منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، ازدواج مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
امروزه همگام با روند توسعه ی جوامع بشری حمایت از حقوق زنان همواره مد نظر قرار گرفته است به گونه ای که قانونگذار ایران به این موضوع توجه داشته است. در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال 1346 با تصویب اولین قانون حمایت خانواده توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی در حمایت از حقوق زن به همراه داشت اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 بسیار مترقی تر بود. اما بعضی مواد این قانون پس از پیروزی انقلاب نسخ و غیر شرعی اعلام شد. سپس قانونگذار در پی تکمیل روند قانونگذاری قانون حمایت خانواده 1391 را به تصویب رسانید تا اینکه برجسته ترین نقش را در خانواده به زن دهد، زیرا قرار گرفتن زن در سایه ی حمایتهای سنجیده قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است اما قانونگذار در این قانون در کنار توجه به حقوق زن، در این زمینه غفلت هایی هم کرده است. هدف از نگارش پایان‌نامه حاضر، کاوش در بیان نقاط قوت و نارسائی‌ها و خلأهای موجود در مقررات مربوط به حقوق زنان است. در واقع از آنجا که قوانین در حال تغییرند و حقوق زن همچنان در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود اما حضور زنان روز به روز در جامعه پر رنگ تر میشود و همگام با مرد در توسعه ی کشور سهیم است تصمیم بر آن شد تا بررسی شود آیا قانونگذار طبق این روند حمایت های لازم را برای زنان در نظر گرفته است یا نه؟ و اگر حمایتی در نظر گرفته آیا این حمایتها کافیست یا خیر؟ برای همین ضرورتی در انجام یک پژوهش در این رابطه احساس گردید با این هدف که از مشکلات موجود در رسیدن به حقوق زنان کاسته و از دستاوردهای آن در اصلاح این قوانین استفاده شود. از این تحقیق به این نتایج دست یافتیم که اولاً قانون حمایت خانواده 1391 با قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 نقاط افتراق و اشتراک دارد و در بعضی موارد دارای پیشرفت و پسرفت در حمایت از حقوق زن می باشد.
ثانیاً قانون جدید حمایتهای کافی در رابطه با حقوق زنان در نظر نگرفته است و زنان همچنان در بسیاری از موارد از جمله ازدواج مجدد، طلاق، مهریه و … سرگردانند.
کلمات کلیدی: قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، خانواده، حمایت، اصلاح قوانین

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول : تاریخچه قوانین حمایت از حقوق زن 6
مبحث اول: بررسی قانون حمایت خانواده 1346 7
گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده 1346 7
گفتار دوم:محاسن قانون حمایت خانواده 1346 8
بند اول: محدود کردن اختیار مرد در طلاق 8
بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن 9
بند سوم: محدود کردن اختيار مرد در منع اشتغال زن 10
گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده 1346 11
بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق 11
بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش 12
بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد 12
مبحث دوم: قانون حمایت خانواده 1353 14
گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده ی 1353 14
گفتار دوم: محاسن قانون حمایت خانواده 1353 16
بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد 16
بند دوم: محدود کردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين 17
بند سوم: اختيار زن در منع اشتغال شوهر 18
بند چهارم: دادن حق ولایت به مادر 18
بند پنجم: مقرری ماهانه برای زنان مطلقه 19
الف: ویژگی های مقرری ماهانه 21
ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه 21
بند ششم: افزایش سن قانوني ازدواج در قانون حمایت خانواده 24
بند هفتم: شغل زن 26

فصل دوم: حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
مبحث اول: ارزیابی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 29
گفتار اول: مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان 29
گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان 37
بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده 37
بند دوم: تعیین حقوق وظیفه و مستمری 37
بند سوم: امکان طرح دعاوی خانوادگی از سوی زوجه درمحل اقامت خود 38
بند چهارم: حضانت مادردر قانون جدید 38
بند پنجم: ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع در قانون جدید 39
بند ششم: به رسمیت شناختن نهاد نامزدی 40
گفتار سوم: رویکردهای منفی قانون حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان 40
بند اول: الزام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی 40
بند دوم: عدم سهولت طلاق از سوی زنان 41
بند سوم: عدم سهولت در گرفتن مهریه 42
مبحث دوم: حقوق زن در قانون جدید حمایت خانواده و تغییرآن نسبت به قوانین قبل 42
گفتار اول: ساختار دادگاه خانواده و حضور قاضی زن در آن 42
گفتار دوم: ازدواج مجدد مرد در قوانین حمایت خانواده 43
بند اول: ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353 44
الف: محدود کردن عدد زوجات به دو همسر 45
ب: محدود کردن چند زنی به نه مورد 46
ج: مفهوم عدالت در ماده ی 17 قانون حمایت خانواده 1353 46
د: صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زن اول 47
و: ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه 47
بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد 48
گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده 51
ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن 51
گفتار چهارم: مهریه 55
گفتار پنجم: موجبات طلاق 61
بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353 61
بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 63
بند سوم: طلاق به اراده ی مرد 63
بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده 65
گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل 68
ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر 70
گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش 71
گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی 74
گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج 79

فصل سوم : راهکارهای تأمین حقوق زن 81
مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی 82
گفتار اول: حق طلاق برای زن 84
گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن 85
گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد 88
گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه 88
گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین 89
گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی 89
گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد 91
گفتار هشتم : شروط ضمن عقد 98
گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون 99
گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده 100
گفتار یازدهم: تنصیف دارایی های زن و شوهر جایگزین مناسب برای ماده 30 قانون حمایت خانواده 104
نتیجه 106
فهرست منابع 110

مقدمه
زن در طول تاريخ مورد بي‌اعتنايي و بي‌ارزشي قرار گرفته است. گاه زنان را به هنگام رسيدن به سن بلوغ به عنوان كالا در معرض فروش قرار مي‌دادند و يا به هنگام فوت شوهر، براي رهايي روح او از تنهايي، زنش را با جسد شوهر مي‌سوزاندند و يا او را زنده زنده در گور با او دفن مي‌كردند. در يك كلام زن را انسان نمي‌شمردند و به او ظلم مي‌كردند. در عصر جاهليت مدرن نيز از زن به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف غير انساني و غير اخلاقي بهره مي‌برند و آنان را از جايگاه حقيقي خود خارج می کردند. اسلام به عنوان نجاتگر انسان‌ها بزرگ ترين خدمت را به زنان دنيا ارائه كرده است و با وضع قوانين و احكام عادلانه مظلوميت و محروميت زنان را پايان داده است و براي آنها حقوقي شايسته شخصيت حقيقيشان قرار داده و وجود زن را لازمه تكامل جوامع بشري معرفي كرده و از زنان تكاليفي متناسب با وضع روحي و جسمي آنها طلب نموده و احكام و قوانين خاصي را براي آنها وضع كرده است. امروزه روند توسعه ی حمایتی از حقوق زنان رو به بهبود است به گونه ای که موضوع حقوق زنان از جمله موضوعاتي است كه همواره مورد توجه و دقت همگان بوده است طوریكه در اين جهت كارها و تلاش هاي فراواني صورت گرفته است. اين مهم در دنياي كنوني از اهميت و ارج بيشتري برخوردار گشته است و هر كس در اين راستا گام برداشته تا شايد بتواند اين حقوق را احقاق نمايد. قانونگذار نیز در این روند توسعه سهیم بوده و با قانونگذاری توانسته است بعضی از مشکلاتی را که بر سر راه زنان برای رسیدن به حقوق اولیه خود وجود داشته را رفع کند و برای حمایت هرچه بیشتر از زنان قوانین را برحسب اوضاع و احوال وضع کند که از جمله ی آنها تصویب قانون حمایت خانواده ی 1391 است. حمایت از زنان به این معناست که قانونگذار زن را به عنوان یکی از اعضای جامعه تأیید کند بدون در نظر گرفتن کاستی ها و ناتوانی ها یا موفقیت ها و توانایی های زنان. این نوع حمایت حق زنان است. هنگامیکه قانون از حقوق زنان حمایت کند، جامعه هم در می یابد که این حقوق را باید بپذیرد. از آنجا که زن در خانواده و بیرون از آن نقش بسزایی دارد اگر از حمایت ها برخوردار نشود آسیب می بیند و احساس می کند حمایت اجتماعی از او دریغ می شود. او از نظر روانی تحت فشار بیشتری قرار می گیرد و ممکن است حالت های افسردگی را تجربه کند. زنان به عنوان نيمي از افراد جامعه از جمله طبقات انكارناپذير هر اجتماعي محسوب مي‌گردند. در تكوين تمامي تمدن ها و فرهنگ‌ ها زنان افرادي بودند كه مهمترين نقش را ايفا مي‌كردند، جايگاه زنان در عرصه حيات معنوي و اعتقادي جوامع، امري است كه مورد تاييد بسياري از انديشمندان و متفكران مي باشد. بسياري از حوادث و رويدادهاي بزرگ تاريخي تحت تاثير قدرت معنوي زنان صورت گرفته است1. احقاق حقوق زن، شناخت مباني حقوق زنان، آزادي زنان، احترام به مقام، شخصيت و ذات انساني زن هميشه با دردسرها و مزاحمت هاي پي در پي همراه بوده است.
وضعیت اجتماعی زنان در ایران در طول دوره‌های مختلف تاریخی و فرهنگی متفاوت بوده است. مثلا حمله عرب‌ها به ایران موجب پذیرش ارزش‌های عربی – اسلامی در میان ایرانیان شد. حمله مغول‌ها به ایران نیز تاثیر زیادی بر فرهنگ و جامعه ایران گذاشت. این تغییرات مستقیماً بر وضعیت زنان ایرانی تاثیرگذار بود.
در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. در واقع جامعه ی آن روز نقشی منفعل به زن می داد همچنین مواد موجود در قانون مدنی درزمینه ی طلاق، حضانت، اشتغال، حقوق مالی و… نیز بیشتر از مردان حمایت می کرد. اما با پیشرفت جامعه ی ایران نقش زنان در جامعه فزونی یافت و جايگاه و موقعيت آنان بیش از گذشته ارتقا پیدا کرد تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال 1346 با تصویب اولین قانون حمایت خانواده توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی از جمله محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن را در حمایت از حقوق زن به همراه داشت و برای جامعه ای که تا آن روز از جانب قانونگذارحمایت جدی از زنان نکرده بود ارزشمند تلقی می شد. اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار سرانجام قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حل و فصل اختلافات Next Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، حمایت از حقوق زنان