منبع پایان نامه درباره رگرسیون، قیمت گذاری، داده های ترکیبی، افشای اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………39
3-3-3 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….39
3-4 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
3-5 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-5-1 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-6 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-7 طرح مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-8 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-9 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-9-1 متغیرمستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-9-2 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-9-3 متغیرکنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-9-4 متغیر تعدیل کننده……………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..48
3-10-1 روش داده های پانل…………………………………………………………………………………………………………………………49
3-10-1-1 روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-10-1-2 روش اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………….50
3-10-1-3 آزمون چاو یا fمقید……………………………………………………………………………………………………………………….50
3-10-1-4 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………….. ……………………………………51
3-10-2 آزمون معنی دار بودن مدل…………………………………………………………………………………………………………………51
3-10-3 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………52
3-10-4 آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………..52
3-10-4-1 فرض نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………………………53
3-10-4-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………54
3-10-4-3 فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………….54
3-10-4-4 فرض همسانی واریانس باقیمانده ها………………………………………………………………………………………………..55
3-10-5 تحلیل همبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-10-5-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-10-5-2 ضریب همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-10-6 آزمون ریشه واحد درداده های ترکیبی………………………………………………………………………………………………….57
3-10-7 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………………………………………………………………………………..57

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………59
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
4-3 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………62
4-4 نتایج آزمون رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………….63
4-4-1 بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………..63
4-4-2 آزمون fو آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………64
4-4-2-1 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………………65
4-4-2-2 آزمونf لیمر……………………………………………………………………………………………………………………………………66
4-5 آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….67
4-5-1 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
4-5-2 فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………69
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..72
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
5-2 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………73
5-3 خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
5-4 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………74
5-4-1 نتیجه آزمون اول………………………………………………………………………………………………………………………………….74
5-4-2 نتیجه آزمون دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………74
5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
5-6 محدودیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………75

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
سرمایه گذاری قطب اصلی اقتصاد هرکشور می باشد و این قطب از طریق مبادله سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادر تامین می گردد.اگر قیمت سهام در بازار منطقی نبوده و دارای نوسانات بسیار شدید باشد جذابیت این گونه سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد خروج سرمایه از این بازار خواهیم بود و در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از طرفی تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آن ها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری صحیح اطلاعات مناسب ومرتبط با موضوع تصمیم است که اگربه درستی فراهم و پردازش نشود تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بهره گیری از اطلاعات افشاء شده و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که این اطلاعات به موقع، بااهمیت، کامل و قابل فهم باشند. چنانچه اطلاعات فاش شده این ویژگی ها را نداشته باشد بدون تردید سازوکارکشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کردو قیمت گذاری اوراق بهادار به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. افشای اطلاعات موجب بهبود ساز وکار کشف قیمت ها و در نتیجه قیمت گذاری بهینه می شود. امروزه شفافیت اطلاعات شرکتها از جمله دل مشغولی های اصلی فعالان بازارسرمایه در کشورهای مختلف به شمارمی رود.
در بازار سرمایه ایران باشروع بحران مالی از اوایل سال 1383 شفافیت مالی شرکتهای پذیرفته در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع and، of، University، Education Next Entries منبع پایان نامه درباره قیمت سهام، ریسک سقوط قیمت سهام، حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار