پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، ملی گرایی، جهانی شدن، حوزه نفوذ

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-1 زیست جهان و کنشهای ارتباطی 51
2-4-2 زيست جهان و نظامات جهانی 52
2-5 جهانی شدن و عام گرایی در نظر هابرماس 54
2-6 تحول در ساختار دولت- ملت و اصل جهان وطنی 56
2-7 افق شناسی دولت هاي سرزميني در جهانی شدن و منظومه فراملي هابرماس 59
2-8 شاخصها و ویژگیهای نوظهور جهانی شدن 60
2-9 شهروندی در نگاه انتقادی 62
2-9-1 مبانی شهروند جدید جهانی 62
2-9-2 مبانی شهروند جدید جهانی 64
2-9-3 شهروند جهانی و اجتماعات پساملی 66
2-9-4 شهروند جهانی و کنش های ارتباطی 67
2-10 فراملی گرایی و جهانی شدن 69
2-10-1 مفهوم فراملی گرایی در منظومه ارتباطات انسانی 70
2-10-2 فراملی گرایی و ناکارآمدی سیستماتیک در عرصه جهانی شدن 73
2-10-3 فراملی گرایی و شکل گیری جامعه جهانی نوین 75
2-11 ارتباطات انسانی و فقر بین الملل 77
2-11-1 مفهوم فقر 77
2-11-2 فقر و امنیت انسانی از منظر انتقادی 81
2-11-3 تولید فقر ؛ دستاورد ساختار بین المللی 86
2-12 فراملی گرایی و مسئولیت انسانی 88
2-12-1 اخلاق مسئولیت 89
2-12-2 رنج و آسیب پذیری های مشترک بشری و همبستگی در مکتب فرانکفورت 90
2-12-3 درد و رنج بشری ؛ نقطه عزیمت مشترک دین مداران و بی دینان 92
2-13 رفتارهای حمایت گرانه و کنش های دگرخواهانه از منظر مکتب انتقادی 93
2-14 رفتارهای حمایت گرانه در اندیشه اسلامی 94
فصل سوم: جایگاه رفتارهای حمایت گرانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
3-1 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستگاه فکری انتقادی 98
3-1-1 شاخص های مکتب فرانکفورت در حوزه سیاست خارجی 101
3-1-2 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مدل انسان اجتماعی 103
3-1-3 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و منطق مسئولیت 104
3-2 سياست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ساختار نظام بين الملل 105
3-2-1 مقولات بیناذهنی مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 107
3-2-2 تاثیرات متقابل سياست خارجى ايران و ساختار نظام بين الملل 109
3-3 رفتارهای حمایت گرانه در ادبیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 113
3-3-1 تفاوت های ماهوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نظام های سکولار 116
3-3-2 جایگاه حمایتگری بین المللی در اسناد بالادستی سیاست خارجی ج.ا. ایران 119
3-4 دیدگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی 121
3-4-1 مبانی و مولفه های اندیشه جهانی امام خمینی(ره) 121
3-4-2 اصول رفتاری سیاست خارجی ج. اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(ره) 122
3-5 راهبرد رفتارهای حمایت گرانه در افق تحرکات جهانی ج.ا. ایران از منظر انتقادی 128
3-5-1 احیای مساله محرومین ؛ یک راهبرد مشترک مهم بشری 128
3-5-2 تجویزات بین المللی جهت شکل گیری ساختارهای نوین حمایت از محرومین 129
3-5-3 چالشهای رفتارهاي حمايت گرانه بین المللی ج.ا.ایران در عصر جهاني شدن 130

فصل چهارم: رابطه دیپلماسی حمایت و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
4-1 روند تحولات دیپلماسی 138
4-1-1 تمایز دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی 139
4-1-2 تحول در کارکرد دیپلماسی 140
4-2 دیپلماسی و ارتباطات فراملی 142
4-2-1 الزامات نوین ارتباطات پساملی بر سیاست خارجی 142
4-2-2 دیپلماسی و تعهدات مشترک بشری 143
4-3 رفتارهای حمايت‌گرانه جمهوری اسلامی ایران و ارتباطات بین المللی 144
4-3-1 رفتارهای حمایت گرانه ؛ ضرورت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 145
4-3-2 رفتارهای حمایت گرانه ازمنظر روابط فراملی 147
4-3-3 رفتارهای حمایت گرانه در قالب روابط دیپلماتیک 148
4-4 دیپلماسی حمایت و رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران 150
4-4-1 ویژگی های دیپلماسی حمایت 151
4-4-2 مزیت های دیپلماسی حمایت 152
4-5 دیپلماسی حمایت و دیپلماسی فرهنگی 153
4-5-1 دیپلماسی فرهنگی از دریچه دیپلماسی عمومی 153
4-5-2 فرهنگ؛ بستری برای حمایتگری در فضای عدم تنازع 154
4-6 دیپلماسی حمایت جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم 157
4-6-1 مزیت ها و ویژگیهای قدرت نرم از منظر انتقادی 157
4-6-2 حمایتگری و پایه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران 159
4-6-3 دستاوردهای دیپلماسی حمایت بر قدرت نرم جمهوری اسلامی 162
4-7 جمع بندی فصل: بررسی تاثیرات دیپلماسی حمایت بر دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران 179
4-7-1 بسط ارزشها و آرمان های دینی-ملی 185
4-7-2 تبلیغ و تالیف قلوب نسبت به جمهوری اسلامی ایران 188
4-7-3 گسترش تعاملات غیر رسمی و مردمی 192
فصل پنجم: تاثیرات رفتارهای حمایت گرانه در پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
5-1 رفتارهای حمایتگرانه در گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 198
5-1-1 دوره آغازین انقلاب اسلامی (1360-1357) 199
5-1-2 دوره جنگ تحمیلی (1368-1360) 201
5-1-3 دولت سازندگی (1376-1368) 206
5-1-4 دولت اصلاحات (1384-1376) 210
5-1-5 دولت عدالت محور (1392-1384) 214
5-2 نقش رفتارهای حمایت گرانه در میانجی گری 217
5-3 نقش رفتارهای حمایت گرانه در قالب ابزار مذاکره 218
5-4 تاثیر رفتارهای حمایت گرانه بر توسعه روابط انسانی 219
5-4-1 رفتارهای حمایت گرانه در گفتمان سازی و ترویج ادبیات مشترک 220
5-4-2 مساله سازماندهی و ساختارسازی 222
5-4-3 اقدام و همکاری های میدانی 223
5-5 نقش رفتارهای حمایت گرانه در سیاست همگرایی جمهوری اسلامی ایران 224
5-6 نقش رفتارهای حمایت گرانه در تقویت سیاست هویت بخشی به جهان اسلام با محوریت جمهوری اسلامی ایران 227
5-7 نقش رفتارهای حمایت گرانه در تقویت حوزه نفوذ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران 229
5-7-1 از منظر جامعه هدف 232
فصل ششم: نظرسنـجی رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه تعاملات برون مرزی
6-1 مزایای افکارسنجی رفتارهای حمایت گرانه برون مرزی 238
6-2 ضرورت افکار سنجی در حوزه رفتارهای حمایت گرانه برون مرزی جمهوری اسلامی ایران 239
6-3 روایی و پایایی پرسشنامه 240
6-3-1 روایی پرسشنامه 240
6-3-2 پایایی پرسشنامه 240
6-4 جامعه آماری 241
6-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه 242
6-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها 242
6-6-1 آمار توصیفی 243
6-6-2 آمار استنباطی 243
6-7 نمونه پرسشنامه 244
6-8 نتایج پرسشنامه 246
6-8-1 جدول فراوانی و آمارهای توصیفی 246
6-8-2 بررسی همبستگی (رگرسیون) و ارتباط میان سئوالات 247
6-8-3 تحلیل نظرسنجی رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران 247
6-9 تحلیل جداول 248
فصل هفتم: جمع بندی و نتیجه گیری
7-1 ظرفیتهای مفهومی مکتب انتقادی 261
7-2 سنخیت ذاتی رفتارهای حمایت گرانه با مفاهیم مبنایی در مکتب انتقادی 262
7-3 فراملی گرایی و اخلاق مسئولیت(در مقابل اخلاق صدقه) 262
7-4 جمهوری اسلامی ایران و مدل انسان اجتماعی 263
7-5 رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران و منطق مسئولیت 264
7-5-1 محرومیت ستیزی-مسئولیت انسانی 265
7-5-2 فراملی گرایی – جهان گرایی اسلامی 266
7-5-3 منافع بشری – مصالح اسلامی 267
7-5-4 اصل گسترش تفاهم و ارتباطات بین المللی 268
7-6 نقش رفتارهای حمایتگرانه بر توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران 272
7-6-1 بسترسازی جهت توسعه وجوه مختلف مناسبات فراملی جمهوری اسلامی ایران 272
7-6-2 توسعه مناسبات از طریق توجه به نقش رفتارهای حمایت گرانه در عرصه میانجی گری 273
7-6-3 توسعه مناسبات از طریق توجه به نقش رفتارهای حمایت گرانه در قالب ابزار مذاکره 273
7-6-4 نقش رفتارهای حمایت گرانه در سیاست همگرایی جمهوری اسلامی ایران 274
7-6-5 نقش رفتارهای حمایت گرانه در تقویت حوزه نفوذ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران 277
7-7 پیشنهادات 283
منابع و مآخذ 287
الف- کتب و مقالات فارسی 288
ب- کتب و مقالات انگلیسی 299
پیوست الف 303

فهرست جدولها
عنوان
صفحه
جدول ‏21: مقایسه امنیت دولت- محور و امنیت انسانی (انسان-محور) 85
جدول ‏22: جنبه های سه گانه مسئولیت 90
جدول ‏51: حمایت (حوزه خدمات درمانی) از محرومان خارج از کشور توسط کمیته امداد امام 213
جدول ‏61: مقدار آلفای کرونباخ سئوالهای پرسشنامه 241
جدول ‏62: جدول فراوانی و آمارهای توصیفی(فراوانی، فراوانی تجمعی به تعداد و درصد) 246

جدول الف- 1: پاسخ گویی مخاطبین به سئوالات 304
جدول الف- 2: همبستگی سئوالات 306
جدول الف- 3: فراوانی افراد به هر سئوال 313

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار ‏61: فراوانی شماره یک 248
نمودار ‏62: فراوانی شماره سه 249
نمودار ‏63: فراوانی شماره چهار 250
نمودار ‏64: فراوانی شماره پنج 251
نمودار ‏65: فراوانی شماره شش 252
نمودار ‏66: فراوانی شماره هفت 253
نمودار ‏67: فراوانی شماره هشت 254
نمودار ‏68: فراوانی شماره نه 255
نمودار ‏69: فراوانی شماره16 256

نمودار الف- 1: فراوانی شماره ده 310
نمودار الف- 2: فراوانی شماره 11 310
نمودار الف- 3: فراوانی شماره 12 311
نمودار الف- 4: فراوانی شماره13 311
نمودار الف- 5: فراوانی شماره 14 312
نمودار الف- 6: فراوانی شماره 15 312
فهرست شکلها
عنوان
صفحه
شکل ‏21: روابط فراملی 71
شکل ‏41: منظومه ارتباطی رفتارهای حمایتگرانه از منظر روابط فراملی 147
شکل ‏42: منظومه ارتباطی دیپلماسی حمایت 149
شکل ‏51: شبکه ارتباطی سازمان فراملی 226
شکل ‏71: مدل مطالعاتی راهبرد رفتارهای حمایت گرانه 286

چکیده
موضوع رساله حاضر “جایگاه فراملی گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رفتارهای حمایت گرانه” است. روابط فراملی یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه سیاست خارجی است که به دلیل برخورداری از ویژگیها و ظرفیت های عمیق در حوزه تعاملات انسانی مورد اهتمام نظریه پردازان مختلف از جمله متفکرین مکتب انتقادی قرار داشته است . بگونهای که دانشمندان شهیری همچون یورگن هابرماس و اندرو لینکلیتر با تکیه بر وجوه مشترک انسانی و فاصله گرفتن از خاص گراییهایی نظیر مرزبندیهای سیاسی بر این عقیدهاند که اعتناء به این کنشهای ارتباطی در کنار کنشهای عقلانی میتواند هم فرصتهای جدیدی در طراحی صورت بندی روابط انسانی فراهم آورند و هم نقش اساسی در تحقق منظومه نوین جهانی مبتنی بر اجماع و تفاهمات انسانی در قالب عقلانیت ارتباطی و عمل به تکالیف انسانی ایفا نمایند.
در همین راستا رفتارهای حمایتگرانه برون مرزی جمهوری اسلامی ایران که یکی از مصادیق فراملیگرایی محسوب میشود ، ضمن برخورداری از مزایای روبه تزاید روابط فراملی ( که گسترده تر از روابط رسمی و فراتر از مناسبات دولت-دولت ترسیم میشود) ، از ماهیت دینی-انسانی نیز بهره میگیرد و در نتیجه بکارگیری مناسب آن در چارچوب منطق مسئولیت و مدل انسان اجتماعی میتواند موقعیت های بیبدیلی برای دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درپی داشته باشد . در واقع تحقق رفتارهای حمایتگرانه در قبال حمایت و مساعدت از محرومین سایر مناطق و کشورها ، علاوه بر عمل به احکام و آموزههای دینی نظیر انفاق ، زکات و “مؤلفه قلوبهم” ، یکی از راهبردهای اصولی در طراحی روابط نظام اسلامی با امت اسلامی و فراتر از آن مستضعفین ملل غیر مسلمان بشمار میآید.
در این رساله تلاش میشود به چند سؤال کلیدی مربوط به این راهبرد مهم در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود : 1. ویژگیها و مزایای رفتارهای حمایتگرانه به منزله یکی از مصادیق فراملی گرایی در قالب مکتب انتقادی و مفاهیم اساسی این دیدگاه همچون کنش ارتباطی ، اخلاق گرایی و جهان وطنی، اخلاق مسئولیت و عام گرایی انسانی چیست ؟ رفتارهای حمایتگرانه که مورد پذیرش سایر ادیان ، مکاتب اخلاقی و فرهنگهای انسانی میباشد ، در نگاه اسلامی از چه ماهیت و شاخصهایی برخوردار است؟ جایگاه رفتارهای حمایتگرانه و دیپلماسی حمایت در طراحیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی چگونه تبیین شده است؟ آیا رفتارهای حمایتگرانه صرفاً به حوزۀ اقتصاد و رفع نیازهای مادی محرومین محدود میشود یا میتواند در شکل دهی قدرت نرم و حوزه نفوذ اجتماعی نظام کاربرد داشته باشد؟ و نهایتا اینکه رفتارهای حمایتگرانه چه تاثیراتی در پیشبرد سیاست خارجی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حوادث طبیعی، نیما یوشیج Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، ملی گرایی، روابط بین الملل، دیپلماسی عمومی