پایان نامه با موضوع کیفر حبس، حبس زدایی، میانجیگری، کیفرهای جایگزین حبس

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………….. 2
2. سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4
3. ضرورت و نواوری تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5
4. سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6
5. فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6
6. هدفها و كاربردهاي تحقيق……………………………………………………………………………………… 6
7. روش و نحوه‌ي انجام تحقيق و بدست آوردن نتيجه …………………………………………………… 7
8. ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 7
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………. 9
بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس………………………………………………………………..10
گفتار اول: مغهوم حبس………………………………………………………………………………………………………. 10
گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس ………………………………………………………………………………………….. 11
گفتار سوم: اهداف کیفر حبس …………………………………………………………………………………………….. 13
1. سزادهی ……………………………………………………………………………………………………………………. 14
2. ارعاب انگیزی ………………………………………………………………………………………………………….. 14
3. اصلاح و بازپروری …………………………………………………………………………………………………….. 14
بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری ………………………………………………………………………. 15
گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………………………. 15
گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک ………………………………………………………………………….. 16
گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی…………………………………………………………………………….. 17
گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ……………………………………………………………….. 18
گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک …………………………………………………………………….. 19
بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس…………………………………………………………………………… 19
بخش چهارم: حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………. 24
گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی ………………………………………………………… 24
گفتاردوم: روند حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………….. 28
گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس …………………………………………………………. 32
1. تدابیر جایگزین ……………………………………………………………………………………………………………. 32
2. کیفرهای جایگزین ……………………………………………………………………………………………………….. 32
فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس ……………………………………………………………………… 36
بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس …………………………………………………………………… 37
گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم…………………………………………………………………………….. 37
گفتار دوم: لغو تعویق ………………………………………………………………………………………………… 42
بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس ………………………………………………………………………………. 45
گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه ……………………………………………………………………………………… 45
گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات ………………………………………………………………………………………… 49
گفتار سوم: لغو تعلیق ………………………………………………………………………………………………………… 55
بخش سوم: نظام نیمه آزادی …………………………………………………………………………………………. 57
بخش چهارم: آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………… 59
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط …………………………………………………………………………. 59
گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط …………………………………………………………………………….. 61
گفتار سوم: لغو آزادی مشروط ……………………………………………………………………………………. 66
بخش پنجم: نظارت الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 67
بخش ششم: میانجیگری ……………………………………………………………………………………………….. 69
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری ……………………………………………………………………………… 70
گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………………… 71
بخش هفتم: معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 74
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی ………………………………………………………………………….. 75
گفتار دوم: انواع معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 76
گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی ……………………………………………………………………………. 77
گفتار چهارم: شیوه اجرا ……………………………………………………………………………………………………… 79
بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی …………………………………………………………………… 82
بخش نهم: مراکز گزارش روزانه ……………………………………………………………………………………. 84
فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس ………………………………………………………………… 87
بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران …………………………………………………….. 88
گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………….. 89
1. مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) ………………………………………………………………………….. 89
2. مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) ………………………………………………………………………….90
گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین ……………………. 91
1. سابقه محکومیت کیفری …………………………………………………………………………………………….. 91
2. جرایم علیه امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 92
3. تعدد جرایم ………………………………………………………………………………………………………………. 92
4. تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین ………………………………………………………………………. 92
گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین ……………………………………………………… 92
گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………… 93
بخش دوم: دوره مراقبت ………………………………………………………………………………………………. 94
بخش سوم: خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………… 95
بخش چهارم: جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 101
بخش پنجم: جزای نقدی روزانه ………………………………………………………………………………….. 102
بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی …………………………………………………………………….. 105
بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی …………………………………………………………….. 108
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 113
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 121
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. 124
چکیده انگلیسی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله جنگ جهانی دوم، نمایندگی مجلس، میرزا کوچک خان، مجلس شورای ملی Next Entries پایان نامه با موضوع حبس زدایی، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، کیفر حبس