پایان نامه با موضوع قاعده احترام، بنای عقلا، محدودیت ها، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………….. قانون ثبت
ق.ر.م.م. …………………………………………………………………………………. قانون روابط موجر و مستأجر
ق.م.م. …………………………………………………………………………………………….. قانون مسئولیت مدنی
ق.ا.ک.م …………………………………. قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
آ.ق.ا.ک.م. ………………………………. آئیننامه قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
ق.ن.و.ا.ا ………………………………………………………………………………. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی
ق.ت……………………………………………………………………………………………………………………. قانون تجارت
ق.آ.د…ک ……………………………………….. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د…م. ………………………………………… قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. أ
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… أ
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ب
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ج
فرضیهها یا سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ج
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. د
مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….. د
ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… و
شیوههای انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. و
ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ز
فصل اول: نظام حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………….. 1
مبحث اول: مفاهیم وپیشینه ……………………………………………………………………………………………………. 1
گفتار اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. 1
الف: مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 2
ب: مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………. 3
1- تعریف دینگرایان و فلاسفه ………………………………………………………………………………….. 3
2- تعریف اندیشمندان آکادمیک …………………………………………………………………………………. 3

2-1- دانشمندان اقتصاد …………………………………………………………………………………….. 3
2-2- دانشمندان حقوق …………………………………………………………………………………….. 4

گفتار دوم: پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………… 5
الف: پیشینه مالکیت در اسلام ……………………………………………………………………………………… 5
1- مالکیت در پیش از اسلام ………………………………………………………………………………………. 5
2- مالکیت در پس از اسلام ……………………………………………………………………………………….. 7
2-1- قرآن …………………………………………………………………………………………………………. 8
2-2سنت ……………………………………………………………………………………………………………… 8
2-3- اجماع ………………………………………………………………………………………………………. 9
2-3-1- اجماع منقول ……………………………………………………………………………….. 10
2-3-2- اجماع محصل ……………………………………………………………………………… 10
2-4- بناء عقلا …………………………………………………………………………………………………. 10
ب: پیشینه مالکیت در ایران ………………………………………………………………………………………………….11
1- مالکیت در ایران پیش از اسلام …………………………………………………………………………….. 11
2- مالکیت در ایران پس از اسلام ……………………………………………………………………………… 12
مبحث دوم: مبانی مالکیت …………………………………………………………………………………………………….. 12
گفتار اول: ماهیت مالکیت ……………………………………………………………………………………………..12
الف: ملکیت مرتبهای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است ……………………… 15
ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ………………………………………………………… 17
– فایده بحث …………………………………………………………………………………………………….. 18
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت ……………………………………………………………………………………….. 18
الف: قاعده تسلیط ………………………………………………………………………………………………… 18
1- قرآن …………………………………………………………………………………………………………… 19
2- سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 20
3- اجماع …………………………………………………………………………………………………………. 21
4- عقل(بنای عقلا) ……………………………………………………………………………………………. 21
5- سیره متشرعه ……………………………………………………………………………………………….. 22
– آيا قاعده سلطنت مختص اموال است يا در بر دارنده حقوق و انفس میباشد؟ ……………………… 22
– حل تعارض با قاعده لاضرر: ………………………………………………………………………………………….. 23
ب : قاعده احترام مالکیت …………………………………………………………………………………….. 24
1- قرآن ………………………………………………………… ………………………………………………. 24
2- سنت …………………………………………………………………………………………………………. 25
2-1- حدیث “حل” …………………………………………………………………………………… 25
2-2روایت ابی بصیر ………………………………………………………………………………….. 27
3- اجماع ……………………………………………………………………………………………………….. 27
4- عقل(بنای عقلا) ………………………………………………………………………………………….. 29
– آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر میگیرد؟ ………………………………………………………….. 30
مبحث سوم: اوصاف و محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………… 31
گفتار اول: اوصاف مالکیت …………………………………………………………………………………………. 31
الف: اطلاق …………………………………………………………………………………………………………… 31
ب: دوام ………………………………………………………………………………………………………………… 32
ج: انحصار ……………………………………………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………………………………. 34
الف: محدودیتهای قهری …………………………………………………………………………………………. 38
ب: محدودیتهای غیرقهری ………………………………………………………………………………………. 39
1- محدودیتهای ناشی از اراده …………………………………………………………………. 39
1-1- اعراض از مالکیت(ایقاع) …………………………………………………….. 40
1-2- محدودیتهای ناشی از قرارداد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت Next Entries پایان نامه با موضوع پوزیتویسم، فلسفه حقوق، منابع حقوق، حکومت قانون