پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، پیشگیری از جرم، حقوق کیفری، پیشگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3- مرور ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8
1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………8
1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5-1سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9
1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10
1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10
1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10
1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10
1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10
1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11
1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15
1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16
بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16
بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17
1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18
بند اول: شعب دیوان ……………………………………………………………………………………………………………18
بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18
بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18
1-10-6 حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19
1-10-7 شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19
1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20
1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20
1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21
1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21
1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22
1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22
1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23
بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23
بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23
بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24
1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24
بند اول: جرم ( فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24
بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25
بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25
1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26
بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26
بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26
بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26
بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26
بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27
1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27
1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29
1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29
1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29
1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33
1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34
بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34
بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34
1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35
1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36
1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36
بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36
بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37
بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37
بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38
بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39
بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40
1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40
1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41
1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42
1-23-2 تصرف غیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، امیرالمومنین، اسناد و املاک، نهج البلاغه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، دیوان عدالت اداری، مجازات اسلامی، پیشگیری از جرم