پایان نامه ارشد رایگان درمورد دعوای استرداد، ورشکستگی، شرط حفظ مالکیت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………25
فصل چهارم : احراز ورشکستگی …………………………………………………………………………….26
مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار………………………………………………………………………………………………………26
گفتار اول: صلاحیت ذاتی……………………………………………………………………………………………………………26
گفتار دوم: صلاحیت محلی …………………………………………………………………………………………………………27
مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی………………………………………………………………28
گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر……………………………………………………………………………………29
گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران…………………………………………………………….30
گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان……………………………………………………………………………………….30
مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ……………………………………………………………………………………..31

بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن …………………………………………………………………………..34
فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………..37
مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی……………………………37
مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال……………..38
مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی………………………………………………………………40
فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن…………………………………………………………………………………………………………………………..43
مبحث اول : تاجر در مقام امین……………………………………………………………………………………………………..43
گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت…………………………………………………………………………………………….44
گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت …………………………………………………………………………….45
گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ………………………………………………………….45
مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار……………………………………………………………………………………….46
گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده…………………………………………………………………………………….47
گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار……………………………………………………………………………………..49
مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار……………………………………………………..50
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر خیار تفلیس……………51
گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر حق حبس……………55
فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………56
مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن………………………………………………….. 57
گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت…………………………………………………….. 57
1- شرایط استرداد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2- استثنای اصل قابلیت استرداد…………………………………………………………………………………………………… 60
گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت………………………………………………… 61
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت …………………………………………………….62
1- بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس………………………………………………………………….63
2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………….64
مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن……………………………………………………………… 64
گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال موضوع ماده 533 قانون تجارت………………………………………..65
گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده 533………………………………………………………………………….. 67
گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………………………….. 68
1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی…………………………………………………………. 68
2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران…………………………………………………………………………….. 69
1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..69
2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …………………………………………………………………69
گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت…………………………72
1- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………..72
2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ………………………………………………………………….73
3- ثمره ی بحث ………………………………………………………………………………………………………..75
فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط……..76
مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته…………………………………………………………77
مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ………………………………………………………..77
مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ………………………………………………………..79
مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی…………………………………………………………………81
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته…………………………………….82

بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ………………………………………………..83
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………..85
منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………… 90
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..94
پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور……………………………………..95
پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری………………………………..98
پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور………………………………..100

علائم اختصاری
آئین نامهی قانون تصفیه امور ورشکستگی آ.ق.ت.ا.و
قانون آئین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون اعسار ق.ا
قانون تجارت ق.ت
قانون تصفیه امور ورشکستگی ق.ت.ا.و
قانون مدنی ق.م

چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد میتواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب میگردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن میباشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن میباشد.

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

.

مقدمه

بیان مسئله
وقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار میگیرد مورد بررسی قرار میدهیم مشخص میگردد که این قواعد دارای یک روند خاصی است. به عنوان مثال در عقد بیع با انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مستحق ثمن میگردد به عبارتی عقد بیع، لازم و تملیکی است و بجز از طریق اعمال خیارات ویا اقاله قابل انحلال نیست و همچنین در عقود لازم دیگر همانند اجاره. اما این روند در حوزه حقوق تجارت قابل اعمال نیست. وقتی یکی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون ایران، مسؤولیت مدنی، جبران خسارت، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، حقوق ایران، قانونگذاری، قانون مدنی