منابع پایان نامه درباره عدم تمرکز، یونان باستان، تحلیل محتوایی، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

حوزه ساختاری و کارکردی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

2-1) اهمیت موضوع
در خصوص اهمیت موضوع می‌توان گفت همان اهداف و کار ویژه‌ها و نکات پر اهمیتی که از اجرای اصل مترقی عدم تمرکز حاصل می‌گردد می‌تواند در خصوص اهمیت تحقیق حاضر نیز به کار رود. به واقع یکی از نکات پر اهمیت تحقیق حاضر این است که با واکاوی و بررسی و ارزیابی تحقیق حاضر می‌توانیم جایگاه شاخصه‌ها، معیارها و اصول مرتبط با اندیشه غیر متمرکز و عدم تمرکز را در سازمان تعاون روستایی ایران روشن نماییم و از این رو میزان همراهی و همگامی سازمان تعاون روستایی ایران را با اهداف مهمی همچون کارایی و کارآمدی، بهره وری و ارتقای سازمانی مورد توجه قرار دهیم از طرف دیگر در عنایت به جایگاه مهم اندیشه تعاون در توسعه و ارتقای مشارکت جویی و استفاده از ظرفیت مردم و بخش و خصوصی می‌توانیم با انجام تحقیق حاضر نسبت آنها را با اندیشه عدم تمرکز در سازمان تعاون روستایی ایران مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. همچنین باید افزود با بررسی تحقیق حاضر می‌توانیم با سیر تکوین و شکل گیری قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تعاون روستایی آشنا شده و از این رو جایگاه قوانین و مقررات سازمان تعاون روستایی ایران را با معیارها و ضوابط و شاخص‌های عدم تمرکز مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم. با بررسی تحقیق حاضر و تحلیل محتوایی آن می‌توانیم به نقش و کارکردها و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی در پرتو اندیشه غیر متمرکز آشنا شده و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم و نیز جایگاه حقوقی و ساختاری سازمان تعاون روستایی را در پرتو موضوعات مهمی همچون شخصیت حقوقی، روابط درون سازمانی و برون سازمانی و نیز شناخت سازمان تعاون روستایی در بین سازمان‌های اداری مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. در مجموع بایستی گفت تحقیق حاضر به جهت اینکه علاوه بر نکات پرارزشی که راجع به موضوعات و مسائل نظری دارد می‌تواند ابعاد و پیامدها و کارکردهای اجرایی و عملی خاصی بویژه در حوزه سازمان تعاون روستایی ایران داشته باشد به گونه‌ای که سازمان مذکور را در ایفای صحیح و درست و بهینه وظایف و کارکردهایش به خوبی یاری نماید.
3-1) اهداف تحقیق
تحقیق حاضر دارای اهداف خاصی به شرح ذیل الذکر می‌باشد:
1- تحلیل و واکاوی صلاحیت‌ها و کارکردهخای سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو اصل عدم تمرکز 2- بررسی و ارزیابی و تحلیل و بررسی جایگاه حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه غیر متمرکز 3- بررسی قوانین و مقررات موضوعه سازمان تعاون روستایی ایران؛ بویژه آنهایی که مرتبط با اندیشه عدم تمرکز می‌باشد 4- تحلیل و واکاوی و بررسی مفهوم، مبانی و مختصات اندیشه عدم تمرکز 5- تبیین و بررسی جایگاه سازمان تعاون روستایی ایران در بین سازمان‌های اداری پیشرو در حوزه اندیشه عدم تمرکز
4-1) نوآوری تحقیق
تحقیق حاضر دارای نوآوری هایی به شرح ذیل الذکر می‌باشد:
1- بررسی و تبیین جایگاه و اندیشه عدم تمرکز در حوزه ساختاری و کارکردی سازمان تعاون روستایی ایران؛ 2- تحلیل و بررسی آخرین تحولات قانونگذاری مرتبط به سازمان تعاون روستایی ایران؛ 3- تحلیل و ارزیابی و مقایسه سازمان تعاون روستایی ایران با برخی از سازمانهای اداری ایران در حوزه اجرایی اندیشه عدم تمرکز
5-1) سؤال‌های تحقیق
الف :سؤال اصلی
1- جایگاه نظام غیر متمرکز اداری در حوزه صلاحیتی سازمان تعاون روستایی چگونه است؟
ب: سؤال‌های فرعی
مفهوم نظام غیر متمرکز اداری چیست؟
2- جایگاه حصوصی سازمان تعاون روستایی چگونه می‌شود؟
6-1) فرضیه‌های تحقیق:
الف: فرضیه اصلی
برون سپاری وظایف و کارکردهای غیر ضروری، مشارکت شهروندان از طریق بخش خصوصی در انجام برخی از وظایف و استفاده از ظرفیت‌های محلی در راستای اداره موضوعات مرتبط با هر محل از آغاز اندیشه عدم تمرکز اداری در سازمان می‌باشند.
ب -فرضیه‌های فرعی تحقیق
نظامی است که اختیار تصمیم گیری در امور فنی و سرزمینی (جغرافیایی) به واحدهای محلی داده می‌شود.
سازمان تعاون روستایی با داشتن شخصیت حقوقی مستقل وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

7-1) پیشینه تحقیق
هرچند کتاب هایی همچون حکومت‌های محلی و عدم تمرکز، نوشته ابوالقاسم طاهری، تهران، نشر قومس، 1370، حقوق اداری ایران، نوشته منوچهر طباطبائی مؤتمنی، تهران، نشر سمت، 1370، مشارکت در مدیریت، نوشته محمد علی طوسی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولت، 1370، تمرکز و عدم تمرکز سیاسی در ایران، نوشته مصطفی نبوی، تهران، انتشارات سازمان خواجه، 1360، حقوق اداری ـ2-1) کلیات و ایران نوشته رضا موسی زاده، تهران، نشر میزان، 1384، کلیات حقوق اداری، نوشته ولی الله انصاری، تهران، نشر میزان، 1374، سازمان مدیریت، نوشته علی محمدی اقتداری، تهران، انتشارات مولوی، 1383، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نوشته دکتر محمد دمریچلی، علی حاتمی، محسن قرائتی، تهران، انتشارات دادستان، 1391- و پایان نامه هایی همچون بررسی تعاون اجتماعی در ایران، نوشته کاظم اوصیاء، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1351، و پایان نامه تاریخچه تعاون و تأمین اجتماعی در ایران، نوشته جعفر صدیق، تهران، 1351، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، و … وجود دارند اما به نظر می‌رسد وجه تمایز تحقیق حاضر با منابع فوق‌الذکر به شرح ذیل الذکر می‌باشد. 1- در تحقیق حاضر به صورت انحصاری جایگاه حقوق یو صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو اصل عدم تمرکز اداری مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است این در حالی است که در منابع مذکور صرفاً به صورت پراکنده به موضوع عدم تمرکز و یا تعاون پرداخته شده است 2- تحقیق حاضر آخرین تحولات قانونگذاری، کارکردی، صلاحیتی و ساختاری سازمان تعاون روستایی را مورد توجه قرار این در حالی است که در منابع فوق الاشعار چنین ویژگی دیده نمی‌شود.
8-1) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیل می‌باشد. بدین معنا که پس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می‌پردازیم، در این راستا ابتدا به توصیف مفاهیم مهمی همچون عدم تمرکز، تمرکز، عدم تمرکز فنی، عدم تمرکز فنی سرزمینی، صلاحیت، اداره، مشارکت، دموکراسی مشارکتی، کارایی و کارآمدی، اداره خوب، حکمرانی مطلوب و … می‌پردازیم. آنگاه جایگاه حقوقی و صلاحیت‌ها و کارکردهای سازمان تعاون روستایی ایران را در پرتو اندیشه غیر متمرکز مورد واکاوی و تحلیل محتوایی قرار می‌دهیم.
9-1) شیوه جمع آوری مطالب
شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه‌ای می‌باشد. در این خصوص پس از استفاده از جدیدترین کتاب هایی که به طور مستقیم به موضوع پرداخته اند از مقالات و منابع اینترنتی نیز استفاده خواهیم نمود.
10-1) مشکلات و موانع تحقیق
تحقیق حاضر دارای مشکلات و موانعی به شرح ذیل می‌باشد: 1- عدم وجود منابع مکتوب کافی در خصوص سازمان تعاون روستایی ایران؛ 2- پراکندگی و عدم انسجام قوانین و مقررات موضوعه؛ 3- عدم وجود منابع تحلیلی قوی در خصوص جایگاه اندیشه عدم تمرکز در سازمان‌های اداری ایران.
11-1) سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در سه فصل تدوین گشته است. در فصل نخست مطالب به ارایه کلیاتی از اندیشه عدم تمرکز می‌پردازیم. به منظور درک صحیح و درست و دقیق از موضوع تحقیق بایستی ابتدا کلیاتی از اندیشه عدم تمرکز همچون تاریخچه، مفاهیم، مبانی، مختصات و شتخص‌های مرتبط با آن آورده شود تا خواننده گرامی این سطور بتواند با آگاهی و درک درست و مهمی به تحلیل و بررسی و مطالعه جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو اصل عدم تمرکز بپردازد. در فصل دوم نیز به تحلیل جایگاه حقوفی سازمان تعاون روستایی ایران پرداخته و سپس در فصل سوم نیز کارکردها و صلاحیت‌های سازمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد؛ ذکر این نکته خالی از لطف نمی‌باشد که در فصل دوم و سوم مطالب کارکردها و صلاحیت‌ها و جایگاه حقوقی سازمان تعاون روستایی در پرتو اندیشه عدم تمرکز مورد تحلیل، واکاوی قرار می‌گیرد.

فصل اول:
کلیات و مفاهیم

در این فصل به بررسی و ارزیابی و تحلیل کلیاتی از موضوع عدم تمرکز خواهیم پرداخت. یکی از موضوعات مهم و برجسته در ادبیات حقوق کشور و بویژه حقوق اداری اندیشه عدم تمرکز می‌باشد. امروزه وجود و شناسایی نظام عدم تمرکز به یکی از مهمترین و برجسته ترین رسالت‌ها و اهداف هر نظام اداری تبدیل شده است و از این رو وجود آن در هر نظام اداری پیامدها و آثار خاص حقوقی به همراه خواهد داشت. در تحقیق حاضر نیز به منظور واکاوی و برسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران نیازمند آن هستیم که کلیاتی از موضوع و مختصات عدم تمرکز ارایه شود تا بتوانیم به خوبی به تحلیل فصول دوم و سوم بپردازیم. از این رو در فصل نخست مطالب موضوعات مهمی مورد تحلیل قرار می‌گیرد که به ترتیب و اهمیت و اولویت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
مبحث اول: تاریخچه اندیشه عدم تمرکز
به نظر می‌رسد به منظور درک درست و دقیق از تاریخچه عدم تمرکز بایستی موضوع را از آنجا آغاز نماییم که فکر دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور کشور در عرصه و گفتمان حقوقی کشورها وارد شد. می‌توان از تاریخ یونان باستان به عنوان مبدأ و خاستگاه شکل گیری فکر دموکراسی یاد نمود: «در طول دورانی که مورد نظر ماست یونانیها تحت حمفرمایی یک دولت واحد یونانی نمی‌زیستند. در طول سده‌های هفتم، ششم، پنجم و چهارم پیش از میلاد مردمانی که به یکی از گویشهای زبان یونانی سخن می‌گفتند، آنانی که در وابستگیهای فرهنگی و زبانی خود ملیت مشترک هلنی می‌دیدند، در سرزمین‌های اصیل یونان، جزایر اژه، سواحل و جزایر آسیای صغیر در شرق و سواحل سیسیل و جنوب ایتالیا در غرب، پراکنده بودند. همچنین شمار اندکی از مناطق یونانی نشین در سواحل مدیترانه‌ای فرانسه و ایتالیا وجود داشتند. این یونانیها در صدها شهر می‌زیستند که یکی از آنها به نام آتن از بزرگی قابل ملاحظه ای، حتی با معیارهای امروزی، برخوردار بود. شهرهای یاد شده با یکدیگر بسیار فرق داشتند تا آنجا که در میان آنها شهری وجود داشت که بزرگتر از یک روستای وسیع جهان مدرن یا قطعه‌ی کوچکی از سرزمین داخلی باشد. این شهرها، اساساً هویتهای سیاسی مستقل بودند، این امکان وجود داشت که روابط موقت و تفوقهای منطقه‌ای یک شهر را تابع شهر دیگر بگرداند که احتمالاً به صورت الزام به خراج پول یا کشتی، یا پیمان نظامی اجباری، یا غلبه‌ی جناح طرفدار شهر قوی در شهر تابع، بروز می‌کرد. لیکن چنین شرایطی، حتی هنگامی که تبعیت شهرهای متعدد از یک شهر غالب سخن گفتن از امپراطوری آتن را امکان پذیر می‌کرد، هرگز دال بر از میان رفتن شخصیت مستقل سایر شهرها نبود. آنها در تئوری مستقل بودند، یعنی اینکه قادر بودند قوانین و سیاست هایشان را خود تعیین کنند …»1 همان طور که از مفاد مطلب مذکور به خوبی برمی آید در یونان باستان چندین دولت شهر وجود داشت که هر یک دارای اختیارات و صلاحیت‌های خاص و منحصر به فردی بود و به نوعی می‌توان گفت شهرهای مختلف یونان باستان هریک نماد خاصی بودند، به گونه‌ای که اسپارت به عنوان شهر مردم جنگجو و مبارز و آتن به عنوان شهر نماد سیاست، دموکراسی و فرهنگ شناخته می‌شدند و از این رو می‌توان گفت با عنایت به جایگاه و نقش مردم در اداره امور تمرکز به معنای خاص امروز وجود نداشت و به نوعی در کشور مذکور با شکل خاص و منحصر به فرد عدم تمرکز مواجه بودیم اما عدم تمرکزی که عمدتاً در چارچوب ادبیات سیاسی تعریف می‌شد؛ چه اینکه در این زمان هنوز نهادهای سیاسی به سیاق امروز وجود نداشت تا موضوع عدم تمرکز فنی وطرح گردد. با مطرح شدن انقلاب آمریکا نوع خاصی از عدم تمرکز سیاسی یعنی فدرالیسم مطرح شد. هرچند نسخه‌ی اولیه نظام سیاسی آمریکا به صورت کنفدراسیون بود. «در دهه‌های آخر قرن هجدهم، شکل فدرال دولت کشور توسط آمریکاییان متحقق شد. نظام کنفدراسیون که از سال 1781 تا 1787 در میان سیزده دولت مستقل آمریکایی برقرار بود از آن استحکام و انسجامی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سند رسمی، فناوری اطلاعات، سند الکترونیکی، روابط تجاری Next Entries منابع پایان نامه درباره عدم تمرکز، قانون اساسی، انقلاب مشروطیت، تمرکززدایی