مقاله با موضوع کسب و کار، عملکرد سازمان، رگرسیون، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………..69
5-2 ) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….70
5-3 ) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………73
5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………74
5-5) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..75
5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..75
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………76
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..80

فهرست جداول
جدول( 2-1 ) ابعاد کسب و کار ………………………………………………………………………………………………….30
جدول (2-2) نه سنگ بنای مدل کسب وکار………………………………………………………………………………….33
جدول (2-3) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف……………………………………………….39
جدول( 2-4)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی …………………………………..42
جدول (2-5) مدل مفهومی کسب و کار………………………………………………………………………………………..43
جدول (3-1)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده ………………………………………………….55
جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه……………………………………………………………………..57
جدول (4-1)توصیف زمینه فعالیت شرکتها…………………………………………………………………………………….59
جدول (4-2)توصیف متغیر سابقه شرکت ……………………………………………………………………………………..59
جدول (4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل………………………………………………………………………………………60
جدول (4-4)توصیف متغیر عملکرد …………………………………………………………………………………………….60
جدول (4-5) توصیف متغیر نوآوری……………………………………………………………………………………………..61
جدول (4-6)توصیف متغیر کارایی………………………………………………………………………………………………..61
جدول (4-7)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد……………………………………………………………………..62
جدول (4-8)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد …………………………………………………………………..63
جدول (4-9)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد …………………………………………………………..64
جدول (4-10) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………65
جدول (4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………..66
جدول (4-12)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل………………………………….67
جدول (4-13) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل…………………………………..67
جدول (4-14)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت ………………………………………….68
جدول (5-1) توصیف مولفه های عملکرد شرکت …………………………………………………………………………70
جدول( 5-2) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار نوآوری محور…………………………………………………71
جدول( 5-3) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار کارایی محور………………………………………………….72

فهرست اشکال و نمودارها
شکل (1-1) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………6
نمودار(4-1) میله ای زمینه فعالیت شرکت ها…………………………………………………………………………………96
نمودار (4-2) هیستوگرام متغیر سابقه شرکت………………………………………………………………………………….96
نمودار(4-3)هیستوگرام متغیر تعداد پرسنل…………………………………………………………………………………….97
نمودار (4-4) هیستوگرام عملکرد ………………………………………………………………………………………………..97
نمودار (4-5)هیستوگرام متغیر نوآوری …………………………………………………………………………………………98
نمودار (4-6)هیستوگرام متغیر کارایی……………………………………………………………………………………………98

پیوست ها / ضمایم
پیوست الف : پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………82
پیوست ب : خروجی آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………….86
چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………..99

چکیده:
تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . یک مدل کسب و کار موفق ، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند . از آنجا که مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل موثر بر عملکرد شرکتها در بخش صنایع تولیدی صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بین الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور و عملکرد شرکت ، در شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی بررسی شده است . داده ها از طریق پرسشنامه از 151 شرکت فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان جمع آوری شده اند . روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ، ضریب همبستگی پیرسون می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارد و به نظر می رسد در این خصوص تغییر در الگوی کسب و کار ،عملکرد را به میزان بالایی متاثر می کند .

کلمات کلیدی : عملکرد شرکت ، الگوی کسب و کار نوآوری محور ، الگوی کسب و کار کارایی محور

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 ) مقدمه
یکی از اهداف اصلی مدیران از سود آور نمودن سازمان ها، حداکثر کردن عملکرد1 بلند مدت آنها است. درتعریفی که هو2 (2008) عرضه کرده است عملکرد سازمان شاخصی است جهت اندازه گیری چگونگی تحقق اهداف سازمان یا موسسه. عملکرد سازمانی3 یکی از مهمترین موضوعات در پژوهش هاي رشتة مدیریت محسوب می شود . اکثر مدیران و رهبران سازمانی بدنبال ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهاي خویش هستند . عملکرد سازمانی پدیده ي پيچيده ای است، که شاید ساده ترین تعبير براي آن را بتوان مجموعة فعاليتهاي مربوط به دستیابی به اهداف سازمان دانست. به این ترتیب اندازه گيري عملکرد سازمانها باید با توجه به شاخص های مناسب گیرد . شاخص هاي رضایت کارکنان ، رضایت مشتریان ، کارایی ، اثربخشی سازمان و نتایج مالی و بازار نمونه هایی از شاخص هاي عملکردي است (اکبری، 1392،ص 68) . سازمان با عملکرد برتر ، سازماني است كه در یک دوره زماني بلندمدت از راه توانايي انتخاب دستورالعمل متناسب با تغییرات و واکنش سريع ، ايجاد ساختارمديريت منسجم و هدفمند ، بهبودمستمرقابلیتهاي کلیدی و همچنین رفتارمناسب باکارکنان به عنوان اصلي ترين دارايي ، به نتايجي بهترازسازمانهاي همتراز دست يابد (عیسی خانی،1385،ص25) . مسلماً سازمانها براي متعالي شدن و بهبود عملکرد خود ، نیازمندطرح ريزي وعملیاتی کردن برنامه هاي ساختار يافته هستند. به عبارت ديگرسازمانها براي رويا رويي با دنیای پرتلاطم اطراف خود نیازمند ساز و کاری هستند تا به حرکت آنها جهت دهد و درمسیرچشم انداز سازمان هدايت کند .
الگوی کسب وکار نوآور 4و کارایی محور5 می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد ( برتل ، 2012،ص 87) . نوآوری فرآیندی مفهومی است که تعاریف زیادی درباره‌ آن می‌شود و ارزش آن اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد . بسیاری از صاحب نظران کسب‌وکار گمان می‌کنند که نوآوری امری اتفاقی است که به یک فرد الهام می‌شود . برخی دیگر نیز گمان می‌کنند که نوآوری نیازمند داشتن مجموعه‌ای از مهارت‌های خاص است و در اختیار عده‌ کمی از افراد قرار دارد . حال که نوآوری فرآیندی است که تمامی افراد یک سازمان می‌توانند آن را بفهمند . نوآوری در هر کدام از سطوح سازمانی می‌تواند و باید رخ دهد . امروزه سازمان‌ها باید اهمیت نوآوری را درک کنند . اگر هر یک از عوامل و زمینه‏های انجام حالت مطلوب ، به درستی یافت نشود و یا یکی از موانع پیش آید ، نتیجه دلخواه از کار مورد نظر به دست نمی‏آید(عیسی خانی،1385،ص28) . كارايي، يك مفهوم كمي است و اصولاً به ميزان رضايت مشتري يا ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر اشاره دارد. كارايي درواقع نسبتي است كه برخي از جنبه هاي عملكرد واحدها را با هزينه هايي كه بر انجام آن عملكرد متحمل شده مقايسه مي كند. كارايي‌ به ‌معناي‌ كمترين‌ زمان‌ يا انرژي‌ مصرفي‌ براي‌ بيشترين‌ كاري‌ كه‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزايش‌ كارايي‌ مستقيماً‌ به‌دست‌ مديران‌ سپرده‌ شده‌ است. افزايش‌ كارايي‌ موجب‌ ارتقا بهره وري‌ و كمك‌ موثر در نيل‌ به‌ اهداف‌ سازماني‌ خواهد شد (ابطحی ، 1375 ،ص 22 ) . الگوی کسب و کار کارایی محور موجب تسهیل کردن شرایط معامله و کاهش دادن هزینه ها و شفاف کردن معامله برای شرکا می شود . الگوی کسب و کار نوآوری محور منجر به برتری اولین ابتکار از طریق در اختیار گیری دارایی و ایجاد هزینه های متغیر خریدار می شود . اگر شرکتی بتواند قبل از دیگر رقبای خود از الگوی کسب و کار نوآوری محور استفاده کند می تواند مشتریان جدید جذب کند و در بازار به شهرت برسد ( برتل ، 2012، ص88) .

) بیان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع of، pp.، and، no. Next Entries مقاله با موضوع کسب و کار، عملکرد شرکت، استان گیلان، سهم بازار