منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، مصرف کننده، حقوق مصرف، حقوق مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس:

از استاد گرامیام جناب آقای دکتر علی شهسواری بسیار سپاسگذارم،
چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود.

از استاد مشاور گرامیام جناب آقای دکتر علی رفیعی مقدم به دلیل یاریها و راهنماییهای بی چشمداشت ایشان که بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند،
تشکر می نمایم.

چکیده
تصویب قوانین حمایتی از مصرفکننده و حقوق ایشان نشان دهندهی اهمیت روزافزون او درجوامع بشری است. مصرفکنندهای که اگر در مقابل تولیدکنندگان و عرضهکنندگان بزرگ اقتصادی حمایت نشود، حقوقی که هر فردی به عنوان یک شهروند مستحق دریافت چنین حقوقی است، ضایع خواهد شد. بنابراین تصویب قوانینی در این راستا مانند، حق برخورداری از اطلاعات، حق ایمنی، حق انتخاب و… تضمینی صریح در جهت حفظ حقوق مصرفکننده است. از طرفی دیگر اجرای صحیح قوانین و مقررات رقابتی در بازار و فعالیتهای تجاری، ابزاری قاطع در جهت حفظ حقوق مصرفکننده است. همانطور که هدف و رسالت نهایی حقوق رقابت رفاه مصرفکننده است. در واقع با عدم اجرای قوانین و مقررات رقابتی در عرصه اقتصادی کشور، نمیتوان گفت که مصرفکننده در چنین جامعهای از رفاه نسبی برخوردار است. یکی از کارکردهای رقابت در بازار و در بین فعالیتهای اقتصادی، این است که مصرفکننده با تولید انبوه کالاها و خدمات روبه رو است و همچنین میتواند کالاها را با قیمت پایین و باکیفیت بالا تهیه نماید. بنابراین میتوان گفت با وجود قوانین حمایت از مصرفکننده و قوانین رقابتی است که میتوان به حفظ حقوق مصرفکننده امیدوار بود.

کلمات کلیدی:
مصرفکننده- حقوق مصرفکننده- رقابت- حقوق رقابت.

فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول : مبانی نظری و تعاریف……………………………………………………………………………………3
مبحث اول: تاریخچه حقوق مصرفکننده و حقوق رقابت……………………………………………………3
گفتار اول: تاریخچه حقوق مصرف کننده…………………………………………………………………………3
گفتار دوم: تاریخچه حقوق رقابت…………………………………………………………………………………..8
بند اول: حقوق رقابت پیش از قرن نوزدهم ……………………………………………………………………….8
بند دوم: حقوق رقابت مدرن………………………………………………………………………………………….9
مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت……………………………………………..12
گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده……………………………………………………………………12
گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت……………………………………………………………………………..17
بند اول: تئوری های حقوق رقابت………………………………………………………………………………17
الف-دیدگاه مکتب کلاسیک………………………………………………………………………….17
ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………………..18
ج-دیدگاه مکتب شیکاگو………………………………………………………………………………18
د-دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………19
بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت…………………………………………………………………………..19
الف-عدالت توزیعی……………………………………………………………………………………..20
ب-عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………….20
ج-عدالت آزادی محور………………………………………………………………………………….21
بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ……………………………………………………………………………..21
الف-نظم عمومی………………………………………………………………………………………….22
ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23
مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24
گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده…………………………………………………………..24
بند اول: مصرف کننده………………………………………………………………………………………………..24
بند دوم: حقوق مصرف کننده………………………………………………………………………………………26
بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات……………………………………………………………………28
گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت……………………………………………………………………..29
بند اول: رقابت………………………………………………………………………………………………………….29
بند دوم: رقابت کامل………………………………………………………………………………………………….29
بند سوم: رقابت عملی…………………………………………………………………………………………………30
بند چهارم:حقوق رقابت……………………………………………………………………………………………..31
بند پنجم: انحصار………………………………………………………………………………………………………32
فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان……………………34
مبحث اول: حقوق بنیادین مصرفکننده…………………………………………………………………………34
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………….. 35
بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد……………………………………………….36
بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد……………………………………………….37
بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرفکننده در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان………………..37
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن…………………………………………………………………..39
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب…………………………………………………………………………………42
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت………………………………………………………………………..45
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده………………………………………………………………45
الف- ارائه خدمات عمومی……………………………………………………………………………..46
ب-کنترل قیمت…………………………………………………………………………………………..47
ج- مهار تورم……………………………………………………………………………………………….49
د-حذف پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………50
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده……………………………………..51
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده…………………………………………… 54
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب…………………………………55
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا…………………………………………………………………56
بند دوم: فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا…………………………………………………………….58
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض…………………………………………………………………59
گفتاردوم: خسارت قابل جبران……………………………………………………………………………………..62
گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی ……………………………………………..62
فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل 44( حقوق رقابت)..65
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن……………………………….67
گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده……………………………………………….67

گفتار دوم: اهداف حقوق رقابت………………………………………………………………………………….69
بند اول: اهداف اقتصادی…………………………………………………………………………………………….69
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی……………………………………………………………………………………….70
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت……………………………………………………………..72
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی…………………………………………………………………………..73
گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه……………………………………………………………………… 75
بند اول: احتکار و استنکاف از معامله……………………………………………………………………………..76
بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ………………………………………………………………………………78
بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………………79
بند چهارم: اظهارات گمراه کننده………………………………………………………………………………….80
بند پنجم: خرید و فروش اجباری…………………………………………………………………………………..84
بند ششم: عرضه کالا یا خدمات غیر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، حقوق زنان، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مصرف کننده، وضعیت اقتصادی، حقوق رقابت