تحقیق رایگان با موضوع حقوق بین الملل، دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

2-4- منع مداخله 87
3-4- منع تجاوز 88
4-4- قاعده منع تبليغات خصمانه 89
5-4- مسئوليت دولت در قبال تبليغات خصمانه 94
فصل پنجم بررسی تجربیات کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه و جمهوری اسلامی ایران 99
1- قدرت نرم و ديپلماسي بررسی تجربه آمريكا 99
1.1- فناوري، ديپلماسي و مالكيت فكري 99
1.2- ديپلماسي و فناوری در سیاست خارجی آمریکا 100
1.3- بيومتريك و كنترل جابه‌جايي جمعيت 101
1.4- فناوري، ديپلماسي و مديريت اينترنت 102
1.6. ديپلماسي، فناوري و محيط زيست 103
1.7. فناوري، ديپلماسي و دفاع بيولوژيك 104
2. شیوه های نوین دیپلماسی در دنیای جدید 105
2.1- دیپلماسی عمومی امریکا در عصر جدید 105
2.2- سایبر دیپلماسی حوزه فعال در سیاست خارجی آمریکا 110
3- قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه چین 112
1-3- فناوری و مالکیت فکری در چین 113
2-3- دیپلماسی فناوری در چین 114
3-3- فناوری و مهاجرت 115
4-3- دیپلماسی و اینترنت ، رقابت در عصر جدید 115
5-3- دیپلماسی عمومی نوین در خدمت سیاست خارجی چین 116
4- دیپلماسی و قدرت نرم در روسیه 117
1-4- آمریکا ستیزی معضل دیپلماسی نوین در روسیه 120
2- 4- دیپلماسی نوین روسیه ، تقابل با آمریکا 122
3-4 – جایگاه کنونی دیپلماسی نوین روسیه در عرصه بین الملل 123
5- دیپلماسی ، قدرت ملی و فناوری در ایران 124
1-4- اهمیت یافتن دیپلماسی عمومی در ایران 126
2-4- اهداف دیپلماسی علمی ایران در عصر جدید 127
1-2-3- اهداف سیاسی : 128
2-2-3- اهداف فناورانه : 129
3-4- اهداف دیپلماسی عصر جدید با رویکرد قدرت نرم 129
نتیجه گیری 131
فهرست منابع 134
منابع فارسی 134
1- کتب فارسی 134

چکیده
در جهان امروز دیگر دولتها برای پیشبرد و تحمیل سیاستهای خود به دیگر کشورها به جنگ و استفاده از زور علیه همدیگر متوسل نمی شوند. روشها و ابزارها، متفاوت و امروزی شده اند تا جایی که واضعان حقوق بشردوستانه بین المللی نیز پیش بینی این روز را نمی کردند. رسانه ها و فضای سایبری به ابزاری قدرتمند در عرصه دیپلماسی خارجی برخی کشورها مبدل شده است. بنابراین تمامیت ارضی و استقلال کشورها بیشتر از سوی رسانه ها و ابزارهای جدید دیپلماسی در عصری که صلح بین المللی و عدم مخاصمه گسترده حاکم است مورد تهدید واقع شده است. اما تعارضات نوظهوری حاکم شده که با اقتضائات عصر حاضر هماهنگ شده است. اکنون فضای مجازی با صرف حداقل خسارتهای مادی به اهداف جنگهای مخرب دست می یابد. ابزاری نوین وارد شده در دیپلماسی کشورها مانند قدرت نرم که برخی کشورها برآن متمرکز و از منافع آن بهره مند می شوند. آنچه سبب نگرانی جامعه بین الملل شده است تبلیغات غیر متعارف و تخریب چهره رقیبان بین المللی به منظور غلبه بر افکار عمومی بین المللی که به عنوان داوران این عرصه و حامیان و طرفداران حکومتها در سطوح مختلف بین المللی است به شکلی ناروا و نابرابر ترویج شده و سبب خدشه دار شدن افکارعمومی بین المللی علیه دولتهای رقیب می شود. بنابراین باید براساس اصول حقوق بین الملل دولتهای خاص را متوجه اقدامات ناروای خود در این فضا کرد. حقوق مخاصمات در عرصه جنگ نرم اختصاصا مربوط به ابعاد فضای مجازی و تبلیغات خصمانه مورد تاکید است که تعارضات این تبلیغات بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر سابقه بکارگیری قدرتهای مدعی از ابزارهای جدید مورد استفاده دیپلماسی در عرصه نو، اهمیت ، جایگاه، تحلیل و بررسی و فهم تفاوت و رویکرد دولتها در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.
كليدواژه ها : ديپلماسي ، حقوق بين الملل ، فضاي مجازي

فصل اول
کلیات
فصل اول کلیات
1- طرح موضوع :
جامعه بشری همواره در حال تغییر و گسترش در حوزه های گوناگون می باشد. در هر دوره شرایط مختص به همان دوره ترویج و حاکم بوده است شیوه های نوین در هر عصر مختص به همان دوران بوده است و این ابزار مفاهیم جدید همان دوران را وضع و ایجاب نموده است پس پر بیراه نیست اگر بگوییم زندگی بین المللی دولتها نیز از این قاعده مستثنی نباشد. تعارض منافع و تلاش حکومتها به منظور گسترش حوزه نفوذ خود بر دیگران موجب درگیریهای بین المللی شده است. از سوی دیگر پیشرفتهای جامعه بشری موجب آن شد تا حکومتها بدنبال رفتاری کم هزینه تر و در عین حال مفید تر و موثرتر برای غلبه بر هم باشند. فناوریهای نوین به عنوان ابزاری نوظهور در عرصه جدید و درخدمت دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها بروز یافته اند. این ابزارهای نو ظرفیت و جایگاه آنرا دارند که به حوزه های فرامرزی راه یابند و موثر واقع شوند تاجایی که فرهنگ و تفکر افراد دیگر کشورها را نسبت به سیاستهای یک حکومت تغییر دهند و هزینه اندکی هم داشته باشند. در این عرصه دیگر دولتها مخاطب همدیگر نیستند بلکه این افکار عموی افراد تحت سیطره حکومتها هدف ابزارهای نوین هستند. دیگر این مذاکرات دیپلماتیک ، فعالیتهای اقتصادی و سیاسی، ائتلافهایی که زائیده اندیشه های دیپلماسی و مجازی بوده اند قدرت نرم را متاثر از خود ساخته اند. با همه این محاسن و سرعت در انتقال مفاهیم دولتها و تاثیر بر افکار جامعه بین الملل، ابزار ارتباطی عصر جدید سبب بروز دغدغه های متعدد برای کشورهایی شده که چهره آنها در این عرصه مخدوش شده است ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیتها در چگونگی بهره مندی از آن ضروری است. جنگ سایبری و تبلیغات خصمانه دو موضوعی مترادف هستند که دولتها علیه هم بکارگرفته اند و اعتراضات گسترده را بدنبال داشته است. به موجب قواعد و منابع حقوق بین الملل که واضعان آن جامعه بین المللی است تبلیغ خصمانه با محدودیتهایی همراه است که براساس اصول حقوق بین الملل، ممنوعیت جنگ رسانه ای را شامل می شود.

2- اهمیت موضوع :
موضوع از آن جهت اهمیت می یابد که یافتن راهکارهای مدیریتی در عصر جدید که فناوری و به روز بودن از مشخصه های پیشرو آن است. همینطور استفاده از ابزارهای جدید به گونه ای نا متعارف علیه حکومتهایی بکار گرفته می شود که پایبند به اصول وضع شده حقوق بین المللی هستند و با بهره گیری این ابزار خصمانه علیه آنها متضرر شده و چهره سیاسی و مطلوب خود را در عرصه بین المللی بدون هیچ پشتوانه ای از دست می دهند و مهمتر از همه اینکه افراد و مردمی که طرفداران درجه اول هر حکومتی هستند به موجب این اقدام سوء و خصمانه نسبت به حکومت خود بی اعتماد شده و از درون تهی می شوند. از سوی دیگر توان و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای کشور ما بسیار مهم است که سبب ارتقای قدرت ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می شود.
3- سوالات اصلی و فرعی و فرضیه های تحقیق
دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ابزار آن پیشبرد دیپلماسی را نیز با دغدغه هایی همراه ساخته است. در این فضا برخی کشورها که خود را پیشرو تولید مفاهیم بین المللی می دانند به منظور برتری و سیطره بر افکار عمومی در دیپلماسی خود تغییراتی را ایجاد کرده اند. این دسته از کشورها به عنوان بازیگران نوین عرصه بین المللی خود را متمایز از دیگر کشورها می دانند. هدف دیپلماسی نوین در عصر جدید بسیار مهم و تاثیر گذار است. بنابراین مهمترین پرسش پژوهش آن خواهد بود که هدف دولتها و سیاستهای دیپلماسی آنها در عصری که این عرصه متاثر از شرایط متحول بوده چیست؟ آیا ابزاری که در فضای جدید به کمک و پیشبرد اهداف کشورهای مدعی آمده اند می توانند نقش آفرین باشند؟ پس از یافتن این پرسشها و پس از ورود به بخش اصلی پژوهش، این پرسش نیز مطرح می شود که تبلیغات خصمانه ای با چه اهدافی انتشار می یابد آیا منطبق با اصول حقوق بین الملل است؟ موانع حقوقی عدم بکارگیری آن چیست؟
بر اساس این سوالات اصلی فرضیه اصلی تحقیق بر این موضوع استوار می گردد که هدف اصلی دولتهای موثر، تاثیر بر عناصر داخلی دیگر حکومتها محقق شده است و در راه تحقق هدف خود تنها از ابزرای که اقتضاء و توجیه آن در شرایط جدید از نظر آنها مجاز می باشد بهره برده اند. تبلیغات رویکرد مخرب یافته از سوی واضعان آن منتشر شده است و به اهداف خود نائل آمده است اما این ابزار با اهداف نامشروع خود از منظر حقوق بین الملل مانع حاکمیتی داشته و منطبق با موازین بین المللی حقوق نمی باشد. این فرضیه که دیپلماسی کشورها در فضای جدید بدنبال اهداف جدید می باشد تحقق یافته است.
در پایان به این مسائله توجه شده است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور هدف تبلیغات خصمانه، چه تدابیری را اندیشیده است و چه راهکارهایی را برای خروج از این فضا یافته است؟ در دیپلماسی عمومی خود چه تغییراتی را بوجود آورده تا بتواند در این عرصه به زندگی خود ادامه دهد؟
4- مدل و روش تحقیق :
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ارائه شده است. همچنین از روش پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات کافی از برخی موضوعات توسط مسئولین و متخصصین موضوع و کشورهای هدف استفاده شده است. به همین منظور در برخی موارد با مراجعه به کتابخانه تخصصی شهید رجایی و شهید باهنر وزارت امور خارجه و فیش برداری از منابع موجود در این مرکز و همینطور تکمیل پرسش نامه از کارشناسان خبره مراکز متصدی امور در وزارتخارجه به عنوان منابع اصیل و قابل استناد و مبتکر ابتدایی مباحث مربوط به سایبر دیپلماسی و دیپلماسی عمومی ، بهره برداری به عمل آمده است.
5- ساماندهی تحقیق :
تحقیق پیش رو در 5 فصل تنظیم و ارائه گردید. در فصل اول کلیات پژوهش بیان شده است. در این فصل به طرح موضوع ، اهمیت آن و بیان فرضیه ها و سوالات اصلی و فرعی و متغیرهای وابسته و مستقل و همچنین روش و مدلی که تحقیق بر اساس آن دنبال شده است، می پردازد.
در فصل دوم به بررسی جایگاه دیپلماسی و کارکرد آن در عصر جدید پرداخته شده است. دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها حوزه ای هستند که در آن بستر موضوع تحقیق شکل می گیرد. در این فصل ضرورت داشت تا ابتدا مفهوم دیپلماسی، نقش و کارکردهای آن، شاخصه های آن در عصر جدید و ضرورتهای نوین دیپلماسی مورد بررسی قرار می گیرد در این قسمت دیپلماسی عمومی، رسانه ای، حوزه سایبر و روابط فرهنگی به عنوان بایسته های این عرصه مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه این فصل به دستور کار نوین دیپلماسی در عصر جدید پرداخته شده است. مقوله های مالکیت معنوی، فناوری و نقش اقتصاد، جابجایی انسانها، کنترل انسانها، جامعه اطلاعاتی، محیط زیست و امنیت در حوزه دیپلماسی نوین بررسی و مطرح شده است.
فصل سوم به مفهوم قدرت نرم و قدرت ملی پرداخته است. در این فصل معنای قدرت مفاهیم و مصادیقی از آن که متاثر از عصر جدید هستند و تغییراتی که در آنها بوجود آمده است و همینطور چالشهای ناشی از تغییر مصادیق مطرح شده است. همچنین قدرت نرم و چهره جدید آن در عرصه فناوری و قدرت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم چالش اصلی و محدودیت موضوع تحقیق را بیان می دارد. در این فصل تبلیغات خصمانه به عنوان موضوعی که مغایر با موازین حقوق بین الملل بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین خواستگاه تبلیغات خصمانه در حقوق بین الملل، مفهوم و عناصر تشکیل دهنده آن از منظر رسانه ای، حقوق بین الملل، جنگ رسانه ای و حقوق کلاسیک جنگ بررسی شده است. در ادامه نظر و موضع حقوق بین الملل نوین در قبال تبلیغات خصمانه و همینطور تبلیغات برای جنگ و قواعد بین المللی حاکم بر تبلیغات مورد بررسی قرار گرفته است. به موجب اصول حاکمیت، منع مداخله ، منع تجاوز و منع تبلیغات خصمانه به مسئولیت دولتها در قبال تبلیغات خصمانه پرداخته شده است.
در فصل پایانی با توجه به اهمیت مساله برای جمهوری اسلامی ایران به بررسی تجربه کشورهای تاثیر گذار در عرصه بین المللی و جایگاه قدرت نرم در دیپلماسی آنها پرداخته است. بررسی تجربیات کشورهای آمریکا، چین، روسیه پرداخته شده است. فناوری دیپلماسی، بیومتریک، مدیریت اینترنت، محیط زیست، دفاع بیومتریک، شیوه های نوین دیپلماسی در دنیای جدید مورد بررسی قرار گرفته است. البته به شکل منسجم و مانند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد عاشق و معشوق Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دیپلماسی عمومی، حقوق بین الملل، سیاست خارجی، دفاع مشروع