دانلود پایان نامه ارشد درباره حجم مبادلات سهام، تصمیم سازی، رگرسیون خطی، یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………..19
2-4- نرخ بازده مورد نياز…………………………………………………………………………………………………19
2-5- بازده سرمايه گذاري………………………………………………………………………………………………..20
2-6- بازده واقعي……………………………………………………………………………………………………………21
2-7-بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………..22
2-8- نحوه محاسبه بازده غيرعادي…………………………………………………………………………………….24
2-9- سهام رشدي و سهام ارزشي……………………………………………………………………………………..24
2-10- پشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….27
2-11- جمع بندی پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………….50
2-11-الگوي مفهومي تحقيق……………………………………………………………………………………………56
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
1-3-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..59
2-3-روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….60
3-3-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..61
4-3-حجم نمونه و كيفيت آن……………………………………………………………………………………………62
5-3-روش نمونه گيري و دليل استفاده از آن………………………………………………………………………64
6-3-روش هاي گردآوري داده ها و كاربرد آن……………………………………………………………………64
7-3-ابزار گردآوري داده ها و كاربرد آن…………………………………………………………………………….65
8-3-پايايي و اعتبار ابزار تحقيق………………………………………………………………………………………..65
9-3- روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………….66
فصل چهارم : یافته های تحقیق
1-4-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….76
2-4- توصیف دادههای تحقیق………………………………………………………………………………………….76
3-4- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………77
4-4- توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………………..78
5-4-تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………80
1-5-4-تحلیل پیش فرض های کلاسیک…………………………………………………………………………81
2-5-4-تحلیل پیش فرض های استفاده از مدل تابلویی……………………………………………………..90
3-5-4-تحلیل روابط بین متغیرها……………………………………………………………………………………93
6-4-خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………..101
فصل پنجم : تلخیص ، نتیجه گیری وپیشنهادها
1-5-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….107
2-5-خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………107
3-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..111
1-3-5-فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….112
2-3-5-فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………..113
3-3-5- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………….115
4-3-5- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………117
4-5-پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………119
1-4-5-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………….119
2-4-5-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی…………………………………………………………120
5-5-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………121
منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..122

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….52
نمودار 1-3-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………69
جدول 1-4- توصیف شرکت‌های نمونه آماری……………………………………………………………………………..77
جدول 2-4- توصیف یافته ها یا متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………79
جدول 3-4- ارزیابی نرمال بودن متغيرها……………………………………………………………………………………..82
جدول 4-4- ارزیابی نرمال بودن متغيرهای نرمال شده…………………………………………………………………..83
جدول 5-4- خلاصه نتایج آزمون نرمال بودن توزیع باقی مانده ها………………………………………………….84
نمودار 1-4- مقایسه هیستوگرام باقی مانده ها و منحنی نرمال ……………………………………………………….85
جدول 6-4- خلاصه نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها با معیار وايت……………………………………………86
جدول 7-4- آزمون فرض استقلال خطاها در رابطه برآوردی…………………………………………………………88
جدول 8-4- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)……………………………………………..89
جدول 9-4- خلاصه نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………….91
جدول 10-4- نتايج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….93
جدول 11-4- برآورد رابطه بین حجم مبادلات سهام با متغیرهای مستقل قیمت و بازده غیر منتظره…….95
جدول 12-4- دسته بندی شرکت ها بر مبنای نوع بازده………………………………………………………………..99
جدول 13-4- تعیین رابطه بین نوع بازده غیر منتظره و حجم مبادلات سهام……………………………………100
جدول 1-5- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………111

چكيده
هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین قیمت سهام، میزان و نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام بوده است. جهت گردآوری داده ها به روش تصادفی ساده 113 شرکت بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب ودر بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
پس از آزمون پیش فرض ها رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی جهت تعیین رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که:
1) بین قیمت هر سهم با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.
2) بین میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.
3) بین نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.
4) تحلیل های اضافی نشان داد که ریسک سهام با حجم مبادلات رابطه معکوس داشته و نیز اندازه شرکت با حجم مبادلات سهام رابطه مستقیم داشته است.
5) با عنایت به مستقیم بودن رابطه برآوردی بین تک تک متغیرهای اصلی مستقل با حجم مبادلات سهام، می توان نتیجه گرفت که بين قيمت، میزان و نوع بازده غير منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
واژه های کلیدی:
قیمت هر سهم، بازده غیر منتظره، ریسک سهام، حجم مبادلات سهام

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
در ادبیات مالی به تصمیاتی نظیر خرید، نگه داری یا فروش سهام، تعیین کمیت تعداد سهام مورد خریداری یا ترکیب آن بر مبنای نوع شرکت و درصد سهامی که از هر شرکت خریداری می شود و… تصیم گیری های سرمایه ای می گویند. تصمیاتی که به قصد انتفاع در آینده توسط اشخاص حقیقی یا شخصیت های حقوقی اتخاذ می شوند.
در مواردی چنین تصمیماتی، در بین افراد عامی که درک مالی و بعضا حتی سواد کلاسیک قابل توجهی ندارند، رفتاری تقلیدی و به تعبیری رمه وار بوده یا در مواردی مبتنی بر توصیه هایی از دیگران صورت می گیرد. اما در اغلب موارد برای شخصیت های حقوقی و افرادی حقیقی سرمایه گذار بالقوه و بالفعلی که درک مالی دارند، تصمیم گیری های سرمایه ای باید مبتنی بر تصمیم سازی ها و پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات مربوط صورت پذیرد.
تصمیم سازی یا پیش بینی در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه ای، مستلزم داشتن برآورد یا تصوری از منافع آتی سرمایه گذاری است. در ارتباط با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل پوششی داده‌ها، بانک تجارت، تحلیل پوششی، رتبه بندی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حجم مبادلات سهام، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، اعلان سود