منابع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اجتماعی، جهانی شدن فرهنگ

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان صفحه
بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه تحقیق : 5
اهداف تحقیق: 6
روش تحقیق : 6
سازماندهی تحققیق : 6
مقدمه : 7
بخش اول: کلیات مفاهیم 9
کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
تعریف جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
پیامدهای جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
جایگاه زنان در روند جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………………………….14
بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی .16
فصل اول : حق کرامت 17
حق کرامت درحقوق بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………………………17
حق کرامت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………18
فصل دوم :حق حیات 19
وضعیت حق حیات زن……………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
وضعیت حق حیات زن در اسناد و منابع بین‌المللی………………………………………………………………………………………………………..22
فصل سوم :حق تابعیت 25
مبانی تابعیت زن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
1) استقلال تام تابیعت 26
2) استقلال نسبی تابیعت 26
3) وحدت تابیعت 26
حق تابعیت در حقوق بین‌الملل 26
فصل چهارم :حقوق زن در خانواده 28
طبق قانون ایران 30
فصل پنجم :حقوق سیاسی 31
الف. حق رای زنان: 35
حق رای زنان در کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان………………………………………………………………………………………………………….37
ب. حق شرکت زنان در مشاغل سیاسی- اجتماعی 37
ج. حق آزادی عقیده و بیان 38
آزادی بیان در کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………41
فواید NGO زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
د. حق شرکت در تشکلات سیاسی 43
تشکلات در نظام بین‌الملل…………………………………………………………………………………………………………………………………………43
حضور زنان در تشکل‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
یافته‌های فصل حقوق سیاسی و مدنی زنان…………………………………………………………………………………………………………………..44
بخش سوم :حقوق اقتصادی …….45
حقوق اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
فصل اول :حق مالکیت زنان 47
تعریف مالکیت:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
وضعیت حق مالکیت در زمانهای مختلف:……………………………………………………………………………………………………………………47
حق مالکیت زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………………………………………..51
فصل دوم :حق اشتغال و دستمزد زنان 51
یافته‌های فصل حقوق اقتصادی زنان……………………………………………………………………………………………………………………………58
بخش چهارم : حقوق اجتماعی و فرهنگی 59
حقوق اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………60
پیشنیه حقوق اجتماعی زنان……………………………………………………………………………………………………………………………………….60
حقوق اجتماعی زنان در اسناد بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………….62
فصل اول :حق آموزش 65
ضرورت آموزش زنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
وضعیت آموزش زنان در طول تاریخ…………………………………………………………………………………………………………………………..67
جهانی شدن آموزش زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………68
فصل دوم :حق تامین اجتماعی و بهداشت 73
الف)قوانین حمایتی در قانون کار کشورها 75
ب)بهداشت زایمان 75
ج) برخورداری از امکانات بهداشتی 76
یافته‌های فصل حقوق اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………77
نتیجه گیری 78
منابع و مآخذ 80

بیان مسئله تحقیق
در ابتدای دهه هشتاد قرن گذشته توجه زیادی به مسأله زنان شد و ا ین موضوعی بود که در صحنه عمومی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جای مهمی به خود اختصاص داده است. و در بعد بین‌الملل نیز توجه فوق العاده ای را به خود جلب کرده است. مسأله تساوی بین زن و مرد و احقاق حقوق زنان در جهان از اوایل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.
سازمان ملل متحد طی دو دهه آخر قرن گذشته چهار نشست جهانی برای زن برگزار کرد. این فعالیت‌های از میزانی از نظم و تداوم و توانایی ایجاد تغییرات برخودار است.
از دهه 1980 به بعد، پروسه جهانی شدن منبع پرقدرتی برای تغییر بوده است به طوری که اقتصاد ملی کشورها را تحت تأثیر قرار مي‌دهد و روابط بین‌المللی کشورها را عمیق مي‌سازد و زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افراد را تحت تأثیر قرار مي‌دهد.
البته جهانی شدن ابعاد و تعاریف مختلفی دارد زیرا بحث از دهکده جهانی شدن است.
جهانی شدن یک پدیده گسترده جهانی است که آثار متفاوتی بر زندگی مردم جهان، اعم از غنی و فقیر، زن و مرد، سیاه و سفید، شهری و روستایی بر جای نهاده است و افراد مختلف واکنشهای مختلفی نسبت به این موضوع دارند. به طوری که کشورهای در حال توسعه از آن استقبال مي‌کنند. ولی گروهی از آن احساس ترس مي‌کنند.
اگرچه در جهانی شدن تمایزی بین مرد و زن وجود ندارد اما زنان پدیده جهانی شدن را با گستردگی و عمق بیشتر تجربه مي‌کنند و زنان به گونه ای متفاوت از جهانی شدن تأثیر پذیرفته‌اند.
جهانی شدن گاه موجب گسترش دوستی ها، همسویی‌ها شده و گاه موجب اختلافات و نابرابری و افزایش فاصله فقیر و غنی گردیده است. از صفات بارز جهانی شدن سرعت است که تعاملات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
جهانی شدن، همچنان به حرکت خود ادامه مي‌دهد و هیچ کشوری قادر به کنترل آن نیست.گسترش شبکه‌های ارتباطی باعث پایان جغرافیا شده است و زمینه‌های ارتباطات مجازی را فراهم آورده است. زمین صافی که در آن زندگی مي‌کنیم و گرد به نظر مي‌رسد به دهکده ای کوچک تبدیل شده است.
تحولات دهه پایانی قرن بیستم سبب شده است که به کرامت انسانی توجه بسیاری شود و از حقوق انسانی حمایت شود. یک ارزیابی از وضعیت موجود و چشم‌اندازی از آینده ما را به این نتیجه می‌رساند که ساختار نظام بین‌الملل در آستانه هزاره جدید براساس منافع بشری در حال تکوین است.
با توجه به این تحولات جایگاه و نقش زنان در عصر جهانی شدن با توجه به محدودیت‌های مختلفی که زنان با آنها دست به گریبانند موضوعی قابل تحقیق در تمام جوامع و دوره‌های تاریخی شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یک و دو سده اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. زیرا در اثر تحولات فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، زنان در پی ایفای نقش مؤثرتر و آشکارتری در جامعه بوده است و به این منظور حقوق سیاسی و اجتماعی متعددی را مطالبه کرده‌اند.
این تلاش‌ها و حرکت‌های فکری، سیاسی، اجتماعی با ابعاد جهانی دستاوردهای متفاوتی داشته است. به خصوص از نیمه قرن نوزدهم به بعد با شکل گیری میثاق‌ها، کنوانسیون ها، تشکیل کنفرانس‌ها و صدور بیانیه‌ها و تنظیم اسناد بین‌المللی، حقوق زنان در عرصه‌های مختلف نظم حقوقی یافتند.
میثاق جامعه ملل مصوب 28 آوریل 1919 راجع به منبع خرید و فروش زنان و کودکان در بند 3 صحبت به میان آورده است. سه مرحله تاریخی در دوه مدرن جهانی شدن وجود دارد و آن را به 3 مرحله تقسیم کرده است:
1- مرحله اول: از سال 1870 شروع شده و تا سال 1914 ادامه یافته است و در این دوره پیشرفتهایی در حمل و نقل ریلی و دریایی و همچنین در ارتباطات تلگرافی به وجود آمده است.
2- مرحله دوم: از سال 1944 شروع و تا نیمه اول دهه هتفاد ادامه یافته است که با پیدایش نظام اقتصادی همراه بوده است که نمونه آن تأسیس صندوق بین‌المللی پول می‌باشد.
3- مرحله سوم: از نیمه دوم دهه هفتاد شروع شده و پیشرفت سریع تکنولوژی و حمل و نقل و ارتباطات در این مرحله رخ داده است.
جهانی شدن پدیده ای است که قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد. جهانی شدن در 3 مرحله اصلی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قابل بررسی می‌باشد.
1- جهانی شدن سیاسی : گسترش جریان‌های جهانی باعث شکل گیری جامعه فراملی شده است و جهانی شدن در عرصه سیاست، رهایی امر اجتماعی از سیطره دولت است و انسانها در چهارچوب جامعه ای گسترده تر زندگی اجتماعی را از سر مي‌گیرند.
2) جهانی شدن فرهنگی : جهانی شدن فرهنگی عبارت از شکل گیری و گسترش خاص در عرصه جهانی شدن، تجدد غربی، گسترش و جهانگیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایه‌داری و جهانی شدن فرهنگ آمریکایی سه جنبه کلی جهانی شدن فرهنگی هستند.
3- جهانی شدن اقتصادی پیشتازترین بخش جهانی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضرب المثل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، حقوق زنان، حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی