پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، پیشگیری از جرم، حقوق کیفری، پیشگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3- مرور ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8
1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………8
1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5-1سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9
1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10
1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10
1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10
1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10
1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10
1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11
1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15
1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16
بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16
بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17
1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18
بند اول: شعب دیوان ……………………………………………………………………………………………………………18
بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18
بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18
1-10-6 حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19
1-10-7 شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19
1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20
1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20
1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21
1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21
1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22
1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22
1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23
بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23
بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23
بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24
1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24
بند اول: جرم ( فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24
بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25
بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25
1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26
بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26
بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26
بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26
بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26
بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27
1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27
1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29
1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29
1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29
1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33
1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34
بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34
بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34
1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35
1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36
1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36
بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36
بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37
بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37
بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38
بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39
بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40
1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40
1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41
1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42
1-23-2 تصرف غیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، امام خمینی، حقوق مدنی، انقلاب اسلامی ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، فساد اداری، قانون اساسی، موازین شرع