پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، توزیع جمعیت، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………..58
3-4- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………..59
3-6- روایی (اعتبار) و پایایی ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………..59
3-7- تکنیک های آماری …………………………………………………………………………………………………………………67
3-8- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم …………………………………………………………………………………………………68
3-8-1- تعریف نظری و عملیاتی سلامت اجتماعی(متغیر وابسته) ……………………………………………………………..68
3-8-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای زمینه ای ………………………………………………………………………………69
3-8-2-1- تعریف نظری و عملیاتی سن ……………………………………………………………………………………………..69
3-8-2-2- تعریف نظری و عملیاتی جنسیت ………………………………………………………………………………………..69
3-8-2-3- تعریف نظری و عملیاتی تأهل ……………………………………………………………………………………………69
3-8-2-4- تعریف نظری و عملیاتی تحصیلات …………………………………………………………………………………….69
3-8-3- تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی (متغیر مستقل) ……………………………………………………………..70
3-8-3-1- تعریف نظری و عملیاتی مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………….70
3-8-3-2- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد اجتماعی ……………………………………………………………………………..72
3-8-3-3- تعریف نظری و عملیاتی حمایت اجتماعی ……………………………………………………………………………74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………77
4-2- تحلیل رابطه بین متغیرها…………………………………………………………………………………………………………….87
4-3- تبیین رابطه بین متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….97

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- نتایج توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96
5-2- نتایج تبیینی پژوهش و آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………96
5-3- پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………99
5-3-1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………99
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………….100
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

فهرست جداول
– جدول 2-1 تعریف سلامت اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران مختلف………………………………………………………………………………….24
– جدول 2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران مختلف…………………………………………………………………………………..30
– جدول 3-1 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «اعتماد اجتماعی» ……………………………………………………………57
– جدول 3-2 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «مشارکت اجتماعی» ………………………………………………………..58
– جدول 3-3 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «حمایت اجتماعی» …………………………………………………………59
– جدول 3-4 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «سرمایه اجتماعی» …………………………………………………………..60
– جدول 3-5 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر وابسته «سلامت اجتماعی»……………………………………………………………62
– جدول 3-6 گویه های مربوط به مشارکت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………..66
– جدول 3-7 گویه های مربوط به میزان اعتماد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………….68
– جدول 3-8 گویه های مربوط به میزان حمایت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………..69
– جدول 1-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب جنس………………………………………………………………………………………………….72
– جدول 2-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب سن ……………………………………………………………………………………………………73
– جدول 3-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………………74
– جدول 4-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب مقطع تحصیلی …………………………………………………………………………………….75
– جدول 5-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب دانشکده محل تحصیل ………………………………………………………………………….76
– جدول 6-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سلامت اجتماعی …………………………………………………………………………77
– جدول 4-7 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………78
– جدول 4-8 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتماد اجتماعی ………………………………………………………………………….79
– جدول 4-9 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان حمایت اجتماعی …………………………………………………………………………80
– جدول 4-10 توزیع جمعیت مورد مشاهد بر حسب میزان سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………81
– جدول 4-11 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جنس و میزان سلامت اجتماعی …………………………………………………………82
– جدول 4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروههای سنی و میزان سلامت اجتماعی ………………………………………………….83
– جدول 4-13 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعت تأهل و میزان سلامت اجتماعی …………………………………………………….84
– جدول 4-14 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی و میزان سلامت اجتماعی ………………………………………………….85
– جدول 4-15 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب دانشکده محل تحصیل و میزان سلامت اجتماعی ……………………………………..86
– جدول 4-16 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی …………………………………………….87
– جدول 4-17 آزمون آماری مربوط به رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی ……………………………………………………………88
– جدول 4-18 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتماد اجتماعی و سلامت اجتماعی ………………………………………………88
– جدول 4-19 آزمون آماری مربوط به رابطه بین اعتماد اجتماعی وسلامت اجتماعی …………………………………………………………….89
– جدول 4-20 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان مشارکت اجتماعی و سلامت اجتماعی …………………………………………..89
– جدول 4-21 آزمون آماری مربوط به رابطه بین مشارکت اجتماعی وسلامت اجتماعی …………………………………………………………90
– جدول 4-22 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی ……………………………………………91
– جدول 4-23 آزمون آماری مربوط به رابطه بین حمایت اجتماعی وسلامت اجتماعی …………………………………………………………..91
– جدول 4-24 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر سرمایه اجتماعی و معنی داری آن ……………………………………………………92
– جدول 4-25 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر اعتماد اجتماعی و معنی داری آن ……………………………………………………92
– جدول 4-26 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر مشارکت اجتماعی و معنی داری آن ………………………………………………93
– جدول 4-27 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر حمایت اجتماعی و معنی داری آن ………………………………………………….9
فهرست نمودارها

– نمودار 4-1 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب جنس ………………………………………………………………………………………………..73
– نمودار 4-2 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب گروههای سنی …………………………………………………………………………………….74
– نمودار 4-3 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………………75
– نمودار 4-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب مقطع تحصیلی …………………………………………………………………………………….76
– نمودار 4-5 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب دانشکده محل تحصیل …………………………………………………………………………77
– نمودار 4-6 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سلامت اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع بازدارندگی، علم و فناوری، سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، توزیع جمعیت