منبع پایان نامه درمورد تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری، زندگی کاری، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ر طول نگارش این پروژه همواره از نظرات کارشناسانه شان، استفاده کردم.
آقای دکتر قمری که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند.
از خواهر مهربان و زن برادر عزیزم که متحمل زحماتم بودند و وجودشان مایه ی آرامش من است.
از دوست خوبم سر کار خانم مهسا قدیم زاده که سختی دوران تحصیلی را بر من آسان نمود.
سپاس آخر را به مهربانترین همراهان زندگی ام، پدر و مادر و همسر عزیزم تقدیم می کنم که حضورشان در فضای زندگی ام، مصداق بی ریای سخاوت بوده است.

نام خانوادگي دانشجو: سرباز نجف‌آبادی نام: مرضیه
عنوان پاياننامه: رابطه کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی کارکنان
استاد (اساتید) راهنما: دکتر عادل زاهد بابلان، دکتر مهدی معینی کیا
استاد مشاور: دکتر حسین قمری
مقطع تحصيلی: کارشناسی ارشد رشته: مشاوره
گرايش: شغلی دانشگاه: محقق اردبيلي
دانشكده: علوم تربیتی و روانشناسی تاريخ دفاع: 22/6/93 تعداد صفحات: 91
چكيده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجفآباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 1200 نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجفآباد در سال 1392 تشکیل میداد. از میان این تعداد نمونهای به حجم 300 نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شد. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1993)، پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مهیر (1996) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) بود. تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش با استفاده از نرمافزار spss-21 در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش دادهها و مفروضات آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونهای استفاده به عمل آمده است. نتایج تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطهی مثبت معناداری وجود دارد. بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و مؤلفههای کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مقیاسهای تعارض خانواد کار و کیفیت زندگی کاری به گونهی معنیداری توان پیشبینی تعهد سازمانی را به میزان 16 درصد دارا هستند و مقیاسهای تعارض خانواده-کار و کار-خانواده به طرز معنیداری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 10 درصد داراست و زیرمقیاسهای مؤلفهی کیفیت زندگی کاری به گونهی معنیداری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 37 درصد دارا هستند.
كليد واژهها: تعارض کار-خانواده، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی.

فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب
صفحه

1- کلیات پژوهش
1-کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه و بیان مسأله 2
1-2- ضرورت و اهمیت مسأله 4
1-3- اهداف پژوهش 6
1-4- سوالات اصلی پژوهش 6
1-5- فرضیات پژوهش 7
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 7
2- مبانی نظری پژوهش و پیشینه
2-1- مقدمه. 11
2-2- تعاریف تعهد سازمانی 11
2-3- دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی 13
2-3-1- دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت 13
2-3-2- دیدگاه اتزیونی 13
2-3-3- دیدگاه آرجریس 14
2-3-4- دیدگاه استاو و سالانسیک (1977) 14
2-3-5- -الگوی آنجل و پری 15
2-3-6- الگوی مایر و شورمن 15
2-3-7- -دیدگاه هارتمن و بمیکز 15
2-3-8- دیدگاه بالفور و وکسلر 16
2-3-9- الگوی مودی و همکاران 21
2-3-10- الگوی سه جزئی آلن و مایر 21
2-4- فرآیند ایجاد تعهد سازمانی: 22
2-4-1- اریلی و چاتمن 22
2-4-2- مارتین و نیکولز 23
2-5- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی: 23
2-6- عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی: 24
2-6-1- دیدگاه استرون 24
2-6-2- دیدگاه استیرز، پورتر و مودی 25
2-6-3- مودی و همکاران 25
2-7- تعاریف کیفیت زندگی کاری 27
2-7-1- تعریف ولش 27
2-7-2- دیدگاه وک چیو 27
2-7-3- تعاریف فارکوهر 30
2-8- ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری 30
2-9- الگوهای کیفیت زندگی کاری: 31
2-9-1- الگوی توماس 31
2-9-2- الگوی والتون 31
2-9-3- الگوی کاسیو 32
2-9-4- الگوی هریکو مک بوی 32
2-9-5- الگوی مورتون 33
2-10- راههای بهبود کیفیت زندگی کاری 33
2-11- عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری 35
2-12- مدلهای تعارض کار-خانواده: 37
2-12-1- مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی 38
2-12-2- مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی 43
2-12-3- مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی 44
2-13- پیشینه پژوهش: 45
2-13-1- پژوهشهای داخلی: 45
2-13-2- پژوهشهای خارجی: 49
2-14- خلاصه فصل 52
3- مواد و روش پژوهش
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………54
3-2- روش پژوهش 54
3-3- جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا 54
3-4- ابزارهای جمع آوری اطلاعات 54
3-4-1- پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (1991) 54
3-4-2- پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) 55
3-4-3- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری: 56
3-5- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 56
4- نتایج و یافته های پژوهش
4-1- مقدمه…….. 58
4-2- اطلاعات توصیفی 58
4-3- یافته های استنباطی 62
5- نتیجه گیری و بحث
5-1- مقدمه………….. 70
5-2- بحث در مورد یافته های پژوهش 70
5-2-1- سؤالات پژوهش 70
5-2-2- فرضیه های پژوهش 72
5-3- محدودیتها 73
5-4- پیشنهادها 73
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی 73
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی 73

فهرست جداول
شماره و عنوان جدول
صفحه
2-1-جدول تعاریف تعهدسازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2-ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس…………………………………………………………………………………………………………………………13
2-3-نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد، گروه و سازمان………………………………………………………………………..24
3-1-مقدار پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-2-پایایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-3-پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون………………………………………………………………………………………………………………54
4-1-فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنیها………………………………………………………………………………………………………………………..56
4-2-فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیلات آزمودنیها…………………………………………………………………………………………………….57
4-3-فراوانی و درصد فراوانی سابقه آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………………..57
4-4-میزان تحصیلات بر اساس سابقهی آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………….58
4-5-میزان سن بر اساس سابقهی آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………………….58
4-6-میزان سن بر اساس تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………..59
4-7-آزمون t تک نمونه ای تعهد سازمانی و مولفههای آن…………………………………………………………………………………………………..59
4-8-آزمون t تک نمونه ای تعارض کار-خانواده و خانواده-کار…………………………………………………………………………………………….60
4-9-آزمون t تک نمونه ای کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن………………………………………………………………………………………………. 60
4-10همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………….. 61
4-11-همبستگی تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………..61
4-12-همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………… 62
4-13همبستگی کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی…………………………………………………………………… 63
4-14-همبستگی بین مولفههای تعارض کار-خانواده و خانواده کار و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی…………………….63
4-15-همبستگی بین مولفههای تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی………………………………………………………………………………..64
4-16-همبستگی بین زیرمقیاسهای مولفهی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی……………………………………………………….. 65

فهرست شکلها
شماره و عنوان شکل
صفحه

2-1- الگوی پیشایندهای تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2-الگوی پیشایندهای تعهد سازمانی بالفور و کسلر………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-3- پیش شرطهای عاطفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-4- اجزای کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

فصل اول:
کليات پژوهش

1-کلیات پژوهش
1-1- مقدمه و بیان مسأله
در جهان امروز بسیاری از فعالیتهای اساسی و حیاتی موردنیاز را سازمانهای گوناگون انجام میدهند یعنی پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر سازمانهاست؛ بنابراین میتوانیم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، اعتیاد به کار، رضایت شغل Next Entries منبع پایان نامه درمورد تعهدسازمانی، تعارض کار، کیفیت زندگی، زندگی کاری