منابع و ماخذ مقاله بافت فرسوده، توسعه درونی، حاجی آباد، نقشه فازی

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-4- توسعه درونی شهر (Urban Regeneration – Infill Development) 22
2-2- بافتهای شهری 22
2-2-1- بافت قديم 24
2-2-2- بافت فرسوده 24
2-2-3- انواع بافت‌های فرسوده 25
2-2-4- معيارهاي تعيين بافت هاي فرسوده : 26
2-2-5- ويژگي هاي عمومي بافت ها ی فرسوده 26
الف : عمر ابنيه 26
ب: دانه‌بندي 26
ج : نوع مصالح 27
د : تعداد طبقات 27
ه : وضعيت دسترسي‌ها 27
ر : وضعيت خدمات و زيرساخت هاي شهري 27
2-3- تحليل علل فرسودگي ، نتايج و پي آمدهاي آن 26
الف : عوامل اجتماعی 28
ب : عوامل اقتصادی 29
ج : عوامل كالبدي 30
2-4- مسائل و مشکلات بافت های فرسوده 29
الف : مشكلات اجتماعي – اقتصادي: 30
ب : مشكلات زيست محيطي 33
2-5- بافت های فرسوده و توسعه درون شهری 36
2-6- مکاتب و دیدگاه ارائه شده در زمینه بهسازي و نوسازي شهري 38
2-6-1- فرهنگ گرايي 39
2-6-2- ترقي گرا 40
2-6-3- انسان گرايي 41
2-6-4- ديدگاه كاركرد گرايي 42
2-6-5- ديدگاه توسعه پايدار 43
2-7- نتیجه گیری از دیدگاه ها 43
2-8- نظريه هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري 45
2-8-1- نظريه اعيان سازي 46
2-8-1-1- شکاف اجاره املاک 46
2-8-1-2- شکاف قيمت 47
2-8-2- نظريه محروميت زدايي و راهبرد برنامه ريزي اجتماعي 49
2-8-3- الگوي جايگزيني 50
2-8-4- الگوي پالايش شهري 50
2-8-5- راهبرد خودکفايي و خود تنظيمي 51
2-8-6- استفاده از سرمايه اجتماعي راه حلي پايدار در حل مسئله بافت هاي فرسوده 51
2-9- انواع شیوه های مداخله در بافت های قدیمی شهرها 52
2-10- راهکارهای احیای بافت های قدیمی محله های شهری 54
الف : بهسازي 55
ب : نوسازي 55
ج : بازسازي 56
2-11- چارچوب مفهومی تحقیق 55

فصل سوم: محدوده مورد مطالعه
*مقدمه 59
3ـ1 موقعیت منطقه 8 شهر کرج 60
3ـ1ـ1 موقعیت بافت فرسوده منطقه 8 شهر کرج 62
3-2 برخی ویژگیهای محیط طبیعی در رابطه با موضوع تحقیق 62
3ـ2ـ1 شیب وتوپوگرافی 63
3ـ2ـ2 زلزله 64
3ـ2ـ2 منابع آبی شهر کرج 66
3ـ2ـ3ـ اقلیم 68
جدول شماره 3ـ1 میانگین درجه حرارت 67
جدول شماره 3ـ2 رژیم بارش ایستگاه سینوپتیک کرج 68
3-3- ویژگیهای انسانی 68
3-3-1- تاریخچه محلات فرسوده منطقه 8 کرج 69
3-3-2- تغییر و تحولات جمعیتی ساکنین بافت فرسوده منطقه 8 کرج 71
3ـ4ـ وضعیت کالبدی محدوده بافت فرسوده منطقه 8 شهر کرج 73
3ـ4ـ1 کاربری اراضی 74
3ـ4ـ2 کیفیت ابنیه محدودههای فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 76
3-5 جمع بندی 83

فصل چهارم: یافتههای تحقیق
4ـ1 مقدمه 85
4ـ2 شناسایی ظرفیتهای توسعه درونی بافت فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 86
4ـ2ـ1 انتخاب هدف، معیار و گزینههای توسعه درونی بافت فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 87
4ـ2ـ2 تعيين ارجحيت معیارها نسبت به يكديگر و نسبت به گزينهها 88
4ـ2ـ3 پهنه بندی (AHP) بر اساس ترکیب وزن لایه ها در محیط GIS 90
4ـ2ـ3ـ1 استاندارد سازی معیار مساحت ابنیه 89
4ـ2ـ3ـ2 استاندارد سازی معیار کاربری اراضی 90
4ـ2ـ3ـ3 استاندارد سازی معیار کیفیت ابنیه 92
4ـ2ـ3ـ4 استاندارد سازی معیار نفوذپذیری 93
4ـ2ـ3ـ5 استاندارد سازی معیار مصالح ساخت 94
4ـ2ـ4 شناسایی محدودههای اولویتدار برای توسعه درونی منطقه 8 شهرداری کرج 97
4-3 ضوابط و معیارهای ساخت و ساز شهر کرج در محدودههای فرسوده 100
4ـ3ـ1 ضوابط و مقررات تفكيك و تجميع زمين: 101
4ـ3ـ2 ضريب اشغال ساختمان 101
4-4- جمعیت پذیری و ظرفیت های تولید مسکن در قطعات با اولویت نوسازی 101
4ـ5 جمع بندی و تفسیر یافته ها 103

فصل پنجم: جمعبندی و نتیجه گیری
5ـ1 مقدمه 107
5ـ2 پاسخ به سوالات تحقیق 109
ـ سوال اول تحقیق: 111
ـ سوال دوم تحقیق: 114
ـ سوال سوم تحقیق: 117
5ـ3 نتیجه گیری 117
منابع و مأخذ 119

فهرست جدول
جدول شماره 1-1 طبقه بندی و امتیاز دهی شاخص ها 13
جدول شماره 1ـ2 مقیاس تعیین ارجعیت ساعتیAHP)) 14
جدول شماره 3ـ1 میانگین درجه حرارت 67
جدول شماره 3ـ2 رژیم بارش ایستگاه سینوپتیک کرج 68
جدول شماره 3ـ3: جمعیت و خانوار محلات فرسوده شهر کرج 71
جدول شماره 3ـ4: تغییر و تحولات جمعیتی محلات فرسوده منطقه 8 شهر کرج 72
جدول شماره 3ـ5 : کاربری اراضی محدودههای فرسوده حسن آباد، حاجی آباد و جواد آباد 73
جدول شماره 3ـ6 : کیفیت ابنیه بافت فرسوده محله حاجی آباد و جواد آباد 76
جدول شماره 3ـ7: کیفیت ابنیه محله حسن آباد 77
جدول شماره 3ـ8: دانه بندی قطعات محدودههای فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 78
جدول شماره 3ـ9: مصالح ابنیه محدودههای فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 80
جدول شماره 3ـ10: تعداد طبقات ابنیه در محدوده بافت فرسوده 82
جدول شماره4-1ـ اولویت معیارها نسبت به یکدیگر ، بر مبنای ضریب ارجعیت ساعتی 88
جدول شماره 4ـ2: امتیاز کاربریهای محدوده فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 91
جدول شماره 4ـ3: امتیاز کیفیت بنا محدوده فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 92
جدول شماره 4ـ4: امتیاز مصالح ساخت محدوده فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 95
جدول شماره4-5- تعیین مساحت پهنههای دارای اولویت برای توسعه درونی 99
جدول شماره 4ـ6 کاربری های پهنه های دارای اولویت بالا برای مداخله و نوسازی 99
جدول شماره 4ـ7: ضوابط ساخت و ساز در محدودههای ویژه ساماندهی و بهسازی در شهر کرج 101
جدول شماره 5ـ1: تعیین مساحت پهنههای دارای اولویت برای توسعه درونی 111

فهرست شکل
شکل شماره 1ـ1: فرآیند انجام تحقیق 14
شکل شماره 2-1- شکاف اجاره املاک در محله هاي بافت قديم 41
شکل شماره 3ـ1: موقعیت منطقه 8 در شهر کرج 60
شکل شماره 3ـ2: موقعیت بافت فرسوده منطقه 8 شهر کرج 61
شکل شماره 3ـ3: توپوگرافی اراضی منطقه 8 شهر کرج 63
شکل شماره 3ـ4: موقعیت منطقه 8 و شهر کرج نسب به گسلهای اطراف 64
شکل شماره 3ـ5: موقعیت منطقه 8 و شهر کرج نسب به رودخانهها 66
شکل شماره 3ـ6: کاربری اراضی محدودههای فرسوده منطقه 8 شهر کرج 74
شکل شماره 3ـ7: نقشه کیفیت ابنیه محدودههای فرسوده محلی حاجیآباد و جوادآباد 76
شکل شماره 3ـ 8 : نقشه کیفیت ابنیه محدودههای فرسوده محله حسن آباد 77
شکل شماره 3ـ 9 : دانهبندی قطعات محدودههای فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 79
شکل شماره 3 ـ10 : نقشه مصالح ابنیه محدودههای فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج 81
شکل شماره 4-1- نمایش گرافیکی فرایند تحلیل سلسله مراتبی 86
شکل شماره 4ـ2: نقشه فازی مساحت زمین در محله جواد آباد و حاجی آباد 90
شکل شماره 4ـ3: نقشه فازی کاربری زمین در محدوده فرسوده محله جواد آباد و حاجی آباد 91
شکل شماره 4ـ4: نقشه فازی کیفیت ابنیه محدودههای فرسوده در محله جواد آباد و حاجی آباد 93
شکل شماره 4ـ5: نقشه فازی نفوذناپذیری محدودههای فرسوده در محله جواد آباد و حاجی آباد 94
شکل شماره 4ـ6: نقشه فازی مصالح ابنیه محدودههای فرسوده در محله جواد آباد و حاجی آباد 96
شکل شماره 4ـ7: قطعات اولویتدار حاصل از تلفیق معیارهای کالبدی در بافت فرسوده منطقه 8 کرج 97

فهرست نمودار
نمودار شماره 2ـ1: چهارچوب مفهومی تحقیق 57
فهرست تصاویر
تصویر شماره3ـ1: عکس هوایی سال 1349 (ده حسن آباد) 69
تصویر شماره 3ـ2:عکس هوایی سال 1388 ( ده حسن آباد) 69

1ـ1 بیان موضوع و مسئله تحقیق
رشد سریع و گسترش افقی شهرها طی دهه‌های اخیر، تمامی کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده نه تنها سیاست‌های شهرسازی را به طور وسیعی تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی جوامع نقش اساسی داشته است (عزیزی،1388: 13).
رشد جامعه شهری در کشور ما سابقه ای طولانی دارد و در حال حاضر نيز نرخ شهرنشينی به بيش از ٦٠ درصد رسيده است. از اين رو جامعه شهری که با افزايش جمعيت و مهاجرت های گسترده روستائيان به شهر مواجه بوده، نتوانسته است برنامه ريزی دقيقی جهت دست يافتن به نيازهای خود از جمله اشتغال، مسکن، آموزش، بهداشت و غيره داشته باشد؛ در نتيجه با گسترش بی رويه و کنترل نشده شهرها، بافت اين شهرها از لحاظ داشتن نظم فضايي و همچنين پراکندگی مناسب خدمات، دچار آسيب شده و به شکل مناسب دست نيافته است(فخراحمد،1384: 3).
در ایران سیاست شبه نوگرایی، مدرنیزاسیون و پیامدهای آن تأثیر عمیقی بر رشد شهر و شهرنشینی داشته است به طوری که نسبت جمعیت شهری از 31 درصد در سال 1335 به بیش از70 درصد در سال 1390 رسیده است. از تبعات کالبدی – فضایی این وضع می‌توان به مسائلی چون زیر ساخت و ساز رفتن اراضی مرغوب و کشاورزی و زراعی، از بین رفتن مناظر طبیعی، گسترش افقی و پراکنده شهرها (Sprawl)، شکل گیری سکونتگاه‌های خودرو و حاشیهای، مشکلات ترافیکی و سیمای شهری نامناسب اشاره نمود که علاوه بر این بسیاری از اراضی، کاربری‌ها و بافت‌های قدیمی و فرسوده به صورت دایر و بایر در داخل شهرها در کشاکش این توسعه غیر اصولی و شتاب‌زده، از جریان عمران و توسعه باز مانده و اکنون به عنوان مسائل و مشکلات شهری مطرح هستند(تلخابی، 1391: 2). اين مسئله در بيش از 100 شهر كشور با 70 هزار هكتار بافت فرسوده شهري مطرح است(الله ویسی،1390: 3). فرسودگی یکی از مسائلی است که در دهه های اخیر تقریبا در تمام شهرهای کشور به نوعی مطرح گردیده است. هرکدام ازاین شهرها بسته به شرایط خود، به شیوه های مختلفی به مداخله در این بافت ها پرداخته اند تا بتوانند با بالا بردن شرایط زیست محیطی و پایداری بناها از نظر ایستایی و پایداری و همچنین تحقق عدالت اجتماعی، انگیزه اقامت را در این بافت ها بالا برده و موجب ایجاد فضایی نو برای شهروندان شوند. به طور كلي كاهش كارايي هر پديدهاي، فرسودگي آن را در پي دارد. هنگامي كه حيات شهري در محدودهاي از شهر به هر علتي رو به ركود ميرود، بافت شهري آن محدوده در روند فرسودگي قرار ميگيرد. پديده فرسودگي در بافتهاي شهري بر كالبد بافت و همچنين بر فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي آن اثر گذار است. فرسودگي يكي از مهمترين مسائل مربوط به فضاي شهري است كه باعث بيسازماني، عدم تعادل، عدم تناسب و بي قوارگي آن ميشود. فرسودگي عاملي است كه به زدودن خاطرات جمعي، افول حيات شهري و شكل گرفتن حيات شهري روز مره منجر ميشود (حبيبي و مقصودي، 15:1381) عناصر و فضاهاي بافت شهري عمري محدود دارند و با گذشت زمان دچار تغيير و فرسودگي ميشوند. به عبارت ديگر، هيچ فضايي و بنايي بدون نوسازي و مرمت نميتواند دوام و بقاي طولاني داشته باشد، از اين رو نوسازي بافتهاي شهري فرآيندي است كه در برابر تغييرات عملكردها و نيازهاي اجتماع، توسط ساكنان آن انجام ميپذيرد. در واقع اين فرآيند به صورت خود به خود و تدريجي در سطح شهر صورت ميپذيرد. اما هنگامي كه كارآيي يك محله شهري كاهش يافته و يا دچار فرسودگي ميشود، ساكنان ديگر تمايلي به نوسازي محل سكونت خود نخواهند داشت و به تدريج آن محدوده شهري از چرخه توسعه خارج خواهد شد.
هرچند که بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، پدیده ای چند وجهی و پیچیده و دارای ابعاد مختلف شهرسازی، کالبدی، معماری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و مدیریتی است، لکن به ابعاد غیر کالبدی آن کمتر پرداخته شده است.
سیاست توسعه درونزای شهری یکی از سیاستهای توسعه شهری میباشد. در توسعه درونی، بیشترین توجه معطوف به استفاده از زمینهایی است که تحت پوشش توسعه شهری درآمدهاند. به این ترتیب میتوان از طریق پر کردن بافت های موجود شهری، افزایش متعادل تراکم، نوسازی و بهسازی مناطق متروکه و فرسوده و احیاء و تغییر کاربری بناهای موجود را بر آورده ساخت. باید توجه داشت که استفاده موثرتر از زمین تنها مساله مورد تاکید در توسعه درونی نمی باشد، بلکه آنچه مورد نظر است بطور کلی استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای موجود شامل ابعاد اجتماعی، محیطی و کالبدی و … میباشد. به عبارت دیگر توسعه درونزای شهری به کارگیری توانها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عقد اجاره Next Entries منابع و ماخذ مقاله توسعه درونی، بافت فرسوده، توسعه شهر، بافت قدیم