پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، توزیع جمعیت، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………..58
3-4- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………..59
3-6- روایی (اعتبار) و پایایی ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………..59
3-7- تکنیک های آماری …………………………………………………………………………………………………………………67
3-8- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم …………………………………………………………………………………………………68
3-8-1- تعریف نظری و عملیاتی سلامت اجتماعی(متغیر وابسته) ……………………………………………………………..68
3-8-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای زمینه ای ………………………………………………………………………………69
3-8-2-1- تعریف نظری و عملیاتی سن ……………………………………………………………………………………………..69
3-8-2-2- تعریف نظری و عملیاتی جنسیت ………………………………………………………………………………………..69
3-8-2-3- تعریف نظری و عملیاتی تأهل ……………………………………………………………………………………………69
3-8-2-4- تعریف نظری و عملیاتی تحصیلات …………………………………………………………………………………….69
3-8-3- تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی (متغیر مستقل) ……………………………………………………………..70
3-8-3-1- تعریف نظری و عملیاتی مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………….70
3-8-3-2- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد اجتماعی ……………………………………………………………………………..72
3-8-3-3- تعریف نظری و عملیاتی حمایت اجتماعی ……………………………………………………………………………74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………77
4-2- تحلیل رابطه بین متغیرها…………………………………………………………………………………………………………….87
4-3- تبیین رابطه بین متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….97

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- نتایج توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96
5-2- نتایج تبیینی پژوهش و آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………96
5-3- پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………99
5-3-1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………99
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………….100
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

فهرست جداول
– جدول 2-1 تعریف سلامت اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران مختلف………………………………………………………………………………….24
– جدول 2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران مختلف…………………………………………………………………………………..30
– جدول 3-1 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «اعتماد اجتماعی» ……………………………………………………………57
– جدول 3-2 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «مشارکت اجتماعی» ………………………………………………………..58
– جدول 3-3 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «حمایت اجتماعی» …………………………………………………………59
– جدول 3-4 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «سرمایه اجتماعی» …………………………………………………………..60
– جدول 3-5 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر وابسته «سلامت اجتماعی»……………………………………………………………62
– جدول 3-6 گویه های مربوط به مشارکت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………..66
– جدول 3-7 گویه های مربوط به میزان اعتماد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………….68
– جدول 3-8 گویه های مربوط به میزان حمایت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………..69
– جدول 1-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب جنس………………………………………………………………………………………………….72
– جدول 2-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب سن ……………………………………………………………………………………………………73
– جدول 3-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………………74
– جدول 4-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب مقطع تحصیلی …………………………………………………………………………………….75
– جدول 5-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب دانشکده محل تحصیل ………………………………………………………………………….76
– جدول 6-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سلامت اجتماعی …………………………………………………………………………77
– جدول 4-7 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………78
– جدول 4-8 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتماد اجتماعی ………………………………………………………………………….79
– جدول 4-9 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان حمایت اجتماعی …………………………………………………………………………80
– جدول 4-10 توزیع جمعیت مورد مشاهد بر حسب میزان سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………81
– جدول 4-11 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جنس و میزان سلامت اجتماعی …………………………………………………………82
– جدول 4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروههای سنی و میزان سلامت اجتماعی ………………………………………………….83
– جدول 4-13 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعت تأهل و میزان سلامت اجتماعی …………………………………………………….84
– جدول 4-14 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی و میزان سلامت اجتماعی ………………………………………………….85
– جدول 4-15 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب دانشکده محل تحصیل و میزان سلامت اجتماعی ……………………………………..86
– جدول 4-16 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی …………………………………………….87
– جدول 4-17 آزمون آماری مربوط به رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی ……………………………………………………………88
– جدول 4-18 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتماد اجتماعی و سلامت اجتماعی ………………………………………………88
– جدول 4-19 آزمون آماری مربوط به رابطه بین اعتماد اجتماعی وسلامت اجتماعی …………………………………………………………….89
– جدول 4-20 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان مشارکت اجتماعی و سلامت اجتماعی …………………………………………..89
– جدول 4-21 آزمون آماری مربوط به رابطه بین مشارکت اجتماعی وسلامت اجتماعی …………………………………………………………90
– جدول 4-22 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی ……………………………………………91
– جدول 4-23 آزمون آماری مربوط به رابطه بین حمایت اجتماعی وسلامت اجتماعی …………………………………………………………..91
– جدول 4-24 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر سرمایه اجتماعی و معنی داری آن ……………………………………………………92
– جدول 4-25 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر اعتماد اجتماعی و معنی داری آن ……………………………………………………92
– جدول 4-26 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر مشارکت اجتماعی و معنی داری آن ………………………………………………93
– جدول 4-27 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر حمایت اجتماعی و معنی داری آن ………………………………………………….9
فهرست نمودارها

– نمودار 4-1 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب جنس ………………………………………………………………………………………………..73
– نمودار 4-2 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب گروههای سنی …………………………………………………………………………………….74
– نمودار 4-3 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………………75
– نمودار 4-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب مقطع تحصیلی …………………………………………………………………………………….76
– نمودار 4-5 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب دانشکده محل تحصیل …………………………………………………………………………77
– نمودار 4-6 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سلامت اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی، ایالات متحده، دیپلماسی عمومی نوین Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، توزیع جمعیت