منابع مقاله درباره مشارکت مردم، قانون اساسی، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………… ………………………………………………..24
2- 2- 1-3 انتخابات اکثریتی یک مرحله اي (ساده )ودو مرحلهاي………………………………………………………….. …………………………………………..24
2-2- 1- 4 انتخابات علنی و مخفی…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….25
2- 2- 1-5 انتخابات اختیاري واجباري………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………25
2- 2- 1-6 انتخابات فردي یا جمعی……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2- 2- 1-7 انتخابات لیست بسته ولیست باز…………………………………………………… …………………………………………………………………………………..25
2- 3 انتخابات در جمهوري اسلامی ایران……………………………………………………………………… ………………………………………………………………..26
2- 3-1 انتخابات مجلس شوراي اسلامی…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………26
2- 3- 2 انتخابات شوراي شهر……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..28
2-4 هدف از انتخابات ریاستجمهوري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-4- 1 مسئولیت اجراي قانون اساسی اصل 113………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-4- 1- 1 نظریه مسئولت گسترده…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..29
2-4- 1- 2 نظریه مسئولیت محدود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-4- 2 وظایف واختیارات رئیس جمهور……………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-4- 2- 1 مسئولیت اجراي قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-4- 2- 2 در امور بینالملل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-4- 2- 2-1 امضاء قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-4- 2- 2-2- اعزام و پذیرش سفیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-4- 2- 3 ریاست و مسئولیت شوراي عالی کشور……………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-4- 3 وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قواي مقننه و قضائیه ………………………………………………………………………………………………….29
2-4- 3- 1 رئیس جمهور و قوه مقننه…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….29
پ
2-4- 3- 1-1 – همهپرسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-4- 3- 1-2 عزل و نصب وزیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-4- 3- 1-3 توقف انتخابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-4- 3- 1-4 حضور و احضار در مجلس……………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-4- 3- 2-رئیس جمهور و قوه قضائیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-4- 4 وظایف و اختیارات رئیس جمهور درریاست و اعمال قوه مجریه……………… ……………………………………………………………………………………..30
2-4- 4- 1 ریاست هیئت وزیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-4- 4- 2 نظارت بر کار وزیران…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………30
2-4- 4- 3 تعیین سرپرست براي وزارتخانههاي بدون وزیر……………………………………. ………………………………………………………………………………….30
2-4- 4- 4 هماهنگی تصمیمات وزیران…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….30
2-4- 4- 5 تعیین خط مشی دولت با همکاري وزیران……………………………………. ………………………………………………………………………………………..30
2-4- 4- 6 اعطاي نشان دولتی……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………30
2-4- 4- 7 ریاست عالی سازمانهاي وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-5- حاکمیت……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….31
2-6- گزارش میزان مشارکت مردم در دورههاي مختلف انتخابات ریاست جمهوري……….. …………………………………………………………………………….32
2-7- چالشهاي انتخابات ریاست جمهوري…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….36
2 -8 انگیزههاي مشارکت مردم در انتخابات…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………38
2-8- 1 انگیزههاي مشارکت مردم بر اساس نوع حکومت……………………………………. …………………………………………………………………………………..38
2-8- 2 انگیزههاي مشارکت مردم بر اساس نظریات مختلف………………………………. ……………………………………………………………………………………39
2-9- مشارکت در انتخابات……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………40
2-12 عوامل موثر در مشارکت انتخاباتی…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………41
2-9-1 عوامل محیطی و سیستیماتیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-12-1- 1 سطح نوسازي……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-12-1- 2 عوامل فرهنگی………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
2-12-1- 3 گروههاي ذي نفوذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
ت 2-12-1- 4 شرایط اقتصادي………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-12-1- 5 آداب و رسوم…………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-12-1- 6 نظام حزبی…………………..

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد رگرسیون، چند متغیره، فرسایش خندقی، تحلیل اطلاعات Next Entries منابع مقاله درباره گفتمان سیاسی، اعتماد سیاسی، توزیع جمعیت، تراکم نسبی