پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، روش پژوهش، متغیر مستقل، رقابت در بازار

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-5- فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-3- متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-7- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-8- جامعه آماری و محدوده زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-9- روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-10- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………………………………..9
1-11- واژه‌های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-12- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2- مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-2-1- اهمیت سود………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-2- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3- مدیریت سود از منظر رخدادهای تاریخی……………………………………………………………………………………………………….17
2-2-4- تعاریف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-5- اهمیت سود از دیدگاه تئوری شرکت‌ها…………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-5-1- رویکرد قراردادهای پرهزینه………………………………………………………………………………………………………………………29
2-2-5-1-1- مدیریت سود از دیدگاه قراردادهای پرهزینه……………………………………………………………………………………………30
2-2-5-2- رویکرد تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-5-2-1- مدیریت سود از منظر رویکرد تصمیم‌گیری…………………………………………………………………………………………….31
2-2-5-3- رویکرد قانونی- سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-5-3-1- مدیریت سود از منظر رویکرد قانونی- سیاسی………………………………………………………………………………………..32
2-2-6- روش‌های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-7- الگو‌های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-8- انگيزه‌هاي مديريت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-8-1- انگيزه‌هاي قراردادي…………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-8-2- انگيزه‌هاي بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-2-8-3- انگيزه هاي قانوني………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-3- بازار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-4- رقابت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-5- انحصار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-6- رقابت در بازار محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-6-1- شاخص Q توبین ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………39
2-6-2- شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) …………………………………………………………………………………………………………….39
2-6-3- شاخص نسبت تمرکز n بنگاه (CRn) …………………………………………………………………………………………………………..40
2-7- رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8-1- پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8-2- پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-9- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
فصل سوم: روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-2- تعريف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………58
3-4- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-5- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-5-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-5-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-5-3- متغیرهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، متغیر مستقل، تحلیل داده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، آزمون فرضیه، رقابت در بازار، معنادار بودن