دانلود پایان نامه با موضوع منبع کنترل، منبع کنترل درونی، پرخاشگری، تنبیه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

88
5-4- جمع بندی کلی 88
5-5- محدودیت‌های پژوهش 89
5-6- پیشنهادات 89
5-6-1- پیشنهادات پژوهشی 89
5-6-2- پیشنهادات کاربردی 89
منابع 91
الف) منابع فارسی 91
ب) منابع انگلیسی 95
پیوست1: اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه منبع کنترل راتر 97
پیوست2: پرسش نامه پرخاشگری (AGQ) 102

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1 – 4 درصد و فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 65
جدول 2 – 4 درصد و فراوانی مربوط به تحصيلات آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 66
جدول 3 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 67
جدول 4 – 4 درصد و فراوانی مربوط به شغل آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 68
جدول 5 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص تنبیه بدنی از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر69
جدول 6 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص قهرکردن از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر70
جدول 7 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص حذف پاداش از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 71
جدول 8 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص تنبیه کلامی از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر72
جدول 9 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص نوع تنبیه از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر73
جدول 10 – 4 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری 74
جدول 11 – 4 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری 75
جدول 12 – 4 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری 76
جدول 13 – 4 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری 77
جدول 14 – 4 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری 78
جدول 15 – 4 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری 79
جدول 16-4 آزمون T متغیر مستقل مربوط به پرخاشگری در خانواده‌های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده 80
جدول 17-4 آزمون T متغیر مستقل مربوط به منبع كنترل بيروني در خانواده‌های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده 81
جدول 18-4 آزمون T متغیر مستقل مربوط به منبع كنترل درونی در خانواده‌های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده 82

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1 – 4 توضیع درصدی مربوط به جنسیت آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 65
نمودار 2 – 4 توضیع درصدی مربوط به تحصیلات آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 66
نمودار 3 – 4 توضیع درصدی مربوط به سن آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 67
نمودار 4 – 4 توضیع درصدی مربوط به شغل آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 68
نمودار 5 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص تنبیه بدنی از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 69
نمودار 6 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص قهرکردن از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 70
نمودار 7 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص حذف پاداش از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر71
نمودار 8 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص تنبیه کلامی از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر72
نمودار 9 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص نوع تنبیه از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر 73

فصل اول
طرح تحقیق

1-1-مقدمه
در عصر ما این امر مسلّم گشته است که رفتار بشر نتیجه موقعیت‏ها و عوامل متعددی است که مهم‌ترین آنها خانواده، مدرسه و اجتماع است. اگر خانواده، مدرسه و اجتماع هر یک وظایف خود را به خوبی انجام دهند، امکان‏سازی با محیط و موفقیت در سطوح مختلف زندگی دانش‏آموزان افزایش می‏یابد (بلورساز و همکاران، 1384).
نظریه‏های مختلفی در مورد ماهیّت رفتار انسان وجود دارد که هرکدام تأکیدات‏ متفاوتی بر”منبع کنترل” افراد دارند. انسان‏گرایان معتقدند که انسان کاملاً بر رفتار خود کنترل دارد و از طرف دیگر رفتارگرایان معتقد هستند که موقعیت‌ها و پیامدهای محیطی‏ (برای مثال تقویت‌ها و تنبیه‏های محیطی) هستند که چگونگی رفتار ما را تعیین می‏کنند. میان‏ این‏دو عقیده، نظریه سومی نیز وجود دارد که تلفیقی از این‏دو است و در آن هم به تأثیر عوامل بیرونی و محیطی و هم به انتخاب فردی بر رفتار اهمیّت می‏دهد (بیابانگرد، 1371).
پدر و مادرانی که راه‌های نامناسب‏ تنبیهات بدنی را برای اجرای انضباط و تنبیه‏ کودک انتخاب می‌کنند از یاد می‌برند که‏ در موقع تنبیه، غالباً هدف به هیچ‌وجه واقف‏ کردن کودک بعمل ناپسند ارتکابی و تأدیب‏ او به علت رفتار ناهنجاری که داشته است، نمی‌باشد بلکه آنچه را که انجام می‌دهند فقط برای فرونشاندن شعله‏های خشم و غضبی‏ است که در نهادشان ایجاد شده است. بهمین‏ جهت عمل نادرست آنان به‌ کودک می‌آموزد که هرگاه امری باعث عصبانیت او شد، دست‏ بخشونت بزند و تندی از خود نشان دهد. تنبیه کردن کودک، این امر را بر او مبرهن‏ می‌سازد که می‌توان بوسیله ستیزه‏گری و پرخاش‏ با سرعت کامل بتسکین ناراحتی درونی‏ و فرونشاندن خشم و عصبانیت پرداخت‏ و آرامش خیال و راحتی خاطر ایجاد نمود زیرا کودک بخوبی مشاهده می‌کند که پدر و مادری که شعله خشم از صورتشان زبانه‏ می‌کشد و وجودشان از ناراحتی دچار التهاب‏ می‌باشد، چگونه با تنبیه او، آبی بر آتش غضب‏ و عصبانیت آن‌ها می‌ریزیند. به همین جهت او بسادگی فرا می‌گیرد که در هنگام خشم، به همان صورت عمل نماید و چنانچه عصبانی شد بوسیله‌ی تعرّضات پرخاشگرانه خود به التهاب‏ و هیجانش غلبه کند (شاپوریان، 1354).

1-2- بیان مسأله
کودکان آسیب‌پذیرتر از سایر افراد جامعه هستند، بدرفتاري با کودك طیف وسیعی از رفتارهاي آسیب‌رسان از قبیل برآورده نکردن نیازهاي اولیه، تنبیه کلامی، تنبیه جسمی، آزار و اذیت عاطفی و سوء استفاده جنسی را شامل می‌شود (آیین، 1384). تنبیه بدنی به معناي استفاده از نیروي فیزیکی جهت ایجاد تجربه درد بدون صدمه به منظور تربیت (تصحیح یا کنترل رفتار) کودك می‌باشد (گافین و همکاران1، 2009). معمولا در تنبیه جسمی از دست یا یک شیئی مانند چوب، کمربند، شلاق و غیره براي ضربه زدن به بعضی نقاط بدن کودك مثل دست‌ها یا باسن و یا از یک شی داغ براي سوزاندن کودك استفاده می‌شود. تنبیه بدنی به منظور کنترل، راهنمایی یا تصحیح رفتار کودکان در فرهنگ‌هاي مختلف وجود دارد (والریچ2 و همکاران، 1998). تنبیه بدنی یک نوع کودك آزاري و خشونت در خانواده است که موجب نقض حقوق کودك می‌شود و داراي اثرات سوء کوتاه مدت و بلند مدت بر روح و جسم کودك می‌باشد (لوپز و همکاران3، 2000).
وقتی که واکنش خشونت‌آمیزی بروز می‌کند سایر اعضای خانواده کاری می‌کنند که باعث دامن زدن به رفتار پرخاش‌گرانه می‌شوند. برای مثال، برادری بر سر خواهرش‌ فریاد می‌زند، خواهر بر سر او فریاد می‌زند و ناسزایی به‌ او می‌گوید. در این موقع برادرش او را کتک می‌زند و این‌ ماجرا ادامه می‌یابد. تمام این‌ها نشان می‌دهد که والدین‌ می‌توانند در پاداش دادن و تنبیه کردن فرزندانشان رفتار با ثباتی داشته باشند و با استفاده از راه‌های موثر بدون‌ این‌که با تنبیه شدید همراه باشد پرخاش‌گری کودکان را کنترل کنند و بازآموزی کودکان در دورانی نسبتاً کوتاه‌ میسر است (شمس، 1389).
روش‌های زیادی برای کنترل پرخاشگری کودکان بدون استفاده از تنبیه وجود دارد، یکی از عوامل تأثیرگذار برروی پرخاش‌گری کودکان رفتار، عملکرد و ویژگی‌های شخصیتی والدین می‌باشد. منبع کنترل یکی از ویژگی‌های شخصیتی افراد است.
منبع کنترل4، اعتقاد فرد به توانایی‌ها و استعدادهای درونی در حل مساله و یا اعتقاد به شانس و عوامل قدرتمند بیرونی و در نتیجه برخورداری منفعلانه با شرایط محیطی است. منبع کنترل چگونگی جست و جوی اطلاعات در محیط و شیوه پردازش اطلاعات در رابطه با وقایع و مسایل زندگی است. مفهوم منبع کنترل، در چارچوب نظریه راتر5 ارایه‏ شده است. راتر در بیان مفهوم منبع کنترل، به دو بعد فرضی درونی و بیرونی اشاره دارد. گروهی که موفقیت‌ها و شکست‌های خود را عموماً به شخص خود (کوشش یا توانایی شخصی) نسبت می‏دهند، افراد دارای منبع کنترل‏ درونی نامیده شده‏اند و گروه دوم که موفقیت‌ها و شکست‌های‏ خود را معمولا به عوامل بیرون از خود بخت ‏و اقبال یا دشواری موقعیت‌ها نسبت می‏دهند، افراد دارای منبع کنترل‏ بیرونی نام گرفته‏اند (خوی نژاد و همکاران، 1387).
به بیان دیگر اشخاص دارای منبع کنترل درونی باور دارند که کارآمدی، تدبیر، سخت‏کوشی، احتیاط و مسوولیت‏پذیری به‏ پیامدهای مثبت خواهد انجامید و رفتارشان نقش مهمی در افزایش برون دادهای خوب و کاهش برون دادهای بد دارد. برعکس افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند، رویدادهای مثبت یا منفی را پیامد رفتار خود نمی‏دانند بلکه آن را به شانس، سرنوشت، نفوذ افراد قدرتمند و عوامل محیطی ناشناخته مهار نشدنی نسبت می‏دهند. در نتیجه بر این باورند که برون دادهای بد یا خوب با رفتار خود آن‌ها ارتباط نداشته و از کنترل آن‌ها خارج است (حیدری، 1387).
پژوهش‌گران بر این‏ باورند که افراد دارای منبع کنترل بیرونی در موقعیت‌های‏ رقابتی بیشتر به تسلیم شدن گرایش دارند، اما در هنگام‏ همکاری به خوبی افرادی کنترل درونی دارند رفتار می‏کنند. افراد با منبع کنترل درونی در چالش‌های اجتماعی‏ بر برون دادهای خود بیشتر اعمال نفوذ می‏کنند و در برابر فشار هم‌رنگی ایستادگی می‏کنند. اما افراد با منبع کنترل‏ بیرونی مهار کمتری بر رویدادها دارند و در موقعیت‌های‏ فشارزا خود را ناتوان می‏بینند. هم چنین افراد بیرونی به‏ نشانگان و نشانه‏هایی که از محیط پیرامون بر می‏آید بیشتر حساس بوده و به آن توجه زیادتری نشان می‏دهند، در حالی که افراد با منبع کنترل درونی به این نشانه‏های ظریف‏ زیاد توجه نمی‏کنند یا در برابر آن‌ها واکنشی نشان نمی‏دهند. هم‌چنین همبسته‏های رفتاری کسانی که منبع کنترلشان‏ بیشتر درونی می‏باشد همانند همبسته‏های رفتاری کسانی‏ است که انگیزه موفقیت‏طلبی و پیشرفت در آن‌ها بالا است (خوی نژاد و همکاران، 1387).
درباره مهار خشم می‌توان گفت نوجوانان خشن معمولا والديني پرخاش گر دارند كه روش‌‌هاي تربيتي آن‌ها مبتني بر سخت‌گيري، خشونت و تنبيه بدني است. در واقع والدینی که نمی توانند خشم خود را مهار کنند، آسیب‌های جدی به کودک خود وارد می‌کنند. نابساماني‌هاي خانواده يكي از عوامل بروز خشونت در فرزندان است، درگيري‌هاي لفظي والدين و اختلاف آن‌ها با يكديگر و هم چنين نبود تفاهم ميان آن‌ها از جمله عواملي است كه كودك يا نوجوان آن‌ها را وادار مي‌سازد كه احساسات، خواسته‌ها و عقايدش را از طريق آسيب رساندن به ديگران يا با داد و فرياد و عصبانيت به ديگري ابراز كند و فكر مي‌كند كه با اين روش مي‌تواند خواسته خود را به كرسي بنشاند و به هدف برسد؛ در واقع او رفتار آرام و توأم با ملايمت را در خانواده ياد نگرفته است. در همین راستا روان شناسان دانشگاه ایندیانا در آمریکا (1987)، نشان دادند یادگیری کودکانی که در فضاهای خانوادگی پرخاش گرانه و مهاجم بزرگ می‌شوند برای پردازش اطلاعات اجتماعی نسبت به سایر هم‌سالان‌شان که در خانواده‌های آرام و غیر پرخاش‌گر رشد کرده‌اند، ‌متفاوت است (نعمتی، 1388).
در این پژوهش قصد محقق بر این است تا بداند منبع کنترل درونی و بیرونی والدین چه رابطه‌ای با پرخاش‌گری فرزندان در خانواده‌های تنبیه کننده و غیرتنبیه کننده پسر و دختر دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در سال‌هاي اخیر ارایه دهندگان مراقبت‌هاي بهداشتی، درمانی تنبیه بدنی و نقش آن درکودك آزاري را مورد بررسی و سوال قرار داده اند. هرچند هیج تحقیقی اثرات مفید براي استفاده از تنبیه جسمی را در کودکان نشان نداده است ولی استفاده از آن هنوز ادامه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره and، of، ، Management, Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تنبیه کننده، منبع کنترل، پرخاشگری، منبع کنترل درونی