دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، فریقین، توسل به زور، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مسئله 3
1-3 جنبه نوآوری تحقیق 5
1-4 سوالات تحقیق 5
1-5 فرضیه ها 6
1-6 اهداف تحقیق 6
فصل دوم (پیشینه تحقیق) 7
فصل سوم(روش شناسی تحقیق)
3-1 شرح کامل روش تحقیق 13
3-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 14
3-3 روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات 15
فصل چهارم(بخش اول)
4-1 معنای لغوی دفاع مشروع1600000000000000000000000000
4-2 تعریف اصطلاحی دفاع مشروع16000000000000000000000000
4-3 تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی1700000000000000000
4-3-1 موضوع مورد حمایت در دفاع مشروع19000000000000000
4-3-2ارکان دفاع مشروع22000000000000000000000000000000
4-4 فلسفه و مبنای حقوقی دفاع مشروع2500000000000000000
4-5-1 ماهیت حقوقی دفاع مشروع2600000000000000000000000
4-5 ضرورت دفاع270000000000000000000000000000000000000
4-6 مفهوم مال و انواع آن29000000000000000000000000000
بخش دوم000000000000000000000000000000000000000000000
4-7 تجاوز و شرایط آن330000000000000000000000000000000
4-7-1 فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن3300000000000000
4-7-2 غیر قابل دفع بودن تجاوز350000000000000000000000
4-7-3 غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تجاوز3700000000000
4-7-4 فقدان تحریک قبل از تجاوز38000000000000000000000
4-8 شرایط دفاع390000000000000000000000000000000000000
4-8-1 متناسب بودن دفاع با تجاوز و حمله400000000000000
4-8-2 ضرورت دفاع4100000000000000000000000000000000000
4-8-3استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات42000000000
4-9 موضوع دفاع430000000000000000000000000000000000000
4-9-1 دفاع از نفس440000000000000000000000000000000000
4-9-2 دفاع از عرض450000000000000000000000000000000000
4-9-3 دفاع از ناموس4600000000000000000000000000000000
4-9-4 دفاع از مال470000000000000000000000000000000000
4-9-5 دفاع از آزادی تن4800000000000000000000000000000
4-9-6 دفاع از دیگری4900000000000000000000000000000000
4-10 ضرورت انجام جرم500000000000000000000000000000000
4-10-1 شرایط تحقق حالت ضرورت5100000000000000000000000
4-10-2 شرایط عکس العمل در برابر خطر550000000000000000
4-11 بررسی شرایط مربوط به دفاع از مال5600000000000000
4-11-1 جواز دفاع5600000000000000000000000000000000000
4-11-2 وجوب دفاع5700000000000000000000000000000000000
4-12 قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع59000000000
بخش سوم0000000000000000000000000000000000000000000000
4-13مبانی و رویکردهای فلسفی دفاع مشروع620000000000000
4-13-1 رویکردهای ناظر به عمل دفاعی6300000000000000000
4-13-2 رویکردهای ناظر به فعل مهاجم6700000000000000000
4-13-3 رویکردهای ناظر به دفاع و اجتماع700000000000000
4-14 توجیه حقوقی دفاع مشروع78000000000000000000000000
4-15 مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع790000000000000000
بخش چهارم00000000000000000000000000000000000000000000
4-16 پیامدها84000000000000000000000000000000000000000
4-16-1 معیار و ملاک خطر غیر مشروع850000000000000000000
فصل پنجم930000000000000000000000000000000000000000000
5-1 دیدگاه فقیهان درباره خطر تجاوز9300000000000000000
5-2 احکام دفاع از مال در بین فقیهان970000000000000000
5-2-1 احکام مربوط به جواز دفاع97000000000000000000000
5-3 دلیل فقیهان در جواز دفاع از مال970000000000000000
5-4 احکام دفاع از نفس،ناموس و مال99000000000000000000
5-5 احکام ضروری بودن دفاع1010000000000000000000000000
5-6 احکام تناسب دفاع و تجاوز1040000000000000000000000
5-7 ابعاد دفاع109000000000000000000000000000000000000
5-8 احکام دفاع110000000000000000000000000000000000000
5-9 دفاع مشروع از دیدگاه اهل تشیع11100000000000000000
5-10 دلایل وجوب دفاع از نفس و عرض112000000000000000000
5-11 دیدگاه فقهای اهل سنت درباره دفاع مشروع115000000
5-11-1 احکام دفاع از نفس،عرض ومال از دیدگاه فقها1380
5-12 دفاع مشروع از دیدگاه قرآن1290000000000000000000
5-13 دفاع مشروع از دیدگاه روایات13700000000000000000
5-14 دلایل دفاع از مال از دیدگاه فقها1380000000000000
فصل ششم139000000000000000000000000000000000000000000
نتیجه گیری1390000000000000000000000000000000000000000

چکیده:
فقها در حوزه دفاع مشروع شروطی از قبیل:وقوع تجاوز و حمله،ضروری بودن دفاع،تناسب دفاع و تجاوزرا ذکر کرده اند0 هم چنین براي دفاع درجاتي ذکر کرده اند که مدافع
بايد از آسان ترين درجه اي که ظن غالب در امکان دفاع از خود دارد، شروع کند و به تدريج در صورت نياز به سمت شدت عمل بيش تر برود.
در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آن چه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.

واژگان کلیدی:
دفاع،دفاع مشروع ،مال، مدافع، مشروع،

فصل اول:
1- کلیات

1-1-مقدمه
هر انسانی عقلا حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. دین مبین اسلام به عنوان آیینی جامع و کامل در این مورد نیز به پیروان خود راهکار ارائه داده و با قید شرایطی به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخیزند و این امر گویای چیزی نیست جز اهمیت قائل شدن دین مبین اسلام به حیثیت و کرامت ذاتی نوع بشر. در این تحقیق برآنیم تا در حد وسع خود مفهوم و شرایط دفاع مشروع از دیدگاه فقه اسلام را مورد بررسی قرار دهیم.از بدو پیدایش و خلقت بشریت، موجودیت یافتن انسان توأم با حق حیات وی بوده است و طبیعتاً تکلیف محترم شمردن این حق از جانب سایرین نیز به وجود آمده است. هرگاه این حق مورد تعرض سایرین واقع شود، شخص ذاتاً حق دفع تعرض را داشته و دارد. بر همین اساس، می توان ادعا کرد که اولاً حق دفاع مشروع یک حق ذاتی است؛ بدین معنی که انسان ذاتاً و ابتدائاً از این حق برخوردار بوده و کسی این حق را به او اعطاء یا منتقل نکرده است . ثانیاً حق دفاع مشروع یک اصل است و محدودیت و ممنوعیت آن یک استثناء، و این استثناء در جایی است که عوامل حکومتی به دفع تعرض و حمله اقدام کنند. با این حال، با توجه به انسجام و سازمان یافتن جوامع بشری و تقسیم کاری که صورت گرفته، حق توسل به زور از سوی افراد جامعه به عوامل حکومتی تفویض گردیده و متقابلاً تکلیف ایجاد امنیت در همه ی ابعاد آن برای افراد جامعه، به حکومت محول گردیده است و از این رو، اصولاً حق توسل به زور فقط متعلق به حکومت است. اما هر آن که حکومت ناتوان از انجام این رسالت خود باشد، حق ذاتی دفاع از خود برای افراد جامعه محفوظ است و می توانند اقدام به دفع تعرضات غیر قانونی نسبت به حقوق خود کنند. بدیهی است که اولاً در مقابل هر حمله ای نمی توان دفاع کرد؛ ثانیاً خود دفاع نمی تواند بی حد و حصر باشد0
باید تأکید نمود که دفاع مشروع محدود به حق حیات نیست؛ بلکه در قبال تعرض به سایر حقوقی که در جامعه برای افراد شناخته شده است نیز، می توان دفاع کرد. البته در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی در این زمینه ابزار گردیده است0
در این مبحث بر آنیم که روشن کنیم در قبال تعرض و حمله به چیزی، می توان دفاع کرد؟ با مطالعه ی تاریخچه ی دفاع مشروع که در گذشته فقط دفاع در مقابل جان خود شخص پذیرفته می شد و مقایسه آن با نظریه های حقوق دانان و صاحب نظران و هم چنین قوانین جزایی فعلی که الهام گرفته از تئوری های جدید هستند، اهمیت این بحث روشن می شود0
در خصوص دفاع از مال، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه نیز همواره اختلاف نظر در این زمینه وجود داشته است (استفانی و سایرین، 1377، ص9-498)0
بدیهی است چنان چه مبنای دفاع مشروع را اجبار معنوی بدانیم و معتقد باشیم که چون آزادی اراده ی مرتکب سلب شده، وی مجازات نمی شود، اصولاً فقط در قبال حمله به نفس خود شخص، وی می تواند به عذر دفاع مشروع استناد کند؛ اما اگر معتقد باشیم که دفاع مشروع، به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق اشخاص و نقض قانون پذیرفته شده، می توان در قبال هر گونه تعرض به حق، به دفاع مشروع استناد نمود. ماده ی 61 قانون مجازات اسلامی در این زمینه دفاع در مقابل تجاوز به نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، را پذیرفته است0.
1-2 بیان مسئله
مهم ترین و اصیل ترین منبع برای اثبات احکام شرعی از دیدگاه فقیهان همه مذاهب قرآن کریم است. فقیهان فریقین در کتاب جهاد برای اثبات مشروعیت دفاع سازمان یافته به بعضی از آیات استدلال کرده اند، ولی در مبحث دفاع فردی یا گروهی از نفس و حریم و مال به هیچ آیه ای از آیات قرآن استدلال نکرده اند. با تأمل در آیات الهی، آیات فراوانی در قرآن مجید یافت می شود که بر مشروعیت مطلق دفاع دلالت می کنند و مفسران فریقین این دلالت را اشاره کرده اند0
دفاع مشروع حقوق طبیعی انسان و لازمه ادامه حیات هر موجود زنده است . دفاع در ادیان الهی از جمله یهود، مسیحیت و اسلام به رسمیت شناخته شده است. فقیهان مذاهب اسلامی در دو حوزه از دفاع مشروع بحث کرده اند: یکی در کتاب جهاد، از دفاع سازمان یافته در برابر تهاجم و تجاوز دشمن؛ و دیگری در كتاب حدود، از دفاع فردی یا گروهی از جان و ناموس و مال خود و دیگران در برابر تجاوزگران(برجي،1384:ص23)0
در کتاب جهاد، معروف ترين تقسيم فقهي جهاد، تقسيم آن به جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي است. سبک و سياق مباحث مطرح شده در کتاب جهاد نشان مي دهد که از نگاه فقيهان، اصل جهاد همان جهاد ابتدايي است. لذا مباحث مطرح شده از قبيل شرايط وجوب و… مربوط به جهاد ابتدايي است نه دفاعي. به عقيده فقيهان، جهاد دفاعي بر همگان واجب است و شرط خاصي براي آن وجود ندارد.تنها شرطي که در جهاد دفاعي وجود دارد، تجاوز و حمله دشمنان است. در باب دفاع در کتاب حدود نيز بحثي با عنوان «شرايط دفاع» مطرح نشده، ليکن ضمن فروعات باب دفاع، مباحث تجاوز و تناسب دفاع با حمله مورد توجه قرار گرفته است(حسيني، 1389: ص24)0
يكي از مواردي كه در حقوق جزاي اسلامي ،حكم به مشروعيت دفاع از آن شده ،دفاع از مال است و دليل هاي بسياري درباره ي جواز دفاع از مال وجود دارد كه بر طبق آن فقيهان اسلامي حكم به جواز و يا وجوب دفاع از مال داده اند(رباني، 1389: ص16)0
بي شک اولين شرط دفاع وقوع تجاوز يا حداقل خطر تجاوز و حمله دشمن است، زيرا دفاع يعني دفع تجاوز؛ پس تا تجاوزي در کار نباشد، اصولاً موضوع دفاع محقق نمي شود. فقيهان فريقين براي دفاع مشروع در حوزه دفاع سازمان يافته شرط خاصي را ذکر نکرده اند. تنها شرطي که در اين حوزه وجود دارد وقوع تجاوز و حمله دشمن است. اين شرط نيز از شرايط مشترک در دفاع سرزميني و شخصي است. در مبحث شرط تجاوز مباحثي از قبيل دفاع پيش گيرانه، امکان تجاوز، فعلي بودن تجاوز، تجاوز افراد غيرمسئول و حيوانات، مورد توجه واقع شده است(برجي، 1385: ص90)0
ما در اين تحقیق با استفاده از متون فقهي به بررسي شرايط دفاع از اموال از نگاه فقهاي اماميه مي پردازيم.
1-3 جنبه نوآوری تحقیق
به منظور نشان دادن هر چه بهتر و بیش تر فرهنگ اسلام خصوصاً فرهنگ شیعه و تنویر افکار عمومی در این زمینه اهمیت این بحث بیش تر مشخص می گردد.
1-4سوالات تحقیق
انسان چه زمانی حق دفاع پيشگيرانه دارد؟1-
2- در دفاع علم به قصد تجاوز يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ، وزیرش، رفیعی، پناهگاه Next Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، روش تحقیق، قانون گذاری، فقهی و حقوقی