پایان نامه ارشد درمورد خصوصی سازی، قانون اساسی، شورای رقابت، بخش عمومی و خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

ل: تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت………………………………………………………………………36
بند دوم: تدوین پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری…………………………………………………….42
فصل دوم : خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
مبحث اول: خصوصی‌سازی( بایستگی، چیستی و چگونگی) ……………………………………………..49
گفتار اول: تعریف خصوصی‌سازی………………………………………………………………………………..49
گفتار دوم: خط سیر اندیشه‌ها درباره بایستگی خصوصی سازی…………………………………………..50
بند اول: در جهان……………………………………………………………………………………………………….50
بند دوم: در ایران……………………………………………………………………………………………………….54
گفتار سوم: خصوصی‌سازی و مقررات زدایی………………………………………………………………….56
مبحث دوم : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………59
گفتار اول : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی………………………………………………………………….59
بند اول: مزایای خصوصی‌سازی……………………………………………………………………………………59
بند دوم: شیوه‌های خصوصی ساز………………………………………………………………………………….59
گفتار دوم : تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………………….60
بند اول : برتری قانون…………………………………………………………………………………………………61
بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..61
مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..62
گفتار اول: اقدامات نظارتی………………………………………………………………………………………….63
بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65
بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………66
گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی……………….70
بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی……………………………………71
بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..72
مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………73
گفتار اول : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت……73
بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..76
بند سوم : اثرات خصوصی سازی بر شفافیت در ایران………………………………………………………85
گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………..88
بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….91
بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………94
بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..97
مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..99
گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..100
بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..100
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..101
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………101
بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….101
بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..102
بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………102
گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی…………………………………………103
بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….103
بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز……………………………………………………………………………….103
بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….104
بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….104
بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده…………………………………………………………………………………104
بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..105
بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..105
بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..105
بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….106
بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..107
بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..107
فصل سوم : اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی
مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………110
گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………………………114
بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..114
بند دوم: آسیب‌شناسی هیأت داوری اختلافات ناشی ازخصوصی سازی ……………………………115
بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………….116
بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..117
بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………….117
گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………….119
بند اول: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………….119
بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آن‌ها در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………….120
بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………121
بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………..122
مبحث دوم : مراجع رسیدگی به اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابت در بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………124
گفتار اول: ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورای رقابت…………………………………………….125
بند اول: ترکیب اعضاء شورای رقابت……………………………………………………………………….125
بند دوم: شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت…………………………………………………………….125
گفتار دوم: وظایف و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تفسیر قرارداد، احکام شرعی، اصل برائت، حقیقت و مجاز Next Entries پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی، اشخاص حقوقی، اقتصاد ملی