دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، تفکر نقادانه، تفکر انتقادی، برنامه درسی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
__________________________________________________________
عناوین صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..14
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
معنویت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
هوش و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
هوش معنوی به عنوان نوع مستقلی از هوش…………………………………………………………………………………………………..17
ارائه الگوی ساده برای ارتباط انواع هوش………………………………………………………………………………………………………..19
تعاریف، تبیین ها و مدل های هوش معنوی…………………………………………………………………………………………………….22
هوش معنوی زوهر و مارشال…………………………………………………………………………………………………………………………….24
مبانی رشدی هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………………………………….42
هوش معنوی در برنامه درسی………………………………………………………………………………………………………………………….44
آرمان ها و اهداف برنامه درسی معنوی……………………………………………………………………………………………………………46
أ
__________________________________________________________
عناوین صفحه
شیوه های تقویت هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………………………46
تعریف و ماهیت تفکر انتقادی…………………………………………………………………………………………………………………………47
مقایسه تفکر انتقادی با تفکر عادی………………………………………………………………………………………………………………..52
تفکر نقادانه از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………53
نظریه های یادگیری همسو با تفکر……………………………………………………………………………………………………………….54
الگوی کامل تفکر نقادانه……………………………………………………………………………………………………………………………….56
پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
عوامل مؤثر بر پیشرفت………………………………………………………………………………………………………………………………….58
پیشینه داخل کشور………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
پیشینه خارج کشور…………………………………………………………………………………………………………………………………………70
فصل سوم: روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..77
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
روش و حجم نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………78
روش گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..79
ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
سنجش روایی ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………….79
روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم:یافته های پژوهشی تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….83
ب
_________________________________________________________
عناوین صفحه
__________________________________________________________
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….85
بررسی نورمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………………………………………………….86
نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
خرده مقیاس های هوش…………………………………………………………………………………………………………………………..88
خرده مقیاس های مهارت های تفکر………………………………………………………………………………………………………..89
تجزیه و تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….90
فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………..101
محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..104
پیشنهادات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع روابط بین فردی، تعهد مستمر، تعهد سازمانی، دانشگاه پیام نور Next Entries دانلود پایان نامه درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی، نظام آموزشی