مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، انتقال فناوری، حقوق بین الملل، رژیم صهیونیستی

دانلود پایان نامه ارشد

ای غیر قانونی زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ایجاد نمایند

واژگان کلیدی:انرژی هسته ای،انتقال ،صلح آمیز ،فناوری هسته ای،حقوق بین الملل
فهرست مطالب:
مقدمه کلی 8
بیان مساله 10
پیشینه تحقیق 11
ضرورت انجام تحقیق 12
بیان سوالات تحقیق 12
فرضیه ها 13
فصل اول:مفهوم حق هسته ای و نظام حقوقی کاربردهای صلح آمیز هسته ای و حق انتقال آن
بخش اول:مفاهیم و اصول حقوق هسته ای 15
گفتار اول:مفهوم حقوق هسته ای 15
گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای 16
گفتار سوم:اصول حقوق هسته ای 17
بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای 25
گفتار اول:مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 27
گفتار دوم:انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای 35
گفتار سوم: شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز 45
گفتار چهارم:حق مشروع کشورها در استفاده و انتقال فناوری هسته ای 47
فصل دوم:بررسی اسناد بین المللی در مورد حق استفاده و انتقال فناوری هسته ای
بخش اول:چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای 54
گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد 55
گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد 59
گفتار سوم :نظام تامینی آژانس و معاهده 1968 ان پی تی 61
گفتار چهارم:ضمانت اجراهای تعهدات هسته ای 65
بخش دوم :انتقال فناوری هسته ای صلح ُآمیز بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی
اتمی 68
گفتار اول:صلاحیت حقوقی دولتهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس موافقت
نامه های پادمانی بین المللی 68
گفتار دوم:محدودیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای 86
بخش سوم: همکاری های بین المللی در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز 90
گفتار اول:همکاری های دوجانبه 91
گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه 91
بخش چهارم: سازمانهای بین المللی مرتبط با آژانس بین المللی انرژی اتمی 93
گفتار اول:آژانس انرژی اتمی اروپا 93
گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای 95
گفتار سوم:سازمان تحقیقات هسته ای اروپا 96
گفتار چهارم:موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه ،آموزش علوم 97
گفتار پنجم:همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی 99
گفتار ششم:آژانس بین المللی انرژِی اتمی 99
گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای 101
فصل سوم:پیامدهای رژیم تحریم شورای امنیت و مساله مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز
از انرژی هسته ای
بخش اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم 111
گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم شورای امنیت 111
گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل 113
بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 124
گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز 124
نتیجه گیری 135
پیشنهادات 141
منابع 143

مقدمه کلی:
دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاههای هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.
از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .
یکی از قراردادهای بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده 1968 عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .
با امضا این معاهده از سوی بیش از 180 کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،1386،ص 34)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش پادمانهای بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .
اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد1-4-6 معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.
این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.
رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.
در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.
علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه تاثیر تکنولوژی هسته ای در گسترش دانش بشری تسلط بر طبیعت تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و بدون شک کشورهای مختلف نیز هر یک بر حسب توان خود به این تکنولوژی روی آورده اند و هر کشوری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی,استراتژی و تاکتیک خاصی را برای خود بر میگزیند .

بیان مسئله
ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیست رخ داده است سامان دادن به این نوآوری و قاعده مندی کردن به کارگیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین الملل است اما 5کشور هسته ای با بی میلی نسبت به خلع سلاح هسته ای و حفظ سلاح ها درصددند با هنجارسازی حقوقی استفاده نظامی از این سلاح را در شرایط حاد دفاع مشروع برای خود مشروعیت حقوقی ببخشند (غریب آبادی ،1386،صص5-7)
اما علی رغم منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار سازند و به بهانه عدم اشاعه محدودیتهای غیر قانونی در زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ایجاد نماید (ساعد،1386،صص25-26)
البته این قاعده سازی های حقوقی نتیجه تعاملات کشورهای مختلف در عرصه بین الملل است که در آن هریک از کشورها با توجه به جایگاه قدرتی خود بهره مندی یا عدم بهره مندی از آن پدیده نوین گرایشات و مواضع مختلفی را نسبت به روند حقوقی اتخاذ مینمایند .این پدیده بعد مهم دیگری هم داشته است و آن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بوده است به نحوی که فناوری آوری هسته ای در حال حاضر به عنوان فناوری برتر (های تک)مطرح است در این تحقیق سعی شده است چالشها ,موانع و تکالیف هریک از کشورها تبیین و بررسی گردد:
پیشینه تحقیق:
در این نوشتار با توجه به منابع و مقالات موجود سعی شده است نزدیکترین کتب و مقالات مرتبط با موضوع بررسی شود در همین راستا مقاله حقوق هسته ای ایران و چالشها نوشته غلامرضا مدنیان بررسی و چالشهای بر سر راه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نیز از مقاله استفاده های صلح آمیز و غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل نوشته محمد حسن دریایی استفاده گردیده است که به تبیین استفاده های صلح آمیز و غیر صلح آمیز این پدیده میپردازد .
همچنین در زمینه برنامه های هسته ای ایرن مقاله آقای کاظم غریب آبادی با عنوان اهداف و سیاستهای برنامه هسته ای ایران مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین از کتب محدود فارسی و لاتین موجود به عنوان منابع استفاده گردیده است.ازجمله کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هسته ای دکتر صالح رضایی پیش رباط که به تبیین معانی حق انتقال و استفاده صلح آمیز پرداخته به علاوه از کتاب حقوق بشر دوستانه وسلاح های هسته ای نوشته دکتر نادر ساعد استفاده گردیده که در این کتاب به بررسی مفاهیم نظامی و غیر نظامی استفاده از سلاح های هسته ای پرداخته شده که ما در موارد استفاده صلح آمیز و غیر صلح آمیز از آن استفاده کرده ایم همچنین از مقالات لاتین متعدد که در قسمت منابع توضیح داده شده است.

:ضرورت انجام تحقیق
در واقع در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از منابع محدود روند شکل گیری انرژی هسته ای و همچنین بررسی مفاهیم انتقال و استفاده صلح آمیز این انرژی و مقاصد صلح آمیز آن و نیز راهکارهای حقوقی انتقال فناوری هسته ای با توجه به سیاستها و منافع دولتها با تاکید بر مساله هسته ای ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
:بیان سوالات تحقیق:
1- آیا با توجه به معاهدات و اسناد بین المللی حق استفاده صلح آمیز و انتقال انرژی هسته ای برای همه کشورها وجود دارد؟
2-چالشهای موجود برای انتقال فناوری هسته ای به کشورهای جهان سوم از منظر حقوق بین الملل چیست؟
3- تکالیف کشورها در زمینه انتقال صلح آمیز فناوری هسته ای چیست؟
4- حقوق کشورها در زمینه استفاده و انتقال صلح آمیز فناوری هسته ای چیست؟
:فرضیه ها:
1-حق انتقال صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه کشورها طبق اسناد و کنوانسیونها پذیرفته شده است
2-سوء

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ، ، ، Next Entries مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، محیط زیست، حقوق بین الملل، انتقال فناوری