پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، فضای سایبر، مخاصمات مسلحانه، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

بخش اول : کلیات و مبانی فضای سایبر و حملات سایبری

فصل اول : شبکه هاي رايانه‌اي و فضای سایبر:مفاهیم، ساختار و ویژگیها 15
گفتار اول : مفاهیم مقدماتی شبکه 16
گفتار دوم : مفاهیم مقدماتی فضاي سايبر 22
فصل دوم : حملات سایبری 30
گفتار اول : مفاهیم و مصادیق 31
گفتار دوم: اوصاف حقوقی حمله سایبری 50

بخش‌دوم: حملات‌ سایبری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و پیامدهای نقض آن

فصل اول : رویکرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواجهه با حملات سایبری 141
گفتار اول:درآمدی اجمالی‌بر روند شکل‌گیری اصول‌ وقواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه 142
گفتار دوم : معيارهاي حقوق بين الملل بشردوستانه در مقابله با حملات سايبري 159
فصل دوم: پیامدهای نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری 199
گفتار اول: امکان طرح مسئولیت دولتها و افراد 200
گفتار دوم: جبران خسارت ناشی از نقض 238

عنوان فهرست تفصیلی صفحه

عنوان رساله
حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حملات سایبری
الف- طرح پژوهش
1- تبیین مسئله و سئوالات پژوهش 1
2- پیشینه و ضرورت انجام پژوهش 2
3- اهداف پژوهش 7
4- فرضیه ها 8
5- مفاهیم مقدماتی 8
6- روش‌شناسی پژوهش 9
7- ابزار گردآوری اطلاعات 9
8- قلمرو پژوهش 9
9- سازماندهی پژوهش 10

بخش اول : کلیات و مبانی فضای سایبر و حملات سایبری 11
مقدمه 12
فصل اول : شبکه هاي رايانه‌اي و فضای سایبر:مفاهیم، ساختار و ویژگیها 15
گفتار اول : مفاهیم مقدماتی شبکه 16
مبحث اول : تاریخچه و تعريف شبکه 16
بند اول: تاريخچه 16
بند دوم: مفهوم شبکه 17
مبحث دوم : مدل و ساختار شبکه 18
بند اول: مدل هاي شبکه 18
بند دوم : پیکربندی شبکه‌ 18
بند سوم : انواع شبکه از لحاظ ناحیه کاری وگستره جغرافیائی 20
مبحث سوم : شبکه جهانی اینترنت 21
بند اول: تاريخچه 21
بند دوم: مفهوم اینترنت 22
گفتار دوم : مفاهیم مقدماتی فضاي سايبر 22
مبحث اول: تاریخچه 23
مبحث دوم: مفهوم فضای سایبر 24
مبحث سوم: ساختار و کارکرد فضای سایبر 25
بند اول: ویژگیهای فضای سایبر 27
بند دوم: قلمرو فضای سایبر 27
فصل دوم : حملات سایبری 30
گفتار اول : مفاهیم و مصادیق 31
مبحث اول : مفاهیم مقدماتی 31
بند اول: تعریف حمله سایبری 31
الف: تعریف مقدماتی 31
ب: تعاریف ارائه شده از حمله سایبری در عرصه بین‌المللی 33
1: مفهوم حمله سایبری 33
2: ارائه تعریف حمله سایبری توسط برخی نهادهای دولتی 34
3: تعریف پیشنهادی 37
بند دوم : قیاس با حملات مرسوم سنتی و جنگ سایبری 39
الف: مقایسه با حملات سنتی 39
ب: مقایسه حمله سایبری با جنگ سایبری 41
بند سوم: تاریخچه و سوابق حملات سایبری 42
الف: تاریخچه 43
ب: نمونه‌هایی از حملات انجام شده 43
مبحث دوم: انواع عملیات سایبری 45
بند اول: بهره‌برداري سايبري 45
بند دوم: تروریسم سایبری 45
بند سوم: جاسوسی سایبری 46
بند چهارم: حملات سایبری با هدف تخریب: CNA 47
الف: حملات از نوع DoS 48
ب: حملات از نوع DDOS 48
ج: حملات از نوع Back Door 48
مبحث سوم: قلمرو حمله 49
گفتار دوم: اوصاف حقوقی حمله سایبری 50
مبحث اول: حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل 50
بند اول: اصول حقوقي بین‌المللی مرتبط با حملات سایبری 51
الف: مفهوم اصل در اسناد بین‌المللی 50
ب: برخی اصول مرتبط 51
بند دوم: حوزه‌های تأثیرگذار حملات سایبری در حقوق بین‌الملل 54
الف: تاثیر بر حقوق مخاصمات مسلحانه 54
1: حمله سایبری به مثابه نقض قاعده منع توسل به زور 56
2: چالش بین حملات سایبری و حقوق بین‌الملل بشردوستانه 56
ب:حقوق دریاها و حملات سایبری 56
ج: حقوق معاهدات بین‌المللی و حملات سایبری 57
د: حملات سایبری و حقوق هوا و فضا 58
و: تاثیر بر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت 58
ه: تاثیر بر حقوق ارتباطات و اطلاعات 59
مبحث دوم:حملات سایبری از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه 59
بند اول: جایگاه توسل به زور و حمله مسلحانه در حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی 59
الف: مفهوم زور 60
ب: شيوه هاي كاربرد زور 62
بند دوم: حمله سایبری به مثابه حمله مسلحانه در حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی 64
الف: جایگاه حمله سایبری به عنوان حمله مسلحانه در اسناد بین‌المللی 64
ب: رویه دولت ها ، رویه قضایی و عرف آنی 69
بند سوم:حملات‌سایبری‌ به‌ مثابه ‌جنگ‌سایبری: معیارصلاحیت‌های‌موضوعی،شخصی و زمانی 75
الف: معیارهای ارزیابی ابزارهای حملات سایبری به عنوان توسل به زور مسلحانه 77
1: تحدید حمله سایبری به ابزارهای نظامی کلاسیک 77
2: معیار نتیجه محور 77
3: ویژگی‌های “زور مسلحانه” به عنوان سنگ محک 78
ب: مشکل اصل صلاحیت شخصی در انتساب 80
ج: اعمال اصل صلاحیت زمانی در دفاع مشروع 83
د: مشکلات مرزبندی پارادایم کلاسیک 85
مبحث سوم: تحول مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه در پرتو حملات سایبری 85
بنداول: مفهوم رزمنده و غیر رزمنده 86
الف: تعریف رزمنده طبق حقوق مخاصمات مسلحانه 86
ب: تحول مفهوم رزمنده در حملات سایبری 87
بند دوم: مشارکت مستقیم 89
الف : مفهوم مشاركت مستقيم 90
ب : تحول مفهوم مشاركت مستقيم در حملات سايبري 90
بند سوم : اهداف نظامی، غیرنظامی و دوگانه 91
الف : اهداف نظامي 92
ب : اهداف غيرنظامي 94
ج : اهداف دو گانه 96
بند چهارم : تحول مفهوم حمله 97
الف: تعريف حمله 97
ب :تفاوت حملهي سایبري باحملهي نظامی 98
مبحث چهارم: مکانيزم مقابله با حملات سایبری در نظام حقوقي داخلي و فراملي 99
بند اول : واکنش نظام حقوقی داخلی 99
الف: واکنش کشور قربانی 100
1 : معیارهای دفاع مشروع از منظر منشور ملل متحد 100
2 : حق دفاع مشروع در حملات سايبري 101
2-1: در زمان صلح 101
2-2 : در زمان مخاصمه 102
ب: رویکرد و مکانیزم حقوق داخلی کشورها 104
1: رويکرد دکترين امنيت ملي به حملات سايبري 104
2: دکترين دفاع پيشدستانه در حملات سایبری 110
3: دکترین بازدارندگی سایبری 112
بند دوم: واکنش نظام حقوقی فراملی 114
الف: واکنش شورای امنیت 115
1 : مفهوم تجاوز و نقض صلح 115
2 : احراز وضعیت و اعمال صلاحیت 117
ب: مکانیزم حقوقی فراملی 118
1: مکانيزم منطقه اي 119
2: اتحادهاي نظامي 121
3: نقش سازمان هاي بين المللي در مقابله با حملات سايبري 125
نتیجه 134

بخش‌دوم: حملات‌سایبری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و پیامدهای نقض آن
مقدمه 138
فصل اول : رویکرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواجهه با حملات سایبری 141
گفتار اول:درآمدی اجمالی‌بر روند شکل‌گیری اصول‌ وقواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه 142
مبحث اول: روند شکل گیری 142
بند اول: حقوق لاهه 143
بند دوم : حقوق ژنو 144
بند سوم: منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه 145
مبحث دوم : قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه 147
بند اول: تخریب و مالیت داده های رایانه ای 148
الف : مبانی حقوقی مالیت داده‌های رایانه‌ای 148
ب : رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه در مواجهه با تخریب داده‌های رایانه‌ای 149
بند دوم: جایگاه حملات سایبری در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه 152
الف : قلمرو حاکمیت قواعد 152
ب : حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه 157
گفتار دوم : معيارهاي حقوق بين الملل بشردوستانه در مقابله با حملات سايبري 159
مبحث اول: تعامل حملات سایبری با موجودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه 159
بند اول : موجودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه 159
الف : موجودیت‌های نظامی 159
1 : رزمندگان 160
2: اهداف نظامی 161
ب : غیرنظامیان و اموال غیر نظامی 163
ج : اهداف دوگانه 166
بند دوم: موجودیت‌های برخوردار از حمایت ویژه 167
الف : تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک 167
ب : اموال ضروری برای بقای سکنه غیرنظامی 169
ج : محیط زیست طبیعی 170
د : اموال بهداری 170
و : اموال فرهنگی 171
ه : اقدامات تلافی جویانه علیه این اهداف 172
مبحث دوم : اعمال محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری 174
بند اول : قاعده ضرورت نظامی 174
بند دوم: اصل احترام به کرامت انساني و رفتار انساني(منع رنج غیرضرور) 175
بند سوم : اصل تمایز 175
الف : رایانه ها به عنوان سلاح‌های عدم تبعیض 175
ب : اصل تمایز در حملات سایبری 177
بند چهارم : اصل تناسب 179
الف : مفهوم تناسب 179
ب : کاهش صدمات جانبی هدف نهائی قاعده تناسب 181
ج : نیرنگ ها و ترفندهای جنگی 182
بند پنجم: اصل بیطرفی 183
الف : مفهوم بیطرفی 183
ب: حق بیطرفی در حملات سایبری 184
مبحث سوم : حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ مبنای تحدید حملات سایبری 187
بند اول : ابزار حملات سایبری به مثابه سلاحی نوین 187
الف: مفهوم سلاح سایبری 187
ب: قابلیت اعمال کنوانسیون تجارت اسلحه از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه 190
ج: تعامل بین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق حاکم برحملات سایبری 192
بند دوم: معيار تشخيص حملات سایبری به عنوان جنگ نامتقارن
از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه 193
الف: مفهوم جنگ نامتقارن 193
ب: ويژگيهاي جنگ نامتقارن در قالب یک حمله سایبری 195
بند سوم: معيار تشخيص حملات سایبری به عنوان جنگ نیابتی
از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه 195
الف: مفهوم جنگ نیابتی 196
ب: ويژگيهاي جنگ نیابتی در قالب یک حمله سایبری 196
بند چهارم:فایده اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه درحملات سایبری : قواعدی ذو وجهتین 196

فصل دوم: پیامدهای نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری 199
گفتار اول: امکان طرح مسئولیت دولتها و افراد 200
مبحث اول : مسئولیت و تعهد دولتها 200
بند اول: قواعد کلی مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت 201
الف: مفهوم مسئولیت بین‌المللی و قواعد حاکم بر آن 201
1: مفهوم مسئولیت بین‌المللی 201
2: تدوین قواعد حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت 202
2-1: مبنا و منشا مسئولیت بین‌المللی دولت 203
2-2: انواع مسئولیت با توجه به ماهیت تعهد نقض شده 205
بند دوم: اعمال قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت در حملات سایبری 206
الف: مسئولیت دولت مرتکب 207
ب:مسئولیت دولت‌های ثالث در حملات سایبری 221
1: مسئولیت دولت ثالث به مثابه معاونت 221
1-1: مفهوم مسئولیت فراملی 222
2:چگونگی تحقق مسئولیت دولت ثالث در حملات سایبری 223
2-1: کمک و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ادای شهادت، دادگاه های ملی، زمان استناد، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، مخاصمات مسلحانه، نقض حقوق، فضای سایبر