پایان نامه درباره حقوق بشر، جهانی شدن، جهانی شدن حقوق، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………14
ج)سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
د)فرضیه ها ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
ه)سازمان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
و)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
ز)ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
فصل دوم:منشور کوروش کبیر…………………………………………………………………………………………………………………………… 17
کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
مبحث اول: منشور کوروش کبیر………………………………………………………………………………………………………………………..17
گفتار اول:تاریخچه پیداسازی………………………………………………………………………………………………………………………………..17
گفتار دوم:ساخت منشور………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
مبحث دوم: نخستین بیانیه حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………..19
گفتار اول:استوانه کوروش……………………………………………………………………………………………………………………………………..19
گفتار دوم:موافقان و مخالفان………………………………………………………………………………………………………………………………..20
بند اول:موافقان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
بند دوم:مخالفان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
تفاسیر مخالفان درباره منشور………………………………………………………………………………………………………………………………21
مبحث سوم:مقایسه داشته‌های منشور با دیگر سندهای تاریخی………………………………………………………………………..26
الف)در تورات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
ب)در رویدادنامه نبونید……………………………………………………………………………………………………………………………………….27
ج)برگردان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
منشور کوروش در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
فصل سوم:حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
مبحث اول:ماهیت حقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………29
گفتار اول:کدام حقوق ،حقوق بشر هستند……………………………………………………………………………………………………………35
گفتار دوم:حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
بند اول: تعریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37
بند دوم:سیر تحول تاریخی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………..38
بند سوم :منابع حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………………………………..40
مبحث دوم:گفتما ن حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………………………..41
مبحث سوم:حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………………………………………42
گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
گفتار دوم:مقایسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….43
مبحث چهارم : جهانی سازی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………….45
گفتار اول:جهانی شدن حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………………… 46
بند اول:جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………………………………………48
الف)جهانی شدن حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………….49
ب) راهکارهاي جهانی شدن حقوق……………………………………………………………………………………………………………………53
1 -یگانه سازي(یکسان سازي)………………………………………………………………………………………………………………………..54
2 -هماهنگ سازي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
ج) جهانی شدن حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………………………..60
د)مقدمات جهانی شدن حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………………….62
مبحث پنجم: نظریه وکاربردها و مبانی فکری……………………………………………………………………………………………………68
مبحث ششم: توسعه حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………………….38
گفتار اول:ظهور و پيدايش نسل سوم حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….68
گفتار دوم:حق توسعه وسازمان ملل………………………………………………………………………………………………………………….. 69
گفتار سوم:محتواي حق به توسعه……………………………………………………………………………………………………………………… 72
گفتار چهارم:مباني حق به توسعه……………………………………………………………………………………………………………………… 82
بند اول: همبستگي بين المللي مبناي حق به توسعه………………………………………………………………………………………….82
بند دوم:حفاظت از محيط زيست مبناي حق توسعه……………………………………………………………………………………………84
بند سوم:حق به صلح مبناي حق توسعه………………………………………………………………………………………………………………86
گفتار پنجم:منابع حق به توسعه……………………………………………………………………………………………………………………………89
الف)ديدگاه علماي حقوق بين الملل………………………………………………………………………………………………………………….. 90
ب)قطعنامه هاي سازمان ملل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………… 97
نتیجه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، اشتغال زنان، سازمان ملل، حقوق زنان Next Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق انسان