منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، آموزش مهارت، فرایند مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-4) ویژگی های عملی دانش 32
2-2-5)تعاریف مختلف از مدیریت دانش 34
2-2-6) علل پیدایش پدیده مدیریت دانش: 35
2-2-7) فرایند تبدیل دانش : 36
2-2-8) فرآیندهای مدیریت دانش : 38
2-2-9) اهداف مدیریت دانش : 39
2-2-10) زیر ساختهای لازم جهت تحقق مدیریت دانش: 40
2-3- بخش سوم: آموزش و توسعه 40
2-3-1) مقدمه 40
2-3-2) تعیین نیازهای آموزشی 41
2-3-3) نظریات یادگیری و آموزش 45
2-3-4) سبکهای یادگیری 47
2-3-5) آموزش ضمن خدمت 49
2-3-6) الگوی جامع آموزش 50
2-3-7) مزایای آموزش 51
2-3-8) کارکردهای آموزش 52
2-3-9) ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی 53
2-3-10)دلایل عدم اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان های ایرانی 55
2-4- بخش چهارم: پیشینه تحقیق 56
2-4-1- تحقیقات داخلی: 56
2-4-2- تحقیقات خارجی: 56
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 60
3-2) روش تحقیق 60
3-3) جامعه و نمونه ی آماری 60
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات 62
3-5) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 62
3-5-1) روایی 62
3-5-2) پایایی 63
3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 63
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 66
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق 67
4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 71
4-4) بررسی مدل تحقیق 71
4-4-1) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق 72
4-5) آزمون فرضیه های تحقیق 80
4-6) بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی 82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 85
5-2) نتایج آمار توصیفی 85
5-3) نتایج آمار استنباطی 88
5-4) بحث و نتیجه گیری و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه: 88
5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق 89
5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی 91
5-7)محدودیت های تحقیق حاضر 91
منابع و مآخذ 92
ضمائم 100

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1) شاخص اثربخشی و کارآئی (سلطانی، 1382) 17
جدول 2-2)ویژگی های جوامع صنعتی و دانشی(رمضان وحسنوی،1390) 32
جدول 2-3)تعاریف مدیریت دانش(انصاری رنانی وقاسمی نامقی،1388) 35
جدول3-1) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیروابسته تحقیق در مرحله پیش آزمون 61
جدول3-2)جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه 62
جدول3-3) مقدار آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق 63
جدول4-1) توصیف متغیر آموزش مهارت 67
جدول4-2) توصیف متغیر اثربخشی 68
جدول4-3) توصیف متغیر فرایند مدیریت دانش 69
جدول4-4) توصیف ابعاد فرایند مدیریت دانش 70
جدول4-5) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیرهای تحقیق 71
جدول 4-6) علایم به کار رفته در مدل 71
جدول 4-7) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی ادراک شده 74
جدول 4-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت 77
جدول 4-9) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش 80
جدول4-10) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بين آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی 80
جدول4-11) آزمون رگرسیون سلسله چند گانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی 81
جدول4-12) آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی 82
جدول 5-1) جدول تفکیکی سوالات آموزش مهارت 85
جدول 5-2) جدول تفکیکی سوالات فرایند مدیریت دانش 86
جدول5-3) جدول تفکیکی سوالات اثربخشی سازمانی 87

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1) هیستوگرام متغیر آموزش مهارت 67
نمودار4-2) هیستوگرام متغیر اثربخشی 68
نمودار4-3) هیستوگرام متغیر فرایند مدیریت دانش 69
نمودار4-4) نمودار راداری ابعاد فرایند مدیریت دانش 70
نمودار 4-5) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت استاندارد 72
نمودار 4-6) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت اعداد معنی داری 73
نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت استاندارد 75
نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت اعداد معنی داری 76
نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت استاندارد 78
نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت اعداد معنی داری 79

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 1-1)مدل تحلیلی Abd Rahmanet al ,2013) ) 7
شکل 2-1) چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازماني (رابینز، 1385: 73). 25
شکل 2-2) مدل روابط داده ، اطلاعات و دانش بویست(واعظی و مسلمی، 1388) 28
شکل 2-3) مدل عمومی مدیریت دانش 38
شکل2-4) تعیین نیازهای آموزشی کارکنان به وسیله ارزیابی عملکرد آنها (اسماعیل پور، 1391) 43
شکل2-5) چرخه یادگیری و سبک های یادگیری (Kolb, 1984) 47
شکل2-6)مدل تحقیق ژنگ وهمکاران در سال 2010 57
شکل2-7)مدل تحقیق تارنو و همکاران در سال 2007 58

چکیده
تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت بوده و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت غیر احتمالی در دسترس است که 103 شرکت به عنوان نمونه ، از جامعه آماری تحقیق حاضر انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، آموزش مهارت

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
عصر حاضر را می توان عصر مدیریت نامید؛ چرا که مدیران در این عصر بایدتغییرات را مدیریت کنند و تغییر تنها واقعیتی است که می توان به آن توجه کرد. دراین عصر همه چیز از جمله مفاهیم، ارزش ها، روش ها و فرآیندها در حال تغییرهستند. به عبارت بهتر، محیط کنونی سازمان ها به گونه ای است که تغییر و عدم اطمینان به تنها عنصر اساسی و ویژگی کارکردی آن تبدیل شده است. در این محیط که تحت تأثیر رفتار انسانی بوده و تغییر در نیازها به طور مستمر اتفاق می افتد، موفقیت سازمان ها در گرو شناخت محیط و رفتارهای پیرامون سازمان است. در این جهت، بی شک سازمان ها و مدیرانی به موفقیت و اثربخشی دست خواهند یافت که علاوه بر شناخت محیط، کارکردها و ویژگی های درون سازمانی خود را نیز برای رویارویی با تغییرات آماده سازند (آقائی و همکاران، 1390). هدف اصلی تمام سازمانها ارتقا اثربخشی و کارایی است. امروزه توجه به کیفیت فعالیتها باعث تقدم اثربخشی وکارایی گشته است (رضایی صوفی وهمکاران، 1391). در واقع اثربخشی مقصدی است که تمام تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت می گیرد و آن پدیده ای چند بُعدی است که در تحلیل و بررسی آن باید به ابعاد و عوامل سازمانی و ساختاری و انسانی به صورت همزمان توّجه شود. در زمینه عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمانی تحقیقات متعددی صورت پذیرفته و نتایج مختلفی نیز حاصل گردیده است ( الوانی و همکاران، 1387). این تحقیق نیز به دنبال بررسی رابطه آموزش مهارت های کارکنان بر اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش می باشد. در این فصل ابتدا به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس پیرامون چارچوب نظری تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق مطالبی عنوان می گردد. و در انتها با تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و بیان قلمرو تحقیق این فصل پایان می پذیرد.

1-2)بیان مساله
يكي از مباحث اساسي در نظريه سازماني، اثربخشي سازماني است كه آن را ملاكي براي ارزيابي عملكردسازماني محسوب مي كنند (رحیمی وهمکاران، 1391). پیتر دراکر1 معتقد است که اثربخشی یعنی انجام کارهای درست. ازدیدگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان است (ساعتچی، 1382). اثربخشی سازمانی نشان می دهد که سازمان تا چه اندازه توانسته است ماموریت هایش را مشخص کند وبه هدف ویا حالت مطلوب دست یابد(دفت،1388). امروزه سازمان های پیشرفته وموفق سعی می کنند که تا برای اثربخشی سازمان2 اهداف روشن ومشخصی در نظر گرفته وسپس در جهت نیل به آن ها همه توان خود را به کار گیرند(نجف بیگی، 1387) اثربخشی سازمانی در دنیای پر رقابت امروز بعنوان یک دیدگاه، مهمترین هدف سازمانها را تشکیل می دهد و می تواند بعنوان موتوری کلیه فعالیتهای سازمان را به حرکت درآورد. سازمانهای غیر اثر بخش که مصرف کننده صِرف منابع محسوب می گردند باعث می شوند تا سازمان ها در چرخه رقابت در دنیای امروزی فنا گردند، لذا این سازمانها بدلیل اینکه دورنمای حرکت و چشم انداز آینده آنان فاقد اثربخشی است بتدریج ماهیت و فلسفه وجودی خود را از دست داده و در نهایت از بین می روند. اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان بااستفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروري اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند. در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدفهایش را نشان می دهد (رضایی صوفی وهمکاران،1391). از سوی دیگر بیش از 50 درصد سرمایه گذاری ها در شرکت ها در امر آموزش وتوسعه مهارت کارکنان است، به طوریکه سالیانه سرکت ها میلیون ها دلار صرف آموزش انواع مهارت ها به کارکنان می نمایند. هرچند آموزش کارکنان را برای به دست آوردن مهارت و دانش قادر می سازد، اما نمی تواند تضمین کننده بهبود نتایج باشد، بويژه اگر دانش بدست آمده توسط کارکنان به کار برده نشود، به اشتراک گذاشته نشودومستند نگردد و این به این معناست که پول بسیار زیادی هزینه شده است ولی در نهایت هیچ نتیجه ای برای سازمان دربرنداشته است (.(Abd Rahman et.al., 2013 گزارش های بسیار زیادی در ارتباط با هزینه های آموزشی سازمان ها هرسال منتشر می شود که در نهایت هیچ تاثیری برعملکرد سازمان ها وشرکت ها ندارد .( Lager Frishammar, 2010) وبا توجه به این امر تعدادی از شرکت ها آموزش مهارت ها را دست کم می گیرند (Tzafrir, 2005). در ارتباط با آموزش باید گفت که آموزش فرایندی است كه طي آن مجموعه اي از دانش هاي مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت هاي حاصل از آن انتقال مي يابد . آموزش فعاليتي مداوم ، جامع و براي همه ، به منظور رشد و تعالي انسان ، غناي فرهنگ و تكامل جامعه است. این فرايند را مي توان به عنوان انتقال معلومات ، نگرش ها و مهارت ها از فرد يا گروهي براي تغييرات در ساختار هاي شناختي ، نگرشي و مهارتي در نظر گرفت. يكي از كارآمدترين سازو كارهاي بازسازي و نوسازي دانش و تجربيات انسان براي سازگاري و همنوايي وي با تغييرات و تحولات محيطي ، بهره گيري از آموزش است.به همين سبب علاوه بر اينكه آموزش همواره به عنوان امتياز زندگي اجتماعي و سازماني محسوب مي شده ، امروزه عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمان ها را به طور حتمي و قطعي فراهم مي نمايد. در اين راستا اصول آموزش كاركنان با توجه به مقتضيات سني ، شغلي ، زماني ، محتوي و … شرايطي را بر آموزش ها حاكم مي كند كه از يك سو فراگيران ، توانايي سازگاري با آن را داشته باشند و از سوي ديگر آموزش ها قادر باشند حداكثر اطلاعات ، دانش و مهارت هاي مورد نياز كاركنان را در شرايط زماني محدود منتقل نمايند . به این ترتیب می توان گفت که آموزش عبارت است از انتقال دانسته ها وآموخته ها به دیگری، بدین معنی که فرد تحت تعلیم قرار می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اخبار خوب Next Entries منابع پایان نامه درمورد آموزش مهارت، اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش، شهرک صنعتی