منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، اشخاص ثالث، حل و فصل اختلافات، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب صفحه
چکیده: 1
الف – بيان مسأله: 2
ب – اهمیت و ضرورت پژوهش: 4
ج- مرور ادبیات و سوابق: 5
د – جنبه جديدبودن ونوآوري در تحقيق: 6
ه- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): 6
و– درصورت داشتن هدف كاربردي،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنايع وياگروه ذينفعان): 7
ز- سؤالات تحقیق: 7
ی- فرضيه‏هاي تحقیق: 8
ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی: 8
ج – شرح کامل روش: 9
ل – ساماندهی پژوهش: 9
بخش اول 10
کلیات 10
گفتار اول: سابقه تاریخی 11
1-معاهده 1919 پاریس 14
1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی ………… 15
2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن 15
3-یاتا و ایکائو 16
گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی 18
1-منابع حقوق هوایی 18
1-1-معاهدات بین المللی 18
1-2-عرف…… 19
1-3-دکترین… …………………………20
1-4-رویه قضایی.. 21
1-5-اصول کلی حقوق 22
گفتار سوم: ورود حقوق خصوصي به صنعت هوايي 22
کنوانسیون ورشو و پروتکل های الحاقی 22
1-1-کنوانسيون ها و پروتکل هاي پنج گانه ذيل مجموعاً سيستم ورشو را تشکيل مي دهند که به ترتيب عبارتند از:……….. 25
1-2-نارسايي هاي سيستم ورشو.. 31
1-3-مقرررات ورشو و نياز به روزآمد شدن…. 31
کنوانسیون مونترآل 32
سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری 36
سازمان حقوق هوایی 36
اهداف ایکائو: 40
بخش دوم 44
امنیت هوانوردی در حقوق 44
ایران و بین الملل 44
گفتار اول: امنیت هوانوردی 44
1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45
1-1-اصل صلاحیت سرزمینی 45
1-2-اصل صلاحیت شخصی 47
1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی 47
1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی 48
2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز 50
3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی 51
4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53
5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن 53
6- صلاحیت دادگاهها 54
6-هواپیمای در حال پرواز 54
7-اختیارات فرمانده هواپیما 56
8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57
8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58
8-2-استرداد مجرمین. 58
8-3-حل و فصل اختلافات 59
9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60
9-1-قلمرو اجرا 62
9-2-صلاحیت دادگاهها 63
9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم… 64
10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66
10-1-حل و فصل اختلافات 67
گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67
1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری……………………….. 67
1-1-قابلیت اجرای معاهده 70
1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی 71
2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی 72
2-1-واقعه قضیه لاکربی 72
2-2-درخواست استرداد 76
2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77
2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال ….. 77
3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن 79
4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی 82
4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی…………….. 84
گفتار سوم: قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86
1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86
2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88
3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع 88
4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89
5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران 90
6-سوانح و حوادث هوایی 91
7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق 94
7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی.. 96
8-نتایج تحقیق حوادث هوایی 99
9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی 101
10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه 102
11-تصویب مقررات مربوطه 103
بخش سوم 105
ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل 105
گفتار اول: ثبت و تابعیت هواپیما 106
1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل 107
1-1-تعریف هواپیما… 107
1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی……. 108
1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی….. 110
2- ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری 111
2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری 111
2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری 114
ثبت انواع مختلف هواپیما 117
تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118
قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120
ثبت موقت هواپیما 120
ثبت مشروط هواپیما 122
تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت 122
ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124
اجرای مقررات مربوط به هوانوردی 125
انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128
گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی 130
1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو 134
1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو… 135
1-2-بازرسی و تحقیق 136
1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو.. 138
2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان 144
2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو….. 147
2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس…. 147
2-2-1- جلسه فوقالعاده شورای ایکائو 147
2-2-2- یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو 149
2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو 151
3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152
3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران… 152
3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153
4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری 156
بخش چهارم 159
خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل 159
گفتار اول: خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین 160
کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث 160
کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث 162
قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی 163
قلمرو اجرای کنوانسیونها 163
مسئولیت اپراتور هواپیما 165
خسارت وارده ناشی از هواپیما 167
نوع مسئولیت… 168
معافیت از مسئولیت 168
حدود مسئولیت 169
مسئولیت نامحدود اپراتور 174
اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند 175
تضمین مسئولیت اپراتور 175
صلاحیت 176
اجرای حکم 177
گفتار دوم: مسؤوليت متصدي حمل و نقل در قبال تاخير در حقوق ايران و بین الملل 179
1-مسؤوليت متصدي حمل و نقل در قبال تاخير در حقوق ايران 180
1-1-مسئوليت صنعت هوايي ایران در قبال تاديه خسارت ناشي از تاخير……. 180
1-1-1-عوامل درون سازماني: 181
1-1-2-عوامل برون سازماني: 182
1-2-ابطال پروازها 182
2-مطالبه خسارت ناشي از تاخير پرواز در صورت عدم اجراي کنوانسيون ورشو 183
3-جايگاه تاديه خسارت تاخير در مقررات شرکت هاي هواپيمايي ايران 186
4-علت و مدت تاخير 187
4-1-منشاء تاخير…. 187
4-2- مدت تاخير 187
5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخير 188
6 -1- اقدامات اختصاصي: 190
6-1-1- اقدامات لازم در صورت بروز تاخير کمتر از دو ساعت: 190
6-1-2- تاخير بين دو تا چهار ساعت 190
7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپيمايي داراي پرواز تاخيردار 191
8-مطالبه خسارت ناشي از عدم پذيرش مسافر به علت تاييد بليت اضافه بر ظرفيت هواپيما 193
9-جايگاه كنوانسيون ورشو در تاديه خسارت تاخير در ايران 194
پروتکل لاهه 1955 197
گفتار دوم: مسؤوليت متصدي حمل و نقل در قبال تاخير در حقوق بین الملل 198
مقررات بررسی تاخیر کشورها طبق کنوانسیون مونترآل 205
نتیجه گیری: 207
ارائه راهکار و پیشنهادات: 215
1-فرهنگ‌سازي و آموزش‌هاي لازم در کشور ایران……. 215
2-گسترش فعاليت‌ها در حد امكانات موجود:…. 216
3-رفع تعارض‌هاي قانوني:….. 217
منابع و مآخذ 223
الف – کتب…. 223
ب – مقالات… 224
Books:…….. 225
Articles:….. 226
Cases:……… 228
ICAO Documents 229
Other Documents 231
Abstract….. 233

چکیده:

با وجود گسترش و رشد چشمگير صنعت هواپيمايي، ساليانه ميليون‌ها نفر با اين وسيلة سريع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌اي كه هيچ‌گاه به آن توجه شايسته‌اي نشده، حقوق مسافران هواپيماست. واقعيت آن است كه مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپيما آشنا نيستند. اين عدم اطلاع را مي‌توان اساسي‌ترين مشكل در زمينة حقوق مسافران دانست. به همين جهت، اغلب مسافران هواپيما در صورتي كه با مشكلي در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمي شده و مسئله را پيگيري نمي‌كنند و يا در صورت پيگيري، بدون رسيدن به نتيجه‌اي آن را رها مي‌كنند؛ به نحوي كه اين امر در عمل موجب گرديده كه بسياري از شركت‌هاي هواپيمايي در جهت حفظ منافع خود، اين حقوق را ناديده بگيرند. اين تحقيق سعي دارد تا با بررسي تطبيقي اسنادي كه در سطح بين‌الملل مورد توافق كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصويب شده، و نيز توصيه‌هايي كه از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي فعال در اين صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپيما دست يابد و سپس حقوق هواپيمايي داخلي و بین المللی را به منظور بررسي وضعيت و عملكرد آنها در خصوص رعايت حقوق مسافران با يكديگر مقايسه كند. اين تحقیق، يافته‌ها و توصيه‌هايي را ارائه كرده و با تمركز دقيق بر روي موضوع، ضرورت اطلاع‌رساني به مسافران و وجود يا فقدان ضمانت ‌اجراهاي لازم را بررسي كرده و و به ما در كشف ملاك صحيح و ارائة راه‌حل‌هاي علمي و نيز رفع خلأ‌هاي قانوني كمك بسزايي خواهد كرد.

واژگان کلیدی:”حقوق ايران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسيون مونترال”

الف – بيان مسأله:
امروزه هواپيما‌ها نقش عمده‌اي در حمل و نقل داخلي و بين‌المللي ايفا مي‌كنند. ساليانه ميليون‌ها نفر با اين وسيلة سريع و نسبتاً امن مسافرت مي‌كنند و به همين جهت، اين امر موجب گسترش شركت‌ها و خطوط هواپيمايي گرديده است. در عين حال، مسئله‌اي كه هيچ‌گاه به آن توجه شايسته‌اي نشده، حقوق مسافران هواپيماست. در حقيقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپيما دست يابند. به‌عنوان مثال مشخص نيست كه آيا در صورت كنسل ‌شدن يا تأخير در پرواز هواپيما يا ورود خسارت بدني و مالي به مسافران، لوازم شخصي و كالاهايشان، آنها مي‌توانند جبران اين خسارت را مطالبه كنند؟ در صورتي كه پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرايطي و به چه مرجعي بايد مراجعه كنند؟
به همين جهت، اغلب مسافران هواپيما در صورتي كه با يكي از مشكلات يادشده مواجه شوند، دچار سردرگمي ‌شده و مسئله را پيگيري نمي‌كنند و يا در صورت پيگيري، بدون رسيدن به نتيجه‌اي، آن را رها مي‌كنند. صرف‌نظر از بي‌اطلاعي مسافران از حقوق خود كه مي‌توان آن را اساسي‌ترين مشكل در زمينة حقوق مسافران دانست، شركت‌هاي هواپيمايي نيز در جهت حفظ منافع خود از يك سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداري مي‌كنند و از سويي ديگر، اين حقوق مسلم را در حد متعارف رعايت نمي‌كنند. بنابراين لزوم شناخت اين حقوق و آشنا كردن مسافران هواپيما با آن و اعمال مكانيزمي به‌عنوان ضمانت اجراي رعايت اين حقوق، به‌روشني احساس مي‌شود. بررسي و شناخت حقوق مسافران هواپيما، در وهلة اول، مستلزم مطالعة اسنادي است كه در سطح بين‌الملل مورد قبول كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصويب شده است. از جملة اين اسناد مي‌توان به كنوانسيون 1944 شيكاگو، كنوانسيون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتكل‌هاي 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نيز كنوانسيون 1999 مونترال اشاره كرد. به موازات كنوانسيون‌هاي بين‌المللي يادشده، برخي نهادهاي بين‌المللي از جمله اتحادية بين‌المللي حمل و نقل هوايي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، عقد نکاح، مقتضای عقد، نکاح منقطع Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، حقوق بین الملل، حقوق ایران