وصداقت رابه فرزندانش آموخت.
خواهران وبرادران عزیزم؛
که وجودشان همواره باعث افتخاروزینتبخش
زندگیم است.
تمامی معلمان واستادانم؛

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 6
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1-4- اهداف پژوهش 11
1-5- فرضیههای پژوهش 11
1-6- تعاریف نظری 12
1-7- تعاریف عملیاتی 14
فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه پژوهش
2-1- مبانی نظری 17
2-1-1- مدیریت دانش 17
2-1-1-1- انواع دانش موردنیازسازمان 21
2-1-1-2- مدلهای مدیریت دانش 23
2-1-1-3- بررسی چندمدل مدیریت دانش 24
2-1-1-3-1- مدل نوناکا و تاکوچی 24
2-1-1-3-2- مدل بک من 26
2-1-1-3-3- مدل بکووتیزوویلیامز 27
2-1-1-3-4- مدل هیسیگ 28
2-1-1-3-5- مدل مارک م.مک الروی 29
2-1-1-3-6- مدل پایههای ساختمان دانش 30
2-1-1-3-7- مدل هفت سی 32
2-1-1-4- اندازهگیری دانش 32
2-1-1-5- پیادهسازی مدیریت دانش 34
2-1-1-5-1- گامهای اصلی اجرای مدیریت دانش 34
2-1-2- فرهنگ سازمانی 38
2-1-2-1- دیدگاههای فرهنگ سازمانی 40
2-1-2-2- مدلهای فرهنگ سازمانی 43
2-1-2-2-1-مدل براون 43
2-1-2-2-2-مدل کوئین وگارث 44
2-1-2-2-3- مدل دیل وکندی 45
2-1-2-2-4- مدل هافستد 48
2-1-2-2-5- مدل دشپند 50
2-1-2-2-6-مدل شاین 51
2-1-2-2-7- مدل ساکسبی 52
2-1-2-2-8- مدل کتزدووریس ومیلر 54
2-1-2-2-9- مدل هندی 55
2-1-2-2-10- الگوی رابینز 56
2-1-2-2-11-مدل فرهنگ سازمانی دنیسون 57
2-1-3- رهبری تحولآفرین 65
2-1-3-1- سیرتکاملی نظریههای رهبری 65
2-1-3-2- پیشینه رهبری تحولآفرین 68
2-1-3-3- ویژگیهای رهبری تحولآفرین 71
2-1-3-4- عوامل یاابعادرهبری تحولآفرین 72
2-1-3-5- عناصررهبری تحولساز 76
2-1-3-6- چشماندازجادویی رهبری 79
2-2- پیشینه پژوهش 82
2-2-1- پیشینه پژوهش درجهان 82
2-2-2- پیشینه پژوهش درایران 89
2-3- جمعبندی 98
فصل سوم:روششناسی پژوهش
3-1- روش پژوهش 101
3-2- جامعه آماری ،حجم نمونه وروش نمونهگیری 101
3-3- ویژگیهای جمعیت شناختی 101
3-4- روشهای گردآوری اطلاعات 103
3-5- ابزارپژوهش 103
3-5-1- پرسشنامه مدیریت دانش 103
3-5-2- پرسشنامه فرهنگ سازمانی 105
3-5-3- پرسشنامه رهبری تحولآفرین 106
3-6- روش اجرا 107
3-7- روشهای تجزیه وتحلیل دادهها 107
3-8- ملاحظات اخلاقی 107
فصل چهارم:یافتههای پژوهش
4-1- یافتههای پژوهش 109
4-1-1- یافتههای آمارتوصیفی 109
4-1-2- یافتههای آماراستنباطی 111
فصل پنجم:بحث ونتیجهگیری
5-1- خلاصه پژوهش 116
5-2- بحث ونتیجهگیری 117
5-3- محدودیتهای پژوهش 123
5-4- پیشنهادهای پژوهش 123
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 123
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی 124
فهرست منابع ومأخذفارسی 125
فهرست منابع ومأخذانگلیسی 131
ضمائم وپیوستها 137
چکیده انگلیسی.…………………………………………………………………150

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول2-1:انواع مختلف دانش موردنیازدرسازمان 22
جدول2-2: انواع فرهنگ سازمانی ازدیدگاه براون 42
جدول 2-3: مشخصات فرهنگ سازمانی براساس مدل کوئین 43
جدول 2-4: مدل فرهنگ سازمانی دیل وکندی 45
جدول2-5: مدل دشپند 48
جدول2-6: مدل ساکسبی 50
جدول2-7: انواع شخصیت سازمان ازدیدکتزدووریس ومیلر 51
جدول2-8:تفاوت مدل وپیمایش فرهنگ سازمانی دنیسون باسایرمدلهاوپیمایشهای فرهنگ سازمانی 57
جدول 3-1: توزیع حجم نمونه آماری براساس مدرک تحصیلی 97
جدول 3-2 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سابقه کار 97
جدول3-3: ابعادوشماره گویههادرپرسشنامه مدیریت دانش 99
جدول 3-4 :بررسی پایایی پرسشنامه مدیریت دانش وابعادآن 100
جدول3-5: ابعادوشماره گویههادرپرسشنامه فرهنگ سازمانی 100
جدول 3-6: بررسی پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی وابعادآن 101
جدول 3-7: ابعادوشماره گویههادرپرسشنامه رهبری تحولآفرین 101
جدول 3-8: بررسی پایایی پرسشنامه رهبری تحولآفرین وابعادآن 102
جدول 4-1: بررسی میانگین وانحراف استانداردمدیریت دانش 104
جدول 4-2: بررسی میانگین وانحراف استانداردنمرات فرهنگ سازمانی وابعادآن 105
جدول 4-3: بررسی میانگین وانحراف استاندارد نمرات رهبری تحولآفرین وابعادآن 105
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی بامدیریت دانش 106
جدول 4-5: ضریب همبستگی بین مدیریت دانش باابعادرهبری تحولآفرین 106
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین مدیریت دانش باابعادفرهنگ سازمانی 107
جدول4-7: جدول مشخصههای آماری رگرسیون بین ابعاد رهبری تحولآفرین با مدیریت دانش به روش همزمان 108
جدول4-8: جدول مشخصههای آماری رگرسیون بین ابعادفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش به روش همزمان 108

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار2-1: مدل فرهنگ سازمانی 56
نمودار2-2: سیرتکامل نظریههای رهبری 59
نمودار2-3: عناصررهبری تحولگرا(تحولساز)………………………………………………………….. 73
نمودار 3-1: توزیع حجم نمونه آماری براساس مدرک تحصیلی 97
نمودار 3-2: توزیع حجم نمونه آماری براساس سابقه کار 98

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 2-1: مدل حلزونی دانش نوناکاوتاکوچی 24
شکل 2-2: مدل هفت سی 32
شکل2-3: الگوی نظری سالیاس 37

چکیده
هدف از پژوهش حاضر،تبیین رابطه رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان زن دوره ابتدایی آموزشوپرورش ناحیه سه شهر شیراز بوده است.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش،توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان زن دوره ابتدایی شاغل درناحیه سه آموزشوپرورش شهرستان شیراز که حداقل دارای مدرک لیسانس و بالاتر که درزمان انجام این پژوهش بالغ بر190نفربودند.حجم نمونه بااستفاده ازجدول کرجسی- مورگان127 نفرتعیین که باروش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب ومورد مطالعه قرارگرفتند.به منظورجمعآوری اطلاعات از پرسشنامههای رهبری تحولآفرین باس، فرهنگ سازمانی دنیسون ومدیریت دانش سالیاس استفاده شده است.روایی وپایایی ابزار سنجش نیزموردتأیید قرارگرفت.تجزیه و تحلیل دادهها دردو بخش آمارتوصیفی وآماراستنباطی انجام پذیرفت.دربخش آمارتوصیفی بااستفاده ازجدول فراوانی وشاخصهایی نظیرحداقل،حداکثر،میانگین وانحراف استاندارد به توصیف دادهها پرداخته شده است.دربخش آمار استنباطی بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه به روش همزمان به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شد.نتایج نشاندهنده آن است که به طور کلی متغیرهای؛رهبری تحولآفرین و فرهنگسازمانی بامدیریت دانش رابطه معنادارومستقیمی دارند.همچنین بعدآرمانی رهبری تحولآفرین و بعدمأموریت فرهنگ سازمانی میتوانندبه طورمعناداری متغیرمدیریت دانش راپیشبینی کنند.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، رهبری تحولآفرین

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
دانش به یک عامل حیاتی تعیین کننده براي رقابتپذیري در بخش دولتی تبدیل شده است. بازنشسته شدن کارمندان دولت و همچنین انتقال آنها بین بخشهاي مختلف ، چالش جدیدي براي بقاي دانش در سازمان و متعاقب آن آموزش کارکنان جدید ایجاد میکند(محقق). از آنجا که دستیابی به دانش برتر، رمز موفقیت سازمانها به حساب میآید، اهتمام فراوانی در زمینه دانشاندوزی و تجهیز دستاندرکاران سازمانی به بالاترین درجه از مراتب دانش موردنیاز، به کاربسته شد.با ظهور نسل جدیدی از کارگزاران دانشمحور،اقتضائات و فضای جدیدی درعرصه فعالیتهای سازمانی حاکم گردیدوسازمانها دیگرنمیتوانستند با بهرهگیری ازسازوکارهای شدید

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ج-، برايم، عهدة، مي‌توانم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، مزیت رقابتی، دوره ابتدایی