پایان نامه درمورد اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، آزمون فرضیه، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

دکتر محمد رضا پور علی

استاد مشاور
دكتر محمود صمدي لرگاني

نگارنده
جواد نصيری عاقلی

سال تحصيلي 1392

تقدیم به :

« پدر و مادر عزيزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها ، زحمات، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم و همچنين برادربزرگوارم كه با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين پایان نامه ياري دادند. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌ هايشان را سپاس گفته ‌باشم. »

با سپاس از:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين پایان نامه را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر محمد رضا پور علی استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر محمود صمدي لرگاني استاد مشاور، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان
حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب جواد نصیری عاقلی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری تخصصی در رشته حسابداری که در تاریخ ………….. از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
با کسب نمره …………. و درجه …………. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
چکيده 1
فصل اول 2
كليات تحقيق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 3
1-4- اهداف تحقيق 4
1-4-1- هدف اصلي 4
1-4-3- اهداف کاربردی 5
1-5- سؤالات تحقیق 5
1-6- فرضيه‏هاي تحقیق 5
1-7- روش شناسی تحقیق 5
1-7-1- شرح كامل روش تحقیق 5
1-7-2-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق 6
1-7-3-مدل پژوهش و نحوه اندازه گیری متغیرها 6
– مدل آزمون فرضیه دوم 7
1-8- شرح کامل روش و ابزار گردآوري داده‏ها 7
1-9- جامعه آماري و نمونه آماری 8
1-10- قلمرو تحقیق 8
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق 8
1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق 8
1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق 8
1-11- ساختار تحقيق 8
فصل دوم: 10
مبانی نظری و پیشینه تحقیق 10
2-1) مقدمه 11
2-2- مبانی نظری حسابرسی 13
2-3- تئوری حسابرسی 14
2-3-1- هدف تئوری 14
2-3-3- نیاز به تئوری حسابرسی 15
2-3-4- وضعیت کنونی تئوری حسابرسی 16
2-3-5 تقاضا براي خدمات حسابرسي در جهان 17
2-4-مبانی نظری افشا 27
2-4-1- تعریف افشا 27
2-4-2- اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری 28
2-4-3- نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه 29
2-4-4-کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 32
2-2-5-5- نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری 33
2-2-5-6- منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری) 35
2-2-5-7- روش‌های افشای اطلاعات اجباری 36
2-2-5-8-محرک‌ها و انگیزه‌های افشا حسابداری 37
2-2-7- انگیزه‌های افشا حسابداری 38
بخش دوم: 43
پیشینه تحقیق 43
2-2-3-1- تحقیقات داخلی 44
2-2-3-2- تحقیقات خارجی 46
فصل سوم: 48
روش شناسی تحقيق 48
3-1- مقدمه 49
3-2- روش پژوهش 49
3-3- فرضیه های تحقیق 50
3-4- جامعه و نمونه آماري 50
3-5- گردآوري اطلاعات 51
3-6-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق 51
– مدل آزمون فرضیه دوم 52
3-7- روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها 53
3-8- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 54
3-9- رگرسیون چند متغیره 54
3-9-2- مفروضات رگرسیون خطی 55
3-9-4- آزمون استقلال خطاها 56
3-9-5- آزمون مناسب بودن مدل 56
3-9-6- آزمون معنادار بودن ضرايب 57
3-10- بررسي ساختار دادههاي تركيبي و انواع مدلهاي آن 57
3-10-1- آزمون چاو 58
3-10-2- آزمون هاسمن 58
3-11- خلاصه فصل 59
فصل چهارم: 60
تجزیه و تحلیل داده ها 60
4-1- مقدمه 61
4-2- آمار توصیفی داده ها 62
4-2- آمار استنباطی 62
4-2 -1-آزمون پایایی متغیرها 62
4-2-2- تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 63
4-2-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 65
4-2-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 65
4-2-3-2- آزمون خود همبستگی 66
4-2-3-3- ناهمسانی واریانس ها 67
4-2-3-4- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 67
4-3- آزمون فرضیات تحقیق 68
4-3-1- آزمون فرضیه اول 68
4-3-2- آزمون فرضیه دوم 70
فصل پنجم: 72
نتیجه گیری و پیشنهادات 72
5-1- مقدمه 73
5-2- خلاصه پژوهش 73
5-3-نتایج تحقیق 73
5-3-1- آزمون فرضیه اول 73
5-3-2- آزمون فرضیه دوم 74
5-4- محدودیت های پژوهش 75
5-5- پيشنهادهاي تحقیق 75
5-5-1- پيشنهادهاي منتج از تحقیق 76
5-5-2- پيشنهادهاي برای تحقیقات آتی 76
منابع و مآخذ 77

فهرست اشکال
نگاره 2-1 – جریان اطلاعاتی و مالی دراقتصاد بازار سرمایه (هیلی و پالپو، 2001) 31

فهرست جداول
جدول 3-1. تعداد شرکتها پس از غربالگری 50
جدول 4-1. آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق 62
جدول 4-2. آزمون ایم،پسران وشین (IPS) 62
جدول 4-3. آزمون لين ولوين (LL) 63
جدول 4-4. آزمون چاو 64
جدول4-5. آزمون هاسمن 64
جدول 4-6 .آزمون کولموگروف _اسمیرنوف 66
جدول4-7. آزمون استقلال خطاها 66
جدول(4-8). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس 67
جدول 4-9 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل 68
جدول4-10. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 69

چکيده
هدف اصلی اين تحقيق بررسی تاثير نوع و میزان تغييرات اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا شرکت های پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقيق حاضر شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 بوده که حجم نمونه پس از انجام روش غربالگري برابر با 137 شرکت می باشد. در اين تحقيق تغييرات نوع اظهار نظر حسابرس و ميزانتغييرات اظهار نظر حسابرس به عنوان متغيرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثير آنها بر به موقع بودن افشا مورد بررسی قرار گيرد. در اين تحقيق که از داده‌های تلفيقی و تابلويی با اثرات ثابت و نرم افزار Excel و Eviews استفاده شده ، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل با استفاده از رگرسيون چند متغيره در سطح اطمينان 95% نشان می دهد که تغيير نوع اظهار نظر حسابرس و ميزان تغيير نوع اظهار نظر حسابرس موجب افزايش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت ها می شود. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان میدهد تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس باعث افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت های پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می گردد. نتایج تحقیق مزبور موجب افزایش غنای مبانی نظری و نیز پیشینه تحقیقات مرتبط با تاثیر گزارشات حسابرسی بر به موقع بودن و کیفیت افشاء شرکت ها می گردد. از سوی دیگر با توجه به یافته های این تحقیق، فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار می توانند در هنگام تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با توجه به تاثیر مثبتی که تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها دارد، تصمیمات بهینه که منجر به کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.
واژگان کليدی: تغييرات اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، کيفيت افشا

فصل اول
كليات تحقيق

1-1- مقدمه
در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات و فرضیه های تحقيق، چارچوب نظری تحقيق ، قلمرو تحقيق پرداخته شده است.

1-2- بيان مسأله
سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي از استفاده كنندگان برون سازماني اطلاعات مالي به شمار ميروند. تهيه و فراهم كردن اطلاعات مربوط براي اين دو گروه، يكي از رسالت هاي اصلي مديريت و سيستمهاي حسابداري است. شرکت ها از طريق افشاي اطلاعات در قالب گزارشگري مالي اين رسالت را ايفا مي نمايند. صورت هاي مالي قسمت مهمي از گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند. در واقع نقش اصلي گزارشگري مالي، افشا اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبرو به موقع است. مشاركت كنندگان بازار نیز همواره به دنبال اطلاعات مالي به موقع و معتبر هستند،زيرا اين اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت شركت و سرمایه گذاران بيروني را كاهش ميدهد .به موقع بودن يكي از مهمترين ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي محسوب مي شود به موقع بودن به اين مفهوم است كه اطلاعات بايد در كوتاه ترين زمان و به سريع ترين شكل ممكن اعلان و در دسترس استفاده كنندگان قرارگيرد. هر چه فاصله زماني و تاريخ اعلان اطلاعات واحدهاي تجاري كوتاه تر باشد، سودمندي حاصل از اطلاعات مالی واحدهاي تجاري افزايش می یابد. مطالعات متعددي در ادبيات حسابداري وجود دارند كه نشان ميدهند به موقع بودن افشا موجب افزایش کیفیت اطلاعات شده وعدم تقارن اطلاعاتي را كاهش ميدهد (نوروش و حسینی، 1388).
از سوی دیگر نقش و ماهيت حسابرسي در ارتباط با عدم قطعيت و ترديدهاي حاكم بر كيفيت اطلاعات حسابداري گزارش شده مطرح مي شود. حسابرسی در خط مقدم رسيدگي، اظهار نظردرخصوص مطلوبیت تهیه و نهايتاً اعتباربخشي به ادعاهاي مديريت مندرج در صورت هاي مالي است. حسابرسي به عنوان يك سازوكار اجتماعي، براي كمك به نظارت و كنترل رفتار مديران و به عنوان ابزار نظارتي دولت ها است. آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارشات حسابرسی است که موجب افزایش قابلیت اتکاء و به موقع بودن اطلاعات حسابداری افشا شده می شود. این، ارزش افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکت ها است.پس اگر حسابرسي يك وسيله نظارتي باشد كه نقشهاي متعدد مذكور را بر عهده دارد، با ثابت فرض كردن ساير شرايط، گزارش حسابرس در خصوص صورت هاي مالي در طی زمان به عنوان یک مکانیزم نظارتی می بایست موجب بهبود کیفیت افشا اطلاعات از طریق افزایش به موقع بودن افشا اطلاعات حسابداری گردد(یاسایی، 1389). انواع اظهارنظرهای حسابرس مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران، شامل موارد ذیل می باشند: نظرمقبول، نظرمشروط، عدم اظهارنظر و نظرمردود.

نتایج تحقیقات پبشین همچون کولینان و همکاران(2012) نشان می دهد که نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان یک مکانیزم و ابزار نظارتی کارا موجب افزایش کیفیت اطلاعات و به تبع آن افزایش به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها می گردد.
با توجه به مطالب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی Next Entries پایان نامه درمورد اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران