پایان نامه با موضوع حقوق بشر، اصل استقلال، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه ارشد

م: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63
گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64
گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی……………………65
گفتار دهم: استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی ……………………………………………..67
بخش دوم: معيارهای تأمين کننده استقلال قاضی
گفتار اول: استقلال قضات………………………………………………………………………………………….69
گفتار دوم: تأثيرگذاري بر استقلال قاضي………………………………………………………………………70
گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا……………………………………………………………………71
گفتار چهارم: انتصاب قضات………………………………………………………………………………………71
گفتار پنجم: زمان تصدي منصب قضا و ثبات دوره………………………………………………………..77
گفتار ششم: غير قابل عزل بودن قضات در زمان تصدي منصب قضاء …………………………….78
گفتار هفتم: ترفيع قضات……………………………………………………………………………………………79
گفتار هشتم: امنيت مالي قضات…………………………………………………………………………………..80
گفتار نهم: حمايت از قاضي……………………………………………………………………………………….82
گفتار دهم: پاسخگويي قضات…………………………………………………………………………………….83
گفتار يازدهم: آزادي بيان و تشکيل اتحاديه‌هاي حرفه‌اي………………………………………………..85
گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات…………………………………………………………………………….86
بخش سوم: معيار‌هاي لازم برای تأمين بي‌طرفي قاضي
گفتار اول: منع قضاوت قاضي در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا…………………………88
گفتار دوم: ممنوعيت اشتغال قاضي به مشاغل ديگر………………………………………………………89
گفتار چهارم: ظهور استقلال و بي‌طرفي………………………………………………………………………89
فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بي‌طرفي در محاکم کيفري‌ بين‌المللي موقت
بخش اول: جايگاه اصل در دادگاه‌هاي نورنبرگ و توکيو
گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم………………………………………………………………………………………..1
گفتار دوم: محاکمات کيفري ‌بين‌المللي قبل از جنگ‌جهاني دوم……………………………………………..114
گفتار سوم: محاکمات کيفري‌ بين‌المللي بعد از جنگ جهاني دوم…………………………………………….117
گفتار اول: قانوني بودن دادگاه نورمبرگ…………………………………………………………………………………118
گفتار دوم: قانوني بودن دادگاه توکيو……………………………………………………………………………………..124
گفتار سوم: علني بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………….125
گفتار چهارم: علني بودن محاکمات دادگاه توکيو……………………………………………………………………127
گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحيت‌ آن…………………………………………………….128
گفتار ششم: استقلال دادگاه توکيو و مسأله صلاحيت آن…………………………………………………………132
گفتار هفتم: احترام به‌ آراي دادگاه‌هاي نورمبرگ و توکيو………………………………………………………..134
گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………………….135
گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکيو………………………………………………………………………………….136
گفتار دهم: ديگر معيارهاي استقلال و بي‌طرفي دادگاه‌هاي نورمبرگ و توکيو…………………………….138
گفتار يازدهم: ظهور استقلال و بي‌طرفي دادگاه‌هاي نورمبرگ و توکيو………………………………………138
گفتار چهارم: فرآيند تشکيل‌ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي اختصاصي…………………………………………139
گفتار اول: تشکيل ديوان کيفري بين‌‌المللي يوگوسلاوي سابق………………………………………………….139
گفتار دوم: تشکيل ديوان کيفري‌ بين‌المللي رواندا…………………………………………………………………..141
گفتار سوم: قانوني بودن فرآيند تشکيل ديوان‌هاي کيفري بين‌الملل اختصاصي…………………………….143
الف: مزاياي تشکيل ديوان‌ها از طريق شوراي امنيت………………………………………………………………..143
گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت تشکيل ديوان‌ها………………………………………………146
گفتار ششم: تشکيل ديوان‌ها به عنوان رکني از ارکان فرعي شوراي‌ امنيت………………………………..153
گفتار هفتم: انتخاب قضات ديوان‌ها……………………………………………………………………………………..159
گفتار: هشتم: ساير معيارهاي استقلال و بي‌طرفي ديوان‌ها………………………………………………………165
گفتار نهم: ظهور استقلال و بي‌طرفي ديوان‌ها………………………………………………………………………..167
نتيجه‌گيري:………………………………………………………………………………………………………………………..169
فصل دوم: جايگاه اصل استقلال و بي‌طرفي در ديوان کيفري بين‌المللي
گفتار:اول تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي………………………………………………………………………….170
گفتار دوم: قانوني بودن تشکيل ديوان کيفري بين‌‌المللي……………………………………………………….172
گفتار سوم: علني بون محاکمات ديوان کيفري بين‌المللي……………………………………………………..175
گفتار چهارم: استقلال ديوان از دولت‌ها……………………………………………………………………………..177
گفتار اول: استقلال ديوان از دولت‌هاي غير عضو…………………………………………………………………178
گفتار دوم: استقلال از دولت‌هاير عضو……………………………………………………………………………….179
گفتار پنجم: استقلال ديوان از سازمان‌هاي بين‌المللي…………………………………………………………..181
گفتاراول: استقلال ديوان از سازمان ملل متحد……………………………………………………………………..182
گفتار دوم: استقلال ديوان از شوراي امنيت سازمان ملل…………………………………………………………184
الف) ارجاع يک وضعيت از طرف شورا………………………………………………………………………………185
ب) تعليق تعقيب ازسوي شوراي امنيت……………………………………………………………………………….189
گفتار ششم: استقلال ديوان در امور اداري…………………………………………………………………………..193
گفتار هفتم: استقلال ديوان در امور مالي……………………………………………………………………………..197
گفتار هشتم: انتخاب قضات ديوان……………………………………………………………………………………..206
گفتار نهم: مجازات قضات متخلف ديوان……………………………………………………………………………212
گفتار دهم: معيارهاي عيني بي‌طرفي در ديوان کيفري بين‌ المللي………………………………………….216
نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………………………………………..219
پيشنهادات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………221
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….224

1)‌ بيان مسأله:
ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبايل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیين بوده است، تا جايی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها بوده است.
رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأييد مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاريخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.
حق محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی به موجب اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نيز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کيفري بين‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضايي بعد از محاكمه سران نازي در ديوان نورنبرگ و مجرمين ژاپني در ديوان توكيو، براي اولين بار به طور جدي مطرح شد. اقدام متفقين پيروز در جنگ براي تشكيل دادگاه و محاكمه مجرمين تا آن زمان اقدامي بي‌سابقه در حقوق بين‌الملل بود، از اينرو تشكيل اين دادگاه‌ها با ايرادات زيادي مواجه شد كه يكي از اساسي‌ترين آن‌ها فقدان استقلال و بي‌طرفي اين محاکم بود. بعد از آن حضور متهمين در ديوان‌هاي رسيدگي‌كننده به جرايم ارتكابي در سرزمين‌هاي يوگوسلاوي سابق و رواندا اين بار فقدان استقلال و بي‌طرفي اين ديوان‌ها از سوي متهمين مورد ايراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ایالات متحده Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، اصل استقلال، حقوق داخلی