منابع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت شغل، رضایت شغلی، ضریب همبستگی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

دکتر عبادالله احمدی

نگارش:
خلیل غنیبُد

تابستان 1394

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (M. A)

نام و نام خانوادگی دانشجو: خلیل غنی بُد در تاریخ 24/08/1394 رشته: مدیریت آموزشی از پایان نامه خود با عنوان: رابطه بین مهارتهای تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

با درجه بسیار خوب و نمره 94/17 دفاع نموده است.

نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوری سمت امضاء اعضای هیات داوری

1 – دكتر عباداله احمدی استاد راهنما

2 – دكتر مجید برزگر استاد داور

3 – دکتر احمد رضا اوجی استاد داور

مراتب فوق مورد تایید است. مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

تقدیم به
همسر مهربانم سر کار خانم صادقی و فرزندان نازنینم آرش، یسنا و امیر عباس دوست داشتنی که در پیمودن درجات علمی اینجانب نهایت همکاری را داشته‌اند.
و آنانکه فروغ نگاهشان و گرمی‌کلامشان سرمایهی جاودانه‌ی زندگی من است

سپاسگزاری
به مصداق” من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ” بسی شایسته است از استادان فرهیخته و فرزانه جناب آقای
دکتر عباداله احمدی و سایر اساتید محترم دانشگاه ازاد مرودشت که سرای علم و دانش را با راهنمایی‌های کار ساز و سازنده بارور ساختند، تقدیر و تشکر کنم.
همچنین از خانواده دلسوز و مهربانم که ارامش روحی و آسایش فکری مرا فراهم نمودند تا با حمایتهای همه جانبه در محیطی مطلوب، مراتب تحصیلی را به نحو احسن به اتمام برسانم، سپاسگزاری نمایم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مساله 5
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
هدف کلی 8
اهداف جزئی 8
فرضیه کلی 9
فرضیه‌های جزئی 9
تعاریف عملیاتی و مفهومی 9
تعاریف مفهومی متغییر‌ها 9
تعاریف عملیاتی متغییر‌ها 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 12
مبانی نظری بهره‌وری 12
مفهوم بهره‌وری 12
بهره‌وری جزئی 13
بهره‌وری کلی عوامل تولید 14
بهره‌وری کلی 14
سابقه و تاریخچه بهره‌وری 14
شاخصهای بهره‌وری 15
منافع و فواید بهره‌وری 16
عوامل موثر برای افزایش سطح بهره‌وری 16
رویکردهای بهره‌وری 18
تجزیه و تحلیل الگوی هرسی و گلداسمیت (مدل اچیو ) 19
استفاده از مدل اچیو 19
نظریه چند عاملی بهره‌وری 20
الگوی سوتر مایستر 21
مدل شپارد 22
مدل رابرت. ال.شوک 22
مدل ژوزف پوتنی 24
مدل کمپانی نیسان موتورز 24
عوامل درون سازمانی اصلی و موثر بر بهره‌وری 25
عوامل درون سازمانی مکمل و موثر در بهره‌وری 25
عوامل برون سازمانی موثر در بهره‌وری: 25
مبانی نظری تصمیم‌گیری 26
تاریخچه تصمیم‌گیری 26
تصمیم‌گیری چیست ؟ 27
مفاهیم و تعاریف در تصمیم‌گیری 28
انواع تصمیم‌گیری 29
عوامل اتخاذ تصمیم 30
محیط و فضای تصمیم 30
اثرات حجم اطلاعات بر تصمیم‌گیری 30
تصمیم سازی 31
شجاعت در تصمیم‌گیری 32
مبانی نظری خشنودگی شغلی 33
مفهوم رضایت شغلی 33
تعاریف رضایت شغلی 34
نظریه‌های رضایت شغلی 36
مفهوم انگیزش 38
رابطه انگیزش و رضایت شغلی 39
نگرش‌های مدیریت نسبت به انگیزش 39
نظریه‌های مهم انگیزش 40
تئوري دو عاملي هرزبرگ 42
تئوري جذابيت انتظار 42
تئوري برابري 43
تئوري اي- آر جي 44
نظريه مك كله لند 44
تحقیقات پیشین 45
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 45
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 46

فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش 49
جامعه آماری 49
نمونه آماری و روش نمونه گیری 49
ابزار جمع آوری داده‌ها 49
روش‌ها آماری مورد استفاده 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
یافته های پژوهش 54
الف) داده های توصیفی 54
ب) یافته های استنباطی 55

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش 60
بحث و نتیجه گیری 60
محدودیت‌های پژوهشی 66
پیشنهاد‌های تحقیق 66
منابع و ماخذ 68
پیوست 75

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 4-1: بررسی میانگین و انحراف استاندارد سبک های تصمیم گیری 54
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد بهره وری 54
جدول 4-3: بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات خشنودی شغلی 55
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری و خشنودی شغلی 55
جدول 4-5: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری 56
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی 56
جدول4-7: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری به روش همزمان 57
جدول4-8: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی به روش همزمان 58

چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین مهارت‌های تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 شیرازبوده است.روش تحقیق همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز که شامل 250 نفر بود.نمونه آماری بر طبق جدول مورگان شامل 152 نفر بوده است.ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه بهره‌وری، سبک‌های تصمیم‌گیری و خشنودگی شغلی بوده است.جهت تجزيه و تحليل از روشهاي آمار توصيفي (میانگین و انحراف استاندارد ) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگي و رگرسيون گام به گام استفاده شده است نتایج پس از تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد بین سبک‌های تصمیم‌گیری با بهره‌وری و خشنودی شغلی رابطه وجود دارد. بین سبک‌های تصمیم‌گیری با بهره‌وری رابطه وجود دارد. بین سبک‌های تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی رابطه وجود دارد. سبک‌های تصمیم‌گیری قادر به پیش بینی بهره‌وری می‌باشد.سبک‌های تصمیم‌گیری قادر به پیش بینی خشنودی شغلی می‌باشد.

واژگان کلیدی: مهارت‌های تصمیم‌گیری، خشنودی شغلی، بهره‌وری کارکنان

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
در عصر حاضر بهره‌وري ارزشمند‌ترین جایگاه را در نزد مدیران دارد وهمه درجستجوي بهره‌وري افزون ترند ودستاوردهاي جدید علم مدیریت، نیل به بهره‌وري بالا درسازمان‌ها را مرهون توسعه‌ي منابع انسانی می‌داند. ازطرفی از آنجا که منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهد و بین سرمایه انسانی و بهره‌وري رابطه‌اي مستقیم وجود دارد لذا می‌توان نیروي انسانی را مهمترین عامل در افزایش بهره‌وري در سازمان به شمارآورد. بنابراین لازمه دستیابی به هدفهاي سازمان و ارتقاء بهره‌وري مدیریت موثر این منبع باارزش است.اما ازآنجایی که بهره‌وري مقوله‌اي انتزاعی نبوده و لزوما باید جنبه کاربردي داشته باشد، مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب جهت نهادینه کردن و ارتقا آن خواهد داشت و از این منظر، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان و رضایت شغلی نیز داراي اهمیت ویژه‌اي است. امروزه اهمیت بهره‌ورى و لزوم بررسى آن باتوجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگى تکنولوژى، تنوع سلیقه‏ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسى پوشیده نیست. بهره‌ورى واژه‏اى است که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مطرح است و طیفى از بهره‌ورى جهانى تا بهره‌ورى فردى را شامل مى‏شود.على‏رغم اهمیت و گستره بهره‌ورى، مفهوم بهره‌ورى براى بسیارى از مدیران روشن و مشخص نیست و غالبا آن را به دیدگاههاى ذهنى خود محدود مى‏کنند.همان طور که سینک اظهار داشته است:«با اینکه بهره‌ورى متداولترین بحث محافل مدیریتى عصر حاضر محسوب مى‏شود، متأسفانه کمتر از هر موضوع دیگر به مفهوم آن پى برده شده است» (الواني و احمدي، ‌1380). در واقع، از مهمترین اهداف کلی که دولتها و سازمانها دنبال میکنند، میتوان به بهره‌وری پایدار، و خشنودی شغلی اشاره کرد. بنابراین بهبود بهره‌وری به عنوان یک استراتژی به خصوص در نظام آموزش عالی که دستخوش تغییرات سریع محیطی می‌باشد باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.لمبرت (2004) عوامل زیادی را مؤثر بر بهره‌وری سازمانی و خشنودی شغلی می‌داند که از جمله‌ی آن می‌توان به نیروی انسانی توانمند و کارا اشاره نمود. در واقع نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی بهره‌وری فعالیت‌های سازمانی می‌باشد که نیازمند توسعه در تمام ابعاد رفتاری و اجتماعی می‌باشد.امروزه نوشته‌های صاحبنظران مدیریت مبین این واقعیت است که تصمیم‌گیری با مقوله مدیریت بسیار نزدیک و در بعضی جاها برابر با آن است، در این راستا، مدیریت را به معنای فرایند تصمیم‌گیری به منظور تأمین هدفهای سازمانی به نحو مطلوب از طریق استفاده موثر از منابع کمیاب در یک محیط در حال تغییر می‌داند (ایران نژاد، 2001).
کونتز( 2000)، معتقد است که وجود طرح، برنامه، سیاست و خط مشی منوط به وجود تصمیم‌گیری است. دراین زمینه ماندی و همکارانش ( 1991)، معتقدند که مهارت در تصمیم‌گیری، مهمترین ویژگی است که مدیر لایق و برجسته را از مدیر معمولی و متوسط جدا می‌سازد. به طور کلی می‌توان گفت که تصمیم‌گیری هسته مرکزی برنامه‌ریزی را تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی پیرامون مقوله تصمیم‌گیری انجام و الگوها و طبقه بندی‌های متعددی در رابطه با سبک‌های تصمیم‌گیری توسط صاحبنظران ارائه شده است اولیویرا ( 2007). تفاوت طبقه بندی‌ها به دلیل این است که هر کدام، عوامل فردی، سازمانی و محیطی مختلفی را بر رفتار افراد در هنگام تصمیم‌گیری موثر می‌دانند تاتم ( 2003). بنابراین سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهره‌وری و خشنودی شغلی در کاکنان است که می‌بایست به آن توجه نمود.

بیان مساله
بهره‌وري ازجمله عواملي است كه بقاء و دوام سازمانها را در دنيايي پر رقابت فعلي تضمین ميكند. حاكم شدن فرهنگ بهره‌وري، موجب استفاده بهينه از كليه امكانات مادي و معنوي سازمان ميشود و دائماً توانها، استعدادها و امكانات بالقوه سازمان شكوفا مي شود و بدون اضافه كردن فنآوري و نيروي انساني جديد ميتوان از امكانات، شرايط، توان و قابليت نيروي انساني موجود با خاصيت زايشي و خلاقيت در جهت تحقق اهداف سازمان حداكثر بهره را برد. بهره‌وري مطلوب با تغيير ساختارها، اضافه كردن فنآوري، تدوين دستور كار و صدور بخشنامه حاصل نميشود بلكه انسان محور هر نوع بهره‌وري فردي- اجتماعي و سازماني است (هنري و همكاران، 1389).بهره‌وري قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است. هدف بهره‌وري این است که به طور مستمر سعی در بهبود وضع موجود می‌کند. مبنای این هدف بر این عقیده استوار است که امروز بهتر از دیروز می‌توانیم کاری را انجام دهیم و فردا بهتر از امروز، این هدف علاوه بر آن مستلزم کوشش‌های مستمر برای انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایط در حال تغییر و به‌کار بردن نظریه‌ها و روش‌های نوین است و در یک کلام می‌توان گفت که بهره‌وري یک اعتقاد راسخ در امر پیشرفت انسانها است (افروز، 1380)از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر بهره‌وري، تصمیم‌گیری مدیران است.به طور كلي تصميم گيري يك فرآيند ذهني است كه تمام افراد بشر در سراسر زندگي خود با آن سرو كار دارند. فرآيند تصميم گيري در پرتو فرهنگ، ادراكات، اعتقاد و ارزش‌ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع درصد تجمعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیروی کار، نیروی انسانی، منابع انسانی، فشار روانی