پایان نامه رایگان درمورد زبان فرانسه، نیما یوشیج، شفیعی کدکنی، شعر معاصر

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-2-1.ارکان تشبیه 15
2-5. استعاره و انواع آن 15
2-5-1. ارکان استعاره 15
2-5-2. انواع استعاره از لحاظ وجود مشبه به 16
2-6. اسطوره 17

فصل سوم: نگرش نیما نسبت به طبیعت
3-1.مقدمه 20
3-2.نگرش کلی نیما نسبت به طبیعت 21
3-3. شیوه های بیان عمده طبیعت در شعر نیما 23
3-4. تشبیه در شعر نیما 24
3-5. ترکیب های تشبیهی در شعر نیما 29
3-6. استعاره در شعر نیما 31
3-7. دیگر استعارات در اشعار نیما 34
3-8. ترکیب های اضافی استعاری در اشعار نیما 35
3-9. کنایه در شعر نیما 38
3-9-1. کنایه های زبانی 39
3-9-2. کنایه های قاموسی و سنتی 40
3-9-3.کنایه های ابداعی 42
3-10. دیگر کنایات اشعار نیما 48
3-11. اسطوره پردازی در شعر نیما 49
3- 12. نگرش نیما به طبیعت با توجه به مکاتب ادبی غرب 52
3-12-1. رمانتیسم نیمایی 52
3-12-2. نیما و مکتب سمبولیسم 57

فصل چهارم: نتیجه گیری
4-1. نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 63
چکیده انگلیسی 64

چکیده
نیما از شاعران برجسته و ماندگار معاصر می باشد . طبیعت به عنوان یکی از محورهای اصلی تصویری نیما ، موضوع این پایان نامه می‌باشد . بی شک شعر نو هدفمند بوده ، از این رو علاوه بر عنصر خیال ، باید عنصر فکر و اندیشه را در ابعاد مختلف اجتماعی ، سیاسی ، اخلاقی و… مورد نظر قرار داد . طبیعت در شعر نیما از سه جهت مورد بررسی قرار می گیرد . نوع نگرش نیما به طبیعت از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، انسانی و عرفانی از سویی و از سوی دیگر معرفی طبیعت به عنوان ابزاری در جهت بیان اندیشه آن ، بخشی از بررسی های انجام گرفته است . در این میان طبیعت نیما در جهت سیاسی و اجتماعی نمود بیشتری دارد .صور خیال اصلی مورد استفاده نیما ، که طبیعت یکی از اجزای صور خیال میباشد ، تشبیه ، استعاره ، تشخیص ، کنایه و اسطوره میباشد . توسل به بعضی مکاتب ادبی غرب به عنوان ابزارهای نوین شاعر در جهت توصیف طبیعت ، بخش دیگری از این پژوهش است . در این بخش نیما را به عنوان شاعری عمدتا سمبلیک و کمتر رمانتیک می شناسیم .
واژگان کلیدی : نیما یوشیج ، طبیعت، استعاره ، تشبیه ، کنایه ، اسطوره

فصل اول :
کلیات تحقیق

1-1 :بیان مسئله
نيما، شاعری است نوانديش كه در بسياری از موارد رويارويى با سنتهای شعری كهن را سرلوحه كار خود قرار می‌دهد. در انگاره او، كه برگرفته از نگاه اومانيستهاست، طبيعت ، وجودی مستقل و گاه همدم انسان است. او ناچار است برای بيان اين نوع نگاه، از نحوه مواجهه قدما با طبيعت، يعنى بهره جويى از اجزای طبيعت در خدمت اغراض ديگر فراتر رود. در شعر مدرن فارسى، طبيعت در كانون توجه بسياری از شاعران قرار دارد. به گفته اليزابت درو ((شعری كه از طبيعت سخن بگويد، در همه اعصار مورد نظر شاعران است، اگر چه نوع آن به اختلاف ذوق هر دوره و حساسيت شاعران متفاوت است ((شفیعی کدکنی، 1380: 318 )). تاثیر و بازتاب طبيعت بسته به نوع نگرش و تلاشهای نوجويانه شاعران، تنوع وسيعى از تصاوير شعری را به نمايش می گذارد . شعر معاصر براساس تصاویر بکر نیمایی استوار است ومی توان با مطرح ساختن بعضی از این تصاویر در شناخت شعر معاصر توفیق یافت .

1-2: پرسشهای تحقیق :
1- آیا نیما شاعری طبیعت گراست ؟
2- شگردهای بیانی نیما در تصویر طبیعت چیست ؟
3- آیا نیما در شعرش تحت تاثیر مکاتب ادبی غرب بوده است ؟
4- ویژگی های خاص طبیعت محلی در شعر نیما چگونه است ؟
1-3 :فرضیات تحقیق
1- به نظر می رسد هدف نیما از بیان عناصر طبیعت ، صرف توصیف نیست ، بلکه با استفاده از طبیعت در پی بیان جهان بینی و اعتقادات خود نیز هست .
2- به نظر می رسد نیما از طبیعت بیشتر در جهت تبیین اندیشه های سیاسی – اجتماعی و فرهنگی خود استفاده می کند .
3- به نظر می رسد نیما در بیان طبیعت به صور خیال استعاره ، تشبیه ، سمبول و تمثیل بیشتر توجه نشان می دهد .
4- نیما به طبیعت شمال ایران دلبستگی خاصی دارد و بسیاری از اصطلاحات و پدیده ها را در شعرش آورده است .

1-4 :اهداف تحقیق
از آنجا که شعر نیمایی جزو بهترین نمونه های شعری معاصر است و این جنبه ( طبیعت ) از شعرشان چندان مورد توجه واقع نشده است ، هدف این رساله این است تا این جنبه را مورد بررسی بیشتری قرار دهد .همچنین آشنایی با صورخیال و آرایه های بیانی و و مکاتبی که نیما از آنها تاثیر پذیرفته و شعرهایش منطبق با آن می باشد از دیگر اهداف این رساله می باشد .

1-5 :ضرورت تحقیق
بى شك يكى از وجوه برجستگى شعر نيما در ارتباط با طبيعت شكل مىگيرد. از لحاظ عاطفى و تفكر، مضمون شعر او مستقيماً از زندگى و طبيعت مايه گرفته است و دلبستگى نزديك او به طبيعت تا قرون اخير در شعر پارسى بى سابقه بوده است . ( آژند ، 1363 : 350 ) .
شعر فارسی در هیچ دوره ای از طبیعت بی نیاز نبوده است و در شعر این شاعران نیز متبلور شده است . با توجه به اهمیت این موضوع و جایگاه ویژه آن در تمام ادوار شعر فارسی ، این رساله با نگاهی اجمالی ، جایگاه طبیعت را در شعر نیما به تصویر می کشد .

1-6 :پیشینه تحقیق
1- زرقانی ، سید جواد ،تجلی شاعرانه طبیعت در شعر نیما یوشیج ، سهراب سپهری و شفیعی کدکنی ، 1386 ، دانشگاه قم
2- آسیابادی ، علی محمد ، مواجهه نیما با طبیعت ، 1378 ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
3- باقی نژاد ، عباس ، نیما شاعر شهود و طبیعت ،1389 ، مجله شعر و ادب ، سال بیست و پنجم
4- یاسرپور ، زهرا ، بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر ،1391 ، مجله ادب فارسی ، دوره 2 ، شماره 1

1-7 :روش تحقیق
کتابخانه ای و اسنادی است .

فصل دوم :
مطالعات نظری

2-1 : زندگینامه نیما
علي اسفندياري معروف به نيما يوشيج ، در سال 1274 شمسي در يوش مازندران به دنيا آمد. وي آموزش ابتدايي را در يوش آغاز كرد و در سن دوازده سالگي (1288) با خانواده اش به تهران رفت و در آنجا مسكن گزيد. او ابتدا به دبستان (حيات جاويد) و سپس به مدرسه متوسطه كاتوليك (سن لوئي) رفت. در اين مدرسه بود كه زبان فرانسه را آموخت. نيما يوشيج به سال 1296 در سن بيست سالگي موفق به دريافت تصديق نامه از مدرسه ي عالي سن لوئي شد. نخستين كار اداري نيما شغلي در درجه پايين كارمندي در وزارت ماليه بود، او تا سال 1298 در اين كار دوام آورد. از سال 1306 در كنار همسرش عاليه، در آموزشگاه هاي كوچك شهرهاي شمال ايران : بارفروش ( بابل كنوني ) ، لاهيجان ، رشت ، آستارا به كار تدريس اشتغال داشت. از فروردين ماه سال 1312 نيما و همسرش به تهران آمدند. نيما نخست در بلا تكليفي بسر برد و سپس در جست و جوي كاري مناسب بر آمد. در سال 1316 به تدريس ادبيات در دوره دوم دبيرستان صنعتي پرداخت. پس از آن به وزارت پيشه و هنر منتقل گرديد. يك سال بعد به اداره موسيقي كشور منتقل شد و به عضويت هيات تحريريه‌ي مجله موسيقي انتخاب گرديد؛ نيما يوشيج تا سال 1326 شغل ثابتي نداشت و پس از آن به خدمت در اداره ي نگارش وزارت فرهنگ پرداخت . او تا پايان زندگيش در اين شغل اداري باقي ماند. نيما در روز پنج شنبه 16 دي ماه 1338 هجري شمسي به علت ابتلا به بيماري ذات الريه در گذشت.  ( طاهباز ، 1376 : 11 ) .
 اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : نيما آنگونه كه خود مي گويد، كودكي اش در ميان شبانان و ايلخي بانان سپري شده است، اينان به هواي چراگاه به نقاط دور ييلاق قشلاق مي كردند و شب بالاي كوهها ساعات طولاني باهم به دور آتش جمع مي شدند، او مي گويد: «از تمام دوره بچگي خود،به زدو خوردهاي و حشيانه و چيزهاي مربوط به زندگي كوچ نشيني و تفريحات ساده آنها در آرامش يكنواخت و كور و بي خبر ازهمه جا چيزي به خاطر ندارم». ( صوفی ، 1385 : 216 ) .
 تحصيلات رسمي و حرفه اي : نيما خواندن و نوشتن را در يوش كه بود آموخت. در زندگينامه ي خود چنين مي نويسد: «در همان دهكده كه متولد شدم خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده ياد گرفتم. او مرا در كوچه باغهاي دنبال مي كرد و به باد شكنجه مي گرفت. پاهاي نازك مرا به درختهاي ريشه و گزنه دار مي بست. با تركه هاي بلند مرا مجبور مي كرد به از بر كردن نامه هايي كه معمولا“ اهل خانواده اي دهاتي به هم مي نويسند و خودش آنها را بهم چسبانيده و براي من طومار درست كرده بود». در سن دوازده سالگي (1288) نيما با خانواده اش در تهران مسكن گزيد و در اين شهر ،ابتدا به دبستان (حيات جاويد) و سپس به مدرسه متوسطه كاتوليك (سن لوئي) رفت. در اين مدرسه بود كه زبان فرانسه را آموخت. نيما يوشيج به سال 1296 در سن بيست سالگي موفق به دريافت تصديقنامه از مدرسه ي عالي سن لوئي شد و اين پايان تحصيلات رسمي اوست. پس از آن مدتي به اتفاق لاربن در مدرسه ي خان مروي نزد مرحوم آقا شيخ هادي يوشي، زبان عربي آموخت . در سال 1307 نيز در بار فروش (بابل) در محضر علامه ي حائري به درسهاي فلسفه و منطق و فقه اين عالم بزرگ دل سپرد. ( همان ، 1376 : 17 ) .
 خاطرات و وقايع تحصيل : نيما يوشيج از دوران تحصيل خود چنين تعريف مي كند : «سالهاي اول زندگي مدرسه من به زد وخورد بچه ها گذشت ،وضع رفتار و سكنات من كناره گيري و حجبي كه مخصوص بچه‌هاي تربيت شده در بيرون شهر است . موضوعي بود كه در مدرسه مسخره برانداز بود. هنر من خوب پريدن و با رفيقم پژمان (حين) فرار از محوطه مدرسه بود. من در مدرسه خوب كار نمي كردم فقط نمرات نقاشي به داد من مي رسيد. اما بعدها مراقبت و تشويق يك معلم خوش رفتار كه نظام وفا شاعر امروز باشد مرا به خط شعر گفتن انداخت. اين تاريخ مقارن بود با سالها يا كه جنگها ي بين المللي ادامه داشت. من در آن وقت اخبار جنگ را به زبان فرانسه مي توانستم بخوانم». او در ادامه مي گويد : «به منزل خاله ام ، مادر تقي كياني كاردار، مي گريختم. با پاي برهنه از بازارها و كوچه هاي يخ بسته و مرطوب كه آثار قديم در آنجا هنوز بجا بود (مي گذشتم). در سر راه من دالان دولتسراي عضدالملك نائب السلطنه بود. با چراغ كم روشن توي دالان و قراول دم در با لباس مخصوص قديم قراول هاي زمان پيش از مشروطه . همه چيز قديم. من درست به يادم مي آيد حيدر علي كمالي و تقي كاردار كياني در بالاخانه شعر مي خواندند تا صبح. و احتشام الملك ، پدر همين خانلري ، در زاويه به حساب خود زندگي مي كرد. آنها تا صبح نظامي مي خواندند. تاثير نظامي از آن وقت در من پيدا شد كه من اصلاً در خصوص شعر فكر نمي كردم. تقي كياين كاردار ( معتصم الملك ) در من تاثير مهمي دارد ، بدون اينكه خودش بداند» .
 استادان و مربيان : نيما به تشويق نظام وفا كه استاد او بود، به نظم شعر پرداخت. از استادان وي مي توان به مرحوم آقا شيخ هادي يوشيجي و علامه حائري اشاره كرد. ( همان ، 18 ) .
 هم دوره اي ها و همكاران : يكي از همدو ره ايها ي دوران تحصيل نيما يوشيج ،حسين پژمان بود . (آریان پور ، 1380 : 600 ) .
 همسر و فرزندان : در تاريخ 6 ارديبهشت ماه سال 1305 نيما يوشيج ، در سن 29 سالگي، با خانم عاليه‌ي جهانگير، فرزند ميرزا اسماعيل شيرازي، خواهرزاده‌ي انقلابي و نويسنده‌ي مشهور ميرزا جهانگير صور اسرافيل ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج فرزندي به نام شراگيم بود. ( همان ، 600 ) .
 وقايع ميانسالي : نيما در يكي از طوفاني ترين و پر آشوب ترين ايام تاريخ كشور را درك نموده است.وي در اين زمان رضا خان با توطئه چيني و حمايت بيگانگان در پي تغيير حكومت قاجار و انتقال سلطنت به خود و خاندان خود بود. در سال 1303 مجلس شوراي ملي لايحه‌اي عزل احمد شاه قاجار و جانشيني سردار سپه را به مقام سلطنت تصويب مي كند و در 15 آذر ماه 1304 مجلس موسسان براي تغيير مواردي از قانون اساسي تشكيل مي شود. نيما يوشيج با روشن بيني و آينده نگري كامل ، كه نشانه ي حس قوي و شناخت كامل او از موقعيت سياسي و اجتماعي ايران است ،در ياد داشتي با عنوان (مجلس مؤسسان )براي تغيير موادي از قانون اساسي تشكيل مي شود. نيما يوشيج با روشن بيني و آينده نگري كامل ، كه نشانه‌ي حس قوي و شناخت كامل او از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان استان تهران، دادگاه کیفری، ارتکاب جرم، نیروهای مسلح Next Entries پایان نامه رایگان درمورد خواجه نصیر، صائب تبریزی، تصویر سازی، تصویر خیال