دانلود پایان نامه ارشد درمورد اطلاعات حسابداری، سود حسابداری، جامعه آماری، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

جا دارد از تمامی عزیزانی که در طول دوران تحصیل، اینجانب را مورد لطف خود قرار دادهاند تشکر و قدردانی کنم. از تمامی اساتید دانشکده اقتصاد مدیریت برای زحماتی که متحمل شدند به ویژه آقایان دکتر خدامی پور استاد راهنما، دکتر بهار مقدم استاد مشاور و دکتر پورحیدری که زحمت داوری این پایاننامه را بر عهده داشتند و همچنین آقای دکتر انصاری کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از پدر و مادر عزیزم که مشوق بنده بودند و دعای خیرشان همواره بدرقه راه من بوده و از تمامی دوستان و عزیزانی که در طول تحصیل اینجانب را همراهی کردند قدردانی میکنم.

چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی وجود محافظهکاری و تأثیر آن بر روی رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری میباشد. روش انجام تحقیق شبه تجربی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 79 لغایت پایان سال 87 میباشد. برای بررسی و سنجش میزان محافظهکاری در شرکتهای نمونه از مدل باسو و برای بررسی رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری از مدل استون و هاریز استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکتهای مورد بررسی محافظهکاری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان میدهد زمانی که از شرکتهای دارای محافظکاری پائین به طرف شرکتهای دارای محافظهکاری متوسط حرکت میکنیم، رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری افزایش پیدا میکند، هرچند این افزایش چندان محسوس نیست، ولی هنگامی که از شرکتهای دارای محافظهکاری متوسط به سوی شرکتهای دارای محافظهکاری بالا میرویم رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری به طور قابل توجهی کاهش مییابد. در مجموع، نمیتوان یک رابطه مشخص و واضحی بین میزان محافظهکاری و رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری پیدا کرد.
واژگان کلیدی: محافظهکاری، اطلاعات حسابداری، رابطه ارزشی، سود حسابداری

فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………2
تشریح و بیان موضوع…………………………………………………………………………………3
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………6
نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی تحقیق……………………………………………………….7
فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………..7
روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..8
1-6-1. جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………8
1-6-2. نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………8
1-6-3. قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………….9
1-6-4. روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………..9
1-6-5. متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………..9
1-6-5-1. متغیر وابسته مربوط به مدل اول…………………………………………………………..9
1-6-5-2. متغیر وابسته مربوط به مدل دوم…………………………………………………………10
1-6-5-3. متغیرهای مستقل مربوط به مدل اول……………………………………………………10
1-6-5-4. متغیرهای مستقل مربوط به مدل دوم…………………………………………………..10
مدلهای تحقیق……………………………………………………………………………………….10
روش آزمون فرضیات……………………………………………………………………………….11
تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………….11
1-9-1. اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………….11
1-9-2. سود حسابداری……………………………………………………………………………………11
1-9-3. محافظهکاری…………………………………………………………………………………….12
1-9-4. رابطه ارزشی………………………………………………………………………………………12
خلاصه فصل………………………………………………………………………………………….. 12
چارچوب فصول بعد………………………………………………………………………………….12
فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….14
بخش اول: مفهوم محافظهکاری……………………………………………………………………..14
2-2-1. دیدگاههای محافظهکاری………………………………………………………………………..17
2-2-1-1. دیدگاه قراردادی………………………………………………………………………………..17
2-2-1-2. دیدگاه دعاوی حقوقی…………………………………………………………………………18
2-2-1-3. دیدگاه مقرراتگذاری………………………………………………………………………. 19
2-2-1-4. دیدگاه مالیات………………………………………………………………………………….. 20
2-2-2. محافظهکاری مشروط و نا مشروط……………………………………………………………..20
2-2-3. محافظهکاری و حاکمیت شرکتی………………………………………………………………21
2-2-4. اقلام تعهدی و محافظهکاری…………………………………………………………………….23
2-2-5. محافظهکاری و عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………23
2-2-6. محافظهکاری و اصل تطابق……………………………………………………………………….25
2-2-7. محافظهکاری و نظام راهبردی……………………………………………………………………26
2-2-8. محافظهکاری در کشورهای مختلف…………………………………………………………..26
بخش دوم: روشهای اندارهگیری محافظهکاری………………………………………………..27
2-3-1. معیارهای محافظهکاری مبتنی بر اقلام تعهدی……………………………………………..27
2-3-2. معیارهای محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار……………………………………………29
2-3-3. معیار عدم تقارن زمانی سود در شناسایی سود و زیان………………………………………30
2-3-4. سایر روشهای اندازهگیری محافظهکاری…………………………………………………….31
بخش سوم: رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری…………………………………………………….32
2-4-1. معیارهای ارزشمند بودن اطلاعات مالی………………………………………………………33
2-4-1-1. مربوط بودن……………………………………………………………………………………….33
2-4-1-1-1. سودمندی در پیش بینی…………………………………………………………………….33
2-4-1-1-2. انتخاب خاصه اندارهگیری…………………………………………………………………34
2-4-1-2. قابلیت اتکا…………………………………………………………………………………………34
2-4-1-2-1. بیطرفانه بودن………………………………………………………………………………..35
2-4-1-2-2. احتیاط………………………………………………………………………………………….35
2-4-1-2-3. کامل بودن…………………………………………………………………………………….36
2-4-1-2-4. بیان صادقانه………………………………………………………………………………..36
2-4-1-2-5. رجحان محتوا بر شکل………………………………………………………………….36
2-4-1-3. قابل مقایسه بودن………………………………………………………………………………37
2-4-1-3-1. رعایت یکنواختی…………………………………………………………………………37
2-4-1-3-2. همسانی رویهها……………………………………………………………………………..37
2-4-1-4. قابل فهم بودن…………………………………………………………………………………..38
2-4-2. رابطه ارزشی سود حسابداری…………………………………………………………………..38
2-4-3. ارتباط سود حسابداری با بازده و قیمت سهام……………………………………………..38
بخش چهارم: محافظهکاری و رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری…………………………41
2-5-1. نقش اطلاعاتی محافظهکاری…………………………………………………………………..41
2-5-1-1. دیدگاه اول: محافظه کاری نقش اطلاعاتی دارد………………………………………42
2-5-1-2. دیدگاه دوم: محافظهکاری کیفیت اطلاعات را کاهش می دهد………………….45
بخش پنجم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….48
2-6-1. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………….48
2-6-1-1. تحقیق باسو……………………………………………………………………………………….48
2-6-1-2. تحقیق بیور و رایان…………………………………………………………………………….49
2-6-1-3. تحقیق بال و همکاران…………………………………………………………………………49
2-6-1-4. تحقیق گیول، سرینیدهای و شیح…………………………………………………………..49
2-6-1-5. تحقیق احمد……………………………………………………………………………………..49
2-6-1-6. تحقیق لافاند و واتس…………………………………………………………………………..50
2-6-1-7. تحقیق مهنرام و بلچندرام……………………………………………………………………..50
2-6-1-8. تحقیق اسكات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی انحراف معیار، رهبری خدمتگزار، قابلیت اعتماد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون فرضیه، مبانی نظری، روش تحقیق، سود حسابداری