تحقیق رایگان با موضوع فرسودگی شغلی، اعتیاد به کار، تعهد سازمانی، پاداش اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقیق
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسأله 3
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4) اهداف پژوهش 6
1-4-1) هدف کلی 6
1-4-2) اهداف ویژه 6
1-5) سوال های پژوهش 6
1-6) فرضیه های پژوهش 6
1-7) متغیرهای پژوهش 7
1-8) تعاریف واژه ها و اصطلاحات 7
1-8-1) تعاریف مفهومی(نظری) 7
1-8-2) تعاریف عملیاتی(عملی) 7
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقیق
2-1) مقدمه 11
2-2) پاداش اجتماعی 12
2-2-1) مفهوم پاداش 12
2-2-2) انواع پاداش 13
2-2-3) دلایل ارائه پاداش 14
2-2-4) مدیریت پاداش 15
2-2-5) مبانی پاداش 15
2-2-6) سیستم های پاداش  16
2-2-7) مفاهیم اخلاقی مدیریت پاداش استراتژیک 17
2-2-8) پاداش کل و ارتقای انگیژش وعملکرد 19
2-2-9) مفهوم پاداش اجتماعی 20
2-3) اعتیاد به کار 21
2-3-1) مفهوم اعتیاد به کار 21
2-3-2) تعاریف اعتیاد به کار 24
2-3-3) خودشیفتگی 28
2-3-4) انواع اعتیاد به کار 29
2-3-5) پیامدهای اعتیاد به کار 30
2-3-6) پرکاری در برابر اعتیاد به کار 31
2-3-7) نشانه های افراد معتاد به کار 31
2-3-8) راه کارهای درمانی 32
2-3-9) اعتیاد به کار وکیفیت زندگی  33
2-4) تعهد سازمانی 34
2-4-1) مفهوم تعهد سازمانی 34
2-4-2) سه نگرش عمده تعهد سازمانی 35
2-4-3) دیدگاه های نظری تعهد سازمانی 35
2-4-4) دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی 37
2-5) فرسودگی شغلی 37
2-5-1) مفهوم فرسودگی شغلی 37
2-5-2) رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی 38
2-5-3) عوامل پیش سندرم فرسودگی شغلی 42
2-5-4) علایم هشدار دهنده فرسودگی شغلی 45
2-5-5) عوامل موثر در فرسودگی شغلی 47
2-5-6) ویژگی های افراد مستعد فرسودگی 48
2-5-7) شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی 48
2-5-8) راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی 49
2-6) پیشینه پژوهش 50
2-6-1) پژوهش های انجام شده درداخل کشور 50
2-6-2) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 53
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 57
3-2) روش پژوهش ….57
3-3) جامعه آماري …57
3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری ..57
3-5) روش های گردآوری اطلاعات …….. ..57
3-6) ابزار اندازه گیری داده ها …….. ..58
3-7) روایی ..60
3-8) پایایی …….. ..60
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها ..61
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1) مقدمه 64
4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 65
4-3) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 69
فصل پنجم: جمعبندی و نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
5-1) مقدمه 80
5-2) خلاصه پژوهش 80
5-3) یافته های پژوهش 81
5-4) بحث و نتیجه گیری 82
5-5) محدوديت هاي پژوهش 86
5-5-1) محدوديت هاي در اختیار پژوهشگر 86
5-5-2) محدوديت هاي خارج از اختیار پژوهشگر 86
5-6) پيشنهاد هاي پژوهش 86
5-6-1) پیشنهادهایی بر اساس نتایج پژوهش 86
5-6-2) پیشنهادهایی بر اساس تجارب پژوهشگر 88
5-6-3) توصیه به پژوهشگران آینده 88
منابع 90
منابع فارسی 90
منابع غیر فارسی 94
پیوست ها 99

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 3-1. تناظر مولفه های پاداش اجتماعی با گویه های پرسشنامه مربوطه 58
جدول 3-2. تناظر مولفه های اعتیاد به کار با گویه های پرسشنامه مربوطه 59
جدول 3-3. تناظر مولفه های تعهد سازمانی با گویه های پرسشنامه مربوطه 59
جدول 3-4. تناظر مولفه های تعهد سازمانی با گویه های پرسشنامه مربوطه 60
جدول 4-1. توزیع فراوانی ودرصد فراوانی متغیر جنسیت 65
جدول 4-2. توزیع فراوانی ودرصد فراوانی متغیر سن 66
جدول 4-3. توزیع فراوانی ودرصد فراوانی متغیر میزان تحصیلات 67
جدول 4-4. توزیع فراوانی ودرصد فراوانی متغیر سابقه کار 68
جدول 4-5. جدول آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش 69
جدول 4-6. بررسی همبستگی بین پاداش اجتماعی و اعتیاد به کار کارکنان 70
جدول 4-7. بررسی همبستگی بین پاداش اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان 71
جدول 4-8. بررسی همبستگی بین پاداش اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان 72
جدول 4-9. ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون گام به گام (فرضیه 4) 74
جدول 4-10. ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون گام به گام (فرضیه 5) 76
جدول 4-11. ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون گام به گام (فرضیه 4) 78

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1. نمودار ستونی متغیر جنسیت بر حسب درصد فراوانی 65
نمودار 4-2. نمودار ستونی متغیر سن بر حسب درصد فراوانی 66
نمودار 4-3. نمودار ستونی متغیر میزان تحصیلات بر حسب درصد فراوانی 67
نمودار 4-4. نمودار ستونی متغیر سابقه کار بر حسب درصد فراوانی 68

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل 2-1.رویکرد ساختاری فرسودگی شغلی 42

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در درك و ﻓﻬﻢ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ (بویار و موسلی،1 2007؛ جانسون، ماراکاز و پالمر2، 2005).
شرايط كارى در سازمان هاى امروز به گونه اى است كه موجب می شود بسيارى از افراد، بخش فراوانى از زندگى و اوقات خود را به كار اختصاص دهند. اين وضعيت می تواند پيامدهاى مثبتى داشته باشد، اما در عين حال، عوارض و پيامدهاى منفى نيز دارد. از اين رو، اخيراً پژوهش هايى درباره صرف ميزان فراوانى از وقت در كار انجام شده است كه اصطلاح اعتياد به كار، براى آن به كار می رود (اسنیر و زوهار3، 2008). حضور در محيط هاي كاري و صرف بخش قابل توجهي از زمان روزانه براي انجام كار و دغدغه و اشتغالات ذهني درباره فعاليت هاي كاري باعث شده است افراد زمان بسيار زيادي را به طور دلخواه و داوطلبانه به فعاليت هاي كاري اختصاص مي دهند، بدون آن كه به اندازه مناسب و كافي به استراحت و تفريح پرداخته و زماني را به خانواده و دوستان اختصاص دهند؛ از اين رو غالباً استرس زيادي را تجربه نموده و كارشان موجب مشكلات جسمي و رواني براي آنان مي شود (احمدی و همکاران، 1389).
بر اساس يافته هاى بورك و كوكسال4 افراد معتاد به كار، بيشتر به سازمان متعهد هستند. اعتياد به كار با اضافه كارى و حجم كار ارتباط دارد، بنابراين، تعهد افراد معتاد به كار به سازمان، موجب كاهش ناهنجارى ها در سازمان می شود. برخى پژوهشگران بيان كرده اند كه انواع مختلفى از الگوهاى رفتارى اعتياد به كار وجود دارد كه هر يك از آنها، بالقوه سابقه متفاوتى دارد و با عملكردشغلى، پيامدهاى كارى و زندگى مرتبط است (سیدجوادین، نرگسیان و شاهی، 1389).
در همین ارتباط پژوهش حاضر بر آن است كه رابطه پاداش اجتماعي با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان حضرت امام خمینی)رض( ساری را مورد بررسي قرار دهد. اين فصل كه به عنوان دروازه ورود به موضوع مورد مطالعه، يكي از مهمترين فصل هاي اين پايان نامه است و در آن نقش كلي اجراي طرح به اجمال مطرح مي گردد. لازم به ذكر است كه بر اساس مباحث عنوان شده در اين فصل كليه فصول ديگر پژوهش طراحي و سازماندهي مي گردد.

1-2 بيان مسأله
امروزه، به دليل جهاني شدن بازار ها و افزايش رقابت، سازمان ها از تيم، به منزلة ابزاري قدرتمند، براي حل مشكلات سازماني و ايجاد هم افزايي بين منابع انساني استفاده مي كنند (آقاجانی و رضایی، 1393).
كاركنان، بيشتر از گذشته درباره زندگي كاري خود فكر مي كنند و نگران هستند. آن ها شغل مطمئن، دراز مدت و ارضا كننده مي خواهند. كارمندان اغلب حرفه خود را با اميد و انتظاراتي ويژه براي رسيدن به بالاترين سطح در سازمان شروع مي كنند و اكثر آن ها به پيشرفت خود، رسيدن به قدرت، كسب بالاترين مسئوليت ها و پاداش ها اهميت مي دهند (خائف الهی، 1391).
به زعم آن ها، پاداش اجتماعي به دريافتي هاي ارزشمندي اطلاق مي شود كه فرد از تعامل با ديگران در محيط كار به دست مي آورد، نظير حمايت همكاران، سرپرستان و مديران. پاداش اجتماعي موجب برآورده شدن نيازهاي امنيت، احترام و تعلق مي شود. با توجه به تعريف فوق، منطقي است كه حمايت همكاران تيمي و رهبر تيم را پاداش اجتماعي بناميم (آرمسترانگ5، 2010).
بسياري از افراد كار را پرستش مي كنند و اعتقاد دارند اين كار است كـه به آن ها زندگي مي بخشد، با كار كردن به بلوغ مي رسند و با كار هم مي ميرند. اما برخي اوقات كار چنان با اهميت مي شود كه به عنوان خداي فرد قرار مي گيرد تا جايي كه فرد بدون آن نمي تواند زندگي كند، به عبارتي دیگر، به كار اعتياد پيدا مي كند. اعتياد به كار، اعتيادي است كه براي شخص مي تواند لذت بخش يا خسته كننده و مشكل ساز باشد. عده اي اين حالت را يك بيماري مي دانند كه در دسته اختلالات و سواس گونه قرار مي گيرد. مشكل اين است كه اين افراد اعتقاد دارند كه اگر كار نكنند، دنيا بر سرشان خراب خواهد شد. آنها لزوماً عاشق كار خود نيستند يا كوششي براي رسيدن به مدارج بالا از خود نشان نمي دهند. اگر شخصي تصور كند كه خودش تنها كسي است كه مي تواند اين كار بخصوص را انجام دهد، به احتمال زياد يك معتاد به کار به شمار مي آيد. هر چند كه اكثر موارد اعتياد به كار در يك شغل با درآمد بالا، معتاد به كار همراه است، اما اين حالت ممكن است در كساني كه به طرز افراطي به ورزش، موسيقي، هنر و مانند آن مي پردازند، هم صدق كند (بورك6، 2006).
موفقیت سازمان ها و محیط های کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد و این چالشی است که به گونه ای فزآینده سرپرستان، مدیران و دست اندرکاران امـور کار و سازمان را به خود مشغول کرده است. بدون شک شرایطی نیز که در آن می کوشیم کاری را انجام دهیم، می تواند بر کارآمدی و سرعت کوشش های مان اثر بگذارد. زمانی که به انجام دادن کاری مشغول هستیم، محیط بلافصل به اندازه توانایی واقعی ما برای انجام دادن آن مؤثر است. در میان عواملی که می توانند رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند، شرایط فیزیکی محیط کار بارزتر از همه عوامل اند. بسیاری مواقع کارکنان پزشکی بسیاری از تصمیم گیری های حیاتی درباره سیاست عملیاتی را اتخاذ می کنند که بالا بودن تعهد آن ها به سازمان در اتخاذ تصمیمات می تواند مؤثر باشد. لذا تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن اهمیت دو چندان می یابد (تای7، 2008).
محيط هاي درماني همواره گرفتار طيف وسيعي از عوامل استرس زا نظير مواجه با بيماري هاي شديد و مرگ بيماران، حجم زياد كار و ابهام نقش مي باشند. عواملي مانند شيفت كاري، استفاده ناكافي از توانايي هاي شخصي، زياد بودن حجم كار، تبعيض در ميزان دستمزد، مبهم بودن آينده شغلي، رابطه با همكاران، وضعيت كيفي ابـزار آلات و احتمال خطر جسمي و كمي حجم كار در يك محيط كار پرتكرار و يكنواخت در ايجاد فرسودگي شغلي دخالت دارند (میرهاشمی، 1385).
با توجه به موراد فوق پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین پاداش اجتماعي با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان حضرت امام خمینی)رض( ساری رابطه وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
کارکنان ارزشمندترین دارایی سازمان ها هستند. این نیروی انسانی است که با برخورد مناسب می تواند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نیروی دریایی، ساختار اجتماعی، تفكر انتقادی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع اعتیاد به کار، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، بیمارستان