مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، حقوق بین الملل، نهاد اجتماعی، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ایات آپارتاید………………………………41
ت – كنوانسيون حقوق كودك……………………………………………………………………..43
ی- بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی………………….44
ک- اعلامیه جهانی حقوق زبانی………………………………………………………………….46
ل- سند كنوانسيون حمايت از ميراث معنوي………………………………………………. 56

گفتار سوم: اسناد منطقه ای…………………………………………………………………………………..59
1-اروپا…………………………………………………………………………………………………………59
الف- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی………………59
ب – پروتکل شماره 12 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین……60
ج – منشور اروپايي زبان هاي منطقه اي و اقليتها……………………………………………60
د – کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی…………………..62
2-آمریکا……………………………………………………………………………………………………….64
الف – کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969 ……………………..64
3-آفریقا………………………………………………………………………………………………………..64
الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها………………………………………………….65
بخش سوم: زبان مادری و حقوق بین الملل کیفری ……………………………………………………..66
گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی……………………………………………………………………..66
گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت…………………………………………………………68
فصل سوم زبان مادری در نظام داخلی ایران…………………………………………………………………….72
بخش اول: اقلیت های زبانی در ایران…………………………………………………………………………73
1– اقلیت ترکی…………………………………………………………………………………………………74
2– اقلیت کردی………………………………………………………………………………………………..74
3– اقلیت عربی…………………………………………………………………………………………………75
بخش دوم: زبان مادری در نظام داخلی حقوق ایران……………………………………………………..75
بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی………………………………………………………….80
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….85
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..87
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..89

چکیده
انسان موجودی اجتماعی است و تنها حیوان ناطقی است که قادر به صحبت کردن است، انسان به عنوان یک حیوان ارتباط گر تعریف شده است، جوهر اصلی که سبب این ویژگی او شده است امکانات و توانایی انسان برای دادن معنی به زبان است. این توانایی ویژه انسان است که او را در میان سایر حیوانات متمایز می کند.زبان مادری بهترین و کامل ترین وسیله ارتباط است چرا که انسان به زبان مادری خود آشنایی دارد و می تواند معنی و مفهوم کلمات را به سهولت بفهمد بنابراین زبان مادری بهترین وسیله ارتباطی افراد جامعه انسانی می باشد. زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه است. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند افراد جامعه را به هم بپیوندد. و در نتیجه یک واحد اجتماعی به وجود آورد، زبان مهم ترین نهاد اجتماعی است. مهم ترین نهاد اجتماعی یک عنصر مهم و اساسی در درون خود جای داده است و آن عنصر، مهم همان زبان مادری است. خاطرنشان مي كنيم كه گروه قابل توجهي از تحقيقات در مورد «حقوق زباني بشر»، يعني حق مسلم در استفاده از يك زبان خاص كه به اصطلاح «زبان مادري» ناميده مي شود، اين بحث را در چارچوب گفتمان هاي حقوق بشري جاي مي دهند. از اين رو حقوق زباني بشر، هم به عنوان يك حق جمعي (گروهي) و هم يك حق فردي، مورد توجه قرار مي گيرد؛ گروه هاي اقليت در حفظ زبان اجدادي خود محق هستند.
کلید واژگان
زبان مادری1، حقوق زبانی2،حقوق اقلیتها3، ژنوساید فرهنگي4، زبان منقرض شده5.

مقدمه
زبان مادری زبان مریخی نیست، زبان مادری یک محصول فرهنگی زیباست. (چامسکی، قدم اول، 1379.ص59.)یک زبان ارتباطی بین دو نفر وقتی کامل است که آن ها از زبان مشابهی، با شیوه های مشابه آگاه باشند. (محسنیان راد. 1380. ص46) زبان وسیله بیان افکار و احساس ما است، زبان مؤثر ترین وسیله ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را به جهان بیرون مرتبط می کند. (باطنی،1371. صص9-10) اندیشه های ما به زبان مادری ماست، پس حق بر زبان مادری، حق مسلم هر فرد انسانی است، امروزه زبان مادري از چنان اهميتي برخوردار است كه همه افراد انساني سعي در حفظ زبان مادري خود دارند چرا كه زبان مادري به عنوان هويت يك فرد و چگونگي ارتباط او با ساير افراد و زندگي اجتماعي او، و نيز در زندگي معنوي و فرهنگي فرد نقش بسزايي دارد، به علاوه مشخصه ذاتی هر گروه یا قوم می باشد. چنانچه بسياري از ملتها در راه حمايت و حفاظت از زبان مادري تلاش فراران نموده و سازمان بين المللي يونسكو نيز 21 فوريه را به عنوان روز جهاني زبان مادري اعلام كرده است.
زبان به طور عام و زبان مادري به طور خاص در حقوق بشر بين المللي از چنان اهميتي برخوردار است كه برمبناي تفسير كميته حقوق بشر، دولتها نمي توانند به حق ها و آزادي هايي مانند تجويز و حمايت از نفرت مذهبي، ملي و نژادي و انكار حق اقليت ها براي بهره مندي از فرهنگ خود و يا عمل بر طبق مذهب خود و يا بهره گيري از زبان خود، را كه نمايانگر هنجار هاي عرفي حقوق بشر بين المللي هستند ايراد شرط كنند. (سيد محمد قاري سيد فاطمي. 1390. ص233) اين امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه زبان ها و بخصوص زبان مادري در عرصه ي بين المللي و همچنين در زمينه ي حقوق بشر مي باشد. به اعتقاد عالمان معاصر در رشته زبان و روان شناسی و جامعه شناسی، زبان مادری هم زیربنای نمادهای فرهنگی یک ملت و هم وسیله موثرومقتدری در رشد شخصیت کودک است. “براي نمونه نوام چامسکی، از زبان‌شناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد (محسنیان‌راد. 1380.صص۱۷۴ تا ۱۷۷) بيشتر كودكان اقوام اقليت، و بسياري از كودكان در آسيا و آفريقا فارغ از توجه به شرايط اقليت و اكثريت، عموما تحت آموزش متوسط زبان رايجي به جز زبان مادري خود قرار مي گيرند.( kangas, 2004, 9)
در این تحقیق سعی شده است حق بر زبان مادری از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی شود. هم چنین این تحقیق بیان می دارد که زبان مادری با تمام امور بشری مرتبط است و از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد محسوب می شود. این تحقیق بعد از ذکر مقدمه و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.
1 – بیان مسئله:
زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.
اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، 1388) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.
زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند (kangas, 1999,8)
اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، 1349)
زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره شورای امنیت، حقوق بشر، تحریم های اقتصادی، سازمان ملل Next Entries مقاله درمورد دانلود حقوق بین الملل، حقوق بشر، زبان شناسی، جنایت علیه بشریت