پایان نامه رایگان درباره رضایت شغل، جو اخلاقی، رضایت شغلی، نیت ترک خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه تعهدنامه اصالت پایاننامه

تقدیر و تشکر
حمد و سپاس بی کران خداوند قادر متعال را که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
و سلام و درود بر محمّد(ص) و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز…
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند بر حسب وظیفه و از باب “من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” از همه اساتیدی که با رهنمودهای عالمانه، موجب افزایش بار علمی این پایان نامه گردیدند قدردانی می نمایم.
و همچنین از مدیران، پرستاران، همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکی و از همه کسانیکه به هر نحوی در تهیه و تدوین این پژوهش یاری ام نموده اند، تقدیر و تشکر بعمل می آورم.

تقدیم به :
روح پاک مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر. مادری که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم.
همسر عزیزم، که نشانه لطف الهی در زندگی من است. او که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورد تا در سایه همیاری و همدلی اش، به این منظور نائل شوم.

فرزندان و نوه های دلبندم، که همواره وجودشان مایه دلگرمی من بوده و آسایش آنها آرامش من است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقيق 1
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مساله 3
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 5
1-4) اهداف تحقیق 6
1-5) چارچوب نظری تحقیق 7
1-6) فرضیه های تحقیق 7
1-7) تعریف متغییرهای تحقیق 8
1-8) قلمروتحقیق 9
فصل دوم : ادبیات تحقيق 10
پیشگفتار 11
بخش اول: جو اخلاقی 13
2-1-1)مقدمه 14
2-1-2)تعاریف مختلف اخلاق 14
2-1-3)گستره قلمرو اخلاق در ادیان و فرهنگهای مختلف 15
2-1-4) ارزش های اخلاقی از نظر نسبی یا مطلق بودن 16
2-1-5) اخلاق مدیریت از نظر امام علی(ع) 17
2-1-6) اخلاق مدیریت 18
2-1-7) اخلاق سازمانی 20
2-1-8) جو سازمانی 21
2-1-9)تعریف جو اخلاقي 22
2-1-10) اهمیت بررسی جو اخلاقی 23
2-1-11) ابعاد جو اخلاقی 24
2-1-12) عوامل موثر بر جو اخلاقی 26
2-1-14) جو اخلاقي و وظایف مدیران سازمانها 27
بخش دوم: رضایت شغلی 27
2-2-1 )تعاریف رضایت شغلی : 28
2-2-2)اهميت رضايت شغلي: 29
2-2-3)رابطه رضایت و ترک خدمت 31
2-2 -4)تئوری دو عاملی هرزبرگ وعوامل رضایت شغلی 33
2-2 -5) عوامل تعیین کننده ابعاد رضایت شغلی: 35
2-2 -6)عوامل موثر بر رضایت شغلی 36
2-2 -7)دلایل نا رضایتی پرستاران 37
2-2 -8) شیوه های ابراز نارضایی 38
2-2-9)دیدگاه منفی ( انتقاد به اهمیت رضایت شغلی ) 39
بخش سوم: تعهد سازمانى 39
2-3-1)مفهوم تعهد سازمانی 40
2-3-2)جایگاه تعهدسازمانی در علوم مختلف 42
2-3-3) اهميت تعهد سازماني 43
2-3-4) انواع تعهد سازماني 44
2-3-5) مدل ها و ابعاد تعهد سازمانى 45
2-3-6) عوامل موثر بر تعهد سازماني: 47
2-3-7)مشکلات مربوط به مفهوم تعهد 50
2-3-8)مزایای تعهد سازماني و معایب فقدان آن 51
2-3-9) وظایف مدیران در قبال افزایش تعهد سازماني 51
2-3-10) رابطه تعهد سازمانی با اخلاق و نیت ترک خدمت 52
بخش چهارم: نیت ترک خدمت 53
2-4-1) تعاریف ترک خدمت و نیت ترک خدمت 54
2-4-2) اهمیت مقابله با ترک خدمت 55
2-4-3) رابطه نیت ترک خدمت با ترک خدمت 56
2-4-4) تفاوت ترك خدمت شغلي و سازمانی 57
2-4-5) عوارض و هزینه های ناشی از ترک خدمت و نیت ترک خدمت 58
2-4-6) عوامل موثر بر پدیده ی ترك خدمت 59
2-4-7) وظايف مديريت منابع انساني در قبال ترك خدمت کارکنان 62
بخش پنجم: پيشينه تحقيق 65
2-5-1) تحقیقات داخلي 66
2-5-2) تحقیقات خارجي 72
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 73
3-1) مقدمه 74
3 – 2 ) روش تحقیق 74
3 – 3 ) جامعه آماري 75
3 – 4 ) روش نمونه‌گيري و حجم نمونه 75
3 – 5 ) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 77
3 – 6 ) روايي و پايايي ابزار تحقیق 79
3– 7) روش تجزيه و تحليل داده ها 81
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقيق 83
4-1) مقدمه 83
بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی 84
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 85
4-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق در جامعه مورد مطالعه 91
بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی 93
4-5) بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق: 94
4-6) بررسی ارتباط خطی بین متغیر های تحقیق 95
4-7) بررسی رگرسیون چند گانه خطی بین متغیر های تحقیق 104
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 110
5-1) مقدمه 110
5-2) نتایج آمار توصیفی 111
5-2-1)توصیف محل کار و تعداد نمونه پرستاران 111
5-2-2) توصیف سن پاسخ دهندگان 111
5 -2-3)توصیف جنسيت پاسخ دهندگان 111
5-2-4) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان 111
5-2-5)توصیف وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان 112
5-2-6) توصیف وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان 112
5-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق 112
5-3-1)توصیف ادراک پرستاران از جو اخلاقی 112
5-3-2)توصیف رضایت شغلی پرستاران 113
5-3-3)توصیف تعهد سازمانی پرستاران 114
5-3-4)توصیف نیت ترک خدمت پرستاران 114
5-4) نتایج آمار استنباطی 115
5-4-1) نتیجه آزمون فرضیه اول 111
5-4-2) نتیجه آزمون فرضیه دوم 112
5-4-3) نتیجه آزمون فرضیه سوم 113
5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه چهارم 113
5-4-5) نتیجه آزمون فرضیه پنجم 114
5-5 ) پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها 118
5-5-1) پیشنهاد با توجه به نتایج فرضیه اول 118
5-5-2) پیشنهاد با توجه به نتایج فرضیه دوم، 118
5-5-3) پیشنهاد با توجه به نتایج فرضیه سوم 118
5-5-4) پیشنهاد با توجه به نتایج فرضیه چهارم 119
5-5-5) پیشنهاد با توجه به نتایج فرضیه پنجم 119
5-6) محدودیت های تحقیق 120
5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 121

پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….
120
پیوست ب: جداول آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………
123

منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………
126
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
132

فهرست جداول
جدول 3-1) نمونه و جامعه آماری هرطبقه………………………………………………………………………………………………
78
جدول 3-2) پرسشنامه متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………
79
جدول 3-3) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………….
81
جدول 4-1 ) توزیع فراوانی محل کار پرستاران مورد مطالعه …………………………………………………………………….
85
جدول 4-2 ) توزیع فراوانی سنی پرستاران مورد مطالعه…………………………………………………………………………….
86
جدول 4-3 ) توزیع فراوانی جنسیت پرستاران مورد مطالعه……………………………………………………………………….
87
جدول 4-4) توزیع فراوانی میزان تحصیلات پرستاران مورد مطالعه…………………………………………………………….
88
جدول شماره 4-5) توزیع فراوانی سابقه کار پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت………………………….
89
جدول 4-6) توزیع فراوانی وضعیت استخدام پرستاران مورد مطالعه……………………………………………………………
90
جدول 4-7 ) بررسی برخی از شاخص های آماری نمره حیطه های مختلف پرسشنامه مورد نظر پر شده توسط پرستاران مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………….
91
جدول 4-8) بررسی همبستگی جو اخلاقی با رضایت شغلی،حیطه تعهد سازمانی وحیطه نیت ترک خدمت در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر رشت…………………………………………………………………………………………
94
جدول4-9) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی و نمرات رضایت شغلی پرستاران…………………………………
95
جدول4-10) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی ومتغیرهای دموگرافیک با نمرات رضایت شغلی پرستاران
96
جدول4-11) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی با نمرات تعهد سازمانی پرستاران………………………………..
97
جدول4-12) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی و متغیرهای دموگرافیک با نمرات تعهد سازمانی ………….
98
جدول4-13) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی با نمرات نیت ترک خدمت پرستاران…………………………..
99
جدول4-14) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی و متغیرهای دموگرافیک با نمرات نیت ترک خدمت …….
100
جدول4-15) همبستگی بین نمرات حیطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی پرستار…………………………………………
101
جدول4-16) همبستگی بین نمرات حیطه رضایت شغلی و متغیرهای دموگرافیک با نمرات تعهد سازمانی ………
102
جدول4-17) همبستگی بین نمرات حیطه تعهد سازمانی با نمرات نیت ترک خدمت پرستاران………………………..
103
جدول4-18) همبستگی بین نمرات حیطه تعهد سازمانی و متغیرهای دموگرافیک با نمرات نیت ترک خدمت
104
جدول4-19) بررسی رگرسیون چند گانه خطی بین متغیر های تحقیق…………………………………………………………
105

فهرست نمودارها/ اشکال
شکل1-1) مدل تحليلي پژوهش((Schwepker,2001…………………………………………………………………………………
7
نمودار2-1) فرآيند اجتماعي شدن و تأثير آن بر تعهد سازماني(عزیزی،1390)………………………………………………..
49
شکل2-1) عوامل موثر بر تمایل کارکنان به ترک خدمت .( Ghapanchi and Aurum, 2011)…………………………
62
نمودار 4-1) توزیع فراوانی محل کار پرستاران موردمطالعه…………………………………………………………………………..
86
نمودار 4-2 ) توزیع فراوانی سنی پرستاران مورد مطالعه……………………………………………………………………………….
87
نمودار 4-3 ) توزیع فراوانی جنسیت پرستاران مورد مطالعه …………………………………………………………………………
87
نمودار 4-4)توزیع فراوانی میزان تحصیلات پرستاران مورد مطالعه……………………………………………………………….
88
نمودار 4-5) توزیع فراوانی سابقه کار پرستاران مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، اثرات ثابت، اظهار نظر حسابرس Next Entries پایان نامه رایگان درباره جو اخلاقی، تعهد سازمانی، نیت ترک خدمت، رضایت شغل