منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی، توانمندسازی، انگیزش شغلی، توانمند سازی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………..

دکتر ………… استادیار بخش مدیریت (استاد داور داخلی) ……………………………………..

دکتر………… استادیار (استاد داور خارجی) ……………………………………..

مراتب فوق مورد تایید است . مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

سپاسگزاری

بار خدا یا زبانمان از حمد و سپاس بدرگاه تو قاصر است و نمی دانیم چگونه شکر گزار رحمتت باشیم که بما فرصت عطا فرمودی تا از این طریق رشد و اعتلای ذهنی را که به برکت الطاف بیکران تو عایدمان شده است عرضه داریم قبل از هر سخن شایسته است از استاد گرامی جناب آقای دکتر نادر شهامت که با راهنمایی حکیمانه و دلسوزانه خود مشوق و راهنمایی ارزشمند برای بنده بوده اند و همچنین تمام اساتید محترم که در طول این دو سال مرا از علم خود بهره مند ساختند تشکر وقدردانی فراوان بنمایم. توفیق روز افزون و پایداری این عزیزانه را از درگاه ایزد منان خواستارم.
و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مجموعه یاری نموده اند.

تقدیم به:
تقديم به ارباب غائب از نظر
و تقديم به پدر و مادرم،امام ،شهدا و آنانيكه اگر در جمع ما نيستند هنوز چون مني بر سر سفره كرامتشان مهمان و از نواي دعايشان برخوردار و بهرهمندم.
و تقديم به تنها برادرم كه امروز من هر چه كه هست ثمره مشقتها و از خود گذشتگيهاي تمام عمر اوست.
و تقديم به همسرم كه نه تنها همگام با من ،بلكه پيشتر و بيشتر از من براي رسيدن و دست يافتنم به اين موفقيت تلاش بي وقفه و بي منت نمود.
و تقديم به خواهرانم كه هميشه ايام دعايم كردند و مشوقم گشتن و چراغ روشگري مسير رندگيم بودند.
و تقديم به فرزندان و عروسم كه تمام تلاشم براي شادي و موفقيت و رسيدن به كمال آنان در پرتو قرآن و طريقت اهل بيت(س) بوده و هست.
و تقديم به تمام اساتيد،معلمان،بستگان،دوستان،همكاران،هم داشگاهيان،هم مسلكان و هم انديشان كه مطمئناً حقي بر گردنم دارند و حقيقتاً شايسته تقديرند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسأله 5
اهمیت و ضرورت پژوهش 7
اهداف پژوهش 10
فرضیه‌های پژوهش 10
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: 11
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
مباني نظري توانمندسازي 15
توانمندسازي به مثابه يك عنصر ارتباطي 17
توانمندسازي به مثابه يك مفهوم انگيزشي 17
توانمندسازي در نظام اداري ايران 23
مفروضات توانمند سازی 24
الزامات توانمندسازی 24
دلایل توانمند سازی 28
موانع توانمندسازي در سازمان 29
اهميت توانمند سازي در سازمان ها 30
ديدگاههاي مختلف توانمندسازي 30
توانمندسازي از ديدگاه عقلايي 30
توانمندسازي از ديدگاه انگيزشي 31
توانمندسازي از ديدگاه فوق انگيزشي 31
توانمندسازي از ديدگاه روان – نمادين 31
توانمندسازي از ديدگاه رابطه اي 31
توانمندسازي از ديدگاه روان شناختي 31
مزاياي توانمندسازي 32
ابعاد توانمندسازي 32
عوامل توانمند سازي 36
مدل هاي توانمندسازي 38
مدل توانمندسازي دينس كينلا 38
مدل توانمندسازي توماس و ولتهاوس 39
مدل توانمندسازي اسپريتزر 40
مدل توانمندسازي كانگر -كاننگو 41
مدل توانمندسازي فاكس (مدل كارآموزي فاكس) 42
مدل توانمندسازي باروچ 42
مدل توانمندسازي آرمسترانگ 43
مبانی نظری حمایت سازمانی 44
مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی 44
تئوری حمایت سازمانی 47
الگوی نظری حمایت سازمانی 48
نظریه مبادله اجتماعی بلاو 48
الگوی موثر برحمایت سازمانی 49
متغیرهای همبسته باحمایت سازمانی 50
پیش بینی کننده های حمایت سازمانی 53
مشارکت در تصمیم گیری 54
حمایت سرپرست 54
عدالت سازمانی 55
فرصت رشد 57
پیامد های حمایت سازمانی 58
تعهد سازمانی 58
رضایت شغلی 59
انگیزه ترک شغل 60
تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی 61
انگیزش شغلی 62
تعریف انگیزش و پتانسیل انگیزش شغلی 62
نظریه های معاصر انگیزش 67
نظریه های محتوایی 67
نظریه سلسله مراتب نیازها 70
نظریه دو ساحتی بودن انسان 72
نظریه هاي فرایندي 72
به کارگیری نظریات انگیزش: 74
فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان 75
انگیزش و تأکید بر تفاوت هاي فردي در سازمان : 76
پیشینه پژوهش 79
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 79
پژوهش های انجام شده در داخل کشور 83
جمع بندی: 86
فصل سوم- روش اجرای پژوهش
روش پژوهش 88
جامعه آماری 88
نمونه و روش نمونه‌گیری 88
روش جمع آوری داده ها 93
مطالعات کتابخانه ای 93
تحقیقات میدانی 93
ابزار سنجش 94
روش اجرا 97
روش تجزیه و تحلیل داده ها 98
ملاحظات اخلاقی : 98
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش: 100
داده های توصیفی: 100
یافته های استنباطی: 101
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش 107
بحث و نتیجه گیری 108
محدودیت های پژوهش 113
پیشنهاد های پژوهش 113
پیشنهادهاي کاربردی 113
پیشنهادهاي پژوهشی 114
منابع و ماخذ فارسی 115
منابع و ماخذ انگليسي 11919

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (2-1) الگوهای کلی نگرشهای مدیریت نسبت به انگیزش 66
جدول 2-2: مکانیسمهای ارضای نیازها در سازمان 68
جدول 2-3: واکنش کارکنان نسبت به نابرابری فرنهام 69
جدول (2-4) کاربرد نظریات انگیزشی با توجه به عوامل 74
جدول 3-1 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سن 89
نمودار 3-1: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سن 89
جدول 3-2: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس جنسیت 90
نمودار 3-2: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس جنسیت 90
جدول 3-3 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی 91
نمودار 3-3 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی 91
جدول 3-4 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سابقه کار 92
جدول3-3 : ابعاد متغیر توانمند سازی همراه با شماره گویه های آن 94
جدول 3-4: پایایی پرسشنامه توانمند سازی و ابعاد آن به روش آلفای کرونباخ پژوهش حاضر 95
جدول 3- 5 : ابعاد انگیزش شغلی و گویه های مربوط به آن 95
جدول 3-6 نحوه نمره گذاری پرسشنامه انگیزش شغلی 95
جدول 3-7: پایایی پرسشنامه انگیزش شغلی و ابعاد آن به روش آلفای کرونباخ پژوهش حاضر 96
جدول 3-8: پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی و ابعاد آن به روش آلفای کرونباخ پژوهش حاضر 97

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار2-1 :مدل توانمندسازي كينلا 39
نمودار 2-2: مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس 39
نمودار 2-3 : مدل توانمندسازی اسپریتزر 40
نمودار 2-4 : مدل توانمندسازی کانگر و کاننگو 41
نمودار 2-5: مدل توانمندسازی فاکس 42
نمودار 2-6: مدل دوبعدی توانمندسازی باروچ 43
نمودار 2-7: مدل توانمندسازی آرمسترانگ 43
نمودار 3-1: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سن 89
نمودار 3-2: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس جنسیت 90
نمودار 3-3 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی 91

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبيين رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز بوده است.روش پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي و از نوع همبستگي است.جامعه آماري در زمان انجام پژوهش بالغ بر 300 نفر بودند كه براي تعيين حجم نمونه براساس جدول گرجسي- مورگان 169 نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزار سنجش در اين پژوهش 3 پرسشنامه توانمند سازي اسپريتزر(1995)،انگيزش شغلي حبيبي (1377) و حمايت سازماني آيزنبرگو همكاران (1986) بوده است كه روايي و پايايي ابزار مورد تاييد قرار گرفت تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي صورت پذيرفت كه در سطح آمار توصيفي؛فراواني،ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه استفاده شده است.نتايج نشان دهنده آنست كه: بین حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد(01/0). بین مولفه های ویژگی های فردی و جو سازمانی با توانمندسازی کارکنان رایطه معنادار وجود دارد (01/0) .و بین مولفه ماهیت شغل با توانمند سازی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. (05/0). مولفه جو سازمانی نسبت به دیگر مولفه ها پیش بینی کننده قوی تری برای توانمند سازی کارکنان می باشد. حمایت سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی توانمند سازی می باشد.. متغیر انگیزش شغلی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای توانمند سازی کارکنان می باشد.

کلید واژه ها : توانمندسازی، حمایت سازمانی ،انگیزش شغلی

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
سازمانها امروزه در محیطی كاملاً رقابتی كه همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای كنترل كاركنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان كنند و سایر وظایف روزمره را به عهده كاركنان بگذارند. كاركنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند كه از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری كه می تواند در این زمینه به كمك مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی1 است مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر « دراکر 2» رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند. .(عبدالهی و دیگران، 1385). یکی از عوامل مرتبط با توانمندسازی ، حمایت سازمانی3 می باشد. حمايت سازماني، احساس و باورهاي تعميم يافته افراد در اين راستا است كه سازمان نسبت به همكاري و مساعدت و حمايت اعضاي خود ارزش قايل است و نگران و دلواپس خوشبختي و آينده آن ها است. اين مفهوم را نخستين بار آيزنبرگ4 همکاران و (1986) مطرح كردند و به دنبال آن پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف آن و همچنين رابطه آن با متغيرهاى ديگر، تحقيقات گسترده اى انجام دادند. حمایت سازمانی ادراک شده سازه ای از تبادل اجتماعی است. بنا بر این تئوری حمایت سازمانی بیان می کند که کارکنان عقاید کلی پیرامون درجه ای که سازمان از نیازها و ارزش های آنها حمایت می کند، ایجاد می کنند که بر اساس تعامل مدیران با نمایندگان سازمانی، صورت می پذیرد (آیزنبرگ، 2002). ادراک از حمایت مدیریت، امکان دارد از طریق تأمین نیازهای عاطفی اجتماعی، مانند تعلق و حمایت عاطفی کمک به بالا بردن وفاداری عاطفی کند(فوو و همکاران 5،2009) اقدامات هدفمند در بهبود ادراک از حمایت سازمانی ادراک شده نه تنها منجر به بهبود ارتباطات با حفظ امنیت می شود بلکه پیشنهاد ارزیابی عقلایی از علل حوادث می کند (هافمن 6و همکاران،1999). از دیگر عوامل مرتبط با توانمند سازی کارکنان انگیزش شغلی می باشد. مطالعه انگیزش شغلی کوششی برای شناخت و پاسخ به چراهای رفتار است. این که چرا انسانها رفتار متفاوتی دارند و چرا بعضی از کارمندان با میل و رغبت کار خود را انجام می دهند و کارمند دیگری را برای انجام دادن حداقل کار باید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره جو اخلاقی Next Entries منبع پایان نامه درمورد منابع انسانی، حمایت سازمانی، توانمند سازی، انگیزش شغلی