پایان نامه با واژه های کلیدی مشکلات جنسی، فریقین، فقهای امامیه، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-3-2 مفهوم فقهی مضاجعت 47
2-1-3-3 ادله مضاجعت 50
2-1-3-3-1 قرآن 50
2-1-3-3-2 روایات 52
2-1-3-4 ادله مباشرت 54
2-1-3-4-1 قرآن 55
2-1-3-4-2 روایات 57
2-1-5 حق عزل 59
2-1-5-1 عزل 61
2-1-5-2 مشروعیت عزل 61
2-2 حقوق جنسی زوجه 63
2-2-1 حق مواقعه 64
2-2-1-1 ادله مواقعه 66
2-2-1-1-1 قرآن 66
2-2-1-1-2 روایات 68
2-2-1-1-3 عقل 70
2-2-1-2 آماده سازی زن در مواقعه 70
2-2-1-3 مواقعه از غير محلّ توالد و تناسل (وطی در دبر) 74
2-2-2 حق مضاجعت 75
2-2-3 حق قَسم 76
2-2-3-1 ادله حق قَسم 77
2-2-3-1-1 قرآن 77
2-2-3-1-2 روایات 79
2-2-3-1-3 تأسّي به پیامبر(ص) 81
2-2-3-1-4 اجماع 82
2-2-3-2 مضاجعت در قَسم 82
2-2-3-3 موارد سقوط حق قَسم 84
2-2-3-3-1زوجة ناشزه 84
2-2-3-3-2 زوجة صغيره 85
2-2-3-3-3 مجنونۀ مطبقه‌(دائمى) 86
2-2-3-3-4 مسافرت زوجه به غير اذن زوج 87
2-2-3-3-5 سقوط حق القَسم در سفر‌ 88
2-2-3-4 حق قسم در عقد موقت 88
فصل سوم : اقوال وادله فقهای اهل سنّت در مورد حقوق جنسی زوجین 90
3-1 حقوق جنسی زوج 91
3-1-1 حق الطاعة (حق تمکین) 91
3-1-1-1 ادله حق الطاعة (حق تمکین) 92
3-1-1-1-2 حدیث 95
3-1-2 حق استمتاع 97
3-1-3-1 ادله حق استمتاع 98
3-1-3-1-1 قرآن 98
3-1-3-1-2 روایت 99
3-1-3-2 استمتاع حرام 100
3-1-4 حق مباشرت 100
3-1-4-1 ادله حق مباشرت 101
3-1-4-1-1 قرآن 102
3-1-4-1-2 سنّت 104
3-1-4-2 مقدمات مباشرت 106
3-1-5 حق عزل 107
3-1-6-1 اقوال فقهای عامه در عزل 108
3-2-6-2 ادله فقهای عامه در جواز عزل 111
3-2 حقوق جنسی زوجه 113
3-2-1 حق مواقعه 113
3-2-1-1 ادله حق مواقعه 113
3-2-1-1-1 قرآن 114
3-2-1-1-2 سنّت 115
3-2-1-2 اقوال فقهاء 117
3-2-1-3 مواقعه از غير محلّ توالد و تناسل (وطی در دبر) 119
3-2-2 حق مبیت(همخوابی) 124
3-2-3 حق قَسم 125
3-2-3-1 ادله حق قَسم 126
3-2-3-1-1 قرآن 126
3-2-3-1-2 سنّت 127
3-2-3-1-3 اجماع 128
3-2-3-2 اقوال فقهاء 128
3-2-3-3 موارد سقوط حق قسَم 131
3-2-4 حق حبس(حق امتناع از تمكين) 132
3-3 تتمه بحث : مهمترین نقاط اختلاف واشتراک فرقین در حقوق جنسی زوجین 134
3-3-1 موارد اشتراک 134
3-3-2 موارد اختلاف 135
3-3-3 نتیجه گیری 137
فهرست منابع 139

فصل اوّل: کلیات و مفاهیم

1-1. مقدّمه
اصولاً تمام قوا و غرایزی که در وجود انسان نهاده شده است لغو و بیهوده نیست بلکه ناشی از حکمت و مصلحتی مهم برای انسان و ادامه حیات اوست که از جملة این غرایز که در تمام موجودات زنده یافت می شود غریزه جنسی است و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین تحقیر و ناچیز شمردن این غریزه و احیاناً غیر اخلاقی انگاشتن و پست و پلید خواندن این غریزه نه امر درستی است و نه از اهمیت آن می کاهد و نه مجوّزی برای نپرداختن جدّی و همه جانبه به این موضوع بسیار دقیق و اثر گذار هست.
از طرفی نارسایی جنسی بی‏شک اهداف ازدواج را تحت تأثیر قرار می‏دهد و از استحکام روابط خانوادگی می‏کاهد ازاین‏رو نظامهای قانون‏گذاری و شرایع ادیان الهی از کنار این موضوع نادیده‏ نگذشته‏اند و با وضع مقرراتی به تأثیر اختلالات و مشکلات جنسی‏ در روابط زناشویی و زندگی خانوادگی زوجین پرداخته‏اند. اهمیت‏ مشکلات جنسی تا حدی است که قانون‏گذاران نظامهای مختلف گاه‏ در این موارد به فروپاشی زندگی خانوادگی رضایت داده‏اند .یکی از مهمترین حقوق زوجین‏ در زندگی زناشویی، وجود رابطه جنسی و حق جنسی است. برپایه تفاوت میل جنسی زن و مرد، در فقه اسلامی و احادیث شیعی در زمینه ارضای غریزه جنسی حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و شوهر وجود دارد. تبیین وظایف مشترک و مختص جنسی زن و مرد در راستای تفاوت میل جنسی آنان است که به آن اشاره خواهد شد.

1-2. بیان مسئله
در اندیشه دینی و تفکر شیعی غریزه جنسی و میل برگرفته از آن از نیرومندترین امیال انسانی است از این رو در تفکر دینی به ارضای این نیاز از طریق ازدواج تأکید فراوان شده است. بر همین مبنا فقهای گرانقدر با الهام از آیات و روایات، ازدواج را در حالت عادی امری مستحب و برای کسانی که نیاز شدید جنسی دارند واجب می دانند. بدین ترتیب اولین و با اهمیت ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده شکل می گیرد. این نهاد مقدس، علاوه بر تأمین نیازهای جسمی و روحی و روانی انسان، بستر مناسبی برای تولید نسل و پرورش آن است از این رو مهمتر از تشکیل خانواده داشتن خانواده ای سالم، استوار، پاک، و همسری همراه، همدل و هم درد است. بدون شک یکی از ارکان مهم استحکام یک زندگی مشترک داشتن روابط سالم، معقول و متعادل جنسی می باشد که خلل در این رکن باعث تزلزل سایر ارکان زندگی مشترک می باشد. برقراری و تعادل در زندگی مرهون شناخت احکام وحقوق جنسی و رعایت آن از سوی هریک از زوجین می باشد.
زیرا به اعتراف روان شناسان روابط جنسی همسران و نحوه آن می تواند آثار بسیار مهمی در سلامت روحی روانی زوجین و ایجاد خانواده و جامعه سالم داشته باشد و یا عامل بسیار مؤثری در ایجاد اختلافات روحی روانی و از هم گسیختگی بنای خانواده و به تبع آن جامعه باشد. از این رو در دین مبین اسلام، ارضای جنسی و رضایت مندی آن برای هر دو شریک رابطه جنسی اهمیت فراوانی دارد و به همین دلیل، آموزه های دینی برای تأمین این مهم حقوق مشترک و مختصی را در برقراری روابط جنسی زوجین در نظر گرفته اند.
1-3. سوال اصلی
مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین چیست؟
1-4. سؤالات فرعي
1- مراد ازحقوق جنسی چیست؟واقسام حقوق جنسی کدام است؟
2- اقوال فقهای امامیه در مورد حقوق جنسی زوج چیست؟ و مستندات آن کدام است؟
3- اقوال فقهای امامیه در مورد حقوق جنسی زوجه چیست؟ و مستندات آن کدام است؟
4- اقوال فقهای اهل سنت در مورد حقوق جنسی زوج چیست؟ و مستندات آن کدام است؟
5- اقوال فقهای اهل سنت در مورد حقوق جنسی زوجه چیست؟ و مستندات آن کدام است؟
6- مهمترین نقاط اختلاف واشتراک اقوال فقهای فرقین در مورد حقوق جنسی زوجین چسیت؟
1-5. ضرورت تحقيق
ارضای نیازهای جنسی از کارکردهای اصلی نهاد خانواده در طول تاریخ بوده است وجاي انكارنيست كه نارضايتي جنسي همسران به هر دليلي مي تواند پيامدهاي جبران ناپذيري را بر آرامش فردي و خانوادگي همسران و پرورش فرزندان به همراه داشته باشد. طبق آمار رسمي ارائه شده ازمراجع ذي ربط در مسائل خانواده بيش از ٧٠ % طلاق ها در جامعه، ناشي از عدم ارضاء نياز جنسي بين همسران است. یکی ازحقوقهای مهمیکه زن وشوهر در برابر یکدیگر حقوق جنسی است که رعایت آن توسط زوجین نقش بسزایی در استحکام خانواده و روابط زناشویی خواهد داشت.
1-6. اهداف
تبیین مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فقهای شیعه و سنّی . همچنین شناسايي برخي احکام خاص اسلامي در مورد حقوق جنسي همسران و نشان دادن کارآمدي برخي احکام اسلامي در برخي امور فردي و اجتماعي و تبیین این حقوق از نظر عملی برای دادگاههای اسلامی .
1-7. فرضیه های تحقیق
حقوق جنسی تعیین شده در اسلام برای زوجین بر گرفته از آیات و روایات است.
حق جنسی هیچ یک از زوجین نادیده گرفته نشده است.
تفاوتهایی بین زوجین در زمینه حقوق جنسی وجود دارند که با طبیعت آنها سازگار و هماهنگ است.
1-8 .روش شناسی
براي بررسي حقوق جنسي زوجین از ديدگاه فریقین ، مبناي پژوهش، قرآن كريم و روايات و دیدگاههای فقهی است كه با يافته هاي جديد علمي در اين موضوع به روش اجتهادي مورد توصيف و تحليل قرار گرفته است.
1-9. روش و ابزار گردآوري اطلاعات
در این پژوهش با مراجعه به كتابخانه ها، سايت ها، مجلات و نرم افزارهاي مربوط به حوزه فقه و حقوق و منابع ديني از تمامي منابع فيش برداري شد و با توجه به منابع فقه شیعه ومنابع فقه اهل سنت به استنباط مسائل می پردازیم و جهت اطلاع از آرای فقهاء و صاحب نظران از مقالات و مجلات تخصصی فقه وحقوق استفاده می شود.
1-10. قلمرو تحقیق
این تحقیق از نظر زمانی و مکانی محدود به قلمرو خاصی نیست. البته از نظر موضوعی قلمرو آن محدود به باب النکاح فقه می باشد و از لحاظ منابع فقهی نيز محدود به قرآن كريم و روايات چهارده معصوم علیهم السلام می باشد.
1-11. پیشینه تحقیق
موضوع حقوق جنسي زوجین به صورت مستقيم در منابع اسلامي مورد اشاره قرار نگرفته است اما توصيه هاي ديني درباره روابط جنسي ميان همسران به وفور در کتابهاي روايي به صورت كلي مطرح شده است. مجموع بررسي ها در منابع اسلامي مي رساند که روايات درباره مسائل جنسي همسران در کتب روايي پراکندگي زيادي دارند؛ و کتب اخلاقي نيز فقط به جنبه اخلاقي مسائل جنسي زوجین پرداخته اند. برخي تحقيقات نيز به صورت خاص به موضوع زناشويي از ديدگاه اسلام پرداخته اند؛ اما به جنبه حقوق جنسي زوجین يا وارد نشده اند و يا به اشاره اي كوتاه بسنده نموده اند.
1-12. مفاهیم کلیدی
1-12-1 حق
واژۀ حق در لغت به معناى ثبوت و ثابت1 و ضدّ باطل آمده است.2 راغب می گويد: اصل حقّ بمعنى مطابقت و موافقت است.3 صاحب مجمع گويد: حقّ آنست كه شى‌ء در موقع خود واقع شود.4 سخن مجمع عبارت اخراى قول راغب است پس معناى حقّ مطابقت و وقوع شى‌ء در محل خويش است و آن در تمام مصاديق قابل تطبيق است. لغت نامه دهخدا معانى متعددى براى اين واژه ذكر می كند ازجمله : راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت ونامی از اسامی خداوند متعال.5 با توجه به آنچه بيان شد، روشن مى گردد كه «حق» واژه اى عربى است كه به معناى «ثبوت» و «تحقق» است و گاه معادل آن در زبان فارسى «هستى پايدار» به كار برده مى شود6 يعنى هر چيزى كه از ثبات و پاى دارى بهره مند باشد، حق است.
1-12-1-1 حق در اصطلاح فقه
در فقه اهل سنّت، از حق تعريف نشده است7، ولی فقهای شیعه تعاریف گوناگونی ازآن بیان داشته اند و درتمايز آن ازحكم و ملك، در كلمات فقها بحثهاى بسيار و نظرات مختلفى مطرح است؛ بدون آنكه به نتيجه‌اى مشخص و شفاف- كه حق را از آن دو كاملا متمايز، و خصايص و ويژگيهاى هريك را معلوم كند- رسيده باشند. از اين رو، برخى فقها چيزهايى را از مصاديق حق بر شمرده‌اند؛ در حالى كه برخى ديگر آنها را جزو احكام مى‌دانند8.
1-12-1-2 مهم‌ترين ديدگاهها در بارۀ حق :
1- حق عبارت است از مرتبه‌اى از سلطنت؛ ضعيف‌تر از سلطنت موجود در ملكيت، كه شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان يا براى فردى معين بر چيزى قرار داده است،خواه آن چيز عينى خارجى باشد، مانند حق تحجير، نسبت به زمين موات وحق مرتهن، نسبت به عين رهنى وحق طلبكار نسبت به اموال ميّت؛ يا انسانى معيّن، مانند حق قصاص كه متعلق آن جانى است؛ و يا عقدى، مانند حق خيار كه متعلقش عقد مى‌باشد. در همۀ اين موارد، صاحب حق بر متعلق حقّ خود گونه‌اى سلطنت دارد؛ ليكن قلمرو اين سلطنت جهتى خاص است، بر خلاف ملك كه گسترۀ سلطنتى آن همۀ جهات را در بر مى‌گيرد.9
2- حق مرتبۀ ضعيفى از ملك يا نوعى از آن است. در نتيجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالك مى‌باشد.10
البته برخى فقها، دو ديدگاه ياد شده را يكى دانسته و گفته‌اند: مراد كسانى كه حق را به مرتبۀ ضعيف ملك تعريف كرده‌اند اين است كه ملك و حق هر دو از مقولۀ سلطنت هستند؛ با اين تفاوت كه ملك، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعيف است، نه اين كه ملك به لحاظ شدّت و ضعف و كمال و نقص داراى مراتبى است كه مرتبۀ قوى و كامل آن، ملك و مرتبۀ ضعيف و ناقصش حق است.11
3- حق عبارت است از اعتبارى خاص- غير از اعتبار سلطنت و ملك- كه داراى آثارى ويژه است، يكى از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خيار يا بر تملك به عوض در حق شفعه و يا بدون عوض در حق تحجير مى‌باشد 12.
4- حق عبارت است از اعتبارى خاص- غير از اعتبار ملك و سلطنت- كه نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پى دارد. بنابر اين تعريف، حق، سلطنت و قدرت اعتبارى بر اسقاط و نقل نيست؛ ليكن نزد عقلا هر صاحب حقّى بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد.13
5- حق با حكم يكى است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در اين ديدگاه، حق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، ایالات متحده، مخاصمات مسلحانه، پروتکل الحاقی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فیض کاشانی، حق و تکلیف، روابط جنسی، امام على (ع)