پایان نامه با کلمات کلیدی اثرات ثابت، هیات مدیره، پیش داوری، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1- 1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 6
1-4- فرضيه های تحقيق 6
1 – 5 – تعريف عملياتي متغيرها 7
1 – 5 – 1- متغيرهای مستقل 7
1-5-2- متغيرهای وابسته 7
1-5-3- متغيرهای کنترلی 8
1-6- اهداف اساسي تحقيق 8
1-7- روش تحقيق 9
1 – 8- قلمرو زماني 9
1 – 9- تعيين جامعه آماری 9
1-10- تعيين نمونه آماري 10
1-11- روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1- مقدمه 13
2– 2 – مباني نظري 13
2– 2– 1- توازن مالکيت 14
2 – 2 – 2 – کارايي نظارتي مديران مستقل 15
2 – 2 – 3 – پیش داوری و درستي پيش‌بيني سود هر سهم 17
2 –3- پيشينه‌ي پژوهش 19

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3 – 1– مقدمه 28
3 – 2- روش تحقیق 28
3–3- قلمرو تحقيق 28
3-3-1- قلمرو موضوعي 29
3-3-2- قلمرو مكاني 29
3-3-3- قلمرو زماني 29
3 –4 – جامعه و نمونه آماری 29
3 – 5- روش گردآوری داده‌ها 29
3 –6- ابزار گردآوری داده‌ها 29
3 –7- فرضيه های تحقيق 30
3 – 8- مدل تحقیق و شیوه اندازه‌گیری متغیرها 30
3 – 8 – 1 – مدل مفهومی فرضیه‌های تحقیق 30
3 –8 –2– مدل های آماری تحقیق 31
3 –8 –3- شیوه اندازه‌گیری متغیرها 31
3 –8 –3 – 1- متغیرهای وابسته 31
3 –8 –3– 2- متغیرهای مستقل 32
3– 8–3– 3- متغیرهای کنترلی 32
3 -9- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها 33
3- 9 – 1 – تخمين مدل‌هاي رگرسیون با داده‌هاي پنل 33
3 – 9– 1-1- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی) 33
3-9-1-2 -آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا 34
3 – 9 -1 – 2-1- آزمون چاو (آزمون F) 34
3– 9 –1-2-2-آزمون White cross-section 35
3– 9– 2-آزمون معني دار بودن مدل مربوط به فرضيه‌ها 35
3- 9 – 2 –1- آماره F 35
3– 9– 2 –2-آزمون خود همبستگي 36
3– 9–3- آزمون فرضيه‌ها 36
3-9–3–1- ضریب همبستگی 36
3– 9–3–2- ضریب تشخیص یا تبیین 36
3– 9–3–3-آزمون معني‌دار بودن متغير مستقل 37
3– 9-3-4-آزمونZ کرامر 38
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 40
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 40
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 41
4-2-1-1- تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی اول و دوم 44
4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 50
4-2-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی سوم و چهارم 52
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 59
5 – 2 – خلاصه موضوع و روش تحقیق 59
5 – 3 – خلاصه یافته‌ها 59
5 – 3 – 1 – نتایج فرضیه اصلی اول 59
5– 3– 1-1- نتایج فرضیه های فرعی اول و دوم 60
5-3-2 – نتایج فرضیه اصلی دوم 62
5 – 3- 2 – 1 – نتایج فرضیه های فرعی سوم و چهارم 63
5- 4– پیشنهادات کاربردی 65
5– 5 – پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی 67
منابع
منابع فارسی 69
منابع لاتین 70
Abstract 72

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- خلاصه پژوهش های پیشین در داخل کشور 23
جدول 2-2- خلاصه پژوهش های پیشین در خارج از کشور 25
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها 40
جدول 4-2- نتایج اثرات ثابت مقطعی 42
جدول 4-3- نتایج اثرات ثابت زمانی 42
جدول4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 43
جدول 4-5- نتایج اثرات ثابت مقطعی 44
جدول 4-6- نتایج اثرات ثابت زمانی 45
جدول4-7- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول (شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت) 45
جدول 4-8- نتایج اثرات ثابت مقطعی 46
جدول 4-9- نتایج اثرات ثابت زمانی 47
جدول4-10- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم (شرکت ها با توازن کمتر مالکیت) 47
جدول4-11- نتایج آزمون Z كرامر فرضیه های فرعی اول و دوم 48
جدول4-12-نتایج آزمون فرضیه های فرعی اول و دوم- مقایسه مدل در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت 49
جدول 4-13- نتایج اثرات ثابت مقطعی 50
جدول 4-14- نتایج اثرات ثابت زمانی 50
جدول4-15- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 51
جدول 4-16- نتایج اثرات ثابت مقطعی 52
جدول 4-17- نتایج اثرات ثابت زمانی 52
جدول4-18- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم (شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت) 53
جدول 4-19- نتایج اثرات ثابت مقطعی 54
جدول 4-20- نتایج اثرات ثابت زمانی 54
جدول4-21- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم (شرکت ها با توازن کمتر مالکیت) 55
جدول4-22-نتایج آزمون Z كرامر فرضیه های فرعی سوم و چهارم 56
جدول4-23- نتایج آزمون فرضیه های فرعی سوم و چهارم- مقایسه مدل در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت 57
جدول5-1-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول 60
جدول5-2-نتایج آزمونZ كرامر فرضیه فرعی 61
جدول5-3- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول و دوم – مقایسه مدل در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت 62
جدول5-4-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم 63
جدول5-5-نتایج آزمونZ كرامر فرضیه فرعی 64
جدول5-6-نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم و چهارم-مقایسه مدل در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت 65

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3-1- در حالت توازن کمتر مالکیت 30
شکل 3-2- در حالت توازن بیشتر مالکیت 31

چکیده
نظام راهبری شرکت بیانگر فرآیند نظارت و کنترل بر مدیریت شرکت، برای حصول اطمینان از همسویی عملکرد آن‌ها با منافع سهامداران بوده و مهم ترین عناصر آن عبارتند از سهامداران و نحوه مالکیت آن‌ها (توازن مالکیت)، اعضای هیات مدیره و ترکیب آن (تعداد مدیران موظف و غیر موظف) می باشد. 4 متغیر پاداش اعضای هیات مدیره، درصد مدیران مستقل در هیات مدیره، درصد مدیران مستقل در هیات مدیره، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره و تخصص مالی به عنوان ویژگی های مدیران مستقل که به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت پیش بینی عواملی که شامل درستی پیش بینی و پیش داوری مدیریت نسبت به پیش بینی عواید می باشد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری و از شرکت های موجود در 2 صنعت خودرو سازی و سیمان به عنوان نمونه استفاده شد. قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به ابتدای سال 1389 الی انتهای سال 1391 بود.روش نمونه گیری، حذفی سیستماتیک و شامل 2 مدل آماری که این مدل ها توسط رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری EViews7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش طبق فرضیه اصلی اول از رابطه معنی دار متغیرهای پاداش اعضای هیات مدیره، درصد مدیران مستقل و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت برخوردار بوده که در ادامه شرکتها را به 2 دسته با توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت تقسیم بندی شده که نتایج نشان دهنده آن است که طبق فرضیه فرعی اول از رابطه معنی دار متغیر پاداش اعضای هیات مدیره در شرکتهای با توازن بیشتر مالکیت با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت، طبق فرضیه فرعی دوم از وجود رابطه معنی دار درصد مدیران مستقل در هیات مدیره در شرکتهای با توازن کمتر مالکیت با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت حکایت دارند، همچنین طبق فرضیه فرعی دوم وجود رابطه معنی دار درصد مدیران مستقل در هیات مدیره در شرکت های با توازن کمتر مالکیت با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت، طبق فرضیه های اصلی دوم رابطه معنی دار هر 4 متغیر ویژگی های مدیران مستقل با درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت و طبق فرضیه فرعی سوم رابطه معنی دار متغیرهای درصد مدیران مستقل در هیات مدیره، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره و تخصص مالی در شرکت های با توازن بیشتر مالکیت با درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت و طبق فرضیه فرعی چهارم رابطه معنی دار متغیرهای پاداش اعضای هیئت مدیره ،درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیئت مدیره در شرکت های با توازن کمتر مالکیت با درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت نشان می دهند.

کلمات کلیدی: توازن مالکیت، کارایی نظارتی مدیران مستقل، کیفیت پیش بینی های عواید مدیریت

فصل اول:
کلیات تحقیق

1- 1- مقدمه
براي کاهش مسائل نمايندگي، ساز و کارهاي مختلفي در ادبيات مالي مطرح شده که يکي از اصلي‌ترين آن‌ها، نظام راهبري شرکت مي‌باشد. نظام راهبري شرکت بيانگر فرآيند نظارت و کنترل بر مديريت شرکت، براي حصول اطمينان از همسويي عملکرد آن‌ها با منافع سهام‌داران بوده و مهم‌ترين عناصر آن عبارتند از سهامداران و نحوه مالکيت آن‌ها (توازن مالکيت)، اعضاي هيئت مديره و ترکيب آن (تعداد مديران موظف و غيرموظف) مي‌باشد(مقدم و مومنی یانسری،1391). ساز و کارهاي حاکميت شرکتی متعددي وجود دارند که مي‌توانند در اين زمينه مؤثر باشند. يکي از ساز وکارهای مذکور و مهم، انتصاب مديران غيرموظف (مستقل) در هيأت مديره مي‌باشد. مديران غيرموظف (مستقل) که تحت تأثير مديران داخلي (مديران اجرايي) شرکت نيستند،مي‌توانند با حمايت از منافع سهامداران در برابر فرصت‌طلبي مديران، به افزايش ثروت سهام‌داران کمک کنند. آن‌ها در رفع مشکل نمايندگي، به منظور حفظ و نگه‌داري ارزش سرمايه اعتباري‌شان با ايجاد قراردادهاي استخدامي مناسب با مديران، مي‌توانند به نحو مؤثري بر رفتار آن‌ها نظارت کنند(فاما و جنسن1، 1983).
اهميت اين پژوهش در اين است که از يک جايگزين به سهولت قابل اندازه‌گيري براي ميزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارايي نظارتي مديران مستقل را در شرکت‌هایی با ساختارهاي مالکيت متغير، امتحان کند.

1-2- بيان مسئله
مطالعات در مورد پیش بینی های اختیاری مدیریت اغلب مفروض می انگارند که اگر مدیران خواستار به حداکثر رساندن ارزش شرکت برای سهامداران باشند، آن ها باید پیش بینی های مدیریت را بیشتر،دقیق تر و درست تر انجام دهند.به هر حال،مدیران می توانند همچنین پیش بینی های مدیریت را به خاطر منافع خودشان دستکاری کنند(سانگ و همکاران2،2013).
صرف‌نظر از چارچوب قانوني، توازن (ساختار) مالکيت شرکت‌ها نيز مي‌تواند ايجاد و توسعه مدل حاکميت شرکتي را تحت تأثير قرار دهد. توازن (ساختار) مالکيت دو بعد دارد: تمرکز مالکيت و هويت سهام‌داران. در اين پژوهش توازن مالکيت را از بعد تمرکز مالکيت مورد بررسي قرار داده مي‌شود.
يکي از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر کنترل و اداره‌ي شرکت‌ها ترکيب مالکيت و به خصوص تمرکز مالکيت سهام شرکت ها در دست سهامداران عمده است. چنين سهامداراني، درصد قابل توجهي از سهام شرکت را در اختيار دارند که به نوبه‌ي خود مي‌توانند اداره‌ي شرکت را در دست گيرند. در مقابل سهامداران خرد تمايل چنداني به کنترل و نظارت بر مديران ندارند زيرا در اين صورت مجبور مي‌شوند تا هزينه‌هاي کنترل را به تنهايي تقبل نمايند، در حالي که سهم اندکي در سود شرکت دارند. وقتي تمرکز بالاي مالکيت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مديريت شرکت فراهم مي‌گردد.در صورتی که تعداد سهامداران اندک باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود.
از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زیان سهام داران اقلیت و دیگر سهام داران حرکت نمایند.به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت، سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره ی شرکت توسط معدودی سهام دار عمده و تعداد کثیری سهام دار جز است. با این حال منطقی است که فرض شود، هم پوشانی بیش تر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کشورهای پیشرفته Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ویژگی های مدیران، پیش داوری، کیفیت اطلاعات، تمرکز مالکیت