منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، حقوق اجتماعی، حقوق مدنی، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج………………………………………………………8
مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………10
گفتار اول: حقوق مدنی………………………………………………………………………………………………………….10
الف) مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10
ب) مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………11
1- حقوق در مفهوم ذاتی……………………………………………………………………………………………………..12
2- حقوق در مفهوم شخصی………………………………………………………………………………………………..12
گفتار دوم: واژگان مرتبط………………………………………………………………………………………………………..19
الف) حقوق فردی………………………………………………………………………………………………………………..19
ب) حقوق اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..21
ج) قیمومت…………………………………………………………………………………………………………………………23
مبحث دوم: قلمرو ریاست و اختیارات زوج……………………………………………………….27
گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک…………………………………………………………………………..29
الف) تعیین مسکن و اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………31
ب) تاثیر در کسب تابعیت……………………………………………………………………………………………………..32
ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها ………………………………………………………………………………………..32
د) تامین معاش خانواده…………………………………………………………………………………………………………33
گفتار دوم) ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضا خانواده…………………………………………………………36
الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه…………………………………………………………………………..37
1) تمکین زوجه………………………………………………………………………………………………………………37
2) نظارت بر رفت و آمد و معاشرت زوجه…………………………………………………………………………38
2-1) سرپرستی زوج……………………………………………………………………………………………………39
2-2) حق استمتاع زوج………………………………………………………………………………………………..40
ب) ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان………………………………………………………………………….41
فصل دوم) تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج…………..44
مبحث اول) حقوق مدنی زوجه………………………………………………………………………….47
گفتار اول) حقوق فردی…………………………………………………………………………………………………………49
الف) آزادی انتخاب شغل………………………………………………………………………………………………………49
ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………50
ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت…………………………………………………………………………………..51
د) حضانت فرزند…………………………………………………………………………………………………………………51
ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج……………………………………………………………………………………….52
و) حق ادامه تحصیل…………………………………………………………………………………………………………….52
ز) استقلال مالی زوجه………………………………………………………………………………………………………….53
1) اصل عدم ولایت…………………………………………………………………………………………………………….54
2) آیه 32 سوره نساء…………………………………………………………………………………………………………..55
3) قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »………………………………………………………………………………..56
ح) مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………57
ط) نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………58
گفتار دوم) حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….61
الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………….62
ب) پذیرش سمت قیمومت……………………………………………………………………………………………………64
مبحث دوم) شناسایی مصادیق تزاحم………………………………………………………………66
گفتار اول) جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه……………………………………………………..67
الف) حق اشتغال………………………………………………………………………………………………………………….67
ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………69
ج) اجازه شوهر برای خروج از کشور……………………………………………………………………………………..71
گفتار دوم) جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه………………………………………………………………74
الف) حقوق اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………………..74
ب) پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه…………………………………………………………………………………77
فصل سوم: ارائه راهکارهای حل تزاحم……………………………………………………………..79
مبحث اول: حل تزاحم از طریق شرط ضمن عقد……………………………………………….83
گفتار اول: احکام کلی شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………….84
الف ـ تعریف شرط و اقسام آن………………………………………………………………………………………………84
ب ـ شروط فاسده…………………………………………………………………………………………………………………85
گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم…………………………………………………….91
الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح……………………………………………………………………………..91
ب) شروط پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………..95
ج) ضمانت اجرائی شروط ضمن عقد نکاح…………………………………………………………………………..97
مبحث دوم: شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم………………………………………..100
گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم…………………………………………………………………………..101
الف) ادلّه قاعده الاهمّ فالاهمّ……………………………………………………………………………………………….101
1) ادله لفظی………………………………………………………………………………………………………………….102
2) ادله غیر لفظی(لبی)…………………………………………………………………………………………………….104
گفتار دوم: قاعده الاهم فالاهم و حل تزاحم…………………………………………………………………………….106
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….114
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..117

مقدمه:
درك موقعیت و شأن حقوق زن، متوقف بر بررسی بی طرفانه ای است كه مبتنی بر مبانی واقعی باشد. بی خبری جوامع بشری از مواهب فطری روحی زن قرنها است كه زن را در برزخی از قضاوت های نادرست قرار داده و شخصیت كاذبی را به وی تحمیل کرده بود. از این رو بشر متمدن در اظهار نظر پیرامون شخصیت زن دچار سردرگمی شده است. عدم شناخت طبیعت زن و مواهب روحی او بزرگترین عامل ركود تكامل بشر است؛ زیرا نیمی از زندگی آدمی بسته به وجود زن است و سعادت نیم دیگر زندگی مرد هم بر مواهب وجودی زن شایسته استوار است. لذا برای حفظ نظام جامعه و برقرار شدن عدالت اجتماعی لزوم پرداختن به حقوق زن به صورت چشمگیری ضروری به نظر می رسد. سیر تكاملی ابعاد مختلف شخصیت زن و اهمیت نقش وی در روند ساختار تاریخ نمایانگر آن است كه از اعصار قدیم تاكنون در هر جامعه ای كه فضیلت و اخلاق و دانش حاكم بوده است، زن آزادتر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرهنگ فارسی، فیض کاشانی، احوال شخصیه، امیرالمومنین Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ریاست زوج، حقوق مدنی، حقوق مدنی زوجه، محدودیت ها