دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد مالی، فرصت های فناوری، بازده دارایی، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

2-7-1-1-1-نرخ بازده دارایی ها 46
2-7-1-1-2-بازده حقوق صاحبان سهام 47
2-7-1-1-3-سود هر سهم 48
2-7-1-1-3-1-اهمیت سود هر سهم 49
2-7-1-1-3-2-سود تقسیمی هر سهم 50
2-7-1-2-معیارهای عملکرد اقتصادی 50
2-7-1-2-1-ارزش افزوده اقتصادی 50
2-7-1-2-2- سود باقیمانده 51
2-7-1-2-3- ارزش افزوده بازار 52
2-8-سود حسابداری 52
2-9-نرخ بازده دارایی ها 53
2-9-1-محاسبه نرخ بازده دارایی ها 54
2-9-2-ایرادات وارده بر نرخ بازده دارایی ها 55
بخش سوم
2-10-پیشینه تحقیق 56
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 63
3-2-فرآیند اجرای تحقیق 63
3-3-روش تحقیق 63
3-4-جامعه و نمونه آماری 64
3-5-روشها و ابزار جمع آوری داده ها 65
3-5-1-روایی پرسشنامه 66
3-5-2-پایایی پرسشنامه 66
3-6- روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها 68
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده
4-1-مقدمه 71
4-2-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 72
4-3-توصیف متغیر های تحقیق 77
4-4-آزمون بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 83
4-5-بررسی مدل تحقیق 84
4-5-1-بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 84
4-5-2-بررسی مدل تحقیق در حالت معنی داری 85
4-5-3-بررسی معیار نکویی برازش مدل 86
4-6-آزمون فرضیه های تحقیق 87
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه 90
5-2-نتایج آمار توصیفی 90
5-3-نتایج آمار استنباطی 91
5-4-مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه 94
5-5-پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق 96
5-6-پیشنهاد برای تحقیقات آتی 99
5-7-محدودیت های تحقیق 100
منابع و مأخذ 101
پیوست ها 111
پیوست1 112
پیوست2 117
پیوست3 120
فهرست نمودار و اشکال

شکل(1-1) مدل مفهومی پژوهش 12
نمودار(4-1)نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان 72
نمودار(4-2)نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 73
نمودار(4-3)نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 74
نمودار(4-4)نمودار میله ای سمت شغلی پاسخ دهندگان 75
نمودار (4-5)نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان 76
نمودار(4-6) هیستوگرام متغیر حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد 77
نمودار(4-7) هیستوگرام متغیر آینده مداری 78
نمودار(4-8) هیستوگرام متغیر عدم اطمینان فناوری 79
نمودار(4-9) هیستوگرام متغیر فرهنگ سازمانی 80
نمودار(4-10) هیستوگرام متغیر فرصت های فناوری 81
نمودار(4-11) هیستوگرام متغیر عملکرد مالی 82
نمودار(4-12)آزمون مدل تحقیق(حالت استاندارد 84
نمودار(4-13)آزمون مدل تحقیق(حالت اعداد معنی داری 85

فهرست جداول
جدول( 2-1)دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد 41
جدول(2-2)ابعاد ارزیابی عملکرد سازمان 41
جدول(2-3)خلاصه تحقیقات خارجی 60
جدول(3-1)سؤالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد 65
جدول(3-2)ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سؤالات پرسشنامه 67
جدول(4-1)توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 72
جدول(4-2)توصیف سن پاسخ دهندگان 73
جدول(4-3)توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 74
جدول(4-4)توصیف سمت شغلی پاسخ دهندگان 75
جدول(4-5)توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان 76
جدول(4-6)توصیف متغیر حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید 77
جدول(4-7)توصیف متغیر آینده مداری 78
جدول(4-8)توصیف متغیر عدم اطمینان فناوری 79
جدول(4-9)توصیف متغیر فرهنگ سازمانی 80
جدول(4-10)توصیف متغیر فرصت های فناوری 81
جدول(4-11) توصیف متغیر عملکرد مالی 82
جدول(4-12)آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تحقیق 83

چکیده
امروزه تغییرات فناوری، اقتصادی، سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان و… سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و سازمان ها برای بقا مجبور هستند خود را با این تغییرات تطبیق دهند.فناوری اطلاعات در سال های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاورد های بهره وری بوده و یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد.تمامی سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند. قابلیت شرکت ها در درک و پاسخگویی به تغییرات فناوری،فرصت های فناوری نامیده می شود که با توجه به شرایط متغیر سازمان ها یک قابلیت حیاتی به شمار می رود.از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه میان بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر دسته بندی و روش شناسی از نوع پژوهش های توصیفی و از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد و با توجه به تقسیم بندی از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 54 شعبه از شعب بانک سپه استان گیلان هستند. همچنین در این پژوهش برای کسب اطلاعات نظری و ادبیات موضوعی از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که این پرسشنامه شامل 42 سؤال است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرصت های فناوری یک محرک مالی قوی برای عملکرد شرکت است و سود و درآمد شرکت را افزایش می دهد.همچنین همه متغیرهای مورد بررسی تأثیر گذار بر فرصت های فناوری که شامل آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید ،فرهنگ سازمانی و عدم اطمینان فناوری می باشند، تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری داشتند که این موضوع اهمیت این متغیرها را به وضوح نشان می دهد.
کلید واژه ها: فرصت های فناوری، عملکرد مالی، مزیت رقابتی، نرخ بازده دارایی ها، سود هر سهم.

1-1) مقدمه
هنوز نیم قرن از پدید آمدن موج سوم و حرکت آن به سوی آینده بشریت نمی گذرد که پس لرزه های این تکان شدید تقریبا سراسر جوامع بشری را در نوردیده است . این تمدن نوین همان طور که نظام کهنه را به مبارزه می خواند فرآیندهای مختلف قوانین حاکم بر فضای کسب و کار را هم دگرگون می سازد . پیشرفت سریع و روز افزون فناوری اطلاعات وارتباطات و قابلیت های کاربردی آن در حوزه های مختلف سازمان باعث رسوخ فناوری در فرآیندها و سیستم های مالی شده است. امروزه تمامی سازمان ها به نوعی در معرض تحولات فناوری قرار دارند و جلوه های کاربرد فناوری اطلاعات در کلیه ی حوزه های زنجیره عرضه مانند ارتباط با مشتریان آشکار است و همچنین برای بکار گیری فناوری پیشرفته در کلیه زمینه ها از جمله در نظام های اطلاعاتی نیاز به داشتن اطلاعات مناسب و به موقع به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری کوتاه مدت و بلند مدت اهمیت وی‍‍‍ژه ای پیدا کرده است . از این رو بهره برداری از نظام مدیریت مالی به روشی که بتواند نیازهای مدیریتی را همگام با دگرگونی های جدید در زمینه برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت پاسخگو باشد به صورت یک ضرورت در آمده است. در این تحقیق به بررسی رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان پرداخته می شود و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صنعت بانکداری به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم، در توسعه سایر خدمات الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیردو قصد بر این است که نگرش و نحوه برخورد مدیران و معاونین شعب را با این پدیده در بخش بانکداری که در قالب رضایت و یا عدم رضایت نمود پیدا می کند وتاثیری که بر عملکرد مالی بانک می گذارند، تجزیه و تحلیل کنیم .همچنین سعی شده است با توجه به ویژگی ها و مزایای بانکداری الکترونیک، به تشریح ضرورت گذر از بانکداری سنتی که بر پایه کاغذ بوده و دریافت الکترونیک که منوط به حضور در محل شعبه می باشد پرداخته شود.
در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق پرداخته خواهد شد، در ادامه به اهمیت موضوع و چهار چوب نظری تحقیق پرداخته می شود. بیان فرضیه های تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو موضوعی، زمانی ، مکانی از موضوعات این فصل هستند.

1-2) بیان مسئله
عملکرد مالی شرکت یکی از دغدغه های مهم صاحبان سهام و مدیران واحد های اقتصادی است،مدیران با استفاده از روش های جدید سعی در اداره بهتر سازمان و ارائه عملکرد ممتاز دارند.عوامل متعددی عملکرد مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و هر شرکتی سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و مؤثر برای بهبود روند ها و فرآیند های تجاری اش را انتخاب کند. میزان توسعه یافتگی کشورها ،مقبولیت روش ،ریسک پذیری مدیران در انتخاب روش ها و وجود نرم افزارهایی که برای تسهیل بکارگیری این روش ها در سازمان ها وجود دارد موجب مزیت برتری در گزینش آن خواهد شد.(لی و کیم ،2006: 44)
سرمایه گذاری مستمر ضرورتی انکار ناپذیر برای طی کردن مسیر توسعه در سطح کلان و در سطح بنگاههای اقتصادی است.توسعه سرمایه گذاری نشان دهنده توسعه فعالیت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است.تجربه تاریخی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده گواهی بر این مدعاست که سرمایه گذاری، موجب استحکام و افزایش تولید شده و با ارتقا سطح کیفی و کمی تولید می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت دارای عملکرد صعودی باشد(رهنما و همکاران،1385).
عملکرد واحد های اقتصادی براساس دست یابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می شوند.از این رو عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد می گردد.در محیط های رقابتی مدیران باید با استفاده از فرآیند اندازه گیری عملکرد به هدایت سریع امور در مسیر پیشرفت کارو در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.موفقیت در اجرای این فرآیند،به سنجش و ارزیابی پیوسته و بهبود مداوم عملکرد سازمانی و اجزای کاری آن بستگی دارد.با توجه به تغییر و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابت شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان، برای مدیران بسیار با اهمیت می باشد (الدریچ هوارد1،1994).
بنابراین آشنایی با معیار های مهم ارزیابی عملکرد مالی و شاخص های آن برای مدیران ، مجریان ،کارشناسان سازمان هاو … مفید بوده و با استفاده از آن ها می توانند به سنجش و ارزیابی وضعیت موجود طرح های راهبردی سازمان وبررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارایی آنها اقدام کنند(دیویس بلیک2 ،1998).
در حال حاضر ارزیابی عملکرد بسیاری از شرکت ها و سازمان ها براساس شاخص های مالی صورت می گیرد. اما مدیران و سهامداران آنها باید به این امر مهم توجه داشته باشند که یک شرکت ممکن است به دلیل وجود شرایط انحصاری یا ارتباطات غیر رسمی سود آور باشد در حالی که از لحاظ سطوح مختلف بهره وری وضعیت مناسبی نداشته باشد(جیمز و هانت3،1991).
اندازه گیری عملکرد مالی پایه بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران ، قیمت سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری ها و بسیاری از موارد دیگر است.یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران تصمیم گیری است. این تصمیم گیری ها باید براساس نتایج ارزیابی های انجام شده(با معیارها و شاخص های عملکرد)متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد.ارزیابی مستمر عملکرد مالی ،موجب پیدایش اطلاعات مستند،بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شدکه با هدف ارتقا سازمان و بهبود فعالیت های کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شود.برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، شاخص های مختلفی وجود دارد که در این پژوهش از شاخص های ROA,ROI,EPS,DPS برای سنجش عملکرد مالی بانک سپه استفاده شده است.(بنت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، روانشناسی، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، عملکرد مالی، فرصت های فناوری، مزیت رقابتی