پایان نامه با کلمات کلیدی فقهی و حقوقی، وصیت و ارث، موازین شرع، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

2-14- 1- بطلان وصیت به مال غیر: 48
2-14- 2- وصیت به مالی که متعلق حق غیر است 49
فصل سوم: شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن 50
مقدمه 51
3-1- تنظیم وصیت نامه 52
3-1-1- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی 54
3-1-2-وصیت نامه ی خودنوشت: 55
3-1-2-1- تشریفات در تنظیم وصیتنامه خودنوشت 56
3-1-2—2- نوشتن وصیتنامه خودنوشت: 57
3-1-2-3-دخالت دیگری در تنظیم وصیتنامه خودنوشت: 57
3-1-2-4- تاریخ در وصیتنامه خودنوشت: 58
3-1-2-5- امضای وصیتنامه خودنوشت: 59
3-3- وصیت نامه ی رسمی 59
3-4- وصیتنامه ی سری 60
3-4-1-تشریفات وصیتنامه ی سری 60
3-4-2- ضمانت اجرای تشریفات 60
3-5- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده 61
3-5-1- اعتبار وصیتنامه ی غیر عادی 61
3-6- اثبات وجود وصیت 62
3-6-1جبران نقص شکلی: 62
2. صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه 62
3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت 63
3-6-1-2-تجزیه ی اعتبار وصیتنامه 64
3-7- طریقه نوشتن وصیتنامه 65
فصل چهارم : اختیارات موصی در وصیت 69
4-1- مقدار سهم قابل تصرف موصی 70
4-2- وصیت ورشکسته: 71
4-3- آزادی شخص بدون وارث 72
4-4- منجزات مریض: 73
و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که: 74
4-5- وصیت بر جسم: 75
وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است: 75
الف) واجبات مالی: 75
واجبات بدنی: 76
4-6- وصیت به واجبات مالی: 76
وصیت به واجبات بدنی: 76
4-7-وصایای زاید برثلث: 79
در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می کنیم: 80
فصل پنجم : تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث 83
مقدمه 84
5-1- مفهوم ترکه و ارث 85
5-2- مصادیق تحت شمول ترکه 89
5-3-تمایز تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث 100
فصل ششم: نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا 107
نتیجه گیری 118
منابع 121

چکیده
وصیت به گفته تمام علمای حقوق دشوارترین بخش اعمال حقوقی است اینجانب به شرایط نفوذ وصیت نمی پردازم، چون خارج ازموضوع بحث ماست. بلکه سعی شده است به شرایط خارجی نفوذ وصیت درترکه که ازطرف موصی است و حدود اختیارات موصی نسبت به تصرف درترکه بحث بشود که در ضمن آن شرایط نفوذ وصیت بدست می آید واز تنفیذ وصیت در وصایای زائد در ثلث سخن می گوییم و نیز به صورت جزیی چگونگی تاثیر اجازه ورثه را بررسی می کنیم.
بدون شک کمتر کسی است که با واژه ی وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد وصیت از جمله اعمال حقوقی است که هر فردی ممکن است نیازمند آن باشد، به جهت تاثیر وصیت در زندگی اجتماعی افراد در فقه اسلامی و حقوق مدنی این مبحث از اهمیت فراوانی برخوردار است و همواره مورد توجه حقوق دانان و فقهای اسلامی قرار گرفته است وصیت یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان با آن روبرو می شود همان طور که هر فردی در طول حیات خود برای ادامه زندگی به برنامه ریزی و هدف احتیاج دارد به دستور اسلام که دین کامل و حقیقی است انسان به وصیت و ارث برای آخرت خود هم برنامه ریزی می کند. به همین دلیل بررسی حدود و اختیار مالک در اموال خود از لحاظ فقهی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است زیرا باید بدانیم که اختیار مالک در اموال خود به چه میزان است؟ اعمال وی در چه صورتی نافذ یا غیر نافذ وی ا باطی می شود در راستای این هدف به شناخت وصیت پرداخته ایم. تصرفاتی که شخص به طور مستقیم یا با واسطه برای زمان بعد از مرگ، در اموال خود می کند به زبان حقوقی وصیت نامیده می شود.
برای شناخت وصیت های مجاز باید شرایط صحت و اعتبار وصیت را بررسی کرد که مطابق ماده 190 قانون مدنی وصیت نیز تابع شرایط عمومی صحت قرار دادهاست از جمله قصد و رضای طرفین اهلیت طرفین موضوع معینی که مورد معامله باشد و مشروعیت داشته باشد.موصی در انجام وصیت در مواردی با مانع روبه رو می شود از جمله این موانع وصیت تا میزان ثلث است و وصیت زاید بر ثلث که موقوف به تنفیذ ورثه است اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر مفاد آن باشد.هدف ما مشخص نمودن حدود اختیارات موصی دروصیت وبررسی تطبیقی آن و شناخت موارد اختلاف نظر در باب شرایط نفوذ وصیت درترکه (از طرف موصی) درفقه امامیه وحقوق موضوعه است. و به تحلیل دلایل موافقان و مخالفان در باب مسایل مورد اختلاف و سرانجام سعی در شناسایی وتحلیل نقاط ابهام، اجمال، وسکوت قانون در باب شرایط نفوذ وصیت در ترکه را مورد بررسی قرار می دهیم.
سعی کردام طوری این تحقیق را مورد نگارش قرار دهم که علاوه بر سادگی وصریح بودن مطالب آن دارای آنچنان پختگی باشد که بتوان از آن به عنوان یک ایده در موسسات آموزشی و پژوهشی ومراجع قضایی مورد بهره برداری قرار گیرد و دانشجویان رشته حقوق بتوانند به آن استناد و آن را مورد مطالعه قرار دهند و ان شاا.. شاهد این باشیم که قانون گذار نیز با عنایت بیشتر به این مبحث بتواند کاستی های که در این مورد در قانون قابل مشاهده است را برطرف نماید. امیدوارم که توانسته باشم با عنایت خداوند هرچند بسیار اندک اما گامی در جهت پیشبرد این مبحث و روشن شدن آن برداشته باشم. ان شاا..
کلید واژه ها: وصیت، موصی، ثلث، ورثه

مقدمه
وصیت یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی می باشد که به علت پیچیدگی مسائل و نیاز شدید مردم به حل مسائل آن جستجو و بحث بیشتری را ایجاب می نماید. نظم هر جامعه ایجاب می کند که موضوعیت حقوقی هر فرد از لحاظ مقدار دارایی و مطالبات، بعد از فوت نیز مشخص و معین باشد و اختلافات و درگیری های خطرناک بین ورثه و اشخاص ثالث جلوگیری شود به همین جهت است که در اسلام به وصیت که در حقیقت آمار مطالبات و دیوان متوفی و نماینده آخرین اراده ی اوست جنبه عبادی داده شده است. وصيت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى ديگر نظير هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهميت قائل شويم. مضافاً به اينكه غالباً تنظيم وصيت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت مي‌گيرد و از آنجا كه افراد در سنين بالا از نظر روانشناسى از حالت ويژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد مي‌كنند، لازم است با بررسى دقيق و تفسير صحيح از قوانين موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر اين مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقيق و عادلانه در جهت حمايت از آنان برخيزيم. وصیت از آنحایی اهمیت دارد که:
در بین اعمال حقوقی وصیت از خصوصیات خاص برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد چرا که مفاد وصیت نامه پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه مسائل مندرج در وصیت نامه به جهتی از جهات مورد تردید یا تکذیب قراربگیرد موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی باید. به همین جهت قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند.
از طرفی آنجایی که طبع تصرفات رایگان به گونه ست که انشاء‌کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار یا تهدید واقع شود قانون برای انشاء‌این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اختیاری دانسته است، زیرا به طور معمول در هنگامه ی مرگ موصی انشاء‌شود وناتوانی مادی و معنوی مختصر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوء استفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیت نامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست.
این رساله شامل شش فصل است که به بیان کلیات و تعاریف و شناخت از وصیت می پردازیم. بیشتر سعی شده است حدودی که موصی می تواند در وصیت دخیل باشد مورد توجه قرار گیرد و بررسی می کنیم طریقه نوشتن وصیت نامه صحیح و قانونی را و در آحر شرایط اجرای وصیت نامه و طریقه اثبات در صورت اختلاف را بررسی کنیم و با توجه به قانون ایران وصیت را در سایر نظامهای حقوقی به خصوص حقوق اسلامی با نگاه تطبیقی مورد تحلیل قرار دهیم.
ب- بیان مسئله:
با بررسی اجمالی در این موضوع می توان گفت وصیت یکی از مهم ترین مسائل مورد ابتلای بشر است که اسلام برای بعد از مرگ هم برنامه دقیق و مشخصی پی ریزی کرده است. انسان تا زمانی که زنده است و دارای اهلیت باشد و از تصرف در اموالش منع نشده باشد می تواند در همه اموالش تصرفات مالکانه کند ، اما با پیش آمدن مرگ، این مقدار از تصرف از محدوده ی اختیار صاحب مال خارج می شود و او حق دارد فقط برای مقدار معینی از اموالش (یک سوم اموال) برای بعد مرگش تعیین تکلیف کند.
اگرچه اين مبحث در بسيارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسيارى از استادان برجسته و نامي به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، ليكن حداقل منفعتى كه اين مقاله خواهد داشت اين است كه موجب يادآورى و مرور مطالب مهم و ويژه وصيت مي‌گردد، علاوه بر اين، از آنجا كه از ديرباز افراد براى تنظيم وصيت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه مي‌كرده‌اند و البته اين امر همچنان ادامه دارد و اينكه صحبت از افزوده شدن مسؤوليت‌هايى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظير تقسيم تركه و انجام امور حسبي، شنيده مي‌شود، بر اهميت اين مطلب افزوده است.
لذا در اين مقاله تحقيقى به بررسى و توضيح اجمالى وصيت و شرايط تحقق وصيت و وظايف هريك از طرفين آن خواهيم پرداخت كه هريك در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، كه اميد است با همه نواقص و كاستي‌هاى آن مورد توجه قرار گيرد.
پاسخ دادن به سولاتی از این قبیل که آیا شخس می تواند وصیتی بر خلاف شرع انجام دهد و آیا وصیت شخص بدون اهلیت نافذ است؟ با بررسی قوانین و احکام موجود وخلاء های موجود در قانون نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه احساس می شود.
پرسش ها
1. در چه زمانی موصی حق تصرف در اموال خود را دارد وحدود تصرفات موصی به چه میزان است؟
2. منظور از شیوه صحیح و قانونی نوشتن وصیت چیست؟
3. نگاه تطبیقی به وصیت چگونه است؟
4. منظور از قانون حاکم بر وضعیت بیگانگان در مورد احوال شخصیه چیست؟
ضرورت واهمیت موضوع
این پزوهش به منظور بررسی حدود واختیارات موصی پرداخته است. با توجه به اهمیت موضوع نیاز به بررسی بیشتری در مورد وصیت در قوانین کشور احساس می شود. وجود قوانین و جزئیاتی در قانون که در ظاهر امر با موازین شرعی مطابق به نظر نمی رسد ایجاب می کند تا با بررسی جزئیات و ابعاد دینی ، ابهامات وتعارضات قانونی و شرعی این مساله تعیین گردد.

و- روش تحقیق:
در این مساله در روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالب و مقالات موجود در این زمینه و مطالعه کتب و مطالب و پایان نامه ها و سایت های حقوقی، مشاوره با افراد صاحب نظر استفاده شده است و نوع ‌تحقیق، تحلیلی می باشد.

فصل اول
شناخت وصیت

مقدمه
اراده موصی (وصیت کننده) در هیچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده است) تحمیل نمی شود و او اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند اجرای اختیار رد و قبول در مرحله نخست با شخص موصی له است ولی اگر اهلیت نداشته باشد با ولی یا قیم اوست.
در مورد ورشکسته، علی رغم اینکه از ماده 418 قانون تجارت برمی آید که چون ورشکسته از دخالت در امور مالی خود ممنوع است. مدیر تصفیه باید به قائم مقامی او درباره قبول یا رد وصیت تصمیم بگیرد ولی باید گفت موصی له در این زمینه اختیار شخصی دارد و حق قبول یا رد وصیت با خود اوست.
برای اعلام رد یا قبول وصیت مهلت خاصی پیش بینی نشده است. پس هر زمان که وصیت قبول شود تملک تحقق می یابد و رد وصیت نیز آن را منحل می کند ولی اگر تاخیر در این اعلام (اعلام قبول یا رد وصیت از جانب موصی له) موجب تضرر ورثه باشد (چرا که ورثه حق ندارند پیش از اعلام این اراده در موصی به (مالی که نسبت به آن وصیت شده است) تصرف کنند) دادگاه می تواند موصی له را مجبور کند که تصمیم خود را معین کند مثلا مدت یک ماه را جهت اعلام این مطلب برای موصی له معین می کنند.
قبول وصیت شکل و تشریفات خاصی ندارد و ممکن است به طور ضمنی بیان شود مانند اینکه موصی له به عنوان مالک در مورد وصیت تصرف کند. همچنین قبول وصیت ممکن است ناظر به بخشی از موصی به باشد.
وصیت برای بعد از فوت مقرر می شود و جای طبیعی قبول نیز همان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد قوه مجریه، قانون اساسی، پیش داوری، استقلال دادرس Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، ماهیت حقوقی، بیمه عمر، بیمه گذار