منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، ساختار سرمایه، سررسید بدهی، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

3.2مالیات پرداختی شرکت: 27
4.2تعریف مالیات 29
5.2درآمد مشمول مالیات PRE TAX INCOME: 30
6.2ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺪﻫﯽ 31
7.2.نسبت بدهی: 33
8.2تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي 34
9.2ساير متغيرها 39
10.2رابطه بین فرصت رشد و بدهی: 40
11.2رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت بدهی: 42
12.2رابطه ی بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت 44
13.2پیشینه ی تحقیق: 46
14.2جمع بندي پيشينه 52
1.3 مقدمه: 61
3-6روش کلی تحقیق: 61
3.3طرح تحقيق: 62
4.3جامعه آماري: 62
5.3حجم نمونه و كفايت ان: 63
6.3روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن: 65
7.3روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن 65
8.3ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن: 65
9.3روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: 66
10.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 67
11.3مدل تحقیق 67
12.3نرم افزار ها: 70
1.4مقدمه 72
2.4متغیرهای پژوهش 72
3.4جامعه آماری 72
4.4جامعه و نمونه آماری 75
5.4توصیف یافته ها 75
6.4تحلیل یافته ها 76
7.4تحلیل پیش فرضها با استفاده از داده‌های تابلویی 83
8.4تحلیل روابط بین متغیرها 85
9.4خلاصه فصل 91
1.5مقدمه 94
2.5خلاصه ی یافته ها 94
3.5خلاصه یافته های پژوهش 96
4.5نتیجه گیری 98
5.5پیشنهادهای تحقیق: 101
6.5پیشنهادهای کاربردی پژوهش 101
7.5پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 101
8.5محدودیت‌های پژوهش 102

1.1
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1-2: جمع بندی پیشینه تحقیق 54
جدول شماره 3-1: توصیف نمونه ی آماری 59
جدول شماره 4-1: توصیف نمونه ی آماری 69
جدول شماره 4-2: توصیف شرکتهای نمونه ی آماری 70
جدول شماره 4-3: توصیف یافته ها 71
جدول شماره 4-4: نتایج آزمون ریشه واحد هدری 75
جدول 4-5: خلاصه نتایج آزمون فیلیپس پرون 75
جدول شماره 4-6: آزمون هاسمن فرضیه اول 77
جدول شماره 4-7: نتایج حاصل از برآورد مدل اول با اثرات ثابت 78
جدول شماره 4-8:نتایج حاصل ازبرآورد مدل اول با اثرات تصادفی 79
جدول شماره 5-1: فرضیات تحقیق 95

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه

نمودار شماره 4-1: میانگین متغیرهای پژوهش 72

چکیده:
یکی ازمهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند ، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه است.
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی می باشد.از پنج ويژگي كيفيت شركت ، اندازه ي شركت ، اهرم مالي، رشد شركت و نسبت بدهي به عنوان متغير وابسته و نرخ ماليات به عنوان متغير مستقل مورد آزمون قرار گرفت.
جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1387 تا 1392 است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده ومدل آماری بکار گرفته شده رگرسیون چند متغیره و خطی است .جهت نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است.در نتيجه بين نسبت بدهي و نرخ ماليات رابطه ي معنا داري وجود ندارد، بين نسبت بدهي و اهرم مالي رابطه ي معنا دار يافت شد.

واژگان کلیدی:نسبت بدهی،نرخ مالیات،اهرم مالی،اندازه شرکت،کیفیت شرکت،فرصتهای رشد

فصل اول:
کلیات تحقیق

1.1 مقدمه تحقیق:
يكي از مهمترين اهدافي كه مديران مالي براي به حداكثر رساندن ثروت سهام داران بايد در نظر بگيرند، تعيين بهترين تركيب منابع تامين مالي شركت يا همان ساختار سرمايه است. از نظر مدير مالي تعيين رابطه بين هزينه سرمايه، ساختار سرمايه و ارزش كل شركت اهميت بسيار زيادي دارد، زيرا ميتوان با استفاده از ساختار سرمايه برارزش شركت تاثير گذاشت. با توجه به استنباط سرمايه گذاران و واكنش آنان نسبت به درجه تغييرات ريسك مالي، ميتوان ساختار مطلوب سرمايه شركت را تعيين كرد.
براي انتخاب اهرم (تركيب بدهيها و حقوق صاحبان سهام) براي شركتها اينكه چه مقدار بدهي بايد در پرتفوي مالي گنجانده شود، يكي از مدلهاي ساختار سرمايه بر اساس فرضيات منتقدانهاي است، كه مديران شركتهاي سهامي بزرگ با اشاعه و بسط مالكيت سعي در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند.
تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روشهای تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند( سجادی و دیگران، 1391)
ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش میدهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران میشود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، 1390).
ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب کرده است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگیهای خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل موثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (1996) گوئدز و آپلر (1996) بروکمن، مارتین و یونلر (2010) رابطه ی بین عوامل موثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.
ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :
ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟
2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:
1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیمهای سرمایهگذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت1، 2002؛ ارول2، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی بهدلیل صرفهجویی مالیاتی و نرخ پایینتر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکتها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ3، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه گذاران برای انجام سرمایهگذاریهای بهینهتر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداختهاند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل4، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور5، 1996؛ اوی6، 1999؛ ازکان7، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت89، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهشهای زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود.
بیان مسئله:
از مهم ترین منابع مورد نیاز سازمانها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایهگذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آنها، از استقراض تأمین میشود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کمهزینه بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهي‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ ناشي از معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ است‌. مفهوم‌ تعهد متضمن‌ اين‌ امر است‌ كه‌ واحد تجاري‌ نمي‌تواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادي‌ اجتناب‌ كند. ممكن‌ است‌ يک واحد تجاري‌ بستانكاران‌ خود را ترغيب‌ كند تا به‌ طريقي‌ غير از آنچه‌ طبق‌ قرارداد مقرر است‌ طلب‌ خود را دريافت‌ نمايند ليكن‌، واحد تجاري‌ نمي‌تواند برقبول‌ چنين‌ پيشنهادي‌ اصرار ورزد. يك‌ بدهي‌ زماني‌ بايد بهعنوان‌ بدهي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ شود كه‌ انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، تسويه‌ شود. ساير بدهيها بايد بهعنوان‌ بدهيهاي‌ غيرجاري‌ (بلند مدت) طبقه‌بندي‌ شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).
پژوهشهای زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکتها پرداختهاند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهشها بهطور غیر مستقیم به این موضوع پرداختهاند، برای مثال، تیتمن و وسلز10 (1988)، بارکلی و اسمیت11 (1995) و بیوان و دانبولت12 (2002) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) بهکار گرفتند و ارتباط آنها را با ویژگیهای شرکتها، به منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکتها، پردازش نمودند.
از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی میتوان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکتها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه میباشند (مودیلیانی و میلر13، 1963؛ وارنر14، 1977؛ جنسن و مکلینگ15، 1976؛ مایرز16، 1977؛ دی آنجلو و ماسولیس17، 1980). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص مینمایند. بهمنظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس18 و سرمایه گذاری ناکافی19 در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژههای جدید به وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزشگذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیشبینی مینماید که سرمایهگذاریهای جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهیهای کمریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی میشوند (مایرز، 1977؛ مایرز و ماجلوف20، 1984).
بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین میگردد، به صورتی که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به منظور کسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توزیع فراوانی، استراتژی مدیریت، هوش فرهنگی، استراتژی مدیریت تعارض Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، شرکتهای پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار، نرخ مالیات