پایان نامه ارشد رایگان درباره بازاریابی، توزیع فراوانی، آمیخته بازاریابی، جذب مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
خلاصه پژوهش 95
یافته های توصیفی پژوهش 96
بحث و نتیجه گیری 99
پیشنهادهای برخاسته از پژوهش 107
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 108
منابع فارسی ………………..………………………………………….………….110
منابع لاتین …………………..……………………………………….…….………113
پیوست ها ……………………..……………………………………..120

21
26
34
54
58
62
63
63
64
65
66
67
68
69
70
71
74
75
76
77
78
79
81
84
85
86
89
90
91
91
92
جدول12: ویژگیهای منحصر به فرد ورزش ……………………………………………………………………..
جدول ‏02: ویژگیهای کالاها و خدمات …………………………………………………………………………
جدول ‏03: آمیخته بازاریابی و c4 از دیدگاه مشتریان ……………………………………………………………
جدول 4-2: جمع بندی پیشینه ی تحقیقات به طور خلاصه …………………………………………………………
جدول1-3: میزان آلفای مقیاس و عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی ورزشی ……………………………………………
جدول 1-4: سن آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………
جدول 2-4: وضعیت تاهل آزمودنيها …………………………………………………………………………….
جدول 3-4: وضعیت شغلی آزمودنی ها ……………………………………………………………………………
جدول 4-4: سطح تحصیلات آزمودنيها…………………………………………………………………………..
جدول 5-4: سابقه فعالیت ورزشی آزمودنيها ………………………………….…………………………………..
جدول 6-4: فاصله تقریبی منزل تا باشگاه آزمودنيها ………………………………………………………………
جدول 7-4: نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه ………………………………………………………………………
جدول 8-4: هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه آزمودنيها …………………………………………………………..
جدول 9-4: اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنيها ……………………………………………………
جدول 10-4: روزهای استفاده از امکانات باشگاه در هفته آزمودنی ها …………………………………………………
جدول 11-4: ميانگين و انحراف استاندارد سوالات …………………………………………………………………
جدول 12-4: نتايج آزمون بارتلت و كيسر مي ير و اوكلين ………………………………………………………….
جدول 13-4: نتايج آزمون کالموگروف اسميرنوف ………………………………………………………………….
جدول 14-4: اشتراكات گویه های ابزار تحقیق ……………………………………………………………………
جدول 15-4: نتايج سهم واريانس هر يك از شاخص ها (عوامل 4گانه آمیخته بازاریابی)…………………………………
جدول 16-4: نتايج تحليل مولفه هاي اصلي همراه با چرخش واريماكس در مورد بار عاملي سوالات (گویهها)…………….
جدول 17-4: نتايج ارزيابي پايايي عامل هاي تصمیمات مشتریان……………………………………………………
جدول 18-4: ارتباط بين شاخص‌ها و عامل‌هاي عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب باشگاه …………………
جدول 19-4: ارتباط بين عامل‌هاي عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان ……………………………………………….
جدول 20-4: آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان ……………………………………….
جدول 21-4: آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان………………………………………..
جدول 22-4: وضعیت عامل ها …………………………………………………………………………………..
جدول 23-4: وضعیت سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………
جدول 24-4: نتايج آزمون فريدمن در خصوص اولويت بندي عوامل 4گانه ترجیحات مشتریان …………………………..
جدول 25-4: نتايج آزمون فريدمن در خصوص اولويت بندي سوالات 1 تا 4 از عامل قیمت ……………………………..
جدول 26-4: نتايج آزمون فريدمن در خصوص اولويت بندي سوالات 5 تا 9 از عامل مکان ………………………….
جدول 27-4: نتايج آزمون فريدمن در خصوص اولويت بندي سوالات 10 تا 15 از عامل ترویج …….……………………….92
جدول 28-4: نتايج آزمون فريدمن در خصوص اولويت بندي سوالات 16 تا 20 از عامل محصول ……………………………..93

شکلها و نمودارها
5
5
5
18
24
28
30
40
41
41
45
47
48
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
80
82
82
83
شکل1-1: فرآيند تصميمگيري خريد ورزشي سه مرحلهاي ……………………………………………….……..
شکل2-1: فرآيند تصميمگيري خريد ورزشي پنج مرحلهاي ……………………………………………………..
شکل3-1: مدل تصمیم مشتری هووارد (1994) ………………………………………………………………
شکل1-2: فرایند بازاریابی …………………………………………………………………………………..
شکل 22: مقایسه آمیخته بازاریابی در مورد کالاو خدمات ………………………………………………………
شکل ‏02: چهار ویژگی خدمات ……………………………………………………………………………..
شکل ‏02: اجزای یکپارچه آمیخته بازاریابی خدمات …………………………………………………………..
شکل5-2: فرآيند تصميمگيري خريد ورزشي سه مرحلهاي ……………………………………………………….
شکل6-2: فرآيند تصميمگيري خريد ورزشي پنج مرحلهاي ………………………………………………………
شکل 7-2: فرآيند کامل تصميمگيري خريد ورزشي ……………………………………………………………
شکل 8-2: عوامل موثر ( غيرقابل کنترل ). بر رفتار مخاطبان ورزشي ……………………………………………..
شکل 9-2: تأثير موقعيت در رفتار مصرف کننده ورزشي …………………………………………………………
شکل10-2: عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید …………………………………………………………
شکل 1-4: توزیع فراوانی متغیر سن آزمودنی ها ……………………………………………………………….
شکل 2-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل آزمودنی ها ………………………………………………………
شکل 3-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت شغلی …………………………………………………………………
شکل 4-4: توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات ……………………………………………………………….
شکل 5-4: توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت ورزشی ………………………………………………………….
شکل 6-4: توزیع فراوانی فاصله منزل تا باشگاه مشتریان ……………………………………………………….
شکل 7-4: توزیع فراوانی نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه ………………………………………………………
شکل 8-4: توزیع فراوانی متغیر هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه ………………………………………………..
شکل 9-4: اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنيها …………………………………………………
شکل 10-4: توزیع فراوانی میزان استفاده هفتگی مشتریان از امکانات باشگاه ………………………………………
شكل 11-4: مدل مفهومی ترجیحات مشتریان در انتخاب یک باشگاه بر اساس عوامل 4گانه آمیخته بازاریابی………….
شكل 12-4: رابطه بين عامل قیمت با هر كدام از سؤالات 1 تا 4 …………………………………………………
شكل 13-4: رابطه بين عامل قیمت با هر كدام از سؤالات 5 تا 9 …………………………………………………
شكل 14-4:. رابطه بين عامل ترویج با هر كدام از سؤالات 10 تا 15 ……………………………………………..
شكل 15-4: رابطه بين عامل محصول با هر كدام از سؤالات 17 تا 20 ………………….……………….………83
شكل 16-4: خروجي نرم افزار ليزرل در حالت معنی داری: آزمون رابطه علي بین سئوالات و عامل ها ……………………….87
شكل 17-4: خروجي نرم افزار ليزرل در حالت استاندارد: آزمون رابطه علي بین سئوالات و عامل ها ……………………..…88

مقدمه
در عصر حاضر ورزش بعنوان ابزاری چند بعدی در حوزه های مختلف تاثیرات گسترده ای به جا گذاشته است. امروزه ورزش در سلامت افراد، گذراندن اوقات فراغت سالم و با نشاط و لذت بخش، آموزش و پرورش بویژه در نسل نوجوان، ایجاد روابط اجتماعی سالم، پیشگیری از ابتلا به بیماری ها، پیشگیری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی نقش خود را متجلی ساخته است (بهلکه، 1387).
با توجه به اهمیت نقش ورزش، بخش خدمات به علت ویژگیهای آن یعنی: ناملموس بودن، فناپذیر بودن، تعامل زیاد با مشتری، همزمانی تولید و مصرف و ناهمگون بودن در سالهاي اخير از رشد چشمگيري برخوردار بوده است (هات و توماس1، 2001). این ویژگیها به همراه افزایش بخش خدمات، باعث افزایش نیاز به کیفیت بهتر خدمات برای سازمانهایی شده است که به دنبال بهبود عملکرد مالی و جذب مشتریان در محیط بسیار رقابتی میباشند (وانگ و هوی2، 2003). بر همين اساس خدمات نقش مهمي را در برنامههاي بازاريابي بسياري از شركتهاي تجاري ايفا میكند و برتري خدمت، بخشي از بسته ارزش مورد تقاضاي مشتريان است. از اين رو در بازارهاي رقابتي و آزاد، راهبردهايي از قبيل ارائه خدمات با كيفيت، بيشترين توجه را به سوي خود جلب كرده است. از طرفی، به نظر برخی از صاحب نظران، مشتری محوری معادل و هم معنی مدیریت خوب و موثر تلقی می شود. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت، سود آوری و بقاء سازمان قلمداد شده و جهتگیری کلیه اهداف، استراتژیها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری میباشد (کاتلر3، 1382). از طرفی، درک نیازها و خواسته های هر مشتری، مهم ترین مرحله جذب مشتری است. بنابراین هر سازمانی که بتواند نیازها و خواسته های مشتری را به طور موثرتر تشخیص دهد، می تواند هم در بحث درآمد زایی و هم در رقابت بازار موفق تر باشد (حسن زاده، 1384).
با توجه به اهمیت میادین ورزشی در این زمینه، شناسایی عوامل مهم و موثر در جذب افراد و تداوم شرکت آنان در فعالیتهای بدنی موجب می شود تا مسئولین مکانهایی را فراهم ساخته و خدماتی را ارائه کرده که افراد بتوانند ساعاتی را به دور از مسائل اجتماعی و خانوادگی و با علاقه و تمایل به ورزش و فعالیتهای بدنی بپردازند. همچنین اهمیت نقش بازاریابی در جذب مشتریان و تحقیق در زمینه بازاریابی اماکن ورزشی، به مدیران و برنامه ریزان فرصت برنامه ریزی های بهتر برای فعالیتهای ورزشی افراد جامعه را خواهد کرد و به سرمایه گزاران در بخش خصوصی کمک می کند تا با اطمینان خاطر از سودآوری مناسب در این راه سرمایه گزاری کنند (رمضانی، 1387). بطوریکه یکی از اهداف مدیریت، افزایش منابع است که از طریق بازاریابی می توان به این مهم دست یافت.
با توجه به این موضوع که نخستین و مهمترین اصل بازاریابی، توجه به خواسته مشتری است، سازمانها بدون توجه به خواسته مشتری نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. توجه به خواسته و ترجیحات مشتری، موجب رضایت و وفاداری او می گردد و در نتیجه، افزایش شهرت و اعتبار شرکت و همچنین افزایش سودآوری آتی شرکت را بدنبال دارد. لذا آگاه بودن از ترجیحات مشتریان بالقوه می تواند دارای اهمیت بسیار باشد. اگر ترجیحات مردم را شناسایی شود، می توان رفتار آنها را پیش بینی کرده و بر رفتار آنها تا حدی کنترل داشت. ترجیح مشتری ناشی از نگرشی است که به یک محصول یا نام تجاری خاص دارد (رنجبریان، 1385).
در همين راستا باشگاههاي ورزشي با تعیین استراتژی های جذب و حفظ مشتری ميتوانند منافع خود را افزايش دهند و خود را از ساير باشگاهها متمايز کنند. بازاريابان براي افزايش مشارکت مردم بايد از عواملي که باعث جلب توجه مردم به شرکت در رويدادهاي ورزشي ميشوند اطلاع داشته باشند. اين موضوع به بازاريابان امکان تقسيم کارآمد بازار و اهداف را ميدهد. همچنین ميتواند به عنوان وسيلهاي براي کمک به مديران براي شناسايي خدمات مورد نياز مشتريان، طراحي و بازاريابي رويدادها، بهبود موقعيت شغلي، و ابداع روشهايي براي بهبود تکرار حضور و افزايش درآمدها مد نظر قرار گيرد (ساعت چیان، 1390).
بيان مسأله
امروزه بازاريابي ورزشي همگام با صنعتي شدن ورزش خود به يک صنعت جهاني درآمد ساز تبديل شده است که نتيجه اش کسب سرمايه و درآمدزايي براي سازمانهاي ورزشي است که همسو با آن فرايندهايي مانند توجه به خواستهها و ترجیحات مشتری، ارائه خدمات کیفی و رضایت و وفاداری مشتریان اهميت فراواني پيدا کرده است (حسن زاده، 1384). بازاریابی محصولات و خدمات عامل ماندگاری و بالندگی موسسات و شرکتها است، بدین جهت این امر از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در چرخه تولید تا مصرف نکته ای کلیدی تلقی میگردد. در این بین مهمترین ابزار بازارداری برای بازاریابان ارتباط دائم با افراد، ارائه خدمات مناسب و آگاهی از حرکات رقباست (سی یو لیم، 2006). برای تکرار خریدهای یک مشتری ورزشی، بازاریابان میتوانند از دو استراتژی استفاده کنند: در استراتژی اول بازاریابان ورزشی، متغیرهای آمیخته بازاریابی را برای افزایش جذب و رضایت مشتری با دقت و تدبیر بیشتری طراحی نمایند و در استراتژی دوم، آنها با کاهش هزینههای ورزشی، قیمت را برای مشتریان ورزشی کاهش دهند (آل حسینی، 1382). از این رو لازم است سازمانها و بالاخص سازمانهای ورزشي مانند باشگاههای پر طرفدار آمادگی جسمانی و ایروبیک، عواملی که منجر به تصمیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی !، V25، V24، V23 Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازاریابی، آمیخته بازاریابی، باشگاه ورزشی، مزیت رقابتی