دانلود مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی، قضاوت اخلاقی، آموزش و پرورش، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم

تقدیم به همسرم
که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود. به پاس قدردانی، با قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است.

عنوان صفحه

چکیده 1
کلیات پژوهش 2
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
اهداف تحقیق 10
هدف اصلی تحقیق: 10
اهداف فرعی پژوهش 10
فرضیه ها 10
فرضیه اصلی پژوهش: 10
فرضیه فرعی پژوهش 10
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 11
تعاریف مفهومی متغیر ها 11
قضاوت اخلاقی : 11
عملکرد تحصیلی: 11
خلاقیت: 11
تعاریف عملیاتی متغیرها 12
رشد قضاوت اخلاقی 12
خلاقیت 12
عملکرد تحصیلی 12
ادبیات و پیشینه پژوهش 13
مبانی نظری تحقیق 14
تاریخچه عملکرد تحصیلی 14
تعاریف عملکرد تحصیلی : 14
مفهوم عملکرد تحصیلی : 16
عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی: 17
عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی 18
شاخص‌هايي كه براي شكست تحصيلي استفاده مي‌شوند عبارتند از 20
عوامل موثر بر عمکرد تحصیلی دانش آموزان: 21
نظریات موجود در زمینه عملکرد تحصیلی 23
الف- نظریه هنری مور 23
ب- نظریه مک کلند 23
ج- نظریه اسناد 25
خلاقیت : 26
مفهوم خلاقیت 26
تعاریف خلاقیت 27
تفکر خلاق 27
ویژگی های تفکر خلاق 28
مفاهیم مرتبط با خلاقیت 29
خلاقیت وحل مسأله 29
خلاقیت و اختراع 29
خلاقیت و کارآفرینی 29
خلاقیت و نوآوری 29
خلاقیت و انگیزش 30
خلاقیت و سن 31
خلاقیت و خویشتن پنداری 31
نظریه های خلاقیت 32
نظریه های فلسفی خلاقیت 32
– نظریه های جهان باستان 32
– نظریه های جدید فلسفی خلاقیت 33
عوامل مؤثر بر خلاقیت 34
مؤلفه های خلاقیت 34
فرایند خلاقیت 35
مراحل خلاقیت از دیدگاه والاس 36
موانع خلاقیت 36
موانع محیطی خلاقیت 36
راهکارهای تقویت خلاقیت 38
به کارگیری استراتژی تمرکز و سادگی 38
آموزش خلاقیت 38
محیط مساعد برای ایجاد خلاقیت 40
ویژگی های افراد خلاق 40
رشد قضاوت اخلاقی 41
تعریف اخلاق 41
اصول اخلاق حرفه ای 42
تئوری های مرتبط با اخلاق 43
تئوری تکاملی شناختی 43
تئوری نا هماهنگی شناختی 44
تکامل اخلاقی شناختی 44
تئوری رفتار برنامه ریزی شده 45
تئوری هانت ویتل 45
قضاوت و قضاوت اخلاقی 46
قضاوت چیست؟ 46
قضاوت اخلاقی چیست؟ 46
تصمیم گیری اخلاقی و قضاوت اخلاقی 47
مدل تصمیم گیری اخلاقی رست 47
رشد قضاوت اخلاقی 48
روان شناسي رشد اخلاقي درنوجواني و جواني 50
رشد احساس اخلاقي در نوجواني و جواني 53
رشد ارزش ها در نوجواني و جواني 56
پیشینه پژوهش 66
پژوهش انجام شده در خارج کشور 66
پژوهش انجام شده در داخل کشور 68
جمع بندی 70
روش تحقیق 73
روش تحقیق 74
جامعه آماري و نمونه مورد بررسی : 74
روش نمونه گیری و نمونه آماری 74
ابزار پژوهش و روایی و پایایی آن 74
ابزار تحقیق 74
الف) آزمون رشد قضاوت اخلاقی 74
روایی و پایایی 75
ب) آزمون خلاقیت تورنس 76
ج) پرسشنامه عملکرد تحصیلی 77
روش تجزیه وتحلیل: 78
ملاحظات اخلاقی : 78
تجزیه و تحلیل داده ها 79
الف) داده های توصیفی: 80
بررسی توصیفی نمرات رشد قضاوت اخلاقی 80
بررسی توصیفی نمرات خلاقیت 80
بررسی توصیفی نمرات عملکرد تحصیلی 80
ب) یافته های استنباطی: 81
فرضیه اصلی : 81
فرضیه های فرعی: 81
بحث و نتیجه گیری 84
خلاصه پژوهش 85
بحث نتیجه گیری: 85
محدودیت های پژوهشی: 92
پیشنهاد های تحقیق 92
الف )پیشنهادهای کاربردی: 92
ب) پیشنهادهای پژوهشی 93
منابع و ماخذ 93
منابع فارسی 93
منابع غیر فارسی 105

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: بررسی میانگین و انحراف استاندارد رشد قضاوت اخلاقی 76
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد خلاقیت 76
جدول 4-3: بررسی میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی 80
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی……………………………………………………………. 81
جدول 4-5: ضریب همبستگی بین رشد قضاوت اخلاقی با عملکرد تحصیلی 77
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت 78
جدول4-7: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت دانش آموزان به روش همزمان 78
جدول4-8: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین رشد قضاوت اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان به روش همزمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

چکیده
هدف از این پژوهش توصیف رابطه رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان بوده است. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان در سال تحصیلی 94-93 بوده است. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه‌ای چند مرحلهای بوده است.. ابزار سنجش در این پژوهش سه پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1990)، پرسشنامه خلاقیت تورنس(1979) و پرسشنامه رشد قضاوت اخلاقی سینها و وارما (1998 ) بوده است. به منظور تجزيه وتحليل داده ها در زمینه آمار توصيفي از روشهاي آماري ميانگين وانحراف معيار و در زمینه آمار استنباطي از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. رشد قضاوت اخلاقی به طور معنی دار قادر به پیش بینی خلاقیت دانش آموزان می باشد. رشد قضاوت اخلاقی می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی نماید.

واژگان کلیدی:عملکرد تحصیلی،خلاقیت،قضاوت های اخلاقی

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
قرن حاضر، دوران دانش و اطلاعات، تحولات باورنکردنی، و پیشرفت و توسعه در بسیاری از ابعاد زندگی می باشد. دنیای تغییرات و شگفتی هاست. هر لحظه دری از علم به روی آدمی گشوده می شود. امروزه مدارس نمی توانند تنها به علوم کلاسیک و نوشته های گذشتگان اکتفا کنند، و انتقال و یادگیری آنها را جزو هدف های آموزش و پرورش خود بدانند، بلکه مدارس باید کودکان و نوجوانان جامعه خود را به معلومات و مهارت های زمان خود مجهزکنند(زینلیپور، زارعی وزندی نیا، 1388). عملکرد تحصیلی مناسب را یکی از اهداف مهم آموزشی در سطح دنیا می دانند، و همه بر آن هستند تا عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را شناسایی و هر یک از عوامل موثر بر آن را طوری تنظیم و هدایت کنند تا دانش آموزان هم به رشد و یادگیری بیشتر دست یابند و هم تعداد زیادی از فراگیران را در برگیرد و اکثریت افراد درکلاس درس مشارکت داشته باشند و به موفقیت بالاتر نائل شوند(کیوان فر، 1374). اینکه چه عواملی بر عملکرد تحصیلی تاثیر دارند، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است.، همواره در حیطه های مورد علاقه پژوهشگران تربیتی و حتی روان شناسان تربیتی بوده است(لواسانی و درانی، 1383).
همچنین یکی از جمله موضوعاتی كه امروزه مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت ، روانشناسان و دست اندركاران آموزش و پرورش قرار گرفته است خلاقیت می باشد . یكی از اهداف اساسی آموزش و پرورش نیز تربیت انسانهای خلّاق است داشتن افراد خلّاق و نوآور یكی از خواسته ها و آرزوهای معقول هر خانواده ای است و برای جامعه نیز ، وجود افراد خلاق امری حیاتی و مهم به نظر می رسد . این موضوع به خصوص امروزه ، بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اختراعات بزرگ و توفیقات امیدبخش امروزی مانند سفر به كرات و فضای دیگر و پیشرفت های بدست آمده در علوم مختلف بر اثر خلاقیت امكان پذیر گشته است . بنابراین ، لازم است این موضوع بیش از گذشته مورد توجه معلمان ، والدین و دست اندركاران تعلیم و تربیت قرار گیرد (فرهنگی، 1385).
یکی از عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان قضاوت های اخلاقی می باشد . قلمرواخلاق همراه با امکان روز افزون انسان در مهار همه جانبۀ محیط اجتماعی و طبیعی خود گسترش یافته و وسیع می شود ،چیزي که زمانی اساساً شرط طبیعی به حساب می آمد، همین که انسان به کشف وسایل تغییر آن در جهت مقاصد و اهداف خود نائل شد، تبدیل به مسأله اخلاقی گردید. از همین جاست که نیاز به اخلاق بیشتر احساس می شود و رشتۀ اخلاق به عنوان زمینه اي فراگیر بر حوزه هاي مختلف معرفتی سایه میاندازد. اخلاق، در شرایطی که فرد در برابر طیفی از گزینه هاي قابل قبول و اغلب نارضایت بخش قرار دارد، به تعیین درستی تصمیم می پردازد. اخلاقیات به مجموعه اي از عقاید اشاره دارد که ما براي تمیز حق از باطل به آن مراجعه می کنیم؛ اخلاق فرایند بیان توجیهات عقلانی براي رفتارها و کردارهاي ما در موقعی است که ارزش هاي مورد نظر ما به چالش کشیده می شود. فلسفۀ اخلاق هنگامی پدیدار می شود که همچون سقراط ازمرحله اي که در آن به وسیلۀ قواعد سنتی اداره می شویم و حتی از مرحله اي که قواعد در آن به نحوي درونی شده اند که می توان گفت هدایت شد ه درون هستیم، به سوي مرحله اي گذر کنیم که در آن مستقلاً و با مفاهیم دقیق و کلی بیندیشیم و به عنوان عاملان اخلاقی به نوعی خودمختاري دست یابیم. به این ترتیب می توان گفت فیلسوفان اخلاق پیرامون شاکله هاي قضاوت هاي اخلاقی و میزان تناسب درك ما از اخلاقیات با عقلانیت بحث کرد ه اند. در مقام بیان توجیه منطقی رفتارها و کردارها، اخلاق شناسان قرار دارند که فرد را به ترسیم اصول عمومی و پایداري همچون احترام به کرامت انسانی، بیان حقیقت، شفافیت و التزام به ارزش هاي جمعی و اجتماعی ترغیب می کنند. این اصول و برخی از اصول دیگر، کانون اصلی قوانین اخلاق حرفه اي را تشکیل می دهند. اخلاق شناسان فرد را برحسب ماهیت مسأله اخلاقی موجود، به فیلسوفان و نظریه هاي مختلف ارجاع میدهند ( خانیکی، 1388 ). بنابراین در پژوهش حاضر رابطه بین رشد قضاوتهای اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفت .
بیان مسئله
از وظايف اصلي آموزش و پرورش در هر كشور انتقال ميراث فرهنگي جامعه، پرورش استعداد‌هاي دانش‌آموختگان و آماده‌كردن آنان براي شركت فعال در جامعه است. آموزش و پرورش از مهمترين نهادهاياجتماعي است، که در واقع کيفيت فعاليت ساير نهادهاي اجتماعي تا اندازه زيادي بستگي به چگونگي عملکرد در اين نهاد دارد (نديمي و بروج، 1385). عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهایی که فرد در ارتباط با انجام وظایفش از خود نشان میدهد (رابینز، 1388) و ماو1(1997) در تعريف عملکرد تحصيلي2 ميگويد مجموعه رفتارهاي تحصيلي است که در دو بعد پيشرفت تحصيلي و پسرفت تحصيلي در زمينه کسب معلومات نشان داده ميشود. پيشرفت تحصيلي بر مقدار يادگيري آموزشگاهي فرد از طريق آزمونهاي مختلف درسي مانند حساب، ادبيات، تاريخ، … سنجيده ميشود اشاره ميکند (سیف، 1388).
تحصيل از مهمترين دغدغه‌هاي هر نظام آموزشي در تمامي جوامع است. موفقيت و عملکرد تحصيلي دانشآموزان هر جامعه نشان‌دهنده موفقيت نظام آموزشي در زمينه هدف‌يابي و توجه به رفع نياز‌هاي فردي است. بنابراين نظام آموزشي را زماني مي‌توان كار‌آمد و موفق دانست كه پیشرفت تحصيلي دانش آموزان آن در مقاطع مختلف بيشترين و بالاترين رقم را داشته باشد (مرادي‌مقدم، 1383) که دستیابی به این مهم لزوم توجه به عوامل اثرگذار بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان را میطلبد.
علاوه بر عملکرد تحصیلی، توجه به خلاقیت3 دانشآموزان راهی جهت بهبود نظام آموزشی و دستیابی به اهداف آموزشی میباشد. کاستيگ4 (2008) نيز در تعريف خلاقيت،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد روانشناسی، توانمندسازی، کارشناسی ارشد، رفتار شهروندی Next Entries دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، عملکرد تحصیلی، آموزش و پرورش، موفقیت تحصیلی