دانلود پایان نامه درباره انگیزه پیشرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی

عنوان

رابطه انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

استاد راهنما

دکتر نادر شهامت

نگارش

بابک حسام پور

پائیز 1394

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

نام و نام خانوادگی دانشجو : بابک حسام پور در تاریخ رشته : مدیریت آموزشی
از پایان نامه خود با عنوان : رابطه انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

با درجه ونمره دفاع نموده است.

نام و نام خانوادگی اعضاء هیأت داوری سمت امضاء اعضای هیأت داوری

1 – استاد راهنما

2 – استاد مشاور

3 – استاد داور

4 – استاد داور

مراتب فوق مورد تایید است. مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

سپاسگزاری:
خداوند را شاکرم که نعمت اندیشیدن را در انسان به ودیعه گذاشت تا بدان وسیله لحظه به لحظه از اسرار شگرف و شگفت جهان آفرینش پرده بردارد و خاشعانه در مقابل قدرت و مشیت الهی سر بر خاک ساید و هزاران سپاس آن ذات بی همتا را که بار دیگر سفره بی منتهای علم و دانش را در مقابل بنده اش گشود و امکان چشیدن طعم شیرین دوباره آموختن را به وی عطا فرمود تا با عزمی راسخ در مسیر پر فراز و نشیب معرفت گام بردارد.
اکنون که در سایه الطاف الهی این پایان نامه به اتمام رسیده است، بر خود لازم می دانم که مراتب سپاس و قدردانی خویش را از راهنمایی و همکاری آقای دکتر نادر شهامت که علاوه بر توشه علمی که در حین تحصیل و در انجام این پژوهش از محضرشان گرفتم، نصایح ارزشمند و رفتار نیکوشان درس آموز زندگیم بود و همیشه شاگردشان خواهم ماند را صمیمانه اعلام می دارم.
همچنین از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی شیراز دکتر حمزه سارویی کمال تشکر و قدر دانی را دارم.

این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به:
محضر ارزشمند پدر و مادر عزيزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
به همسر مهربانم که در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده است .
به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند .
به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بودند.
پروردگارا به من کمک کن تا بتوانم ادای دين کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم .
پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .
خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………10
1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5- فرضیه های پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………12
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………….12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مباني نظري پژوهش………………………………………………………………………………………………………..17
2-1-1- خودكارآمدی ……………………………………………………………………………………………………………17
2-1-1-1- مفهوم خودكارآمدی ………………………………………………………………………………………………17
2-1-1-2- اثرات خودكارآمدی بر كاركردهای روان شناختی ……………………………………………………….19
2-1-1-3- راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودكارآمدی کارکنان ……………………………………………23
2-1-2- رضايت شغلي ………………………………………………………………………………………………………….28
2-1-2-1- تعاریف رضايت شغلي ………………………………………………………………………………………….28
2-1-2-2- عوامل تعيين كننده رضايت شغلي …………………………………………………………………………..29
2-1-2-3- مروري بر نظريات پيرامون رضايت شغلي ………………………………………………………………..32
2-1-2-3-1- نظریه دو عاملی رضایت شغلی هرزبرگ ………………………………………………………………32
2-1-2-3-2- نظریه مسیر- هدف هاوس، رابرت جی ………………………………………………………………..33
2-1-2-3-3- نظریه کامروایی نیاز ………………………………………………………………………………………..34
2-1-2-3-4- نظریه گونه آرمانی سازمانی وبر ………………………………………………………………………….34
2-1-2-3-5- نظریه نقشی …………………………………………………………………………………………………….35
2-1-2-3-6- نظریه انصاف …………………………………………………………………………………………………..36
عنوان صفحه

2-1-2-3-7- نظریه Y,X مگ گرگور …………………………………………………………………………………….37
2-1-2-3-8- نظریه سلسله مراتب نیاز مازلو ……………………………………………………………………………..38
2-1-2-3-9- نظریه برابری آدامز ……………………………………………………………………………………………..39
2-1-2-3-10- نظریه چند عاملی بهره وری ………………………………………………………………………………39
2-1-3- انگیزه پیشرفت …………………………………………………………………………………………………………40
2-1-3-1- تعاریف انگیزه پیشرفت …………………………………………………………………………………………..40
2-1-3-2- منشأ انگیزه پیشرفت ……………………………………………………………………………………………….42
2-1-3-3- انگیزه پیشرفت و ویژگی های شخصیتی همبسته با آن ……………………………………………….. 44
2-1-3-4- تفاوت های شخصیتی در انگیزه پیشرفت …………………………………………………………………..45
2-1-3-5- زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت …………………………………………………………………………………48
2-1-3-6- نظریه های انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………49
2-1-3-6-1- نظریه مورای …………………………………………………………………………………………………….49
2-1-3-6-2- نظریه دیوید مک کلند ……………………………………………………………………………………….50
2-1-3-6-3- نظریه اتکینسون ………………………………………………………………………………………………..51
2-1-3-6-4- نظریه هرمنس …………………………………………………………………………………………………..51
2-1-3-6-5- نظریه اسناد و انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………52
2-1-3-6-6- نظریه پارسونز ………………………………………………………………………………………………….53
2-1-3-6-7- نظریه استراد بک …………………………………………………………………………………………….. 53
2-2- پیشنه پژوهش. …………………………………………………………………………………………………………….54
2-2-1- تحقیقات انجام شده در جهان …………………………………………………………………………………….54
2-2-2- تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………..56
2-3- جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………….61
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..64
3-2- جامعه ی آماری …………………………………………………………………………………………………………..64
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………….64
عنوان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد آموزش مهارت، اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش Next Entries دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، رضایت شغلی، رضایت شغل، هیأت علمی