مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، اجرای عین تعهد، عین تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….. 39
گفتار پنجم: حق اصلاح …………………………………………………………………………………………. 41

فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح… 44
مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح …………………………. 47
گفتار اول: مفهوم حق اصلاح ………………………………………………………………………………. 47
گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح ……………………………………………………………… 48
بند اول: اصل لزوم قراردادها …………………………………………………………………………. 48
بند دوم: قاعدة لاضرر ……………………………………………………………………………………… 50
بند سوم: مواد قانونی ……………………………………………………………………………………… 51

گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد …………………………………………………………………. 53
بند اول: تعمیر ………………………………………………………………………………………………………… 53
بند دوم: جایگزینی …………………………………………………………………………………………………. 54
بند سوم: اجرای عین تعهد ……………………………………………………………………………………. 55
الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد …………………………………………………………………… 56
ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد …………………………………………………………………. 57
گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران ………….. 58
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………………………….. 58
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ………………………………………………….. 59
بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………. 62
گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح ……………………. 63
بند اول: تبیین موضوع ………………………………………………………………………………………… 63
بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح …….. 64
بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ……… 65
بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ……… 66
گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح … 70
بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) ………………………. 70
بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) ………………………… 71
بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح … 72
بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح .. 73
بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح .. 73

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد ………………………….. 74
گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد ……………………………………………. 74
بند اول: تبیین موضوع ……………………………………………………………………………………………. 75
بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا …………. 76
بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی ……………. 77
بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …………….. 77
گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……. 78
بند اول: مفهوم خیار ………………………………………………………………………………………………… 78
بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف ……………………………………………………………………. 79
الف: اوصاف جوهری ……………………………………………………………………………………………. 79
ب: اوصاف غیر جوهری ………………………………………………………………………………………. 80
گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران … 81
گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …………………………… 82
بند اول: شرایط کلی ……………………………………………………………………………………………….. 82
بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد …………………………………………………………. 83
گفتار پنجم: عدم اجرا …………………………………………………………………………………………………… 86
بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی …………………………………………………………………. 86
بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران …………………………………………………………………………. 88
بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت …………………………………………………………. 88
گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد …………………………….. 90
بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی .. 90
بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …………………………. 91

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد …………………93
مبحث اول: مهلت اضافی ………………………………………………………………………….. 95
گفتار اول: اعطای مهلت ……………………………………………………………………………………………………………95
بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………96
بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………….98
بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..99
گفتار دوم: تعیین کنندة مهلت ………………………………………………………………………………………………100
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………………………….. 100
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………………………102
بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 103
گفتار سوم: میزان مهلت اضافی …………………………………………………………………………………………… 103
بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی ………………………………………………………………….. 103
1- معقول و متعارف بودن مهلت ……………………………………………………………………………….. 103
2- نداشتن هزینة نامتعارف ……………………………………………………………………………………….. 104
3- نداشتن زحمت نامتعارف ……………………………………………………………………………………… 104
بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………………… 106
بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………. 106
بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ………………………………………………………………………… 107
گفتار چهارم: نحوة اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) ………………………………………108
بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 109
بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 110
بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 111
مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ………………………………………….. 112
گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد …………………………………………………………………………………… 113
بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………… 113
بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ………………………………….. 113
بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………… 114
گفتار دوم: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….. 114
بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………….. 115
بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………… 116
بند سوم: حق حبس در حقوق ایران ………………………………………………………………………………. 116
گفتار سوم: هزینة اجرای مجدد قرارداد ………………………………………………………………………………. 117
بند اول: هزینة اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………….. 118

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق داخلی، منشور ملل متحد Next Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، جبران خسارات، قانون مدنی