پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی انسانی، آزمون فریدمن، کارکنان بانک، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-6- تأثير حقوق و دستمزد بر بهره‌وری 16
2-1-7- مشاركت و بهره‌وری 16
2-1-8-مديريت مشاركتي 17
2-1-9- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره‌وری 17
2-1-10- شرايط لازم براي بهبود بهره‌وری نيروي انساني در سازمان‌ها 18
2-1-10-1- ارتباط 19
2-1-10-2- تعهد 19
2-1-10-3- تداوم 19
2-2- مطالعات انجام شده 19
2-2-1- مطالعات انجام شده داخلی 19
2-2-2- مطالعات انجام شده خارجی 21
2-3- معرفی بانک ملی 22
2-3-1-تاریخچه بانک ملی 22
2-3-2- وضعیت شعب بانک ملی 24
2-3-3- وضعیت کارکنان بانک ملی 26
2-4- جمع بندی 26
فصل سوم : روش پژوهش
3- مقدمه 27
3-1- روش تحقیق 28
3-2- روش جمع‌آوری داده‌ها 28
3-3- پرسشنامه 28
3-3-1- روایی پرسشنامه 29
3-3-2- پایایی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 29
3-4- مقیاس اندازه گیری 30
3-4-1- انواع فاصله‌ها 30
3-4-2- روش‌های فاصله گذاری 31
3-4-3-فاصله لیکرت 31
3-4-4- دلیل انتخاب فاصله لیکرت 33
3-5- جامعه و نمونه آماری 33
3-6- مدل تحقیق 33
3-7- روش تجزیه و تحلیل 34
3-7-1- مبانی تئوریک معادلات ساختاري 35
3-7-2- اندیشه اساسی زیربناي مدل یابی ساختاري 36
3-7-3-روش کلی کار در الگوي معادلات ساختاري 36
3-7-4-آزمون فریدمن 38
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
4- مقدمه 39
4-1- نمونه‌گیری 39
4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 41
4-3- معرفی مدل تحقیق 44
4-4- بررسی پایایی پرسشنامه 44
4-5- تحليل ماهيت متغيرهاي تحقيق و آزمون مورد استفاده 44
4-6- تخمين مدل با استفاده از معادلات ساختاری 45
4-7- آزمون فریدمن 46
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1- جمع‌بندی 47
5-1-1- نتایج بررسی فرایض 49
5-1-1-1- نتایج بررسی فرضیه اول 49
5-1-1-2- نتایج بررسی فرضیه دوم 49
5-1-1-2- نتایج بررسی فرضیه سوم 49
5-1-2- سازگاری با تحقیقات پیشین 49
5-2- پیشنهاد 50
5-2-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 50
5-3- محدویت‌های تحقیق 50
منابع و ماخذ 51
فارسی 51
انگلیسی 52
پیوست 53
پرسشنامه 79
چکیده لاتین 82

فهرست جداول
جدول (2-1) وضعیت شعب بانک ملی تا سال 1393 ۲۵
جدول (2-2) وضعیت کارکنان بانک ملی تا سال 1393 ۲۶
جدول (4-1) توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب متغير جنسيت ۴۱
جدول (4-2) توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سطح تحصیلات ۴۲
جدول (4-3) توزيع فراواني پاسخگویان برحسب سنوات خدمت ۴۳
جدول (4-۴) ضریب الفای کرونباخ ۴۴
جدول (4-5) نتايج آزمون کولوموگرف اسمیرنف براي شكل توزيع متغيرها ۴۵
جدول (4-6) نتایج مدل معادلات ساختاری ۴۵
جدول (4-7) خروجی نرم افزار برای آزمون فریدمن ۴۶

فهرست نمودارها
نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق ۴
نمودار (3-1) مدل تحقیق ۳۴
نمودار (4-1) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس جنسیت ۴۱
نمودار (4-2) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس تحصیلات ۴۲
نمودار (4-3) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس سنوات خدمت در بانک ۴۳
نمودار (4-4) مدل تحقیق ۴۴

چکیده
هدف این پایان‌نامه، بررسی تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران با استفاده از متغیرهای رهبری، مشارکت و نیازهای اساسی می‌باشد. بنابراين تحقيق، با مساله دو و چند متغيري از نوع تحلیل معادلات ساختاری سركار دارد. با توجه به اينكه مسأله چند متغيري از نوع همبستگي و هم‌چنين مقياس اندازه‌گيري متغيرهاي تحقيق، فاصله‌اي است، بنابراين مناسب‌ترين روش براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق، تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار 6 EQS است. ابتدا توزيع متغيرها با آزمون کولوموگرف اسمیرنف آزمون شده (فرض صفر نرمال بودن داده‌هاست) است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، بین نیاز اساسی و بهره‌وری رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و بهره‌وری رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین رهبری مشارکتی و بهره‌وری رابطه معنی‌دار وجود دارد. از آنجا که ضرایب در مدل معنادار شده است، از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین متغیرها استفاده شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داده است، معیار تصمیم برابر ۰۰۲/۰ شده است. می‌توان گفت در سطح 95 درصد هر یک از عوامل ذکر شده در مدل، تاثیر متمایزی در بهره‌وری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، مشارکت در تصمیم‌گیری بیشترین امتیاز، نیاز اساسی و رهبری مشارکتی در مرتبه دوم و سوم در بانک ملی قرار دارند.
واژه‌هاي كليدي: بهره‌وری نیروی انسانی، نیازهای اساسی، مشارکت در تصمیم‌گیری، بانک ملی

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله
به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع محدود، ماهیت علم اقتصاد است. و تخصیص بهینه منابع هدف این علم به شمار می‌رود. کوشش‌هاي اقتصادي، همواره معطوف بر آن بوده، که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل می‌تواند دستیابی به کارایی بالاتر باشد. بهره‌وري1 مفهومی جامع و دربرگیرنده کارایی2 است.
که افزایش آن به منظورارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. برخی بقا و تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادي را، موکول به بهره‌وري و کارایی دانسته‌اند. پایین بودن سطح کارایی و بهره‌وري در بسیاري از سازمان‌هاي تولیدي و خدماتی یکی از مشکلات کشورهاي در حال توسعه می‌باشد. و مساله عدم تشکیل سرمایه به مقدار کافی نیز، بر مشکل فوق افزوده است که علت این امر همانا ضعف نهادهاي مالی و بازارهاي مالی این کشور‌ها می‌باشد. زیرا نهادهاي مالی و اعتباري هستند که، با تجهیز منابع و تخصیص آن‌ها به صورت کارا، می‌توانند هزینه‌هاي تامین مالی را کاهش دهند و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. بهره‌وری صنعت بانکداري به معنی کارمزد و هزینه بانکی کمترو ارایه خدمات با کیفیت بالاتر، می‌باشد. نهادهاي مالی کاراتر، در نهایت منجر به کاهش هزینه‌هاي تامین مالی طرح و سرمایه‌گذاري می‌گردند. بنابراین کارایی نهادهاي مالی و اعتباري منجر به رشد و توسعه بخش‌هاي مختلف خواهد شد.
با عنایت به موارد فوق، در این پایان‌نامه سعی بر آن است، عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی مورد بررسی قرار گیرد. عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني به دو دسته عوامل شخصي و محيطي قابل تقسيم است. كه عوامل فردي يا شخصي شامل تجربه، ميز ان درآمد، سطح تحصيلات، سن و آموزش است. دسته دوم عوامل موثر بر بهره‌وري نيروي انساني عوامل محيطي هستند كه خود شامل؛ مشاركت، مناسبات اجتماعي، محتواي كار و خشنودي شغلي است.
در اين پژوهش سعي بر آن است، عوامل مؤثر بر افزايش بهره‌وری، به خصوص عواملي چون تأمين نيازهاي اساسي كاركنان، مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري و سبك رهبري مشاركتي مدير، شناسایی شود.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
در میان عوامل تولید، منابع انسانی، با ارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل توسعه هر کشوری محسوب می‌شود. محققان و اندیشمندان بر این باور هستند، که کارکنان، مهم‌ترین منبع رقابت سازمان هستند. و سرمایه انسانی یک سازمان، موسسه یا شرکت و در سطح فراتر سرمایه انسانی یک کشور، می‌تواند همه نیازهای استراتژیک را برآورده سازد. در واقع سرمایه انسانی مهم‌ترین زیر ساخت هر مجموعه یا سازمان است. و لذا بهره‌وری این عامل تولید، می‌تواند در رشد و تعالی کل سازمان موثر واقع شود.
لذا این موضوع در موسسات مالی همچون بانک‌ها نیز می‌تواند مفید فایده واقع گردد، موضوعی که کمتر در این زمینه بالاخص در بانک ملی ایران تحقیق انجام شده است. با توجه به اهمیت بهره‌وری در سازمان‌ها، این پایان نامه نیز به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی به ویژه اداره جنوب تهران است. که نتایج آن می‌تواند برای بانک ملی و سایر بانک‌های کشور مفید واقع گردد.

1-3- اهداف
اهداف این پژوهش شامل موارد ذیل است:
1- بررسی رابطه بین تأمين نيازهاي اساسي كاركنان و افزايش بهره‌وري
2 – بررسی رابطه بین مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري و افزايش بهره‌وري
3 – بررسی رابطه بین سبك رهبري مشاركتي مدير و افزايش بهره‌وري

1-4- نتایج کاربردی تحقیق
با توجه به اهمیت بهره‌وری در سازمان‌ها، این پایان‌نامه نیز به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی به ویژه اداره جنوب تهران است. که نتایج آن می‌تواند برای بانک ملی و سایر بانک‌های کشور مفید واقع گردد.

1-5- سوال‌های تحقیق
سوالات مورد بررسی در این پایان نامه به شرح زیر است:
1- آیا تأمين نيازهاي اساسي كاركنان موجب افزايش بهره‌وري آن‌ها مي‌شود؟
2– آیا مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري موجب افزايش بهره‌وري آن‌ها مي‌شود؟
3– آیا سبك رهبري مشاركتي مدير موجب افزايش بهره‌وري آن‌ها مي‌شود؟

1-6- فرضيه‌هاي پژوهش
1- تأمين نيازهاي اساسي كاركنان موجب افزايش بهره‌وري آن‌ها مي‌شود.
2- مشاركت كاركنان در تصميم گيري موجب افزايش بهره‌وري آن‌ها مي‌شود.
3- سبك رهبري مشاركتي مدير موجب افزايش بهره‌وري آن‌ها مي‌شود.

1-7- مدل مفهومی تحقیق
با توجه به ادبیات بهره‌وری و مطالعات انجام شده، عوامل موثر بر افزايش بهره‌وري، توجه به نيازهاي اساسي كاركنان، مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري‌ها و سبك رهبري مشاركتي مدير در نظر گرفته شده است. لذا می‌توان گفت مدل مفهومی تحقیق یک مدل عللی و معلولی است. و از نوع رابطه همبستگی، كه در شكل ذيل سعي بر نمايش آن شده است.

نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق۴
1-8- استفاده کنندگان از تحقیق
با توجه به اهمیت بهره‌وری در سازمان‌ها، از این پایان‌نامه علاوه بر سیستم بانکی، سایر سازمان‌ها نیز بهره‌مند می‌شوند. همچنین محققان و پژوهشگران نیز می‌توانند از روش‌های بکار گرفته شده و متغیرهای لحاظ شده در تحقیق، در مطالعات و پژوهش‌ها استفاده نمایند.

1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: در این تحقیق عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران تعیین می شوند.
قلمرو مکانی: کارکنان بانک ملی اداره امور شعب جنوب تهران می‌باشد، که اداره امور شعب جنوب تهران شامل 110 شعبه و 1200 کارمند است.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق قبل از نگارش پایان نامه و پاییز سال 1393 می‌باشد.

1-10- محدودیت‌های تحقیق
با توجه به اینکه داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، از عمده محدودیت‌های این تحقیق، نحوه پاسخگویی به پرسشنامه از سوی نمونه آماری یعنی کارکنان بانک ملی بوده، که همواره با درصدی خطا همراه است.

1-11- جامعه و نمونه آماری
جامعه‌ي آماري در اين بررسي، شامل تمامي كاركنان اداره شعب جنوب تهران بانک ملی ایران می‌باشد. که حجم نمونه به صورت تصادفی از رابطه زیر انتخاب شده است:
(۱-۱)

در اینجا n حجم نمونه مورد نیاز (حداقل تعداد پرسش‌شوندگان)، N حجم کل جامعه آماری شما، α سطح اطمینان ۹۵%، P نسبت موفقیت و d خطای اندازه‌گیری قابل قبول می‌باشد. که معمولا در تحقیق ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی با این حجم نمونه که از این فرمول محاسبه می‌شود، صحت اطلاعات در سطح اطمینان ۹۵ درصد و خطای ۵ درصد قابل صحت و اعتبار خواهد بود.
در این رابطه p نسبت موفقیت است. مقدار p را مانند واریانس از اطلاعات گذشته یا از پیش آزمون به دست می‌آوریم. و اگر هیچ یک از این‌ها مقدور نباشد، مقدار آن را ۵/۰ در نظر می‌گیریم. زیرا بیشترین مقدار واریانس برای نسبت وقتی است که P معادل ۵/۰ باشد.

1-12- روش و مراحل تحقیق
1-12-1- روش اجرایی تحقیق
اين پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي – همبستگي است و در جريان آن براي بررسي فرضيه‌ها، از روش مطالعات ميداني و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. و بر اساس داده‌هاي حاصل از مطالعات ميداني، فرضيه‌هاي پژوهش در معرض آزمون قرار گرفت. در این مدل بهره‌وری متغییر وابسته و نیاز اساسی، مشارکت و رهبری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجزیه واریانس، رگرسیون Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی انسانی، نیروی کار، حقوق و دستمزد، رضایت کارکنان