منابع پایان نامه ارشد با موضوع عوامل اقتصادی، جنس مخالف، روش تحقیق، عوامل فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

مان(ع)، شنيدن صداى نامحرم، سرود و آوازخوانى، پوشش، آرايش، گريم و… .
اسلام با توجه به حرمتی که برای یک مسلمان قائل است، اجازه نمی دهد زن لباسی را که موجب خواری و تمسخر او یا تحریک شهوانی مخاطب یا ترویج فرهنگ دشمن شود، بپوشد. البته زنان مسن، اگرچه در ادلۀاولیه، ملزم به پوشش کامل نیستند، ولی برداشتن مقنعه برای آنها کراهت شدید دارد. مضاف بر اینکه این موضوع، در عرف جامعۀ مسلمان، غیر قابل پذیرش است. در کنار این، در آیه قواعد و برخی روایات، به حفظ حجاب سفارش شده و آن را کار بهتری دانسته است.
با توجه به اینکه اصطلاح «چهره پردازی» با «آرایش برای نامحرم» متفاوت است، چهره پردازی زن برای فیلم و تئاتر، حرمتی ندارد. البته چهره پرداز نبایدنامحرم باشد.
وصل کردن موی زن به زن دیگر، در صورتی که تدلیس حاصل شود، محکوم به حرمت است. البته برای مخاطبی که به این گونه اعمال آگاه است، تدلیس صدق نمی کند. به علاوه کلاه گیس برای زن نوعی زینت محسوب می شود و باید از نامحرم پوشانده شود.
نگاه در مواردی که به عنوان ابزار ابراز احساسات تلقی می شود، مانند نگاه زن به نامحرم، در صورتی که عادی هم باشد، به غیر از موارد استثنا، محکوم به حرمت است و در صورت قصد تلذذ، به طریق اولی حرام است. حرمت نگاه با واسطه در صورت تلذذ نیز ثابت است.
فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………..1
1-تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق: …………..…………………………………. .1
2- سؤالهای فرعی: ………………………….….…………………………………….1
3-سابقه و ضرورت تحقیق:……………………………………………………………..2
4-هدف تحقیق:………………………………….…………………………………..2
5– روش تحقیق:……………………………………………….…………………….2
6-اهمیت تحقیق:………………………………..……………………………………3
7-روش و ابزار گردآوری اطلاعات:………………………………..……………………….3
8-فرضیه های تحقیق:………………………………………………………………….3
9-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی):…………………………………………………..3
10-جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق:……………………………………………………3
فصل اول: مفاهیم و کلیات……………………………………………………………….4
الف: مفاهیم:………………………………………………………………………….5
محتويات:…………………………………………………………………………….5
1- کلیدواژه ها:………………………………………………………………………5
2-هنر(Art):………………………………………………………………………….6
3- ویژگیهای زن هنرمند:……………………………………………………………….7
4- بایدهای بازیگریزن:…………………………………………………………………..8
بیان استدلال بر اجازۀ شوهر:…………………..……………………………………….10
نقدوبررسی:………………………..………………………….…………………….10
5- فیلم(Film):……………………………………………………………………..11
6- سينماCinema)):………………………..……………………………………….12
7- تئاتر(Theatre):…………………………………………………………………12
8- بازيگری (Acting):……………………………………………………………….13
ب: کلیات…………………………………………………………………………..14
1-فرق میان فیلم و تئاتر:……………………………………..………………………..14
2- حکم حکومتی:………………………………………………..…………………..15
مستندات حکم حکومتی……………………………………………………………….16
أ- قرآن……………………………………………………………………………..16
ب- سنت…………………………………………………………………………..17
ج- عقل…………………………………………………………………………….18
3- مقتضایاصلاولیدربازیگریزن:………………………………………………………….19
فصلدوم:بازیگریدرفیلموتئاتردرصورتعدماستلزامفعلحرام……………………………………….21
الف- بررسی ادلۀ فقهاء دربارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن……..……………….22
1-رویکرداول: موافقت مشروط و محدود:…………………………………………………..22
2- عوامل مؤثر بر این رویکرد:………………………………………….……………….23
أ- عوامل سیاسی اجتماعی:……………………………………………….……………24
ب- عوامل فرهنگی:…………………………………………………………………..24
ج- عوامل اقتصادی:…………………………………………………………………..24
ب- بررسی ادلۀ فقهاء دربارۀ عدم جواز بازی گری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن………………….25
1- رویکرددوم : مخالفت مطلق………………………………………………………….25
2- عواملمؤثربراینرویکرد:………………………………………………………………25
أ- عوامل سیاسی اجتماعی:………………………………………….…………………26
ب- عوامل فرهنگی:……………………………………………………………..……26
ج- عوامل اقتصادی:…………………………………..………………………………26
3- چهره پردازی (گريم) در بازيگری……………………………………………………..27
أ- روایات…………………………………………………………………………..27
نتيجه:……………………………………………………………………………..34
ب-اجماع:….………………………………………………………………………36
نتيجه:………………..……………………………………………………………37
4- شروط چهره پردازی و آرایش جنس مخالف:……………………………………………..38
فصل سوم:بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام………………………………39
الف- بررسی ادلۀ فقهاء در بارۀ بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام…………….40
1- قاعدۀ حرمت مقدمۀ حرام:………………………………………..…………………..40
توضیح:……………………………………………………………………………..41
2- قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم و عدوان:…………………………………………………….41
3- قاعدۀ نفی سبیل:…………………………………………………………………..42
4- آیات:……………………………………………………………………………43
ب- بررسی حکم وضعی درآمد بازیگری زن درصورت استلزام فعل حرام…………..……………..46
تبعیت درآمد از شغل………………………………………………………………….46
فصلچهارم:جایگاهحکمحکومتینسبتبهمواردغیرجائزبازیگری……………………………..49
الف- بررسیادلۀاستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزنتوسطحکمحکومتی…………………50
1- تقدمادلۀوجوبحفظنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:………………………………..50
2- حکومتوتقدمادلۀحرمتاخلالبهنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:………………….50
ب- بررسیادلۀعدمتأییدحکمحکومتیدراستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزن………………57
1- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد:…….………………………………………………………….57
أ- اقوال:…………………………………………………………………………….57
نقد و بررسى ادله و اقوال:………………………………………………………………58
ب- ادلّۀ اثبات ولايت فقيه:…………………………………………………………….60
1-دلیل عقلى…………………..…………………………………………………..:60
2ـدلیل نقلی:………………………………………………………………………61
ج -معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه:………………………………………………..62
2- احکامحکومتیحکمثانویاست،لذاتأثیریدراستثناشدنمواردغیرجائزبازیگریندارد:……63
1- نظریه ها در بارۀ احکام حکومتی………………………………………………………………63
2- آیا احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است……………….…………………………………65
3- احکامحکومتیموقتیهستندوتأثیرآندراستثناءقراردادنمواردغیرجائزبازیگریثابتنیست:65
4- احکامحکومتیمصلحتیاست،لذاتأثیرآنتازماناستمرارمصلحتجاریاست:………………..67
نقدوبررسی:…………………………………………………………………………………….67
ضوابطومعیارهایمصلحتدرصدوراحکامحکومتی:…………………………………………….68
اسبابوشرايطصدورحكمحكومتي:…………………………………………………………….69
تعارضاحكامحكومتيباديگراحكامشرعيوفتوايمجتهدين:…………………………………..70
فصل پنجم: بازیگری زن و احکام متفرقه………………………………………………….72
الف- حدودپوشش:……………………………………..……………………………74
استثناي صورت و دو دست تا مچ:……………………..…….……………..……………75
نکته………………………..……………………………………………………..76
بيان استدلال:……………………….……..……………………………………….76
دليل اوّل: دلالت آيه بر استثنا ي صورت و دست:……………………………..……..……..76
دليل دوم: رواياتي كه در تفسير استثنا درآيه آمدهاست………………………..…………….79
دليل سوم نفي حرج در دين:…………………………………………………………..81
ب- پوشش زن در نقش مادر بزرگ:……………………………………….…………….81
دلیل حرمت: آیه:……………………………………………………………………82
ج- پوشیدن لباس جنس مخالف و یا همانندی:……………………………………………83
د- بازى كردن در نقش ائمه (ع):……………………………………………………….86
ذ- استفاده از کلاه گیس:……………………………………………………………..89
ادلۀ:1-آیه:…………………………………………………………………………..89
2- استصحاب:………………………………………………………………………89
ر- پوشیدن لباس شهرت و مهیج:………………………………………….……………90
ادلۀحرمت: آیۀاول:……………………………………………………………………90
آیۀدوم:…………………………………………………………………………….90
روایت:………………………………………..……………………………………90
نقدوبررسی:………………………………………………………………………….90
ز- پوشیدن لباس غیر مسلمانان:…………………………………………..…………….91
س- حدود شرعی نگاه کردن به زن اجنبی:………………………………..……………….91
حكم نگاه به دست و صورت:……………………………………………………………92
1- دلایل حرمت نگاه به دست و صورت…………………………………………….………92
دلیل اول:…………………………………………………………………………..92
دليل دوم: استدلال به صحيحۀ هشام بن سالم:………………………………………………94
دليل سوم:………………………………………………………………………….95
2- دلايل جواز نگاه به دست و صورت:…………………………………………..……….95
دلیل اول: صحیحۀ علی بن سوید……………………………………………………….95
دلیل دوم: روایة ابی الجارود…………………………………………………………….96
دليل سوم: روايةعلي ّبن جعفرعن أخيه (ع)……………………………..…………………96
3- نگاه به زنان بي حجاب:…………………………………………………………….97
ش- تحريك جنسي:…………………………………………..……………………..99
1-ريبه و لذّت بردن:………………………………..………………….………………99
2- تحريك و تهييج جنسي:…………………..………………..……………………..101
دلايل بر حرمت:……………………………………………………….…………..101
ص- گفتگوي مرد و زن:………………………………………..….…………………102
ض- حرمت شوخي با زنان:…………………………………………………………..103
ط- حرمت خلوت با زن نامحرم:………………………………………………………104
ظ- دست دادن زنان با مردها…………………………………………..……………104
ع- حرمت عطر زدن برای زن………………………………………..………………105
غ- بازيگري و حکم رفتار زن و رابطۀ او با نامحرم:………………………………………..105
1) بازي به عنوان زن و شوهر، خواهر و برادر و مانند آنها:………………………………….107
2) نمايش و پخش:………………………………………………………………..107
3) تماشا:………………………………….…………………………………….108
نتیجه:………………………………………………………………………………………….109
فهرست منابع…………………………………………………………………………………..112
مقدمه
محتويات:
1- تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق
2- سؤالهای فرعی
3- سابقه و ضرورت تحقیق
4- هدف تحقیق
5- روش تحقیق
6- اهمیت تحقیق
7- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
8- فرضیه های تحقیق
9- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)
10- جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق

1- تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق:
با توجه به اینکه بازیگری از ارکانهنر هفتم است جایگاه آن در جامعه بر کسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر این هنر، امروزه محدود به آقایان نیست بلکه مشارکت زنان نیز در آن بیش از پیش در حال افزایش است که در نتیجۀ آن اختلاط زن و مرد در نقشهای مختلف به وجود می آید که در صورت عدم توجه به حساسیت آن بویژه از بُعد دینی ممکن است ما هم مسئول ایجاد لغزشها و انحرافات فرهنگی جامعه و تربیت و پرورش نسل آینده خود باشیم.
سؤل اصلی تحقیق: حکم فقهی بازیگری زن در فیلم، سینما و تئاتر چیست؟
2- سؤالهای فرعی:
أ‌- مراد از فیلم و بازیگری چیست؟
ب‌- اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
ت‌- اقوال فقهاء در بارۀ عدم جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
ث‌- اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
ج‌- حکم وضعی درآمد بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
ح‌- بررسی ادلۀ استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن توسط حکم حکومتی.
خ‌- بررسی ادلۀ عدم تإثیر حکم حکومتی در استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن.
3- سابقه و ضرورت تحقیق:
بازیگری زن در فیلم و تئاتر، از مسائل مستحدثه است که سابقه ای در مباحث فقهی ندارد و به خاطر بی
بند و باری و مورد ابتلا نبودن، این مسئله در گذشته، چندان مورد نظر فقها قرار نگرفته است و درخصوص
سابقۀ تحقیق، شاید بتوان گفت که تلاشهای فرعی و فردی در این باره انجام گرفته است، اما امروزه این
وضع تغییر کرده است و زن با حضوری متین و باوقار، می تواند با حفظ حجاب در این عرصه فعالیت
کند.
در زمان معاصر، فقها منعی برای بازیگری زن در فیلم و تئاتر نمی بینند

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، جبران خسارت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع معرفت دینی، زنان مسلمان، جامعه اسلامی، پایان نامه ها