مقاله رایگان درمورد مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیتوضرورتتحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 5
1-5 فرضیههای تحقیق 6
1-6 تعريف واژه‏های کلیدی (مفهومی و عملیاتی) 7
1-7 قلمرو تحقیق 10
1-7-1 قلمرو موضوعی 10
1-7-2 قلمرو مکاني 10
1-7-3 قلمرو زماني 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 تاریخچه حسابرسی 13
2-3 استفاده از خدمات حسابرسان در امور مالیاتی در ایران 16
2-4 مفهوم حسابرسی 21
2-5 اهداف حسابرسی 22
2-6 قضاوت حرفه‌ای حسابرس 25
2-7 ضرورت اجراي حسابرسي 28
2-8 فرآيند حسابرسي 29
2-9 مفهوم استقلال حسابرس 32
2-10 عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس 33
2-11 مفهوم کیفیت حسابرسی 35
2-12 عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی 35
2-13 تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه‌گذاری 37
2-14 مفهوم شفافیت سود 39
2-15 مفهوم کیفیت سود 40
2-16 روش‌های ارزیابی کیفیت سود 41
2-17 مدیریت سود 42
2-18 عوامل مؤثر بر مدیریت سود 44
2-19-مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی 47
2-20-ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی 50
2-21-مدیریت سود واقعی و کیفیت سود 50
2-22 مدیریت سود خوب در برابر مديريت سود بد 51
2-23 هموارسازی سود 53
2-24 مروری بر تحقیقات انجام‌شده 55
فصل سوم :روششناسی تحقیق
3-1 مقدمه 59
3-2 نوع پژوهش 59
3-3 فرضيه‌ی پژوهش 62
3-4 تعریف متغیر‌های عملیاتی 62
3-5 قلمرو پژوهش 66
3-5-1 قلمرو موضوعی 66
3-5-2 قلمرو مکاني 66
3-5-3 قلمرو زماني 67
3-6 جامعه آماري 67
3-7 نمونه آماري 68
3-8 نحوه جمع‌آوری دادهها 69
3-9 روش‌شناسی پژوهش 70
3-9-1 داده‌های ترکیبی 71
3-9-2 آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردي ليمر 73
3-10 آزمون جارک-برا 75
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه 77
4-2 آمار توصیفی 77
4-2-2 فرضیه دوم : بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد 83
4-2-4 فرضیه چهارم : بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد 85
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 88
5-2 بيان نتايج 88
5-2-1 نتيجه فرضيه اول 88
5-2-2 نتيجه فرضيه دوم 89
5-2-3 نتيجه فرضيه سوم 90
5-2-4 نتيجه فرضيه چهارم 90
5-3 پیشنهاد‌های تحقیق 91
5-3-1 پیشنهاد‌های مبتنی بر یافته‌های پژوهش 92
5-3-2 پیشنهاد برای پژوهش آتی 93
5-4- محدودیت‌ها و موانع تحقیق 93
پیوست‌ها 94
منابع و مأخذ: 100

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1. چگونگی انتخاب شرکتهای موردمطالعه تحقیق 69
جدول 4-1 توصیف متغیرهای وابسته 77
جدول 4-2 توصیف متغیر مستقل 78
جدول 4-3 توصیف متغیرهای کنترل 79
جدول 4-4 آزمون جارک برا 80
جدول 4-5 نتايج آزمون لیمر 81
جدول 4-6 ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول 82
جدول 4-7 ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم 83
جدول 4-8 ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم 84
جدول 4-9 ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم 85

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 1-2: ماهیت قضاوت حرفه‌ای در حسابرسی صورت‌های مالی (مهام،1383) 27

چکیده
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌اتکا برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت‌تر باشد بهتر است و ازآنجایی‌که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به‌صورت منفی استفاده کنند کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می‌شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است وازدید ماهیت و روش توصیفی همبستگی است ودرچارچوب استدلال‌های قیاسی– استقرایی می‌باشد.جامعه‌ی آماري پژوهش را شركت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي‌دهد و91 شرکت به‌عنوان نمونه آماری برای آزمون فرضیه این پژوهش انتخاب شد و با استفاده از نرم‌افزار ره‌آورد نوین به گرد‌آوری اطلاعات پرداخته شد. در اين تحقيق از آزمون‌های جارک برا، لیمر و برای آزمون فرضیات از رگرسیون لوجیت استفاده می‌شود نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجودداردو بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
صورت‌های مالی باید برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت‌تر باشد بهتر است و ازآنجایی‌که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به‌صورت منفی استفاده کنند کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می‌شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی می‌باشد.
در این فصل ابتدا بیان مسئله را بیان می‌کنیم که شامل جزییات و ناشناخته‌های تحقیق می‌باشد و به سراغ اهمیت تحقیق پرداخته میشود، سپس فرضیهها و اهداف را بیان می‌کنیم و سپس به سراغ روش تحقیق می‌رویم و درآخرواژه‌های کلیدی و ساختار تحقیق را تشریح می‌کنیم.

1-2 بیان مسئله
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت‌های خود و همچنین تصمیم‌گیری در مورد دادوستد اوراق بهادار آن شرکت می‌باشد. در محیط اقتصادی امروز با حضور فعالان اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آن‌ها، اطلاعاتی قابل‌اتکا تلقی می‌شوند که توسط گروهی حرفه‌ای و مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه آن‌ها نظارت و اظهارنظرشده باشد. نمونه‌ بارز گروه‌های حرفه‌ای مستقل، مؤسسات حسابرسی می‌باشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت‌های مالی را موردبررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهارنظر می‌نمایند.پس کیفیت حسابرسی بسیار مهم است زیرا باعث می‌شود صورت‌های مالی باکیفیت بالایی نظارت شود.
پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت‌های مالی و احتمال آنکه صورت‌های مالی هیچ‌گونه تحریفی نداشته باشد تعریف کرده است.
مدیران اغلب به‌منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت سود را مدیریت می‌کنند.این مدیریت سود که از طریق دست‌کاری ارقام حسابداری یا فعالیت‌های واقعی انجام می‌شود دقت و صحت پیام‌رسانی سود را کاهش می‌دهد، ریسک و عدم اطمینان افراد برون‌سازمانی را افزایش می‌دهد و همچنین احتمالاً منجر به عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش کار آیی سرمایه‌گذاری می‌گردد (مک نیکولز و استیون1، 2008).
به‌طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی و مدیریت واقعی سود در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارتی دست‌کاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر خویش دست می‌یابد
مدیریت سود واقعی به زمان‌بندی و ساختاربندی فرصت‌طلبانه معاملات عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری توسط مدیریت واحد تجاری به‌منظور تأثیر گذاشتن بر سود گزارش‌شده توسط مدیریت در جهتی خاص اطلاق می‌شود که شرکت را متحمل هزینه‌ها و پیامدهای اقتصادی آتی نماید (چن2،2009).
مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی مدیریت سودی می‌باشد که مدیریت به دلیل انعطاف‌پذیری اصول پذیرفته‌شده حسابداری، با استفاده از روش‌های مختلف پذیرفته‌شده، سعی در اعمال‌نظر در اقلام تعهدی سود دارد.اعمال‌نظر مدیریت می‌تواند کیفیت اطلاع‌رسانی سود را به‌وسیله گزارش اطلاعات محرمانه افزایش دهد (هلتاوسن3،1990).
حال هر چه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد سبب می‌شود که مدیریت سودهای نامطلوب کشف شود و جلوی مدیریت سود مدیر شرکت گرفته شود تا صورت‌های مالی به بهترین نحو نمایش داده شود.
حال ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که:
آیا بین کیفیت سود حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

1-3 اهمیتوضرورتتحقیق
ازآنجایی‌که مدیر شرکت ممکن اقدام به مدیریت سود با جنبه منفی آن بکند و سرمایه‌گذاران از این کار لطمه ببینند، حسابرسی باید اینقدر باکیفیت باشد که بتواند جلوی مدیریت‌های سود منفی مدیریت را بگیرد یعنی حسابرسی باید آن‌قدر با دقت انجام شود که افرادی که به این صورت‌های مالی اتکا می‌کنند هیچ‌گونه ضرری نبینند و صورت‌های مالی اطلاعات مربوط و قابل‌اتکایی را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد و از این لحاظ اهمیت موضوع مشخص می‌شود.
1-4 اهداف تحقیق
هدف آرمانی(کلی)
شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
اهداف اختصاصی(ویژه)
شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی
شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی
شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی
شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
اهداف کاربردی
کمک به سرمایه‌گذاران زیرا هرچه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد جلوی مدیریت سود را خواهد گرفت.
کمک به اعتباردهندگان زیرا اعتباردهندگان می‌دانند که صورت‌های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود درست است و می‌توانند تسهیلات اعطا کنند.
کمک به فروشندگان زیرا فروشندگان می‌دانند که صورت‌های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود شرکت صحیح است و می‌توانند به آن اتکا کنند و کالایی را بفروشند.

1-5 فرضیههای تحقیق
بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

1-6 تعريف واژه‏های کلیدی (مفهومی و عملیاتی)
کیفیت حسابرسی
توانایی حسابرس در کشف و برطرف نمودن تحریف‌های بااهمیت و دست‌کاری‌های انجام‌شده در سود گزارش‌شده را کیفیت حسابرسی گویند (دیویدسون و نئو4،1993).
برای به دست آوردن کیفیت حسابرسی باید از شاخص‌های زیر استفاده کرد.
الف) تخصص در صنعت:
به شرکت‌هایی که دارای حسابرس صنعت خاصی باشند عدد یک تعلق و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته می‌شود
ب)نوع گزارش حسابرسی:
شرکت‌هایی که دارای گزارش تعدیل‌شده بوده‌اند دارای عدد یک و سایر شرکت‌های دارای عدد صفر می‌باشند
مدیریت سود واقعی
مدیریت سود واقعی به زمان‌بندی و ساختاربندی فرصت‌ طلبانه معاملات عملیاتی، تأمین و سرمایه‌گذاری توسط مدیریت واحد تجاری به‌منظور تأثیر گذاشتن بر سود گزارش‌شده در جهتی خاص اطلاق می‌شود (چن،2009).
برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی از متغیرهای زیر استفاده می‌شود:
الف)جریان‌های نقد عملیاتی غیرعادی
CFOit/(TAit-1)=α0 1/(TAit-1)+α1 Salesit/(TAit-1)+α2 ∆Salesit/(TAit-1)+ϵit

که در آن :
CFOit= جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت i در پایان سال t
TAit-1= جمع کل دارایی‌های شرکت i در پایان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اثرات ثابت، رگرسیون، مدل رگرسیون، متغیر مستقل Next Entries مقاله رایگان درمورد حسابداران، مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی